Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ ..354.......

 

гр.Плевен, 28.02.2011 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІХ-ти граждански състав, в публично заседание на двадесет и първи февруари две хиляди и единадесета година, в състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕРА НАЙДЕНОВА

 

при секретаря П.И., като разгледа докладваното от съдията НАЙДЕНОВА гр.д. № 808 по описа за 2011 година, и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

Постъпила е молба от Дирекция „Социално подпомагане” гр.Плевен, в която се твърди, че детето *** е вписано в регионалния регистър на деца за пълно осиновяване, тъй като родителите не разполагат с ресурси за осигуряване на потребностите му, не са идентифицирани роднини и близки, които да желаят и да имат възможност да се грижат за детето в семейна среда и единственият шанс за детето да продължи отглеждането му в семейна среда е чрез настаняването му в приемно семейство или осиновяването му. Твърди се, че за периода м.12.2010 г. -  м.01.2011 г. е протекъл успешно периода на опознаване между детето ***, с ЕГН **********, и приемното семейство, който включва пребиваване на детето в семейната среда на приемните родители. Твърди се още, че с административна заповед № ЗД-04-17/18.01.2011 г. на ДСП – Плевен е прекратено настаняването на детето ***, с ЕГН **********,***, считано от 24.01.2011 г. и с последваща административна заповед № ЗД-04-18/18.01.2011 г. на ДСП – Плевен детето е настанено в професионалното приемно семейство на Ф.Н.М. и А.А.М.,***, считано от 24.01.2011 г. до произнасяне на съда с решение по чл.28 от ЗЗДет. В заключение молителят моли съда да постанови решение, с което да прекрати настаняването на детето ***, с ЕГН **********,***, и на основание чл.28, ал.1 от ЗЗДет. и същото да бъде настанено в професионалното приемно семейство на Ф.Н.М., с ЕГН ********** и А.А.М., с ЕГН **********,***, считано от 24.01.2011 г. за срок от 1 година.

Страните призовани за изслушване А.И.М., с ЕГН ********** – майка, и Ю.М.И., с ЕГН ********** – баща, не са взели становище по молбата.

Страната, призована за изслушване – А.А.М. ангажира становище, че децата му са големи, и има възможност да се грижи за детето Л.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени доказателства и съобрази доводите на молителя, намира за установено следното:

Видно е от влязлото в сила решение по гр.д.№ 3188а/2008 г. по описа на РС Плевен, че детето *** е настанено в ДДЛРГ – с.Тотлебен, за срок - до промяна на обстоятелствата.

Видно от приложената по делото заповед № ЗД-04-17/18.01.2011 г. на ДСП – Плевен, е, че на основание чл.30, ал.2 вр.чл.29, т.8 от Закона за закрила на детето е прекратено настаняването на детето *** в ДДЛРГ – с.Тотлебен, а с последваща заповед № ЗД-04-18/18.01.2011 г. на ДСП – Плевен детето е настанено в професионалното приемно семейство на Ф. и А. ***, считано от 24.01.2011 г.                  

От приложения по делото социален доклад се установява, че родителите на детето изцяло са се дезинтересирали от отглеждането и възпитанието му.

От приложения социален доклад – приложение № 4 към чл.11, ал.1, се установява, че семейство *** са силно мотивирани да бъдат приемни родители, като е направен извод, че семейството е подходящо за предоставяне на социална услуга “Приемна грижа”.   

При преценката на така събраните писмени доказателства съдът намира, че са налице предпоставките за прекратяване на настаняването на детето *** в ДДЛРГ – с.Тотлебен, като същото следва да бъде настанено в професионалното приемно семейство на   Ф.Н.М., с ЕГН ********** и А.А.М., с ЕГН **********,***  за срок от една година, считано от 24.01.2011 г.                           

В този смисъл депозираната молба се явява основателна и следва да бъде уважена.

По изложените съображения Плевенският районен съд

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето ***, с ЕГН **********,***.

НАСТАНЯВА детето ***, с ЕГН **********, за отглеждане и възпитание в професионалното приемно семейство на Ф.Н.М., с ЕГН ********** и А.А.М., с ЕГН **********,***, за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от 24.01.2011 г.                            

Решението подлежи на обжалване пред Плевенския окръжен съд  в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: