Р       Е      Ш      Е      Н      И      Е

 

                                             гр.ПЛЕВЕН, 01.04.2013 год.

 

                                              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, девети наказателен състав, в публично заседание на двадесет и първи март, две хиляди и тринадесета година, в състав :

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ : НАТАЛИЯ РАЙКОВА    

 

при секретаря В.С. и в присъствието на прокурора ............................ като разгледа докладваното от съдията НАХД №102 по описа за 2013 година, за да се произнесе, съобрази :

 

          Производство с правно основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

          Постъпила е жалба от П.Н.Н. *** против Наказателно постановление №35-0000874/16.11.2012 год. на Началника на ОО”КД-ДАИ”-гр.Плевен, с което на основание чл.93, ал.2 от ЗАвтПр му е наложена глоба в размер на 500 лева, за това, че виновно е нарушил чл.18, т.4 от Наредба №Н-8 от 27.06.2008 год. на МТ.

          Счита, че в акта за установяване на административно нарушение и в издаденото въз основа на него наказателно постановление липсват данни относно конкретната фактическа обстановка, при която се твърди, че е констатирано нарушението. В акта не е конкретизирано извършеното нарушение – дали изобщо няма издадена заповед на ръководителя на дружеството или има такава, но същата не е представена на контролните органи. Във връзка с това нямало как да се установи дали за извършеното нарушение следва да се наложи санкция по чл.93, ал.1 или по чл.93, ал.2 от ЗАвтПр. Според него липсата на посочване в акта за установяване на административно нарушение на конкретното нарушение и обстоятелствата, при които то е извършено, е съществено нарушение на процесуалните правила и води до незаконосъобразност на наказателното постановление, тъй като се накърнявало правото на защита на наказаното лице. По тези и други подробно изложени съображения моли съда да отмени наказателното постановление като незаконосъбразно поради същественото му противоречие с приложимите материалноправни и процесуалноправни норми.

          В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован, не се явява.

          Ответникът по жалбата Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, Областен отдел “Контролна дейност-ДАИ”-гр.Плевен, редовно призован, не изпраща представител и не ангажира становище по съществото на жалбата.

          Настоящата инстанция като съобрази събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, взаимна връзка и обусловеност, приема за установено следното :

          Жалбата е подадена в преклузивния срок по чл.59, ал.2 от ЗАНН и е процесуално допустима за разглеждане от съда. По същество същата е  основателна.

          На 07.11.2012 год., около 12.00 часа, разклон ОКС гр.Плевен жалбоподателят П.Н.Н., като водач на товарен автомобил “Рено москотт” 150.652 №2 /собственост на ГУСВ ЕАД/, извършва превоз за собствена сметка /Фадрома Камацу/ от гр.Плевен до гр.София, като извършва следното нарушение : Без заповед на ръководителя на лицето за чиято сметка се извършва превоза. За целта длъжностните лица съставили акт за установяване на административно нарушение №153974/07.11.2012 год., с който на П.Н.Н. било вменено нарушение на чл.18,  т.4 от Наредба №Н-8. Актът бил съставен в присъствието на нарушителя и му е връчен по надлежния ред в присъствието на един свидетел. По така съставения му акт Н. не е направил писмени възражения. Като доказателство е иззет контролен талон №2767590730, предаден за пазене на ОО”КД-ДАИ”-гр.Плевен.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

          Въз основа на така съставения акт е издадено и атакуваното пред съда наказателно постановление №35-0000874/16.11.2012 год. на Началника на ОО”КД-ДАИ”-гр.Плевен.

          Описаната по-горе фактическа обстановка се установява от изслушаните в хода на съдебното следствие показания на актосъставителя Г.Н., който заявява, че на посочената в акта дата, с колегата работили из града и на разклона за гр.Русе спряли за проверка товарния автомобил, посочен в акта. Водачът извършвал превоз за собствена сметка и в процеса на проверката се установило, че няма заповед на ръководителя, за чиято сметка се извършва превоза, с което била нарушена Наредба Н-8 на МТ. Водачът на автомобила изчакал да му донесат такава заповед, тъй като поделение на ГУСВ имало филиал в гр.Плевен, н към момента на проверката такава не му била изпратена по факса.

          И от показанията на св. по акта Л.Б. се разбира, че превоза бил за собствена сметка.

          За да санкционира нарушителя административно наказващият орган се позовава на текста на чл.93, ал.2 от ЗАвтПр, който предвижда, че водач на МПС, който извършва обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници и товари и не представи в момента на проверката издадения лиценз, заверено копие на лиценз на Общността, разрешението, документа за регистрация или други документи, които се изискват от регламент на европейските институции, от този закон или от подзаконовите нормативни актове по прилагането му, се наказва с глоба 500 лева.

          Събраните пред съдебната инстанция писмени и гласни доказателства установяват липсата на каквото и да е виновно поведение от страна на жалбоподателя при извършване на конкретното деяние. Според съда така извършеното от страна на жалбоподателя не осъществява признаците на административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН. Съгласно тази разпоредба, за да бъде санкционирано подобно деяние същото трябва да бъде извършено виновно – факт, който категорично се опроверга от доказателствата по делото. Безпорен факт е, че към датата на съставяне на акта за установяване на административно нарушение и издаденото въз основа на него наказателно постановление – 07.11.2012 год. П.Н. като водач на товарен автомобил е извършвал превоз за собствена сметка от гр.Плевен до гр.София, без да се уточнява на пътници или на товари. По принцип административно наказателната отговорност е лична и това е предвидено в чл.24, ал.1 от ЗАНН, като ал.2 на същия текст от закона предвижда, че за административни нарушения, извършени при осъществяване дейността на предприятия, учреждения и организации, отговарят работниците и служителите, които са ги извършили, както и ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени. Следователно за констатираното нарушение е следвало да бъде санкциониран не само водачът на товарния автомобил, но и неговия пряк работодател, чието задължение е да следи за това има ли необходимите документи /в случая заповед на ръководителя на лицето, за чиято сметка се извършва превоза/ преди да извърши съответния превоз. Като не сторил това административно наказващият орган е извършил нарушение на чл.24, ал.2 от ЗАНН. Освен това съдът констатира, че както в акта за установяване на административно нарушение, така и в наказателното постановление не е посочено по какъв начин съответните длъжностни лица са установили, че Н. извършва превоз и то за собствена сметка. Този факт, както и какви товари и на какво количество е превозвал водача на товарния автомобил не бе изяснено и в съдебно заседание, което е показател и дава основание да съда да приеме, че превозвания от жалбоподателя товар очевидно е в полза на работодателя му.

          Изложените дотук съображения мотивират съда да уважи жалбата, с която е сезиран, което налага атакуваното наказателно постановление да бъде отменено от съда като незаконосъобразно.

          Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

                                                         Р  Е  Ш  И  :

 

          ОТМЕНЯ Наказателно постановление №35-0000874/16.11.2012 год. на Началника на ОО”КД-ДАИ”-гр.Плевен, с което на П.Н.Н., ЕГН-********** ***, е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лева, на основание чл.93, ал.2 от ЗАвтПр за извършено административно нарушение на чл.18, т.4 от Наредба №Н-8/27.06.2008 год. на МТ, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

          Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд-гр.Плевен в 14-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му от страните.

          След влизане в сила на решението, препис от него да се изпрати на ОО”КД-ДАИ”-гр.Плевен за сведение.

 

 

                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ :