Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Плевен 24.02.2011 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        

         Плевенски районен съд ІI гр. състав в открито заседание на двадесет и четвърти февруари през две хиляди и  единадесета година в състав:

 

Председател – ДАНИЕЛА ДИЛОВА

 

при секретаря Л.Д. като разгледа докладваното от съдията Дилова гр. дело № 247 по описа за 2011г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производство по чл. 127 ал.2 от СК

Постъпила е  искова молба от М.С.Г. ***.*** като майка и законен представител на малолетното дете Х. Х Т. против Х.Е.Т. ***, в която се твърди че страните нямат граждански брак, но от съжителството си имат родено дете Х., родено на ***г. Твърди се, че след раждането на детето отношенията между страните са се влошили, както и че от м. декември 2010г. ищцата заедно с детето са се преместили да живеят при нейните близки в гр. **. Моли съда да постанови  решение, с което да предостави упражняването на родителските права върху малолетното дете Х. на нея, както и да осъди ответника да заплаща месечна издръжка в размер на 100 лв.

Ответникът, редовно призован не е представил писмен отговор, в съдебно заседание изразява становище, че е съгласен родителските права да се предоставят за упражняване на майката, както и да заплаща месечна издръжка в размер на 100 лв.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност и взе предвид доводите на страните, намира за установено следното:

Детето Х.Е. Х. е родено на  ***.  Безспорно по делото е, че родителите на детето нямат сключен граждански брак и до м. декември 2010г. са живели в гр.**

От представения по делото социален доклад е видно, че майката има възможност, желание и условия да възпитава и отглежда в семейната си среда малолетния Х., осигурени са подходящи условия за неговото отглеждане.

По делото е представено споразумение между родителите, с което страните са се съгласили родителските права върху детето да се упражняват от майката, да се определи режим на свиждане на детето с бащата- всяка първа и трета събота и неделя от месеца за времето от 10 ч. до 19 ч. в събота и от 10 ч до 19 ч. в неделя в присъствието на майката, както и бащата е съгласен да заплаща месечна издръжка в размер на 100 лв.

         С оглед на изложеното съдът намира, че при произнасяне по привременните мерки относно упражняване на родителските права и грижите за детето на първо място следва да съобрази интересите на детето. Предвид възрастта на детето, съдът намира че то има нужда от грижи които само майката може да му даде. От друга страна детето не трябва да прекъсва емоционалната си връзка с бащата, поради което съдът приема, че родителските права върху детето до  приключване на производството по делото следва да се упражняват от майката, която живее в гр.****,  като на бащата бъде определен режим на свиждане, а именно всяка първа и трета седмица събота и неделя по местоживеене на детето сутрин от 10-до 19 ч. в присъствието на майката, както и да бъде осъден бащата да заплаща месечна издръжка в размер на 100 лв.

Ответникът следва да бъде осъден да заплати държавна такса в размер на 72 лв.

         Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И:

        

            ПРЕДОСТАВЯ на осн. чл. 127 от СК упражняването на родителските права върху малолетното дете Х. Х.Т.  ЕГН **********, роден на ***г., на майката М.С.Г. ЕГН **********, като ОПРЕДЕЛЯ на  бащата Х.Е.Т. ЕГН ********** режим на свиждане с малолетното дете Х. Х. Т.  ЕГН **********  всяка първа и трета събота и неделя от месеца  сутрин от 10.00ч. до 19.00 ч. в присъствието на майката,  както и да го взима 30 календарни дни през лятото и 10 дни през зимата, когато това не съвпада с платения годишен отпуск на майката.

ОСЪЖДА Х.Е.Т. ЕГН ********** да заплаща на малолетното си дете Х. Х. Т.  ЕГН **********, роден на ***г. чрез неговата майка и законен представител М.С.Г. ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 100 лв, считано от датата на постановяване на съдебното решение, до настъпване на причини и условия за нейното изменяване или прекратяване,ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска

ОСЪЖДА на осн. чл. 78 ал.6 от ГПК ответникът Х.Е.Т. ЕГН **********  да заплати държавна такса в размер на 72 лв. по сметка на ПлРС.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                  

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: