РЕШЕНИЕ

 

Р.№    .

 

гр.ПЛЕВЕН,07.02.2011 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         ПЛЕВЕНСКИ Р.С.,VІІІ-ми граждански състав,в публично заседание на седми февруари двехиляди и единадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : СВЕТЛА ЗАХАРИЕВА

при секретаря Л.Д.,като разгледа докладваното от съдията ЗАХАРИЕВА гражданско дело № 35 по описа за 2011г.и за да се произнесе,съобрази следното:

ИСКАНЕ с правно основание чл.с чл.28 от ЗЗДт.

         В ИМ ищецът–ДСП-гр.Плевен,представлявана от Ръководителя твърди,че с нейна Заповед № ЗД-04-355/11.12.10г. по административен ред е настанено в ДМСГД-Плевен детето *** с ЕГН-**********,на осн.чл.26 от ЗЗД,тъй като майката на детето трайно не полага грижи за детето,оставила е същотоведнага след раждането му за отглеждане в институция,тъй като няма средства за отглеждане на дете. Според молителя налице са условията на чл.26 ОТ ЗЗДЕТ съдът да вземе мярка за закрила на детето и да издаде решение за настаняването на същото в ДМСГД-Плевен за срок до навършване на тригодишната му възраст.

         Майката на детето се е явила,призована редовно,и е взела становище по искането.Тя твърди,че няма средства за отглеждане на детето,тъй като е безработна,няма жилище и е крайно затруднена.Има още едно дете,но то се отглежда при бащата на детето.Твърди още,че е съгласна да се отглежда детето *** в ДМСГД,или в приемно семейство.

         Съдът,след като събра необходимите по делото доказателства,намери за установено следното:

         От представената писмена соц.анкета е видно,че детето е родено извънбрачно и майката няма нагласа  и загриженост да отглежда същото,майката е изоставила същото още в родилното отделение,не се интересува от него, не го посещава в дома,където е отглеждано отначало.Така тя не е създала здрава емоционална връзка с детето си,то след раждането е отделено от нея по нейно искане.Според Сциалната анкета майката няма и социално-битов потинциал да отглежда детето,то е настанено с нейно съгласие в този дом,който според ОЗД-Плевен е най-подходящото място,в което може да бъде отглеждано и възпитавано дето и занапред.Роднинския кръг на майката,в който тя живее също не са пожелали да отглеждат това дете.

         При това положение и с оглед факта,че майката е в невъзможност да го отглежда,съдът счита,че искането за настаняване на детето е основателно предявено.На този етап,при тези условия тя не жеелае и не може да отглежда детето.Според съда са изчерпани всички възможности за настаняване на това дете при други условия,поради което единствената възможност е да се вземе мярка за закрила на същото дете като то бъде настаненено в ДМСГД-Плевен,на осн.чл.26 от ЗЗДет.,за срок до навършване на същото на тригодишната възраст-каквато е максималната възраст за настаняване на децата в ДМСГД.

         Водим от горното,съдът

                                      Р        Е        Ш       И :

ДОПУСКА на осн.чл.28,във вр. с чл.26 от ЗЗДет вземане мярка за закрила по отношение на малолетното дете *** с ЕГН-**********,ЧРЕЗ НАСТАНЯВАНЕ В ДМСГД-Плевен, за срок до навършване на тригодишната възраст на детето.

         Да се изпрати заверен препис от решението в ОЗД-Плевен.

         Решението подлежи на обжалване пред ПОС в 14 дневен срок от                          днес.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: