Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Плевен, 27.06.2012 г.

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            ПЛЕВЕНСКИ  РАЙОНЕН СЪД,  ХІ граждански състав в открито   заседание, на двадесети юни през две хиляди и дванадесета година в състав :

                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ : АСЯ ШИРКОВА

При секретаря К.Т.

като разгледа докладваното от съдия Ширкова гражданско дело № 758  по описа на съда за 2012г., за да се произнесе взе предвид следното :

                  

           В Плевенски районен съд е постъпила искова молба от В.И.Н. *** представляван от адв.М.М. ***.****** против Помощно училище-интернат “Асен Кисилинчев” ******, представлявано от Директора ******

В исковата си молба ищецът твърди, че работил на длъжност “старши възпитател в начален етап на образование” в училището, ответник по делото до 24.10.2011г, когато със Заповед № 61 от същата дата трудовото и правоотношение било прекратено поради съкращаване на длъжността.

Ищецът твърди, че от 2006г. до датата на прекратяване е изпълнявал длъжността “възпитател”  през нощта като работната му смяна била от 22 часа до 6 часа на следващия ден. Ищецът твърди, че съгласно чл.261 КТ и чл.8 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата за всеки отработен  нощен час или за част от него между 22 и 6 часа на работниците и служителите се заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд в размер не по.малко от 0,25 лева. Твърди, че за периода от 25.10.2008г. до 25.10.2011г. не му е заплащано такова и претендира да му бъде заплатено в размер на 1600 лева.

Ищецът твърди, че за времето, през което е имал нощни дежурства е надвишил месечната норма за труд, съгласно чл.142 ал.4 КТ, като е работил последователно нощни дежурства. Твърди, че е полагал извънреден нощен труд, който не му е заплащан съгласно разпоредбата на чл.262 т.4 КТ и за периода 25.01.0208г. до 25.10.2011г. претендира да му бъде платен такъв в размер на 1000 лева.

Ищецът твърди, че освен като нощен възпитател е работил по изготвен график като пазач на портала от 6 часа до 18 часа по време на празничните и почивните дни и ваканциите, като претендира да му бъде заплатен извънреден труд съгласно чл.262 т.2 и т.3 КТ за посочения по горе период в размер на 700 лева.

Ищецът твърди, че по време на нощните дежурства като “възпитател” е имал задължения по длъжностна характеристика да изпълнява длъжността “охрана” на двора, автобуса и имуществото, заедно с назначения охранител в училището. Ищецът твърди, че този труд представлява работа по съвместителство и на основание чл.260 КТ претендира да му бъде заплатена на основание чл.260 КТ за процесния период сумата от 1000 лева.

Ищецът твърди, че на основание чл.140 КТ вр. чл.285 КТ за ефективно полагане на нощен труд работодателят бил длъжен да му осигурява топла храна и ободряващи напитки, каквито не са му били предоставяни. Претендира да му бъде заплатена сумата от 600 лева за периода от 25.10.2008г. до 25.10.2011г. за кафе, кола и храна.

Ищецът твърди, че положеният труд по време на празниците му е заплащан като обикновен и на основание чл.262 т.3 КТ претендира да му бъде заплатена сумата от 500 лева за периода от 25.10.2008г. до 25.10.2011г.

Прави искане за допускане на съдебно-счетоводна експертиза със задачи, посочени в исковата молба.

Ответникът оспорва исковете. Навежда доводи, че действително ищецът е работил в училището като “старши възпитател”. Твърди, че за времето, през което е полагал труд е получавал трудово възнаграждение съгласно нормативната уредба и всички допълнителни трудови възнаграждения са му били изплащани, в това число нощен труд и допълнително възнаграждение за работа при специфични условия на труд на персонала в специалните училища. Твърди, че претенциите за заплащане на извънреден нощен труд е неоснователна, тъй като съгласно сключения между страните трудов договор, за положения нощен труд му се дължи съответното допълнително трудово възнаграждение, а дори и да не е било уговорено в индивидуалния му трудов договор, то същият му е заплащан след като е възникнало основанието за заплащането му.

По отношения на предявения иск за заплащане на труд по съвместителство, ответникът оспорва иска като навежда доводи, че ищецът не е полагал труд с характер на съвместителство. В длъжностната му характеристика за длъжността, която е заемал е имал задължения не само пряко свързани с възпитателската функция и ако ищецът е имал възражения по отношение на тези задължения, то той е имал възможност да ги оспори по съответен ред пред работодателя.

По отношение на предявения иск за заплащане на сумата от 600 лева за храна и ободряващи напитки, ответникът изразява становище, че също е неоснователен, тъй като в правилника за вътрешния трудов ред в чл.64 ал.2 т.4 е посочено, че при работа от 19,30 до 7,30 часа, на възпитателя се полага нощен сън и от него не се е изисквало да е буден.

Ответникът прави възражение за изтекла тригодишна давност, като срокът започва да тече от деня, в който за вземането е трябвало да се извърши плащане.

Представя писмени доказателства.

            С разпореждане от 29.03.2012г, съдът е изготвил доклад по делото, като е приел, че е сезиран с обективно кумулативно съединени искове  -

иск с правно основание чл.261 КТ  за периода от 25.10.2008г. до 25.10.2011г. в размер на 1600 лева за допълнително възнаграждение за положен нощен труд

иск с правно основание чл.262 т.4 КТ за периода от 25.10.2008г. до 25.10.2011г. в размер на 1000 лева за положен извънреден нощен труд

иск с правно основание чл.262 т.2 и т.3 КТ за периода от 25.10.2008г. до 25.10.2011г. в размер на 700 лева за положен и ивънреден труд като пазач на портала.

иск с правно основание чл.260 КТ за периода от 25.10.2008г. до 25.10.2011г. в размер на 1000 лева за положен труд по съвместителство

иск с правно основание чл.285 КТ за периода от 25.10.2008г. до 25.10.2011г. в размер на 600 лева за храна и ободряващи напитки по време на дежурства

иск с правно основание чл.262 т.3 КТ за периода от 25.10.2008г. до 25.10.2011г. в размер на 500 лева за допълнително възнаграждение за положен труд по време на празници.

             Във връзка с фактическите твърдения, съдът е разпределил доказателствената тежест, като е указал на ищеца да докаже, 1. че през периода от 25.10.2008г. до 25.10.2011г. е полагал нощен труд като е изпълнявал длъжността “възпитател” през нощта от 22 часа до 6 часа на следващия ден.

2. че през периода от 25.10.2008г. до 25.10.2011г. нощните му дежурства са надвишавали месечната норма за нощен труд съгласно чл.142 ал.4 КТ и е полагал извънреден нощен труд.

3. че за периода от 25.10.2008г. до 25.10.2011г. е полагал извънреден труд като пазач на портала  от 6 часа до 18 часа по време на почивните дни, празничните дни и ваканциите.

4. че за периода от 25.10.2008г. до 25.10.2011г. е полагал труд по съвместителство – едновременно като възпитател и охрана.

5. че за периода от 25.10.2008г. до 25.10.2011г. е бил длъжен да изпълнява задължения по длъжностна характеристика които са налагали да е буден, за което му се полагат ободряващи напитки.

6. че за периода от 25.10.2008г. до 25.10.2011г. е полагал труд по време на празници, за което съгласно чл.262 т.3 КТ му се дължи допълнително възнаграждение.

Съдът е указал, че в тежест на ответника е да докаже , че е изплатил на ищеца полагащите му се претендирани суми.

          Като съобрази събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна :  

Не се спори между страните, че са били в трудово правоотношение, както и че същото било прекратено със заповед № 64 / 24.10.2011г, поради съкращаване в щата. 

По иска с правно основание чл.261 КТ за периода от 25.10.2008г. до 25.10.2011г. в размер на 1600 лева за допълнително възнаграждение за положен нощен труд

По иска с правно основание чл.262 т.4 КТ за периода от 25.10.2008г. до 25.10.2011г. в размер на 1000 лева за положен извънреден нощен труд

 

Съгласно разпоредбата на чл.261 КТ нощния труд се заплаща с увеличение, уговорено от страните по трудовото правоотношение, но не по малко от размерите, определени от МС. Видно от представените вътрешни правила за организация на работната заплата в училището, в чл.5 ал.3 т.3.5 (лист 9) е посочено, че на служителите се полага допълнително трудово възнаграждение за нощен труд. Същото не е постоянно и се получава по време на работа.

В училището ищецът е изпълнявал длъжност “старши възпитател”, за която длъжност са приложени и съответните длъжностни характеристики за процесния период, първата от които е подписана от ищеца на 11.01.2009г. (лист 41-46). Последващите длъжностни характеристики, също подписани от ищеца регламентират същите задължения на служителя относно полагането на дежурства по график. Видно от същите, по длъжностна характеристика, ищецът е имал задължение да изпълнява дежурства, произтичащи от спецификата на помощното училище – интернат по графици, утвърдени от директора, като в тези случаи изпълнява длъжностна характеристика за дневни и нощни дежурства, която е неразделна част, приложение към тази длъжностна характеристика. Всяка от длъжностните характеристики е подписана от ищеца и той е запознат със съдържанието им.

В тази връзка  работодателят-ответник по делото е представил  График за дежурства на лист 28 от делото, в който е отразено работното време на дежурните групи – от 19,30 до 7,30 часа. В графика е отразено, че работната седмица е разделена на двете групи дежурни учители, като ищецът е бил в първа група заедно с ******. Дежурствата по графика са от 19,30 до 7,30 часа, като са работили от понеделник до неделя без съботните дни. По искане на ищеца е открито производство по оспорване съдържанието на графика, като съдът е указал че в тежест на ответника е да докаже истинността на документа. След откриване на производството по оспорване, ответника заяви, че твърденията му са, че и в събота е имало дежурна група, която е била на смяна от петък вечерта 19,30 часа до събота сутринта до 7,30 часа. По искане на ищеца съдът допусна до изслушване като свидетели ******, ****** и ******. От показанията на свидетелите се установи, че в делничните дни дежурния застъпва в 19,30 часа и дежури до 7,30 часа на следващия ден. В петък дежурния застъпва на дежурство от 19,30 вечерта до 12 часа в събота, а неделното дежурство е от 18 часа вечерта до понеделник сутринта до 7,30 часа. В този смисъл са и показанията на свидетелите ******  и ******. Съдът кредитира показанията на тези свидетели и от фактическа страна приема за установено, че дежурствата са давани по график, като дежурните учители са разпределени в две групи. Съдът приема за установено, че дежурството започва в 19,30 вечерта и смяната приключва в 7,30 на следващата сутрин. В петък дежурството продължава от 19,30 часа вечерта до 12 часа в събота, а неделното започва от 18 часа вечерта до 7,30 сутринта в понеделник. При така установеното от фактическа страна, съдът приема, че ищецът успешно е провел производството по оспорване на представения от ответника график и същият следва да се изключи от доказателствения материал по делото, тъй като се установи, че ищецът е имал дежурства по график и в съботните дни.

При така изложеното, ищецът е следвало да докаже за трите години – периода от 25.10.2008г. до 25.10.2011г. – в кои дни ищецът е бил дежурен, като се докажат и дежурствата в почивните и празнични дни.

В тази връзка, ищецът поиска в заключението си вещото лице, след като се запознае с графиците и Книгата за движение на учениците, да установи часовете положен нощен труд и изчисли размера на полагащото му се трудово възнаграждение за тези часове.

Не се спори между страните, че за дежурствата на нощните възпитатели са посочени в тази книга. Същата се води от социално-педагогическите интернати и от възпитателните училища-интернати съгласно Наредба № 4 от 2003г. за документите за системата на народната просвета. Такава книга не е задължителна за водене в Помощните училища, каквото е Помощно училище “Асен Кисилинчев”, тъй като в същата наредба е посочено, че в тях съгласно чл.23 ал.1 се води Книга за подлежащи на задължително обучение деца до 16 годишна възраст. (лист 222 и 223 от делото ).

При така изложеното, съдът приема, че ищецът не е доказал часовете нощен труд, за които претендира заплащане на възнаграждение, тъй като не се установи по безспорен начин в кои дни през процесните три години ищецът е полагал нощен труд като дежурен нощен възпитател.

В заключението си вещото лице е установило след справка в счетоводството на училището, че за процесния период от месец октомври 2008г. до 25.10.2011г. ищецът е положил 2223 часа нощен труд, за които на основание чл.147 ал.1 т.1 от ППЗНП и Вътрешните правила за работната заплата, за отработен час му е заплащано по 0,30 лв на час, включено в брутната трудова заплата. За тези часове на ищеца е следвало да му се заплатят и са му заплатени 666,90 лева, което е отразено в проверената от вещото лице ведомост.  На ищеца е заплащан труд, включително нощен за дежурства поради което исковете с правно основание чл.261 КТ за периода от 25.10.2008г. до 25.10.2011г. в размер на 1600 лева за допълнително възнаграждение за положен нощен труди и с правно основание чл.262 т.4 КТ за периода от 25.10.2008г. до 25.10.2011г. в размер на 1000 лева за положен извънреден нощен труд са неоснователни, не са доказани по размер и следва да бъдат отхвърлени.

По иска с правно основание чл.262 т.2 и т.3 КТ за периода от 25.10.2008г. до 25.10.2011г. в размер на 700 лева за положен и извънреден труд като пазач на портала в почивните дни и в дните на официални празници.

            Видно от длъжностните характеристики на възпитател, в т.VІІ.7 е предвидено, че възпитателят изпълнява дежурства по длъжностна характеристика за дневни и нощни дежурства, както и по длъжностна характеристика на охрана на базата по график. В тази връзка са представени по делото и двете допълнителни длъжностни характеристики - длъжностни характеристики за дневни и нощни дежурства на дежурен сменни, дневни и нощни дежурства с учениците (лист 40, 47) и длъжностна характеристика на охрана на базата по график (лист 181).

В първия вид длъжностна характеристика - за дневни и нощни дежурства - е отразено, че служителят контролира и отговаря за опазването на материалното имущество. Във втория вид длъжностна характеристика - охрана на базата по график - е отразено, че основното задължение е да осигури охраната и пропусквателния режим в училищната база. Тези две длъжностни характеристики са неразделна част от длъжностната характеристика на ищеца, посочени са в нея и ищецът е запознат със съдържанието им като е уведомен, че е длъжен да изпълнява задълженията по тях и те са част от трудовите му задължения. Тези задължения той изпълнява по график, утвърден от директора. Ищецът не е представил доказателства, че в извънработното му време – в почивните дни и в дните на официални празници е охранявал обекта и за тези часове труд му се полага допълнително възнаграждение. Предвид изложеното, съдът счита, че искът следва да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан.

По иска с правно основание чл.260 КТ за периода от 25.10.2008г. до 25.10.2011г. в размер на 1000 лева за положен труд по съвместителство като охрана на двора, автобуса и имуществото.

Съдът счита, че и този иск не се доказа в съдебното производство. В длъжностните характеристики е посочено, както съдът отрази по-горе, че ищецът е изпълнявал по длъжностна характеристика охрана на базата, поради което съдът счита, че не е полагал труд по съвместителство.

По иска с правно основание чл.285 КТ за периода от 25.10.2008г. до 25.10.2011г. в размер на 600 лева за храна и ободряващи напитки по време на дежурства

            Съгласно чл.140 ал.3 КТ работодателят е длъжен да осигури на служителите топла храна и ободряващи напитки и други облекчаващи условия на полагащите нощен труд. Видно от Правилника за вътрешния трудов ред, в чл.64 ал.2 т.4 от същия, на възпитателите е разрешен нощен сън. Дори да се приеме, че въпреки, че им е разрешен нощен сън, работодателят не е освободен от задължението му да осигурява храна и ободряващи напитки, то ищецът не доказа времето, през което е полагал нощен труд за процесния период, което прави и този иск недоказан по размер. При така изложеното, съдът счита, че искът е  неоснователен и следва да бъде отхвърлен.

По иск с правно основание чл.262 т.3 КТ за периода от 25.10.2008г. до 25.10.2011г. в размер на 500 лева за допълнително възнаграждение за положен труд по време на празници

          Ищецът не доказа за процесния период от 25.10.2008г. до 25.10.2011г. в кои почивни дни и дни на официални празници и полагал труд, поради което и този иска се явява недоказан по размер и следва да бъде отхвърлен.

            С оглед изхода на делото, ищецът следва да бъде осъден да заплати на ответника направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 600 лева.

           Воден от горното, Съдът

 

Р Е Ш И :

 

           ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан предявеният от В.И.Н. *** против Помощно училище-интернат “Асен Кисилинчев” ******, представлявано от Директора ****** иск с правно основание чл.261 КТ и с цена 1600 лева за допълнително възнаграждение за положен нощен труд през периода от 25.10.2008г. до 25.10.2011г.

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан предявеният от В.И.Н. *** против Помощно училище-интернат “Асен Кисилинчев” ******, представлявано от Директора ****** иск с правно основание чл.262 т.4 КТ и с цена 1000 лева за възнаграждение за положен извънреден нощен труд през периода от 25.10.2008г. до 25.10.2011г.

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан предявеният от В.И.Н. *** против Помощно училище-интернат “Асен Кисилинчев” ******, представлявано от Директора ****** иск с правно основание чл.262 т.2 и т.3 КТ и с цена 700 лева за възнаграждение за положен извънреден като пазач на портал през периода от 25.10.2008г. до 25.10.2011г.

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан предявеният от В.И.Н. *** против Помощно училище-интернат “Асен Кисилинчев” ******, представлявано от Директора ****** иск с правно основание чл.260 КТ и с цена 1000 лева за възнаграждение за положен труд по съвместителство през периода от 25.10.2008г. до 25.10.2011г.

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан предявеният от В.И.Н. *** против Помощно училище-интернат “Асен Кисилинчев” ******, представлявано от Директора ****** иск с правно основание чл.285 КТ и с цена 600 лева, полагащи се за храна и ободряващи напитки за положен нощен труд през периода от 25.10.2008г. до 25.10.2011г.

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан предявеният от В.И.Н. *** против Помощно училище-интернат “Асен Кисилинчев” ******, представлявано от Директора ****** иск с правно основание чл.262 т.3 КТ и с цена 500 лева за допълнително възнаграждение за положен труд по време на почивни дни и дни на официални празници през периода от 25.10.2008г. до 25.10.2011г.

            ОСЪЖДА В.И.Н. *** да заплати на Помощно училище-интернат “Асен Кисилинчев” ******, представлявано от Директора ****** разноски по делото в размер на 600 лева.

 

            Решението подлежи на обжалване пред Плевенски Окръжен съд в двуседмичен срок, считано от датата на обявяването му – 04.07.2012г.           

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :