РЕШЕНИЕ

 

№ ………..

гр.Плевен, 10.04.2013 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, първи наказателен състав в публичното съдебно заседание на двадесет и осми март през две хиляди и тринадесета  година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДИМИТЪР КИРИЛОВ

 

При секретаря З.П., като разгледа докладваното от съдията Кирилов НАХД № 208 по описа за 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по чл.59 от ЗАНН

 

         Постъпила е жалба от Д.Ц.Р. срещу НП № 269/27.12.2012 г., издадено от Зам. Кмета на Община – гр. Плевен, с което е наложено административно наказание на основание чл.53 от ЗАНН, във вр. с чл.25, ал.1, т.1, във вр. с чл.3, т.1 /пр.р/е 428/29.01.2009г. публ. в-к Плевенски вести + бр.04(303), 05.02.-11.02.2009г./ от Наредба № 1 на ОбС – Плевен за обществения ред и опазването на общинските и други имоти за общо ползване на територията на Община Плевен Глоба в размер на 150.00 лева, за нарушение на чл.25, ал.1, т.1, вр. чл. 3, т. 1 /пр.р/е 428/29.01.2009г. публ. в-к Плевенски вести + бр.04(303), 05.02.-11.02.2009г./ от Наредба № 1 на ОбС Плевен.

В съдебно заседание жалбоподателя редовно призован се явява лично. Жалбоподателят поддържа жалбата си. Моли съда да отмени наказателното постановление.

         Ответникът по жалбата Община Плевен, редовно призован, представител не се явява.

         Съдът, като прецени доказателствата по делото поотделно и в съвкупност и взе предвид доводите на жалбоподателя, констатира следното:

         Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН и от лице, имащо правен интерес от обжалването, поради което се явява допустима и следва да бъде разгледана.

         Разгледана по същество жалбата е основателна.

         От приложения към делото акт за установяване на административно нарушение № 75з/17.09.2012г. е видно, че на 08.08.2012г. около 02:20 часа в гр.Плевен, ж.к. *** - Д.Ц.Р. вдига шум, с което нарушава спокойствието на живущите в жилищната сграда в часовете 22:00 часа до 06:00 часа.  

Срещу изложеното в АУАН жалбоподателят е направил възражение. Твърди, че на въпросната дата не се е вдигал шум и никой не е звънял на вратата.

Въз основа на Акта за установяване на административно нарушение било издадено НП №269/27.12.2012г., с което на жалбоподателя за нарушение на чл.25, ал.1, т.1 във връзка с чл.3, т.1 /пр.р/е 428/29.01.2009г. публ. в-к Плевенски вести + бр.04(303), 05.02.-11.02.2009г./ от Наредба 1 на ОбС - Плевен за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на Община Плевен му е наложено административно наказание глоба в размер на 150 лева.

 Изложената в акта фактическа обстановка не се подкрепя от свидетелските показания на разпитаните по делото свидетели  *** и ***. От техните показания се установява, че описаното в НП № 269/27.12.2012 г. нарушение не е извършено, т.е. въпросната вечер на 08.08.2012г.  не е вдиган шум, който да е висок и да пречи на спокойствието на съседите и следователно не е нарушен чл.3, ал.1, т.1 от Наредба № 1 на Община Плевен. Свидетелите твърдят, че са били на гости на жалбоподателката в дома й на горепосочения адрес, като са си говорели и  слушали  музика от мобилен телефон при разтворени прозорци. Съдът не може да приеме, че музиката възпроизведена от мобилен телефон е с децибели нарушаващи спокойствие на гражданите. Не е установено същият да е свързан с друго техническо средство и възможността за усилване на звука му. От показанията на свидетелите се установи, че ако е имало такъв шум, то съответно няма начин да не бъде чут и от другите съседи, не само от лицето подало сигнала. Жалбоподателката Р. твърди, че с въпросната съседка подала сигнала са в постоянни конфликтни отношения. Освен това са и  познати семейства с това на полицая, написал докладната записка, въз основа на която е съставен АУАН. Съдът констатира наличието на личен мотив между жалбоподателката Р. от една страна и съседката подала сигнала, и полицая написал докладната записка от друга страна, като счита че последните умишлено искат да навредят на Р..

Освен от показанията на свидетелите *** и ***, установяващи логично и последователно обстоятелството, че въпросната вечер на 08.08.2012г. не е вдиган шум, който да е висок и да пречи на спокойствието на съседите, полицаят М.П.С. в докладната записка и показанията дадени в хода на съдебното производство не констатира наличието на музика, а само силен говор. Съдът не кредитира показанията на свидетелят С. в частта, в която твърди „не само говорене, а викане, надвикваха се“. Съдът не счита, че гласовете на общо трите лица, находящи се на посочения адрес са в състояние да предизвикат безпокойство на съседите в кооперацията. Съдът не кредитира с доверие показанията на С.  и  в частта, в която същият твърди наличието на многократно позвъняване на звънеца и безрезултатното отваряне на вратата на нарушителя. Тези твърдения не са в унисон с безспорно установените и кореспондиращи такива на действителното положение свидетелски показания на Р., *** и ***, от които е видно, че не е имало позвъняване на вратата и последваща проверка от полицейските служители във връзка с вдигането на шум. Също така показателно за несъстоятелността на тезата, че е вдиган шум и не е отваряна вратата след многократни позвънявания са показанията на втория полицай – О.М.Н., който е присъствал на проверката, но нищо не си спомня във връзка със случая.

 На следващо място съдът, констатира изтичане на повече от тридесет дневен период от време от докладната записка и съставянето на акта за административно нарушение. Установените фактически обстоятелства поставят  под съмнение изобщо извършването на нарушението.

           От изложеното по-горе съдът намира, че фактическата обстановка изложена в АУАН и в издаденото въз основа на него НП не се доказа по безспорен и несъмнен начин.

Съдът счита, че в хода на административно-наказателното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които водят до незаконосъобразност на обжалваното наказателно постановление.

Съдът намира, че наказващият орган не е изпълнил задължението си по чл.52, ал.4 от ЗАНН, съгласно която разпоредба е длъжен преди да се произнесе по преписката, да провери акта с оглед на неговата законосъобразност и обоснованост и да прецени възраженията по същия. В случая не е обсъдено направеното възражение по АУАН. Последното следва да е обсъдено, по спорните обстоятелства, да е проведено разследване – чл.52, ал.4 от ЗАНН и да са направени съответните изводи. Данни, че възражението е обсъдено и че са събрани доказателства във връзка с него не са представени. Това е и самостоятелно нарушение на процесуалните правила при издаване на НП. Дори и да не приеме за основателно възражението, административно-наказващият орган е длъжен да се произнесе по него, което същият не е сторил. В наказателното постановление няма, каквито и да е мотиви защо не се приема възражението.

Констатираните от съда по-горе нарушения на процесуалните правила са съществени, тъй като ограничават правото на защита на жалбоподателя и представляват формална предпоставка за отмяна на обжалваното наказателно постановление. Същите опорочават изцяло производството по ангажиране на административно-наказателната отговорност на жалбоподателя.

Предвид изложеното съдът приема, че издаденото НП№ 269/27.12.2012 г. е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

Водим от горното, съдът

 

РЕШИ:

 

          ОТМЕНЯ на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Наказателно  постановление № 269/27.12.2012 г., издадено от Зам. Кмета на Община – гр. Плевен, с което на Д.Ц.Р., с ЕГН ********** на основание чл.53 от ЗАНН, във вр. с чл.25, ал.1, т.1, във вр. с чл.3, т.1 /пр.р/е 428/29.01.2009г. публ. в-к Плевенски вести + бр.04(303), 05.02.-11.02.2009г./ от Наредба № 1 на ОбС – Плевен за обществения ред и опазването на общинските и други имоти за общо ползване на територията на Община Плевен е наложена глоба в размер на 150 лева, за нарушение на чл. 25, ал. 1, т. 1, вр. чл. 3, т. 1 /пр.р/е 428/29.01.2009г. публ. в-к Плевенски вести + бр.04(303), 05.02.-11.02.2009г./ от Наредба №1 на ОбС Плевен, като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 Решението може да се обжалва пред Административен съд – гр. Плевен в 14 – дневен срок от получаване на съобщението до страните.

 

 

                                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: