Р       Е      Ш      Е      Н      И      Е

 

                                             гр.ПЛЕВЕН, 11.04.2013 год.

 

                                              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, девети наказателен състав, в публично заседание на двадесет и седми март, две хиляди и тринадесета година, в състав :

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ : НАТАЛИЯ РАЙКОВА    

 

при секретаря Д.И. и в присъствието на прокурора ............................ като разгледа докладваното от съдията НАХД №215 по описа за 2013 година, за да се произнесе, съобрази :

 

          Производство с правно основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

          Подадена е жалба от Д.Б.П. *** против Наказателно постановление №3335/12 от 15.11.2012 год. на Началника на сектор ПП към ОД на МВР-гр.Плевен, с което на основание чл.179, ал.2 във връзка с чл.179, ал.1, т.5, пр.7 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 150 лева и на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за 3 месеца.

          Моли съда да отмени наказателното постановление като неправилно и незаконосъбразно, респективно да не бъдат налагани размерите на наложените му административни наказания. В допълнение към жалбата си от 27.02.2013 год. изтъква конкретни съображения относно незаконосъбразността на наказателното постановление.

          В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован, се явява лично, поддържайки жалбата си по съображенията, изложени в нея. Отново моли съда да отмени наказателното постановление.

          Ответникът по жалбата ОД на МВР-гр.Плевен, редовно призован, не изпраща представител и не изразява становище по делото.

          Настоящият съдебен състав като съобрази събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, взаимна връзка и обусловеност, приема за установено следното :

          Жалбата е подадена в преклузивния срок по чл.59, ал.2 от ЗАНН и е процесуално допустима. Разгледана по същество тя е частично основателна.

          На 26.10.2012 год., около 10.00 часа в гр.Плевен, кръстовище, ул.”Васил Левски” и ул.”Дойран”, посока ОАПС, жалбоподателят Д.Б.П. управлява лек автомобил “Опел Астра”, с ДК№ЕН8586ВК, негова собственост и при потегляне се отклонява в ляво и удря спрелия на светофара пред него лек автомобил “Сеат Ибиса” с №ЕН9099ВН, собственост на *** в задна броня, с което предизвиква ПТП с материални щети. Напуска мястото на произшествието без да уведоми органите на МВР. Водачът открит в 11.00 часа. За целта му е съставен акт за установяване на административно нарушение №3335/26.10.2012 год. от С.П. на длъжност мл.авт. при ПП-гр.Плевен, в присъствието на св.Г.Д.И. за описаното по-горе нарушение, като му е вменена отговорност по два текста : чл.25, ал.1 и чл.123, ал.1, т.3, б.”в” от ЗДвП. Актът е подписан от нарушителя без забележка, в присъствието на един свидетел. Наказващият орган е иззел като доказателство КТ №3932268.

          Въз основа на акта за установяване на административно нарушение е издадено и атакуваното пред съда НП №3335/12 от 15.11.2012 год.

          В показанията си дадени в хода на съдебното следствие  актосъставителят С.П. твърди, че на посочената в акта дата бил с колегата И. на дневна смяна и получили сигнал за ПТП на кръстовище ул.”В.Левски” и ул.”Дойран”. Пристигнали на място, установили автомобила – единият от участниците бил там и казал, че водачът на автомобил “Опел Астра” го е ударил и е напуснал мястото в посока ОАПС. Казал номера на автомобила и след направена справка установили, чия собственост е автомобила. Отишли на мястото на адреса, но нямало никой и затова се свързали със сина на жалбоподателя. Той се свързал с баща си и П. дошъл. Попитали го защо е напуснал местопроизшествието, върнали се на място и съставили необходимите документи.

          В тази насока са и показанията на св.Г.И., които съдът кредитира като достоверни и обективно дадени,  който освен изтъкнатото от актосъставителя уточни, че единствените обяснения, които жалбоподателя им е дал е, че е бързал за гробища и затова не е останал на място. Свидетелят по акта поясни, че с колегата си отишли на местопроизшествието и съставили акта.

          При така установената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното :

          При съставяне на акта за установяване на административно нарушение и издаване на атакуваното НП са спазени изискванията, визирани в разпоредбите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН. Не са налице формални предпоставки за отмяна на НП, тъй като при реализирането на административно наказателната отговорност на Д.П. не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да водят до опорочаване на производството.

          Съгласно чл.189, ал.2 от ЗДвП редовно съставените актове за установяване на нарушение по този закон имат доказателствена сила до доказване на противното. Предвид на това съдът прецени, че в хода на съдебното следствие се установи по безпорен начин, че с действията си П. е осъществил от субективна и обективна страна състава на административното нарушение по чл.25, ал.1 от ЗДвП, тъй като водач на ПТП при потегляне е предприел маневра завиване на ляво и е ударил спрелия на светофара пред него лек автомобил. Освен това същия, на основание чл.123, ал.1, т.3, б.”в”, пр.1 от ЗДвП, е бил длъжен да не напуска местопроизшествието, а водачите на ППС, участници в ПТП е следвало да уведомят съответната служба за контрол на МВР на територията, на която е настъпило произшествието. Цитираните текстове на ЗДвП са императивни и всеки водач на ППС е длъжен да ги спазва. Ето защо съдът преценява, че правилно е била реализирана административно наказателната отговорност на жалбоподателя.

          Съдът обаче установи, че при определяне на наложеното административно наказание наказващият орган не е взел предвид целите на наказанието, определени в чл.12 от ЗАНН, както и не е съобразил изискванията на чл.27, ал.2 от ЗАНН – да отчете тежестта на нарушенията, подбудите за извършването им и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, а също и обществената опасност на този вид административни нарушения и е наложил наказание в средата на предвиденото в закона. По делото няма данни жалбоподателят да е извършил други нарушения на ЗДвП, както и да е създал непосредствена опасност за останалите участници в движението. Ето защо съдът намира, че наказанието му и по двата пункта е явно завишено и следва да бъде намалено, както следва : 100 лева по чл.179, ал.2 във връзка с чл.179, ал.1, т.5, пр.7 от ЗДвП и глоба в размер на 50 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец по чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП.

          По преценка на съда с така наложените на жалбоподателя наказания ще се постигнал успешно целите на личната и генерална превенция, като се въздейства поправително и превъзпитаващо не само по отношение на него, но и по отношение на всички граждани, склонни към подобни нарушения.

          Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

                                                         Р  Е  Ш  И  :

 

          ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №3335/12 от 15.11.2012 год. на Началника на сектор ПП към ОД на МВР-гр.Плевен, с което на Д. БРИСОВ П., ЕГН-********** ***, на основание чл.179, ал.2 във връзка с чл.179, ал.1, т.5, пр.7 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 150 лева за нарушение на чл.25, ал.1 от ЗДвП, като намалява размера на глобата на 100 /сто/ лева.

          ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №3335/12 от 15.11.2012 год. на Началника на сектор ПП към ОД на МВР-гр.Плевен, с което на Д. БРИСОВ П., ЕГН-********** ***, на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за 3 месеца за нарушение на чл.123, ал.1, т.3, б.”в”, пр.1 от ЗДвП, като намалява размера на глобата на 50 /петдесет/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 /един/ месец.

          Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд-гр.Плевен в 14-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му от страните.

          След влизане в сила на решението препис от същото да се изпрати на сектор ПП към ОД на МВР-гр.Плевен за сведение.

 

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ :