ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

гр.ПЛЕВЕН,08.02.2011 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         ПЛЕВЕНСКИ Р.С.VІІІ-ми граждански състав,в закрито заседание на осми февруари двехиляди и единадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : СВЕТЛА ЗАХАРИЕВА

при секретаря Л.Д.,като разгледа докладваното от съдията ЗАХАРИЕВА гр. дело № 616 по описа за 2011 и за да се произнесе,съобрази следното:

 

В Плевенския районен съд е постъпила искова молба от Д. ***,чрез процесуалния представител-адв.В.П. от ПлАК,в която се твърди,че в същия съд е образувано производство по гр.д.№ 205/11г.,по което молителя е ищец.Твърди още,че погрешно тяхна молба за представяне на доказателства е преценена от деловодството на съда и е образувано наст.производство със същия предмет на спора,между същите страни.

Иска делото да се прекрати на осн.чл.126,ал.1 от ГПК.тъй като наст.дело е последващо спрямотова,заведено под № 205/11г.на ПлРС.

Съдът,след като се запозна с твърденията в молбата на ищцовата страна и извърши служебно справка по гр.д.№ 205/11г.към ПлРСнамери,че производството по същото е образувано и на 19.01.2011г.съдията-докладчик на ІІІ-ти гр.състав е дал подробни указания за поправяне пропуски в исковата молба,като е указал на ищцовата страна да представи с нова искова молба своя иск.Така ищецът е подал искова молба съобразно указанията на съда,а на същата е поставен щемпел и пореден номер за ново дело.От представените писмени доказателства е видно,че между страните по наст.дело,които са същите и предмета на спора е същия,както тези по гр.д.№ 205/11г.към ПлРС.

Плевенския районен съд,VІІІ-ми граждански състав счита,че това е основание да се приложи правилото на чл.126,ал.1 от ГПК, да се прекрати производството по делото към ПлРС, а материалите по наст.дело да се присъединят към гр.д.№ 205/11г.към ПлРС.

         При тези мотиви,съдът

 

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

         ПРЕКРАТЯВА на осн.чл.126,ал.1 от ГПК производството по гр.д.№ 616/11г.на ПлРС.

         Разпорежда делото да се присъедини към гр.д.№ 205/11г.на ПлРС-ІІІ-ти гр.състав.

         Определението подлежи на обжалване с ч.жалба пред ПлРС в 7 дневен срок от получаване съобщението до страните,че е изготвено.

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: