Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

№ .......

В ИМЕТО НА НАРОДА

гр. Плевен, 15.04.2013 год.

 

                Плевенският районен съд, ХІV – ти наказателен състав в публично заседание на тринадесети март през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСТИНА ГЕРГИЧАНОВА

 

при секретаря М.К., като разгледа докладваното от съдия Гергичанова НАХД № 116/2013 година по описа на Плевенския районен съд, за да се произнесе съобрази следното:

 

         ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА НА ЧЛ. 59 И СЛ. ОТ ЗАНН.

 

         Обжалвано е Наказателно постановление № 1047/02.01.2013 година на Директора на РД по горите – Ловеч, с което на Е.А.Б. *** ЕГН ********** на основание чл. 266, ал. І, предл. ІV-то от ЗГ е наложено административно наказание – глоба в размер на 100,00 лв., на основание чл. 273, ал. І от ЗГ са отнети в полза на Държавата вещите, послужили за извършването на нарушението: 1 бр. лек автомобил “Рено Рапид” с ДК № СО 9699 ВА и е определено да заплати паричната равностойност на липсващите вещи – предмет на нарушението 0,4 пр. куб. м. дърва за огрев от клен в размер на 10,08 лв. в приход на ИАГ-София на осн. чл. 275, ал. ІІ от ЗГ.   

         В срока по чл. 59, ал. І от ЗАНН срещу Наказателно постановление № 697/31.08.2012 година на Директора на РД по горите – Ловеч е постъпила жалба от Е.А.Б.. В съдебно заседание В съдебно заседание жалбата се поддържа от пълнмощника на жалбоподатля – адв. Пл. В. от ПлАК, който взема становище, че атакуваното наказателно постановление е незаконосъобразно. Излага следните основни аргументи: 1.) В АУАН въз основа на който е издадено Наказателно постановление № 1047/02.01.2013 година на Директора на РД по горите – Ловеч не посочено от кой нормативен акт е посочената като нарушена разпоредба на чл. 213, ал. І от ЗЖ; 2.) Наказателното постановление е издадено на 02.01.2012 год. за нарушение, осъществено на 24.09.2012 година и 3.) Опорочена е процедурата по констатиране на административното нарушение, съставяне на АУАН, последващото налагане на наказанието и пр. е. Моли съда да постанови решение, с коетода отмени като незаконосъобразно Наказателно постановление № 1047/02.01.2013 година на Директора на РД по горите – Ловеч.

         Ответната страна – ДГС-Плевен, редовно призована, не се представлява в съдебно заседание и не ангажира становище по спора. 

          Съдът, като прецени събраните в хода на производството писмени и гласни доказателства, намира за установено следното от фактическа и правна страна:    

Жалбата е подадена в срока по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН от лице, имащо правен интерес от обжалване, поради което се явява  допустима и следва да бъде разгледана по същество.   

По повод постъпил сигнал в РУП1-Плевен от собственик на гора в землището на с. Беглеж, Плевенска област за извършване на незаконна сеч, свидетелят О.А. – полицейски служител при 1-во РУП-Плевен посетил мястото на извършване на твърдяното нарушение. Констатирал, че  Е.А.Б. на 24.09.2012 година около 16:30 часа в землището на с. Беглеж, Плевенска област, местността “Беглежка бара”-черен път транспортира 0,4 пр. куб. м. дърва за огрев с лек автомобил “Рено Рапид” с ДК № СО 9699 ВА без дървесината да е маркирана с контролна марка и уведомил за случая РП-Плевен. С постановление от 15.10.2012 год. по преписка № В-5693/2012 год. по описа на РП-Плевен, Прокурор в РП-Плевен постановил отказ да образува досъдебно производство и прекратил преписка с вх. № В-5693/2012 год. по описа на посочената прокуратура.

Административно-наказателното производство е започнало на 25.09.2012 год. със съставяне на АУАН № 1074/01.10.2012 год. против Е.А.Б. *** това, че на 24.09.2012 година около 16:30 часа в землището на с. Беглеж, Плевенска област, местността “Беглежка бара”-черен път транспортира 0,4 пр. куб. м. дърва за огрев с лек автомобил “Рено Рапид” с ДК № СО 9699 ВА без дървесината да е маркирана с контролна марка. Посочено е че нарушителят е нарушил разпоредбата на чл. 213, ал. І, т. 1 без да е цитиран съответния нормативен акт. АУАН е съставен от актосъставителят Д.А.Т. *** в присъствие на нарушителя и свидетелите - Н.И.И. и О.Х.А.. Въз основа на така съставения АУАН  на 02.01.2012 год. е издадено атакуваното наказателно постановление, с което на Е.А.Б. *** ЕГН ********** на основание чл. 266, ал. І, предл. ІV-то от ЗГ е наложено административно наказание – глоба в размер на 100,00 лв., на основание чл. 273, ал. І от ЗГ са отнети в полза на Държавата вещите, послужили за извършването на нарушението: 1 бр. лек автомобил “Рено Рапид” с ДК № СО 9699 ВА и е определено да заплати паричната равностойност на липсващите вещи – предмет на нарушението 0,4 пр. куб. м. дърва за огрев от клен в размер на 10,08 лв. в приход на ИАГ-София на осн. чл. 275, ал. ІІ от ЗГ.  

Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена след анализ на ангажираните в хода на производството писмени доказателства – постановление за отказ да се образува наказателно производство от 15.10.2012 год. по преписка с вх. № В-5693/2012 год., АУАН № 1074/01.10.2012 год., разписка за отговорно пазене серия БООА № 000803, НП № 1047/02.01.2013 година на Директора на РД по горите – Ловеч, известие за доставяне, заповед № РД 49-188/16.05.2011 год. на МЗХ, рапорт от св. Д.А.Т., допълнително споразумание № I-5-48/24.07.2012 година, както и от ангажираните гласни такива чрез разпит на свидетелите Д.А.Т., Н.И.И. и О.Х.А.. Съдът приема с доверие показанията на свидетеля Д.Т. в частта в която твърди, че е съставил АУАН в присъствие на нарушителя и отразените в същия свидетели, както и че не е очевидец на твърдяното нарушение. Съдът не кредитира с доверие показанията на този свидетел в частта, в която твърди, че е съставил АУАН въз основа на изготвен констативен протокл от свидетеля очевидец – О.А. като нелогичн и неподкрепени от останалия събран по делото доказателствен материал. По делото не е представен констативен протокол, а в приложения по административно-наказателната преписката рапорт от 28.09.2012 година от Д.А.Т. липсва посочване на такъв.

При така установеното, съдът намира, че в хода на административно-наказателното производство пред наказващия орган са допуснати съществени нарушения на процесуални правила, които значително затрудняват правото на защита на жалбоподателя, не могат да бъдат санирани в хода на съдебното производство и в този смисъл пеидпоставят отмяната на атакуваното наказателно постановление, както и че санкционираното нарушение не е доказано от страна на наказващия орган.

На първо място не е спазена императивната разпоредба на на чл. 42, т. 5 от ЗАНН, тъй като в АУАН не е конкретизирано за нарушение по кой закон е ангажирана административно-наказателната отговорност на Е.Б.. Липсата на информираност у нарушителя относно това какво нарушение му се вменява е пречка същият да организира своевременно и адекватно защитата си. Наказателното постанволение е издадено на 02.01.2012 год., т. е. около 8 месеца преди извършване на твърдяното нарушение. Съдът намира, че от факта на техническото извеждане на НП на 02.01.2013 год. не може да се презюмира, че същото е издадено на същата дата, т. е., че се касае до допусната техническа грешка при изписване на годината.

По делото, както и към административната преписка, липсват основни доказателства, обективиращи провеждането на процедурата и установяване на нарушението, за което лицето е наказано. Липсва констативен протокол, съставен по съответния ред, въз основа на който се твърди от актосъставителя *, че е съставил АУАН срещу нарушителя, което обстоятелство създава съмнение, че визираното в АУАН и в НП нарушение е осъществено, респ., че негов антор е именно Е.Б..

 При тази установеност на фактите и поради изложените по-горе съображения, съдът намира, че жалбата се явява основателна. Ето защо атакуваното наказателно постановление следва да бъде отменено изцяло от съда като незаконосъобразно по реда на чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.   

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН съдът

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Наказателно постановление  № 1047/02.01.2013 година на Директора на РД по горите – Ловеч, с което на Е.А.Б. *** ЕГН ********** на основание чл. 266, ал. І, предл. ІV-то от ЗГ е наложено административно наказание – глоба в размер на 100,00 лв., на основание чл. 273, ал. І от ЗГ са отнети в полза на Държавата вещите, послужили за извършването на нарушението: 1 бр. лек автомобил “Рено Рапид” с ДК № СО 9699 ВА и е определено да заплати паричната равностойност на липсващите вещи – предмет на нарушението 0,4 пр. куб. м. дърва за огрев от клен в размер на 10,08 лв. в приход на ИАГ-София на осн. чл. 275, ал. ІІ от ЗГ.  

Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд – гр. Плевен с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните по реда на Административно процесуалния кодекс.

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ :