Р       Е      Ш      Е      Н      И      Е

 

                                              гр.ПЛЕВЕН, 08.04.2013 год.

 

                                               В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, девети наказателен състав, в публично заседание на двадесет и седми март, две хиляди и тринадесета година, в състав :

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ : НАТАЛИЯ РАЙКОВА    

 

при секретаря Д.И. и в присъствието на прокурора ............................ като разгледа докладваното от съдията НАХД №171 по описа за 2013 година, за да се произнесе, съобрази :

 

          Производство с правно основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С електронен фиш серия К №0365958 на ОД на МВР-гр.Плевен, е наложена на основание чл.189, ал.4 във връзка с чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП глоба в размер на 200 лева на П.В.М. ***, за това, че на 19.06.2012 год., в 13:06 часа в с.Българене с МПС “Рено Клио”, рег.№ЕН2306ВМ е извършено нарушение за скорост №201206190632, установено и заснето с автоматизирано техническо средство №0585. При разрешена скорост 50 км/ч е установена скорост от 88 км/ч, т.е. превишаване на разрешената скорост с 38 км/ч, в нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП.

          Недоволна от електронния фиш е останала жалбоподателката П.М., която го обжалва в срок, тъй като счита, че същия е издаден в противоречие с материалния закон и е незаконосъобразен. Счита, че по начина на съставяне на електронния фиш и изписване на негвата обстоятелствена част е накърнено правото й на защита до степен на невъзможност за неговото адекватно упражняване. Това било така, защото в електронния фиш е посочено, че нарушението е установено и заснето с автоматизирано техническо средство №0585. Според нея никой не е длъжен да знае априори какво представлява това техническо средство и допустимо ли е то да се използва за осъществяване на контрол за скоростта. С написаното в електронния фиш била лишена от възможността да научи горните обстоятелства и да се запознае с вида и начина на работа, с техническите параметри на съответното автоматизирано техническо средство №0585, а от там евентуално да оспорва неговите показания, начина на работа с него, режима на който е било настроено да работи и т.н. По тези и други подробно изложени в жалбата аргументи моли съда да отмени изцяло издадените срещу нея елекронен фиш като неправилен и незаконосъбразен.

 

          В съдебно заседание жалбоподателката, редовно призована, не се явява.

          Ответникът по жалбата – ОД на МВР-гр.Плевен, КАТ, сектор ПП, редовно призован, не изпраща представител. Ангажирано е писмено становище от Комисар **, в което той оспорва като неоснователна подадената от П.М. жалба, тъй като счита, че от формална страна обжалвания електронен фиш съдържа всички изискуеми реквизити по чл.189, ал.4 от ЗДвП и утвърдения със Заповед №Iз-305/04.02.2011 год. на Министъра на вътрешните работи образец на електронен фиш. Моли съда да се произнесе с решение, с което да потвърди електронен фиш серия К 0365958 за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство от ОД на МВР-гр.Плевен, а жалбата на П.М. да бъде отхвърлена като носнователна.

          Настоящата инстанция като съобрази събраните по делото писмени доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, взаимна връзка и обусловеност, приема за установени следните факти :

          На 19.06.2012 год., в 13:06 часа в с.Българене с автоматизирано техническко средство №0585 е засечена скоростта на движение на МПС “Рено Клио”, рег.№ЕН2306ВМ. Отчетена е скорост на движение 88 км/ч, при разрешена 50 км/ч или превишение с 38 км/ч. Като собственик, на когото е регистрирано МПС е посочена П.В.М. ***. Въз основа на тези данни е издаден електронен фиш серия К №0365958 от ОД на МВР-гр.Плевен за налагане на глоба в размер на 200 лева на името на собственика на МПС за нарушение по чл.21, ал.1 от ЗДвП.

          При наличието на тази фактическа обстановка съдът приема, че жалбата е процесуално допустима за разглеждане. По същество тя е изцяло основателна.

          Законодателят в текста на чл.189, ал.4 от ЗДвП точно е определил условията, при които се издава електронен фиш. Тези условия се заключават в установяване и заснемане на административното нарушение с техническо средство, в отсъствие на контролен орган и нарушител. При тази формулировка на разпоредбата се налага изводът, че следва заснемащото устройство да е стационарно монтирано, а видно от удостоверение за одобрен тип средство за измерване, приложен като доказателство по делото в случая е използвана система за видеонаблюдение, при която има човешки фактор. При наличието на използвана система за видеоконтрол, която не е стационарна и при наличието на контролни органи на мястото на извършване на нарушението, не следва да се ангажира административно наказателната отговорност на нарушителя посредством облекчената процедура на издаване на електронен фиш, а следва наказанието да се наложи по реда и при условията на ЗАНН – чрез съставяне на акт за установяване на административно нарушение и издаване въз основа на него на наказателно постановление. Прилагането от страна на наказващият орган на процедурата по чл.189, ал.4 и сл. от ЗДвП в отсъствие на законовите предпоставки за това води до незаконосъобразност на издадения електронен фиш.

          Освен това съдът констатира, че в издадения електронен фиш е описано извършено от жалбоподателката административно нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП, като е посочено, че същата е управлявала МПС със скорост 88 км/ч, при разрешена 50 км/ч или превишение от 38 км/ч, а видно от представената и приета като доказателство по делото разпечатка от радар №0585 /списък на установените нарушения/ фигурира засечена скорост 91 км/ч и превишение 41 км/ч, поради което съдът приема, че в случая налице явно несъответствие между отразените в електронния фиш обстоятелства на нарушението и представените писмени доказателства за извършеното нарушение.

          Всички посочени дотук пороци са съществени и с оглед възможностите, които има съдебната инстанция, посочени в чл.63, ал.1 от ЗАНН, а именно да потвърди, да измени или отмени електронния фиш, съдът счита, че няма основания да го обяви за нищожен, а следва да го отмени, като изцяло незаконосъобразен.

          Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

 

                                                         Р  Е  Ш  И  :

 

 

          ОТМЕНЯ Електронен фиш серия К №0365958 на ОД на МВР-гр.Плевен, с който е наложена, на основание чл.189, ал.4 във връзка с чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП, глоба в размер на 200 /двеста/ лева на П.В.М., ЕГН-********** ***, за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.

          Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд-гр.Плевен по реда на ЗВАС в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

          Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на ОД на МВР-гр.Плевен за сведение.

 

 

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ :