О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

 гр.Плевен, 04.02.2011г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

   

ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІІІ-ти граждански състав, в закрито съдебно заседание на 04.02.2011 година, в състав:

                                                          

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ : ДИЯНА НИКОЛОВА

 

    като разгледа докладваното от съдия НИКОЛОВА гр.д.№ 205 по описа на съда за 2011г., за да се произнесе, взе предвид следното :

   

     

          Определение на основание чл.129  ал.3 от ГПК:

          Делото е образувано въз основа на подадена искова молба от Д.К. *** чрез адв.В.П. ПлАК против П.И.В. - лично и като представляващ „НТС СЕЛЕКТ” ЕООД-Плевен, с цена на иска 5000лв. и посочено правно основание - чл.183 от ЗЗД.

           С определение на съда №235, постановено на 19.01.2011год. исковата молба е оставена без движение, като на ищеца са указани нередовностите на същата и срока за отстраняването им.

           В срока, даден от съда и посочен в закона /видно от приложената с молбата товарителница/ ищецът, каквито са и указанията на съда, е депозирал  изцяло нова искова молба, като е посочил, че същата се депозира по образуваното вече гр.д.№205/2011год. по описа на ПлРС, ІІІ г.с.

           Съдът, като се запозна с изложението на обстоятелствата /в подадената нова искова молба по делото/, на които се основава отправеното към съда искане намира, че не са отстранени изцяло нередовностите, констатирани от съда и продължава да е налице неяснота относно правния спор, с който ищецът е сезирал съда.

            Видно е, че ищецът основава искането си, излагайки твърдения за  сключен договор за покупко-продажба между съпругата му *** и ответника /в обстоятелствената част се сочи един ответник/. От изложението на обстоятелствата не може да се направи  извод: дали  е сключен договор за покупко-продажба на движими вещи /твърди се, че П.И.В. –лично и като управител на НТС СЕЛЕКТ ЕООД предложил на съпругата на ищеца…….. да й продаде……./, кога е сключен и между кои лица; не е посочена цената на отделните движими вещи, за които се твърди, че е сключен договор за покупко-продажба; не е отстранена нередовността на исковата молба досежно насочването на иска срещу двама ответници - при все, че в обстоятелствената част на исковата молба се твърди първоначално, че предложението за продажба, отправено към съпругата на ищеца произлязло от П.И.В. – лично и като управител на НТС СЕЛЕКТ ЕООД, а същевременно впоследствие се излагат твърдения за отказ на „ответника” да предаде вещите или да върне парите.

            Договорът за покупко-продажба включва като съществени елементи срещане на две насрещни волеизявления за: прехвърляне правото на собственост и обекта на това право - индивидуализация на вещта, вещите и цената. От изложенията на обстоятелствата, на които се основава отправеното към съда искане не става ясно дали между страните /и кои точно/ е имало сключен договор за покупко-продажба на движими вещи или не.

             В обстоятелствената част на исковата молба няма конкретно твърдение за това каква е била цената на сделката - има изложени твърдения, че съпругата на ищеца „е погасила част от цената на движимите вещи…” в размер 5000лв. Следващите твърдения в исковата молба са относно молба към ищеца, отправена от съпругата му за изплащане на „останалите 5000лв.” и съответно твърдения за изплатени от ищеца 5000лв., като „част от цената на посоченото оборудване”. Цената на иска следва да е определена по достатъчно ясен начин /не само като посочена стойност/, но и да са изложени конкретни твърдения в тази връзка.

             Съдът в случая извежда от твърденията на ищеца, че стойността на продажбата /на всички вещи/ вероятно е в размер 10 000лв. и поради тази причина същият претендира заплащане на сумата 5000лв. - „…представляваща част от стойността на движимите вещи” по договора за покупко-продажба. В тази връзка обаче следва да се отбележи, че въпреки дадените указания на съда, ищецът не е посочил дали предявява частичен иск или не. Яснота досежно цената на иска не е налице.

              Дори и да се приеме за безспорно твърдение за сключен договор за покупко-продажба на движими вещи, то не е налице яснота относно това дали този договор е развален съгласно нормите на ЗЗД.

              Посочената по-горе неяснота в изложените от ищеца твърдения прави невъзможно съдът да прецени с какъв точно иск е сезиран, на какво се основава претенцията на ищеца спрямо ответната страна - на договорно или извъндоговорно отношение  и т.н.

            Не е налице яснота и досежно посочените от ищеца  ответници по делото - физическо лице и търговско дружество. Дадени са указания от съда и в тази връзка и същите не са изпълнени.

            *По повод погрешно администриране на подадената от ищеца /след оставяне без движение на първоначално подадената/ нова искова молба, образуваното  друго гражданско дело-гр.д. №616/2011год. по описа на ПлРС,VІІІ и служебно извършена от настоящия съдия-докладчик проверка, се установява следното:

             Настоящото гр.д. №205/2011год. по описа на ПлРС, разпределено за разглеждане на ІІІ-ти граждански състав, е образувано на 17.01.2011год.-вх.№586.

             След справка в САС се установява, че на същата дата, с вх.№585 е образувано  гр.д. №204/2011год., разпределено за разглеждане на VІІ-ми гр.св., образувано въз основа на подадена искова молба от *** /съпруга на ищеца Д.К.К./, чрез адв.  В.П. против П.И.В. - лично и  като управител и собственик на „НТС СЕЛЕКТ” ЕООД-Плевен; с посочено правно основание чл.183 от ЗЗД, цената на иска 5000лв. С резолюция на съдията-докладчик по това делото исковата молба е оставена без движение, като е  указано: да се конкретизират ответниците и петитума на исковата молба, вкл. да се индивидуализират движимите  вещи. Подадена е молба и съдът е провел процедура по чл.131 от ГПК за размяна на книжа.

             В тази връзка съдът констатира, че в исковите молби, въз основа на които са образувани посочените по-горе две дела, са изложени едни и същи обстоятелства, на които се основава отправеното към съда  искане; петитумът на двете искови молби е един и същ - посочени са едни и същи движими  вещи  и се претендира и по двете дела сумата 5000лв. – и по двете дела като част от стойността на движимите вещи /посочени  в петитума/.

              След така извършената справка /и предвид факта, че ищец по едното дело е единият съпруг, а ищец по другото дело е другият съпруг/, за съда е налице известна яснота досежно претендираните 5000лв. от ищеца, но не и защо се претендират като част от стойност на движими вещи – посочени. Както беше посочено по-горе, не е направено изявление  искът да е предявен като частичен, а съдът е дал такива указания с определението, с което исковата молба е оставена без движение.

               С оглед изложеното и независимо от подадената нова искова молба съдът намира, че ищецът не е отстранил всички констатирани от съда нередовности, продължава да е налице неяснота относно спора, с който съдът е сезиран, което налага връщане на исковата молба и прекратяване на производството по делото.

              Дотолкова, доколкото ищците по двете дела са различни, съдът не следва да прекратява производството по делото на основание чл.126 ал.1 от ГПК /настоящото дело е второ образувано по ред/.

              Прекратяването на производството се налага поради неотстранени в дадения срок нередовности на исковата молба, независимо от депозирана нова такава от страна на ищеца.

               Съдът приема, че основанието на исковата претенция по двете дела произтича от едно и също облигационно отношение, като вероятно са предявени две искови молби поради твърдения за извършено плащане съответно от единия и от другия съпруг /изведено след служебна справка на съда и констатирано образувано друго гр.д.-№204/11год./. Поради тази причина съдът приема, че за ищцовата страна е съществувала възможност да иска съединяване на двете дела на основание чл.213 от ГПК, т.к. същите  са с явна връзка помежду си.

                Воден от горното съдът,

 

                                                             О П Р Е Д Е Л И  :

 

                ВРЪЩА на основание чл.129 ал.3 вр. ал.2 от ГПК подадената искова молба от Д.К.К., вх.№586/17.01.2011год. и ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 205/2011год. по описа на Плевенски районен съд.

               Определението може да се обжалва в едноседмичен срок от връчването му чрез Плевенски районен пред Плевенски окръжен съд.

                                                            

                                               РАЙОНЕН  СЪДИЯ :