РЕШЕНИЕ №

гр. Плевен, 23.02.2011 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          ПЛЕВЕНСКИЯТ    РАЙОНЕН     СЪД, ІV гр.състав   в   открито    заседание, на седемнадесети февруари през  две хиляди и единадесета година в състав:

                                                                                                       Районен съдия: Милена Томова

При секретаря : В.А.

като разгледа докладваното от съдията  гражданско дело  № 2 по описа на съда за 2011 г., за да се произнесе съобрази следното:

           

            Производството е по реда на чл.38, ал.4 от Закона за гражданската регистрация, във вр. с чл.542 от ГПК.

            В Плевенският районен съд е постъпила молба от Дирекция „Социално подпомагане”, гр.Долна Митрополия, представлявана от директора П. В.Ц., в която се твърди, че при молителя постъпил сигнал за детето К. А. В., живееща в с.*., ул.”*”, *, за което нямало съставен акт за раждане и било без единен граждански номер. Твърди се още, че законни родители на детето са С.И.И. с ЕГН ********** и А.Д.В. с ЕГН **********. Излага се, че при извършеното социално проучване се установило, че детето К. било родено на ***г***, в дома на И.И. С. с ЕГН **********, който се представял за негов биологичен баща, т.к. по същото време майката живеела с него. Излага се, че към същия момент майката имала сключен граждански брак с А.Д.В., с когото обаче не живеела, а след раждането на детето го изоставила и от тогава не се е интересувала от него, като никой от родителите не заявил факта на раждане и не бил съставен  съответния акт за гражданско състояние. Навежда се довод, че към момента детето К. е на 10 годишна възраст, не посещава училище, няма личен лекар, т.к. не фигурира в никакви регистри и няма ЕГН. Сочи се, че в случая се касае за дете в риск, т.к. майката е с неустановено местоживеене и не се е интересувала от него след раждането му, а законния му баща също не е  се е интересувал от него. Предвид изложените факти, молителя моли да се постанови решение, с което да се признае за установен факта на раждане на детето и се разпореди съставяне на акт за раждане.

           Община гр.Долна Митрополия, чрез пълномощника си адв.В. П.от ** ангажира становище, според което молбата е основателна.

           Кметство-с.*, чрез Кмета *** също ангажира становище за основателност на молбата.

           Районна прокуратура – гр.Плевен не е ангажирала становище по молбата.

            Съдът като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и прецени доводите на страните, намира за установено следното:

            Установява се от представените удостоверение №* от *г., изд. от Община * и справка с изх.№* от *., изд. от Кметство с.*, че по отношение на детето К. А. В. не е съставен акт за раждане.

           При изслушване на майката С.И.И. ***. на 28.01.2011г., същата заявява, че е родила детето К. на 28.02.2000г. през нощта, в дома на св.И.С., с когото живеела към същия момент на съпружески начала и който бил биологичен баща на роденото дете. Твърди, че непосредствено след раждането е била закарана в болнично заведение. Излага, че не е заявила факта на раждане на детето К.и не е бил съставен съответен акт за гражданско състояние. Представя по делото и здравна карта на детето.

           При изслушване на бащата А.Д.В. ***. на 28.01.2011г., същия заявява, че към **. е бил в граждански брак със С.И., но не е живеел с нея, не е знаел, че е бременна, както и че е родила дете.

           От показанията на разпитаните в качеството на свидетели И.И.С. и И.И.С. се установява, че майката С.И.И. е живеела към 2000г. на съпружески начала с първия от сочените свидетели, в дома му в с.С., като по време на съвместното им съжителство се родило детето К. Свидетелите твърдят, че раждането е станало в дома им в. с.С., на 28.02.2000г., през нощта, около 02,30 ч., след което майката и детето били откарани в болнично заведение.

           От приложената по делото Здравна карта на детето К. А. В. се установява, че в същата е вписан факта на раждане, настъпил на **. в с.С., като в същата карта са отразени и ваксинации на детето, първата от които на *., както и данни за извършени от лекар текущи наблюдения.

           От приложеното гр.д.№2485/2006г. по описа на ПлРС се установява, че С.И.И. и А.Д.В. са сключили граждански брак на **. и той е прекратен с развод по взаимно съгласие с Решение №207 от 18.12.2006г. по соченото гр.д.

             При така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното : 

            Разпоредбата на чл. 542 ГПК урежда възможност, когато законът предвижда, че известен факт с правно значение трябва да бъде удостоверен с документ, съставен по надлежния ред, какъвто е актът за гражданско състояние и такъв документ не е бил съставен  или съставеният е бил унищожен , без да има възможност да бъде възстановен,  лицето което черпи права от този  факт , може са иска с молба  до районния съд установяване на факта и когато това е необходимо, да разпореди да се състави съответния документ. Установи се в настоящето производство, че не е налице съставен акт за раждане на детето К. А. В., което към момента на завеждане на молбата е на 10 годишна възраст и поради липсата на съставен такъв акт няма ЕГН и не фигурира в никакви регистри на населението.

             Съдът намира, че от събраните по делото писмени и гласни доказателства, анализирани в съвкупност и поотделно и които съдът кредитира като обективни, безспорно се установява, че детето К. А. В. е родено на ******* от майка С.И.И. с ЕГН ********** и баща А.Д.В. с ЕГН **********. Тук следва да се посочи, че съдът приема, че баща на детето е именно соченото лице, в съответствие с разпоредбата на чл.32, ал.1 от СК /отм./, т.к. към момента на раждане майката е имала сключен граждански брак с това лице и то по силата на закона се явява баща на роденото по време на брака им лице. Не би могло в настоящето производство да се събират доказателства дали друг е биологичния баща на детето и съответно той да бъде вписан като такъв в акта за раждане.

           При установеният факт на раждане, датата и място на раждане и родители на детето К., както и липсата на съставен акт за раждане, съдът приема, че  молбата се явява основателна и доказана и следва да бъде уважена като такава.

           Воден от горното, Съдът

РЕШИ:

            ПРИЗНАВА за установено, че К. А. В. е родена на *** *** ***, от родители : майка  С.И.И. с ЕГН ********** и баща А.Д.В. с ЕГН **********.

           РАЗПОРЕЖДА на длъжностното лице при Община *** да бъде съставен Акт за раждане на К. А. В.

            ПРЕПИС от Решението да се изпрати на Община *** за изпълнение.

           ПРЕПИС от Решението да се изпрати на молителя, както и на заинтересованите страни за сведение.

           Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ :