Р       Е      Ш      Е      Н      И      Е

 

                                             гр.ПЛЕВЕН, 12.04.2013 год.

 

                                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, девети наказателен състав, в публично заседание на двадесет и седми март, две хиляди и тринадесета година, в състав :

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ : НАТАЛИЯ РАЙКОВА    

 

при секретаря Д.И. и в присъствието на прокурора ............................ като разгледа докладваното от съдията НАХД №200 по описа за 2013 година, за да се произнесе, съобрази :

 

          Производство с правно основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

          Подадена е жалба от Д.К.К. като Управител на ***, чрез адв.Г. *** против Наказателно постановление №26970-0074360/27.11.2012 год. на Директора на Дирекция “Контрол” при ТД на НАП-гр.Велико Търново, с което на основание чл.182, ал.1 от ЗДДС са му наложени шест имуществени санкции в размер на 1 000 лева за всяко от шестте нарушения, за нарушение състава на чл.113, ал.4 във връзка с чл.25, ал.4 от ЗДДС.

          Счита, че наказателното постановление е незаконосъобразно и го обжалва в законния срок. Изтъква, че в хода на административно наказателното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, довели до нарушаване правото му на защита. Неправилно бил приложен и материалния закон, като в този смисъл моли съда да отмени постановлението.

          В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от процесуалния си представител адв.Г., която от името на доверителя си поддържа жалбата по съображенията, изложени в нея. В случай, че не приеме доводите й относно незаконосъобразността на постановлението, моли съда да приеме, че е налице разпоредбата на чл.28 от ЗАНН.

          Ответникът по жалбата ТД на НАП-гр.Плевен, редовно призован, се представлява от ст.юрисконсулт ***, който счита, че наказателното постановление е правилно и законосъобразно. Позовава се на събраните по делото доказателства, от които се установявало, че *** е нарушило състава на чл.113, ал.4 от ЗДДС, а именно не е издал фактура в срок за подробно изброените месеци. Намира, че са спазени всички изисквания на закона при съставяне на акта и издаване на наказателното постановление и затова моли съда да го потвърди като правилно и законосъобразно.

          Настоящият съдебен състав като съобрази събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, взаимна връзка и обусловеност, приема за установено следното :

          Жалбата е подадена в преклузивния срок по чл.59, ал.2 от ЗАНН и е процесуално допустима за разглеждане от съда. По същество тя е неоснователна.

          На 12.11.2012 год. М.И.М. на длъжност инспектор “Приходи” в отдел “Проверки” при ТД-гр.В.Търново, в присъствието на св.Р.Л. съставила акт за установяване на административно нарушение №0074360 срещу ***, БУЛСТАТ : ***, представлявано от Д.К.К., за това, че при извършена проверка относно спазване разпоредбите на данъчно-осигурителното законодателство, възложена с РИП №***/02.10.2012 год. било установено следното :  Съгласно сключен договор за наем в размер на 500 лева между *** като наемодател и *** с ЕИК : ***, като наемополучател, данъчно събитие във връзка с доставка /отдаване под наем/ настъпва на първо число на съответния месец и *** не е издал фактури в определения 5-дневен срок съгласно чл.113, ал.4 от ЗДДС, както следва :

          - за м.септември 2011 год. фактура се издава до 05.09.2011 год., фактурата е издадена на 30.09.2011 год. в размер на 120 лв. и доплащане с фактура от 27.09.2012 год. в размер на 380 лв.

          - за м.октомври 2011 год., фактура се издава до 05.10.2011 год., фактурата е издадена на 04.11.2011 год. в размер на 120 лв. и доплащане с фактура от 27.09.2012 год. в размер на 380 лв.

          - за м.ноември 2011 год., фактура се издава до 05.11.2011 год., фактурата е издадена на 02.122011 год. в размер на 120 лв. и доплащане с фактура от 27.09.2012 год. в размер на 380 лв.

          - за м.декември 2011 год., фактура се издава до 05.12.2011 год., фактурата е издадена на 29.12.2011 год. в размер на 120 лв. и доплащане с фактура от 27.09.2012 год. в размер на 380 лв.

          - за м.януари 2012 год. фактура се издава до 05.01.2012 год., фактурата е издадена на 04.02.2012 год. в размер на 120 лв. и доплащане с фактура от 27.09.2012 год. в размер на 380 лв.

          - за м.февруари 2012 год. фактура се издава до 05.02.2012 год., фактурата е издадена на 06.03.2012 год. в размер на 120 лв. и доплащане с фактура от 27.09.2012 год. в размер на 380 лв., с което е нарушил разпоредбите на чл.113, ал.4 във връзка с чл.25, ал.4 от ЗДДС. Актът е подписан от представляващия *** Д.К. без възражение.

          Въз основа на АУАН е издадено и атакуваното пред съда НП №26970-0074360/27.11.2012 год. на Директора на Дирекция “Контрол” при ТД на НАП-гр.Велико Търново.

          В потвърждение на описаните по-горе обстоятелства са и ангажираните гласни доказателства на актосъставителката М.М., която поясни, че съгласно сключен договор за наем данъчното събитие настъпва на 5-то число на съответния месец. *** не  издала фактура съгласно чл.113, ал.4 от ЗДДС, а фактурата е издадена на един по-късен етап, като месеците са описани в акта.

          При така установената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното :

          При съставяне на акта за установяване на административно нарушение и издаване на атакуваното НП са спазени изискванията, визирани в разпоредбите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН. Не са налице формални предпоставки за отмяна на НП, тъй като при реализирането на административно наказателната отговорност на ***, представлявано от Управителя Д.К. не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да водят до опорочаване на производството. Съдът намира, че дружеството правилно е било привлечено към административно наказателна отговорност, предвид факта, че не е изпълнило задължението си по чл.113, ал.4 от ЗДДС. Разпоредбата на този текст от закона предвижда, че : “Фактурата се издава задължително не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане – не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането”. Касае се за императивна норма на закона, която очевидно не е спазена от проверяваното дружество.

          Съдът установи също, че при определяне на наложеното административно наказание наказващият орган е взел предвид целите на наказанието, определени в чл.12 от ЗАНН, както и изискванията на чл.27, ал.2 от ЗАНН – да отчита тежестта на нарушенията, подбудите на неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, а също и обществената опасност на този вид административни нарушения, налагайки наказание в предвидения от закона минимум.

          В конкретният казус съдът намира, че не са налице предпоставките за приложение на чл.28 от ЗАНН и не може настоящият случай да се определи като маловажен, предвид факта, че се касае за нарушение, свързано с приходното законодателство. В този смисъл искането на представителя на жалбоподателя е неоснователно и не подкрепено с каквито и да е доказателства, тъй като за да се приложи тази хипотеза на закона е необходимо извършеното нарушение да е незначително и да представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушение от съответния вид. Такива данни по делото не се съдържат, както в административно наказателната преписка, така и не бяха представени в хода на съдебното следствие.

          По изложените съображения съдът счита, че жалбата е неоснователна и следва да се остави без уважение, а атакуваното НП – да се потвърди като законосъобразно.

          Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

                                                         Р  Е  Ш  И  :

 

          ПОТВЪРЖДАВА изцяло Наказателно постановление №26970-0074360/27.11.2012 год. на Директора на Дирекция “Контрол” при ТД на НАП-гр.Велико Търново, с което на ***, ЕИК : ***, със седалище и адрес на управление : ***, представлявано от Управителя Д.К.К., ЕГН-**********, са наложени на основание чл.182, ал.1 от ЗДДС шест имуществени санкции в размер на 1 000 лева за всяко от шестте нарушения, за това, че съгласно сключен договор за наем от 15.01.2011 год. на стойност 500 лева между *** като наемодател и ***, ЕИК : *** като наемополучател, данъчното събитие във връзка с доставката /отдаване под наем/ настъпва на първо число на съответния месец и *** не е издала фактури в определения 5-дневен срок съгласно чл.113, ал.4 от ЗДДС, както следва :

          - По т.1 за м.септември 2011 год. фактура се издава до 05.09.2011 год., фактурата е издадена на 30.09.2011 год. в размер на 120 лв. и доплащане с фактура от 27.09.2012 год. в размер на 380 лв.

          - По т.2 за м.октомври 2011 год., фактура се издава до 05.10.2011 год., фактурата е издадена на 04.11.2011 год. в размер на 120 лв. и доплащане с фактура от 27.09.2012 год. в размер на 380 лв.

          - По т.3 за м.ноември 2011 год., фактура се издава до 05.11.2011 год., фактурата е издадена на 02.122011 год. в размер на 120 лв. и доплащане с фактура от 27.09.2012 год. в размер на 380 лв.

          - По т.4 за м.декември 2011 год., фактура се издава до 05.12.2011 год., фактурата е издадена на 29.12.2011 год. в размер на 120 лв. и доплащане с фактура от 27.09.2012 год. в размер на 380 лв.

          - По т.5 за м.януари 2012 год. фактура се издава до 05.01.2012 год., фактурата е издадена на 04.02.2012 год. в размер на 120 лв. и доплащане с фактура от 27.09.2012 год. в размер на 380 лв.

          - По т.6 за м.февруари 2012 год. фактура се издава до 05.02.2012 год., фактурата е издадена на 06.03.2012 год. в размер на 120 лв. и доплащане с фактура от 27.09.2012 год. в размер на 380 лв., с което е нарушил разпоредбите на чл.113, ал.4 във връзка с чл.25, ал.4 от ЗДДС,  като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

          Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд-гр.Плевен в 14-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му от страните.

          След влизане в сила на решението препис от същото да се изпрати на ТД на нАП-гр.Плевен за сведение.

 

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ :