РЕШЕНИЕ

гр.Плевен, 26.04.2013г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Плевенски районен съд в публично заседание на единадесети април през две хиляди и тринадесета година в състав:

Председател: Венелин Николаев

Съдебни заседатели: .......................

Членове:

при секретаря Димитрина И.  и в присъствието на прокурора, като разгледа докладваното от съдия Николаев н.а.х.д. №169 по описа за 2013 год., и на основание данните по делото и закона, за да, се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

С наказателно постановление №3270/09.11.2012г. на
началника на сектор ПП-КАТ към ОД на МВР-Плевен, на К.К.К. ***, ЕГН **********, е наложено на основание чл.315, ал.1, т.1 от КЗ административно наказание – глоба в размер на 400,00 лв. за това, че на 21.10.2012г. около 01:30 часа в гр. Плевен, ул. ”Иван Вазов” посока и ул. “Д.Константинов”, управлява лек автомобил “Опел”,  във връзка, с чието използване няма сключен и действащ  договор за задължителна застраховка “Гражданска отговорност” за автомобилистите, с което е нарушил чл.315, ал.1, предл.2 от КЗ.

Недоволен от така издаденото наказателно постановление е останал жалбоподателят К.К.К., който го  обжалва  и моли съдът да го измени изцяло като незаконосъобразно.

Ответникът в съдебното производство не се представлява в с.з.. В съпроводително писмо, с което е изпратил административно наказателната преписка в съда, е изразил становище, че жалбата следва да остане без последствие, а наложеното наказание - потвърдено.

Съобразявайки   събраните   по  делото  доказателства,   съдът намира за установено следното:

С оглед датата на връчване на наказателното постановление на К. – 11.01.2013г. - и датата на депозиране на жалбата му пред наказващия орган 18.11.2013г.- съдът счита, че последната е подадена в срока по чл. 59, ал.2 от ЗАНН, поради което се явява допустима и следва да бъде разгледана.

 

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Акт за установяване на административно нарушение №3270 е съставен на 21.10.2012г. от Д.Б.Д. на длъжност младши автоконтрольор при КАТ-ПП-ОД на МВР - Плевен срещу К.К.К. ***, ЕГН **********, затова че последният на 21.10.2012г. около 01:30 часа в гр. Плевен, ул. ”Иван Вазов”, движейки се в  посока бел.”Д.Константинов”и   управлява лек автомобил “Опел” С ДК№ ЕН 0 6092 АР, собственост на К. К.Д. ***, като при извършената проверка не представи валиден договор за сключена Застраховка “Гражданска Отговорност”, с което е нарушил чл.315, ал.1, предл 2 от КЗ.

При съставяне на акта и издаване на НП съдът констатира, че са налице  съществени нарушения на процесуалните правила. Съгласно чл. 42, т.5 и чл. 57, ал.1, т.6 от ЗАНН, както в АУАН, така и в НП следва да бъдат посочени законовите норми, които са нарушени. В този смисъл следва да е налице правно единство между цифровата и текстова квалификация на нарушението, посочени в акта, съставен на жалбоподателя и отразени в НП. Актосъставителят е отразил в описателната част на акта, че водачът    не представя  валиден договор за сключена застраховка “Гражданска отговорност” към момента на проверката.

 Това  негово неизправно поведение – бездействие актосъставителят е приел като нарушение на чл. 315, ал.1 от КЗ, според които административнонаказателна отговорност по този текст от закона носи лице, което не е изпълнило задължението си да сключи задължителна застраховка по чл. 249, т.1 или 2 от КЗ или управлява МПС, във връзка с чието ползване  няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка “Гражданска отговорност на автомобилистите”.

Само по себе си обаче,   така както е описано словесно нарушението  в АУАН, че водачът не е   представил валиден договор  съставлява нарушение на чл.100, ал.1, т.3 от ЗДвП,  във връзка с чл.183, ал.1, т.2 от ЗДвП. Едва в наказателното постановление наказващия орган  словесно е формулирал, че жалбоподателят управлява МПС, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка “Гражданска отговорност”,  което съответства на цифровата квалификация  на това нарушение, като такова по чл.315, ал.1, предл. 2 от КЗ.

Недопустимо е за първи път в наказателното постановление да се твърдят нови обстоятелства или да се дава нова правна квалификация извън тези, посочени в акта за установяване на нарушението. Административно наказателното производство започва със съставянето на АУАН, с който жалбоподателят трябва да бъда запознат с правната квалификация на деянието, за да може да направи съответни  на нарушението възражения.

 Следва да се отбележи, че в съдебно заседание К. К. оспори обстоятелството АУАН да е съставен в негово присъствие, да му е предявен, да се е запознал  със съдържанието му и да го е подписал.  В тази насока   в обясненията си основателно възразява, че  в  АУАН е отбелязано, че същият е връчен на К. К., който е негов баща.  За изясняване на това спорно обстоятелство, а именно подписан ли е АУАН  от сочения като нарушител К. Б.К. по делото беше назначена и изслушана графическа експертиза от заключението на  която  е видно, че подписите в графа ”Нарушител” и “Подпис” в АУАН  № 3270/21.10.2012г. вероятно са положени от К.К.К.. 

   Предвид заключението на експертизата, по делото не са налице безспорни и категорични доказателства,  от които може да се направи несъмнен извод, че АУАН  е бил предявен  и подписан от жалбоподателя.    

С оглед гореизложеното съдът намира, че е налице  изначално опорочаване на  цялото административно наказателно производство, поради което не следва да се обсъждат въпросите относно извършването на административното нарушение.

По изложените съображения,  съдът

 

Р    Е    Ш     И :

ОТМЕНЯ на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН наказателно постановление №3270/09.11.2012г. на началника на сектор ПП-КАТ към ОД на МВР-Плевен,  с което на К.К.К. ***, ЕГН **********, е наложено на основание чл.315, ал.1, т.1 от КЗ административно наказание – глоба в размер на 400,00 лв. за това, че на 21.10.2012г. около 01:30 часа в гр. Плевен, ул. ”Иван Вазов” посока и ул. “Д.Константинов”, управлява лек автомобил “Опел”,  във връзка, с чието използване няма сключен и действащ  договор за задължителна застраховка “Гражданска отговорност” за автомобилистите, с което е нарушил чл.315, ал.1, предл.2 от КЗ, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Плевенски регионален административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: