О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

гр. Плевен, 01. 02. 2011 год.

 

Плевенският районен съд, І граждански състав, в закрито заседание на първи февруари през двехиляди и единадесета година в състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ТОМОВ

 

като разгледа докладваното от съдията ТОМОВ гр. д. № 361 по описа за 2011 година, и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

С определение от 21. 01. 2011 год. исковата молба на И.Й.Г.,***, е била оставена без движение като на ищеца е било указано в 7- дневен срок от уведомлението да отстрани недостатъците на исковата молба.

Видно е, че на 31. 01. 2011 год. в Плевенския районен съд е постъпила молба от ищеца, в която отново не е конкретизиран ответникът по делото, нито е приложено удостоверение по чл. 1 ал. 2 и 3 от УУТССР, което се явява необходима процесуална предпоставка за разглеждането на иска за установяване на трудов стаж по съдебен ред. Липсата на такова удостоверение води до извода, че предявеният установителен иск се явява процесуално недопустим, при което положение и на основание чл. 24 т. 2 от ЗПП правна помощ не следва да бъде предоставяна на ищеца. Доколкото исковата молба е не само недопустима, но и страда от недостатъци, които не са били отстранени своевременно от ищеца, съдът намира, че са налице условията на чл. 129 ал. 3 от ГПК и исковата молба следва да бъде върната, а производството по делото прекратено.

По изложените съображения Плевенският районен съд

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л    И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на И.Й.Г.,***, за предоставяне на правна помощ по реда на чл. 21 и сл. от ЗПП във вр. с чл. 94- 99 от ГПК.

ВРЪЩА исковата молба на И.Й.Г.,***, и ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 361/           2011 год. по описа на Плевенския районен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Плевенския окръжен съд в 7- дневен срок от връчването му на ищеца.

 

                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: