О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

гр. Плевен, 15. 02. 2011 год.

 

Плевенският районен съд, І граждански състав, в закрито заседание на петнадесети февруари през двехиляди и единадесета година в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ТОМОВ

 

като разгледа докладваното от съдията ТОМОВ гр. д. № 95 по описа за 2011 година, и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

Делото е образувано въз основа на искова молба от „Драйц” ООД          гр. Плевен против Кооперация „Трудово производствена кооперация- Електрометал” гр. Русе. Към молбата са приложени писмени доказателства и е направено искане за назначаване на съдебно- счетоводна експертиза.

В определения от закона срок е постъпил отговор от ответника, в който е направено възражение за ненадлежна местна подсъдност на делото.

Съдът счита, че с оглед на обстоятелството, че седалището на ответната кооперация е в гр. Русе и предвид разпоредбата на чл. 105 от ГПК спорът се явява подсъден на Русенския районен съд. Горното налага прекратяване на делото пред Плевенския районен съд и изпращане на същото на надлежния съд.

По изложените съображения и на основание чл. 119 ал. 3 във вр. с  чл. 118 ал. 2 от ГПК съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л    И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 95/ 2011 год. по описа на Плевенския районен съд и ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Русенския районен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Плевенския окръжен съд в 7- дневен срок от връчването му.

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: