РЕШЕНИЕ

№ гр.Плевен,07.02.2011год.                                       В ИМЕТО НА НАРОДА

Плевенският районен съд, VII граждански състав, в публичното заседание на  втори февруари през две хиляди и единадесета година в състав:                        

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЗОРНИЦА БАНКОВА

при секретаря П.Ц. като разгледа докладваното от съдията Банкова гр. д. №163 по описа за 2011година, и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 28 във вр. с чл.26 от Закона за закрила на детето.

В молбата си Дирекция за социално подпомагане гр. Плевен твърди, че на 21.12.2010г. с вх.№ЗД-242-0792 се е получило от ДСП Луковит досие на *** К., ЕГН**********.Твърди се, че с административна заповед№45/06.10.2006г. на Директор ДСП-Луковит и с решение №4/06.02.2007г. на РС-Луковит детето е настанено в ДМСГД-Плевен до навършване на двугодишна възраст.Твърди се, че поради прекъсната връзка родител – дете, отново с административна заповед№ЗД 1001/0008 от 10.06.2008г. на ДСП-Луковит и с решение №58/10.07.2008г. на РС-Луковит на детето *** е удължено настаняването в ДМСГД-Плевен до навършване на тригодишна възраст.Твърди се, че майката е напуснала страната на 27.09.2007г. и към момента се намира в чужбина, но с неточно местонахождение.Твърди се, че бащата е подписал декларация, че няма желание да се грижи за него. И е съгласен да бъде настанено в дома. Посочва се, че към момента е с неустановено местонахождение.Посочва се, че от раждането детето отглеждано от майката само четири месеца и няма изградена връзка на привързаност.Посочва се, че поведението на двамата родители може да се определи като нехайно и безотговорно.Посочва се, че за престоя си в ДМСГД по информация, получена с писмо№ЗД-25-643/05.01.2011г. детето *** няма регистрирани посещения от родители и роднини.Твърди се, че тъй като реинтеграцията на детето в биологичното семейство е невъзможна и срока за настаняване в ДМСГД-Плевен е изтекъл, то е издадена Заповед №ЗД-04-12/11.01.2011г. за настаняването му в ДДЛРГ”Детелина”-Плевен. Моли се съда да постанови решение, с което да постанови мярка за закрила на детето-настаняване за отглеждане и възпитание в специализирана институция- ДДЛРГ”Детелина”-Плевен: до навършване на седемгодишна възраст на детето.

За ДДЛРГ”Детелина”-Плевен,  р. пр. представителя е взел становище, че е в интерес на детето да се уважи молбата.

Заинтересованите страни И.П.П. и М.М.К., не се явяват.

Съдът,  като  прецени,  становищата  на страните  и  събраните  по делото писмени доказателства, намира за установено следното:

От представеното по делото удостоверение за раждане от ***г., изд. въз основа на акт за раждане №01113/07.06.2006г . от Община-Луковит се установява, че детето *** К., ЕГН**********, като родители са посочени:  И.П.П., ЕГН***********  и М.М.К., ЕГН**********.

 От приложената молба вх.№ЗД-368/21.09.2006г. от майката до ДСП- Луковит,  е видно, че същата е заявила, че няма възможност да отглежда детето.От приложената декларация от бащата от 03.10.2006г. се установява, че няма възможност и желание да се грижи за детето и е съгласен да се настани за една година в специализирана институция.От изготвения социален доклад се установява, че от раждането майката го е гледала само четири месеца и тя и съжителят й са разделени от раждането.Посочва се, че майката не е имала възможност да отглежда детето, поради и което същото със Заповед№45/06.10.2006г.  на Директор ДСП - Луковит и решение№4/06.02.2007г. на РС-Луковит детето е настанено в ДМСГД-Плевен до навършване на двугодишна възраст.Посочва се, че майката е напуснала страната на 27.09.2007г. и към момента се намира в чужбина и няма данни за нейното местонахождение . Посочва се, че и бащата е с неустановено местонахождение.Посочено е, че след навършване на двугодишна възраст на детето, е извършено повторно проучване, като е установено, че родителите са с неустановено местонахождение, не се интересуват от него и не са го посещавали в специализираната институция.Издадена е Заповед №ЗД 1001/0008 от 10.06.2008г. на ДСП-Луковит, потвърдена с решение№58/10.07.2008г. по гр.д.№50/2008г. на РС-Луковит , детето е настанено в ДМСГД-Плевен до навършване на тригодишна възраст.Посочва се, че по информация, получена с писмо№ЗД-25-643/05.01.2011г. за времето на престоя си м в ДМСГД-Плевен, детето няма регистрирани посещения от родители и ли роднини.посочва се че , тъй като срока за настаняване е изтекъл в ДМСГД-Плевен, то със Заповед№ЗД-04-11/11.01.2011г. е прекратено настаняването в ДМСГД-Плевен и със Заповед №ЗД-04-12/11.01.2011г. детето е настанено в ДДЛРГ "Детелина"-Плевен. Изложени са мотиви, че родителите са се дезинтересирали от детето, поведението им е нехайно и безотговорно и същите са с неизвестно местонахождение.Посочва се, че не са установени роднини и близки, които да се грижат за него. Изразено е становище, че в интерес на детето е да бъде настанено в специализирана институция до навършване на седемгодишна възраст.

Като съобрази представените доказателства, съдът счита, че молбата е основателна и следва да бъде уважена, като по този начин биха се защитили най-пълно интересите на детето.Съгласно чл.28, ал.4 от ЗЗДтето, съдът определя срок на настаняване на детето за срок : до навършване на седемгодишна възраст.

Водим от горното, съдът

        РЕШИ:

НАСТАНЯВА детето *** К., ЕГН**********, за отглеждане и възпитание в ДДЛРГ ”Детелина”-Плевен, за срок: до  навършване на седемгодишна възраст.

Препис от решението да се изпрати на ДСП-Плевен, ДДЛРГ”Детелина”- Плевен.

Решението подлежи на обжалване пред Плевенския окръжен съд в 7- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: