Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                               №…………………….

                              гр.П., 11.02.2011г.       

                              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

П.ският районен съд, VI-ти граждански състав, в публично съдебно заседание на девети февруари през две хиляди и единадесета година в състав:

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:КАМЕЛИЯ ПЪРВАНОВА

при секретаря Г.Н. като разгледа докладваното от съдията Първанова гр.д.№37 по описа за 2011година, и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 28 във вр. с чл.26 от Закона за закрила на детето.

В молбата си Дирекция „Социално подпомагане”-гр.Л.,  твърди, че децата **** с ЕГН **********, **** с ЕГН ********** и **** с ЕГН ********** са деца в риск и за тях не се полагат качествени и адекватни грижи в семейна среда.Сочи се, че родителите на децата-А.Б.Ч. *** трайно не полагат грижи за децата, отнасят се безотговорно към тяхното отглеждане, злоупотребяват с алкохола, безработни са.Твърди се, че на 17.12.2010г. децата са настанени временно със Заповед на Директора на ДСП-Л. в ДДЛРГ-с.Т. до произнасяне на съда с решение.Моли се съда да постанови решение, с което да постанови мярка за закрила на децата-настаняване за отглеждане в ДДЛРГ-„Мл.Антонов”-с.Т..

Заинтересованите страни-А.Б.Ч. ***  ангажират становище, че желаят да се грижат за децата си и, че молят децата да бъдат настанени за по-кратък срок в социалния дом.

Заинтересованата страна-ДДЛРГ”Мл.Антонов”-с.Т., не ангажира становище по молбата.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени доказателства и съобрази доводите на молителя, намира за установено следното:

От представените по делото удостоверения за раждане от ***г на ****, **** и **** се установява, че майка на децата е А.Б.Ч., а баща им е А.Т.А..

Видно от Заповеди №ЗД-04-24/17.12.2010г, №ЗД-04-25/17.12.2010г, издадени от ДСП-П., е, че децата са настанени в ДДЛРГ-с.Т. до произнасяне на съда с решение по чл.28 от Закона за закрила на детето.

От представения по делото социален доклад, се установява, че за децата  не се полагат адекватни грижи от техните родители,  поради което се предлага да бъдат настанени за отглеждане и възпитание в социален дом за срок до промяна на обстоятелствата.

Като съобрази представените доказателства, съдът счита, че молбата е основателна и следва да бъде уважена.Налице се основанията на чл.25, т.2 за настаняване на децата извън семейството, а именно в специализирани институции, тъй като се установи от социалния доклад, че родителите трайно не полага грижи за тях, че нямат възможности да се грижат за децата, поради което въпреки, че родителите желаят да се грижат за тях,  то не следва да се оставят децата в тяхната семейна среда.Това обуславя извода, че са налице условията на чл.35 от ЗЗДет и децата следва да бъдат  настанени в  посочената социална институция-дом до промяна на обстоятелствата, поради невъзможността им за оставането им в семейна среда. Водим от горното, съдът

Р      Е      Ш      И:

ВЗЕМА на осн. чл.4, ал.1, т.5 от Закон за закрила на детето, мярка за закрила на децата-**** с ЕГН **********, **** с ЕГН ********** и **** с ЕГН ********** *** за срок от шест месеца.

Решението подлежи на обжалване пред П.ския окръжен съд в седемдневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: