Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр. Плевен, 24.02. 2011год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Плевенският районен съд, Х- ти  граждански състав, в публичното заседание на  двадесет и четвърти  февруари  през две хиляди и единадесета година в състав:

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАТАША ПАНЧЕВА

 

при секретаря М.Ц.  като разгледа докладваното от съдията  Панчева гр. д.  № 426  по описа за 2011 година, и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Иск с правно основание чл. 87 ал. 3 от ЗЗД.

Постъпила е искова молба от С.  П.К. *** , *** с ЕГН- ***********   против П.В.К. *** с ЕГН- **********  ,с която  е предявен иск за  разваляне на Договор за гледане и издръжка  обективиран в НА 155 том ХVІ д № 3155 /95 г  с правно основание чл. 87 , ал. 3 от ЗЗД , в която твърди  че ответника по делото     нейн син , който през 2000 година се оженил и има дете и жена  и той останал да живее със семейството си  в имота обективиран в горепосочения акт , а тя останала извън жилището си . Твърди , че не получава никаква  издръжка  и гледане . Твърди , че синът и не изпълнява задълженията по сключения договор за гледане и издръжка  Моли съда да развали договора  за прехвърляне на  недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка  по нот. Акт №155 том ХVІ , дело № 3155 /95 г.  на Районен съд Плевен- апартамент ***. Плевен с площ от 59.66 кв.м с идентификатор 56722.656.6.18.2 при съседи на същия етаж : 56722.656.6.18.1 и 56722.656.6.18.3 , над обекта : 56722.656.6.18.5 , ведно с маза №2 с площ от 3.50 кв.м.  поради неизпълнение от страна на ответника.  Представя писмени доказателства.

 Ищцата редовно призована не се явява в съдебно заседание, представлява се  адвокат Ф.  П. от Плевенска адвокатска колегия , която поддържа предявения иск.

 Ответникът П.В.К.   редовно призован , не се явява по делото, направил е писмено изявление , че признава искът ,  представлява се от адвокат М.И. от  Плевенска адвокатска колегия ,  ангажира становище, че искът е основателен и джказан.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства и съобрази доводите на страните, намира за установено следното:

Безспорно по делото е, а и видно от приложения нот. акт № 155 том ХVІ д № 3155 /95 г    на нотариус при Плевенския районен съд  , че с  Договора  за прехвърляне на  недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка  обективиран в  нотариален  акт №155 том ХVІ , дело № 3155 /95 г.  на Районен съд Плевен е прехвърлила на ответника по делото  апартамент ***. Плевен с площ от 59.66 кв.м с идентификатор 56722.656.6.18.2 при съседи на същия етаж : 56722.656.6.18.1 и 56722.656.6.18.3 , над обекта : 56722.656.6.18.5 , ведно с маза №2 с площ от 3.50 кв.м., като си е запазила правото за живее в  апартамента до края на живота си , както  и да  гледа и издържа майка си , като и осигури спокоен и нормален живот какъв то е водила  и до сега

Спорен е въпросът изпълнявал ли е ответникът  П.  В.К. задълженията си по сключения алеаторен договор и налице ли са предпоставките за развалянето на последния.

Съдът съобрази следните обстоятелства във връзка с отговора на този въпрос:

 Безспорно е между страните по делото , а е видно и от приложеният по делото и неоспорен  от ответника по реда и начините посочени в ГПК  Нотариален акт № НА 155 том ХVІ д № 3155 /95 г. на Нотариус при Районен съд Плевен   ***  , че ищцата  е прехвърлила  на ответника  по делото  срещу задължението за гледане и издръжка  следния имот : апартамент ***. Плевен с площ от 59.66 кв.м с идентификатор 56722.656.6.18.2 при съседи на същия етаж : 56722.656.6.18.1 и 56722.656.6.18.3 , над обекта : 56722.656.6.18.5 , ведно с маза №2 с площ от 3.50 кв.м.  ,  като си е запазила правото за живее в  апартамента до края на живота си , кактэ  и да  гледа и издържа майка си , като и осигури спокоен и нормален живот какъв то е водила  и до сега , от което произтича  , че ищцата е запазила за себе си до края на живота си правото на обитаване  жилището до края на живота си    т. е . прехвърлено е по отношение на  ответника  само голата собственост  , както и че   й  се полагат грижи по гледането и издръжката и до края на живота й , както и осигуряване на спокоен и нормален живот .

      Безспорно е между страните по делото, че  ищцата  от 2000 година е напуснала жилището си  и не е получавала достъп до него , нито пък ответника по делото , ответника по делото , като  нейн син в изпълнение на синовният си дълг и в качеството му  на задължена страна по алеаторния догово обективиран в НА 155/95  г , с гласно който  е бил длъжн да осигури  на ищцата по делото спокойна среда без скандали /”да и осигурят нормален и спокоен живот  и право да живее в жилището си  , както и правото да остане да живее в имота си  и да полага грижи за нея  , каквито са и договорени с алеаторния договор.  

     Съгласно общоприетото в правната доктрина и съдебната практика схващане искът по чл. 87 ал. 3 от ЗЗД е този конститутивен иск, с който изправната страна по двустранен договор с вещно-транслативно действие по отношение на определен недвижим имот цели прекратяването на облигационното правоотношение по съдебен път поради виновно неизпълнение на задълженията на насрещната страна. Следователно уважаването на посочения по- горе иск предполага наличието на няколко кумулативно дадени предпоставки, а именно: следва да съществува валидно облигационно отношение между страните, произтичащо от двустранен договор, с който се прехвърлят, учредяват, признават или прекратяват вещни права върху недвижим имот, трябва да е налице неизпълнение на задълженията по договора от насрещната страна и това неизпълнение да е виновно, като в същото време ищецът- кредитор трябва да е изправен, т. е. да е изпълнил своите задължения или най- малкото да е проявил готовност да ги изпълни. В конкретния случай всички тези основни законоустановени предпоставки са налице. На първо място в тази връзка следва да се отбележи,че няма съмнение, че сключеният между страните алеаторен договор с дата 22.12. 1995 год. е действителен и е породил целените с неговото създаване правни последици: същият е сключен в изискваната от закона нотариална форма и отразява постигнатото от съдоговорителите съгласие по всички необходими елементи от съдържанието на облигационното отношение. Двустранността на сключения договор произтича от предназначението му да свърже задължението на прехвърлителката  С.П.К. за прехвърляне на правото на собственост върху недвижимия имот с насрещното задължение на приобретателя  П.В.К. да полага грижи за нейната издръжка и гледане, докато е жива. Видно от  признанието на ответника напревоно в подаденият до съда писмен отговор  и от показанията, дадени от свидетеля  *** в съдебно заседание, приобретателят не е изпълнявал визираното по- горе свое задължение, като от  началото на 2000 година  не е поддържал контакти с ищцата и не е полагал грижи за нея.  Съдът кредитира напълно показанията на свидетеля по делото , тъй като те са обективни и почиват на личните му възприятия от аоотношенията между страните по делото  , а и кореспондират с останалите събрани по делото доказателства и с признанията на ответника , който признава иска. Задължението по договора за издръжка и гледане е неделимо по своя характер и поради намерението на договарящите, то следва да бъде изпълнявано постоянно, неразграничено и едновременно. В случая това не е сторено от ответника, който живее отделно от ищцата  и не полага непосредствени грижи за същата, поради което съдът намира, че са налице всички предпоставки за развалянето на процесния алеаторен договор, сключен на  22.12. 1995 год. и отразен в  нот. акт №155, том ХVІ,. дело № 3155/ 1995 год.

С оглед на гореизложеното предявеният конститутивен иск по чл. 87 ал. 3 от ЗЗД се явява основателен и следва да бъде уважен. Доколкото по делото не е направено искане за присъждане на  разноски , съдът счита, че такива не следва да се присъждат , но следва да се укаже на ищцата по делото , че следва след влизане на решението в сила да впише същото .

 Водим от горното , съдът

Р      Е      Ш      И:

РАЗВАЛЯ- на основание чл. 87 ал. 3 от ЗЗД- сключения на                      22.12. 1995  год. и отразен в нот. акт нот. акт №155, том ХVІ,. дело № 3155/ 1995 год. на нотариус  ***  нотариус пи  Плевенския районен съд, договор за прехвърляне на недвижим имот срещу издръжка и гледане, по силата на който С.П.К. е прехвърлила на П.В.К. апартамент ***. Плевен с площ от 59.66 кв.м с идентификатор 56722.656.6.18.2 при съседи на същия етаж : 56722.656.6.18.1 и 56722.656.6.18.3 , над обекта : 56722.656.6.18.5 , ведно с маза №2 с площ от 3.50 кв.м., като си е запазила правото за живее в  апартамента до края на живота си , както  и да  гледа и издържа майка си , като и осигури спокоен и нормален живот какъв то е водила  и до сега.

Решението подлежи на обжалване пред Плевенския окръжен съд в 14- дневен срок от връчването му на страните.

 

                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: