РЕШЕНИЕ

№ гр.Плевен,24.02.2011год.                                       В ИМЕТО НА НАРОДА

Плевенският районен съд, VII граждански състав, в публичното заседание на  двадесет и трети февруари  през две хиляди и единадесета година в състав:                        

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЗОРНИЦА БАНКОВА

при секретаря П.Ц. като разгледа докладваното от съдията Банкова гр.д.№614 по описа за 2011година, и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 28 във вр. с чл.26, чл.25, т.2 от Закона за закрила на детето.

В молбата си Дирекция за социално подпомагане гр. Плевен твърди, че въз основа на постъпил устен сигнал с вх№ЗД-02-01/10.01.2011г., е извършено социално проучване.Посочва се, детето е родено на ***г. от трета поред бременност , извънбрачно дете е,  доносено,клинично здраво и без специални медицински нужди..Посочва се, че майката има още две деца.Синът й *** е на четири години и е от друг мъж, съжителстващ преди с нея.Твърди се, че майката С.Х.Б. от три години   съжителства на семейни начала с лицето ***.Посочва се, че от него има дъщеря-*** Х. на една година и пет месеца, също така се посочва за биологичен баща и на *** Х..Твърди се, че към момента на раждането, г-н *** се е намирал  в следствения арест в град Свищов.Посочва се,че семейството е живяло на квартира в град Плевен,но след раждането г-жа Б. и двете й деца отиват да живеят при баща й *** в с. Одърне,общ. Пордим.Посочва се,че г-н Борисов има собствена къща с добри условия за живот,но е безработен и не може да й окаже финансова подкрепа.Посочва се,че майката е изоставила новороденото в родилното отделение и е заявила нежелание да го отглежда в семейна среда и желае то да бъде настанено в специализирана институция.Посочва се,че мотивите й за това са,че е сама с две деца, няма постоянни доходи и не може да задоволи ежедневните потрбности на новороденото. Посочва се ,че е издадена временна заповед на Директор ДСП ОЗД-Плевен№ЗД-04-13/13.01.2011г. за настаняване на *** Х. ***.Моли се съда да постанови решение, с което да постанови мярка за закрила на детето *** Х. ***.

За ДМСГД-гр.Плевен,  р. пр. представителя е взел становище, че е в интерес на детето да се уважи молбата.

Заинтересованата страна С.Х.Б., е взела становище, че желае да се настани дето за срок до шест месеца.

         Съдът,  като  прецени,  становищата  на страните  и  събраните  по делото писмени доказателства, намира за установено следното:

От представеното по делото удостоверение за раждане от ***г., изд. въз основа на акт за раждане №0036/11.01.2011г. от Община-Плевен, се установява, че *** Х., ЕГН**********, е род. на ***г., като родители са посочени:  С.Х.Б., ЕГН********** и баща- неизвестен.

 Видно от приложената Заповед на Директор ДСП-Плевен №ЗД-04-13/13.01.2011г. е, че детето е настанено временно в ДМСГД-Плевен.

Във връзка с настаняването на детето в ДМСГД-Плевен е изготвен социален доклад.В доклада се посочва, че е постъпил устен сигнал с вх.№ЗД-02-01/10.01.2011г. от ОН/УМБАЛ-Плевен за детето *** Х., ЕГН**********. Твърди се, че детето е родено по нормален механизъм от трета бременност.Посочва се,че майката е изоставила детето след раждането и то още не е посещавано от родители и близки в институцията,но майката е изказала желание да го посещава.Посочва се,че майката не притежава собствено жилище,а живее при баща си по настоящ адрес.Посочва се,че С.Х.Б. е безработна,получава доходи от семейни помощи по чл.7 от ЗСПД в размер на 70лв.Посочва се,че майката С.Х.Б. е с нисък родителски капацитет,изоставя новороденото още в родилно отделение.Посочва се,че тя се намира в трайна невъзможност да полага родителски грижи за детето в семейна среда.Посочва се,че майката не разполага с финансови средства да задоволи индивидуалните потребности на детето,тъй като се грижи за още две деца.Посочва се,че близките на майката не желаят да я подкрепят и да се ангажират с отглеждане на новороденото.Посочва се,че намеренията на С.Х.Б. са детето да се отглежда в институцията до подобряване на социалния й статус. Дадено е становище, че с оглед защита интересите на детето  следва да се настани в ДМСГД-Плевен.

Като съобрази представените доказателства, съдът счита, че молбата е основателна и следва да бъде уважена,като по този начин биха се защитили най-пълно интересите на детето.Съгласно чл.28, ал.4 от ЗЗДтето, съдът определя срок на настаняване на детето до шест месеца от влизане на решението в сила, като е взел предвид становището на явилите се страни.

Водим от горното, съдът

РЕШИ:

 

НАСТАНЯВА детето *** Х., ЕГН**********, за отглеждане и възпитание в ДМСГД-Плевен, за срок до шест месеца, считано от влизане на решението в сила.

Препис от решението да се изпрати на ДСП-Плевен, ДМСГД-Плевен.

Решението подлежи на обжалване пред Плевенския окръжен съд в 7- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: