РЕШЕНИЕ

 

№ ........

 

гр.Плевен,05.04.2013 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

   ПЛЕВЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, VІІІ -ми наказателен състав

На пети март две хиляди и тринадесета година в открито заседание, в следния състав:

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧАВДАР ПОПОВ

при секретаря Д.И., като разгледа докладваното от съдия ПОПОВ НАХД №  9/2013 година но описа на Плевенския районен съд, за да се произнесе съобрази следното :

ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА НА ЧЛ.59 И СЛ. ОТ ЗАНН.

С Наказателно постановление №200 от 30.11.2012г. на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните -Плевен на  *** представлявано от Р.  Т.С. на основание чл. 40, ал.2 вр.чл.40 ал.1 от ЗЗР наложена: Имуществена санкция в размер на 1900 лв. за нарушение на чл.8 ал.4 от ЗЗР вр. с чл.30 ал.1 т.1,2 и 3 от Наредба № 104/22.08.2006г. на министъра на земеделието и горите за  контрол върху прилагането на пазара и употребата на ПРЗ; Имуществена санкция в размер на 2700лв. на основание чл.39 ал.2 вр. с чл.39 ал.1 т.7 от ЗДЗПР за нарушение разпоредбите на чл.31 т.1 от Наредба № 104/22.08.2006г. на министъра на земеделието и горите за контрол върху прилагането на пазара и употребата на ПРЗ.

Недоволен от наказателното постановление е останал жалбоподателят  “*** с представляващ Р.Т.С., който в срока по чл. 59 от ЗАНН, чрез наказващия орган е подал жалба до Районен съд Плевен, с която моли съда да отмени наложеното административното наказание. В съдебно заседание жалбоподателят не се явява , представлява се от адв.***, който поддържа жалбата.

Ответната страна, редовно призована, не се представлява. В писмено становище от 01.02.2013г. моли съда да остави жалбата без уважение и да потвърди издаденото НП като правилно и законосъобразно.

         Съобразявайки събраните по делото доказателства, съдът намира за установено следното:

С оглед датата на връчване на наказателното постановление на жалбоподателя и датата на депозиране на жалбата и пред наказващия орган съдът счита, че последната е подадена в срока по чл. 59, ал.2 от ЗАНН, поради което се явява допустима и следва да бъде разгледана.  

Съдът, като прецени събраните в хода на производството писмени и гласни доказателства, намира за установено следното от фактическа и правна страна :

Наказателното постановление е издадено за това, че при извършена проверка на 29.10.2012г. в 14.30 ч. въз основа на Заповед № 1726/29.10.2012г. на директора на ОДБХ гр.Плевен на цех за производство и пакетиране на култивирани гъби на фирма *** находящ се в гр.Плевен се установява:

1. Не се водят задължителните дневници за поява, развитие и плътност на вредителите, проведени химични обработки и употребени торове и биологично-активни вещества и за взети проби, тъй като при поискване за проверка такива дневници не са предадени. Задължен е да води дневници по смисъла на чл.8 ал.4 от ЗЗР вр. с чл.30 ал.1 т.1,2 и 3 от Наредба № 104/22.08.2006г. на министъра на земеделието и горите за  контрол върху прилагането на пазара и употребата на ПРЗ.

2. Употребява продукт за растителна защита “Нуреле Д”, който няма регистрация при вредителите по гъбите, както и при дезинсекция на празни помещения и почвени субстрати, с което е нарушен чл.8 ал.4 от ЗЗР вр. с чл.30 ал.1 т.1,2 и 3 от Наредба № 104/22.08.2006г. на министъра на земеделието и горите за контрол върху прилагането на пазара и употребата на ПРЗ и чл.31 т.1 от Наредба № 104/22.08.2006г. на министъра на земеделието и горите за  контрол върху прилагането на пазара и употребата на ПРЗ.

Така изложените в акта фактически констатации не се подкрепят от събраните по делото писмени и гласни доказателства. Съдът възприема и кредитира показанията на разпитаните в съдебно заседание актосъставител Ю.З.Т. и свидетели П.И.П. и Л.П.А., от които се установява времето и мястото на извършвеното, както и личността на жалбоподателя. Следва да се посочи, че самият актосъставител твърди, че препаратът “Нуреле Д” не е използван нито в цеха, нито в залата, стопанисван от жалбоподателя.

По отношение на първото нарушение, съдът счита, че няма такова, поради следните съображения. При извършване на проверката и издаване на обжалваното наказателно постановление административният орган не се е съобразил с факта, че предметът на дейност на фирма „Брумо" ЕООД е отглеждане на култивирани печурки. Видно от т.1 на обжалваното НП дружеството е санкционирано за нарушение на чл.8, ал.4 от Закона за защита на растенията /ЗЗР/. Според проверяващият орган в дружеството „не се водят задължителните дневници за поява, развитие и плътност на вредителите, проведени химични обработки и употребени торове и биологично-активни вещества и за взети проби." Административният орган е счел, че с оглед обстоятелството, че "Брумо"ЕООД е регистрирано като земеделски производител на растителна продукция, същият е субект, задължен да води дневници по смисъла на чл.8, ал.4 от ЗЗР във връзка с 30,ал.1,т.1,2 и 3 от Наредба № 104/22.08.2006 на министъра на земеделието и горите, издадена на основание чл. 23"в" от ЗЗР. Този извод безспорно е неправилен. Съгласно правната норма на чл.8, ал.4 от ЗЗР „Производителите и търговците на растителна продукция водят дневник на проведените химични обработки за всяко поле или склад по образец, одобрен от министъра на замеделието и храните." Жалбоподателят е производител на гъби, които от биологична гледна точка, представляват отделно царство организми, който факт беше установен безспорно от назначената по делото експертиза. Законът от своя страна сочи, че гъбите не представляват нито растения, нито растителни продукти по смисъла на параграф 1, т.4 и т.8 от допълнителните разпоредби на ЗЗР. Освен това, както е известно и както стана ясно от разпита на актосъставителя и свидетелите по съставяне на акта, гъбите не се отглеждат на поле, каквото нормата на чл.8, ал.4 предвижда, а на метални стелажи, в специални помещения - гъбарници. В тази връзка, съдът намира за основателно твърдението на жалбоподателя, че дневниците, съгласно Приложение №1 и №2 от Наредба №104/22.08.2006г., които административния орган счита, че следва да бъдат водени от жалбоподателя, са неотносими и неприложими за отглеждането на гъби, като показателите в съответните колони не кореспондират с техния начин на растеж, за да бъдат попълнени коректно и да носят някаква информация на този, който ги проверява. По-конкретно, гъбите не се отглеждат в почва, а в компост, който представлява субстанция, приготвена от птича тор, пшенична слама и гипс, /в определени пропорции/; при отглеждането на гъби няма как да има предходна култура, нито последваща култура, каквито дневниците визират, т.к. компостът изчерпва полезния си състав за 40 дни и се изхвърля; мерните единици, в които следва да се извършват съответните обследвания, в дневниците, са в декари; Ето защо, дружеството -гъбопроизводител, не отглежда растения, съответно не е адресат на нормата относно воденето на описаните в обжалваното НП дневници, съответно няма как да е извършено твърдяното нарушение.

По отношение на второто нарушение в НП, съдът счита, на първо място, че твърдяното от наказващият орган не представлява нарушение по чл. 31. т.1 от Наредба № 104/22.08.2006г. визираният текст задължава адресатите да използват препаратите в съответствие с разрешението за употреба, тоест по начин различен от разрешения, а не за употреба на неразрешен препарат, както в случая посочва наказващият орган. На второ място, следва да се отбележи, че не е безспорно доказано извършването на твърдяното нарушение. Следва да се посочи, че самият актосъставител твърди, че препаратът “Нуреле Д” не е използван нито в цеха, нито в залата, стопанисван от жалбоподателя. Няма никакви доказателства за това, че препаратът е използван в производството, освен твърдението на актосъставителя, че жалбоподателят не е отрекъл използването му. Не се събраха доказателства, включително и свидетелски показания, от които да се направи категорично заключение, че намереният празен флакон от препарата е използван върху продукцията от гъби на проверяваното дружество. В тази връзка, от заявеното от назначеното по делото вещо лице в последното съдебно заседание се установи, че естеството и характера на гъбите предполага извличане на наличните в компоста вещества, което води до тяхното отлагане в същите, такива следи не се са открити.

Съдът счита за основателно и твърдението на жалбоподателя, че нито към административната преписка, нито до приключване на устните състезания пред съда, от страна на административнонаказващия орган не е представен регламент на разрешените препарати за растителна защита при отглеждане на гъби, от който по недвусмислен начин да може да се установи нарушаването на същия посредством употребата на „Нуреле Д".

С оглед горното, съдът приема, че обжалваното НП е незаконосъобразно,  поради което следва да бъде отменено.

Воден от горното и на основание чл. 63 ал.1 от ЗАНН, СЪДЪТ

 

Р  Е   Ш  И  :

 

Отменя наказателно постановление № 200 от 30.11.2012г. на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните -Плевен на  *** представлявано от Р.  Т.С. на основание чл. 40, ал.2 вр.чл.40 ал.1 от ЗЗР наложена: Имуществена санкция в размер на 1900лв. за нарушение на чл.8 ал.4 от ЗЗР вр. с чл.30 ал.1 т.1,2 и 3 от Наредба № 104/22.08.2006г. на министъра на земеделието и горите за  контрол върху прилагането на пазара и употребата на ПРЗ; Имуществена санкция в размер на 2700лв. на основание чл.39 ал.2 вр. с чл.39 ал.1 т.7 от ЗДЗПР за нарушение разпоредбите на чл.31 т.1 от Наредба № 104/22.08.2006г. на министъра на земеделието и горите за  контрол върху прилагането на пазара и употребата на ПРЗ.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Регионален  административен съд-Плевен в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.     

 

    

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :