Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Плевен, 22.02.2011 г.

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

                ПЛЕВЕНСКИ  РАЙОНЕН СЪД,  ІV граждански състав в  открито   заседание на осемнадесети януари през две хиляди и единадесета година в състав :

                                                Районен съдия : Милена Томова

При секретаря Д.М.

като разгледа докладваното от съдия Томова гражданско дело № 459  по описа на съда за 2009 г., за да се произнесе взе предвид следното :

 

         Делба - ІІ фаза.

          Постъпила е молба от съделителите В.Н.П. и Д.М.П., чрез адв.Н.Н., в която се излага, че в законоустановения шест месечен срок по чл.349, ал.5 от ГПК, съделителят О.Н.Я., в чийто дял е поставен делбения апартамент не им е заплатил определените суми за уравнение на дела им. Молят да бъде постановено решение за обезсилване на възлагателното решение и делбения имот да бъде изнесен на публична продан.

           Съделителят О.Н.Я., чрез пълномощника си признава твърдения факт, че не е заплатил определените в негова тежест за уравнение дела на ответниците суми.

           Съдът, като съобрази становищата на страните и данните по делото, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

          С Решение №2074 от 04.12.2009г. по гр. д. № 459/2009 г. по описа на ПРС, съдът е възложил на основание чл. 349, ал.2 от ГПК  в дял на О.Н.Я. делбения недвижим имот, представляващ ЖИЛИЩЕ, представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.656.397.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, находящо се в ***, ****, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.656.397, с предназначение на самостоятелния обект : жилище, апартамент, с площ от 95 кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата : на същия етаж-няма, под обекта – 56722.656.397.1.2, над обекта- няма, ведно с прилежащите му два броя мази и таван  и ведно с 1 / 2 ИД.ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕНИЯ ИМОТ, в който е разположено жилището, с идентификатор 56722.656.397 по кадастралната карта, с адрес на поземления имот ********, с площ на целия имот 375 кв.м., с трайно предназначение на територията : урбанизирана и начин на трайно ползване : ниско застрояване, при съседи на целия поземелен имот: 56722.656.401, 56722.656.398, 56722.656.396, 56722.656.409, на стойност 45 200 лв. за жилището и 14 100 лв. на прилежащата му 1 / 2 ид.част от поземления имот, като е постановил в шест месечен срок от влизане в законна сила на настоящето решение, този съделител  да заплати на останалите съделители за уравнение дела им от делбения имот следните суми : на ответницата В.  Н.П. – сума в размер на 16 000 лв. и общо на ответниците В.Н.П. и Д.М.П.– сума в размер на 27 300 лв. в режим на СИО,  ведно със законната лихва върху тези суми, считано от датата на влизане в сила на настоящото решение до окончателното им заплащане. Решението е влязло в законна сила на 30.12.2009г.

           Безспорно е между страните, че в шест месечния срок по чл.349, ал.5 от ГПК съделителят О.Я. не е заплатил на В.  Н.П.  сума в размер на 16 000 лв. и общо на ответниците В.Н.П. и Д.М.П.  сума в размер на 27 300 лв., които са определени с възлагателното решение за уравнение дела на тези съделители. Поради това ищеца, на когото е възложен имота не е придобил собствеността върху него и съсобствеността е запазена. Обезсилването на възлагателното решение е настъпило по силата на закона, като следва това обезсилване да бъде прогласено с настоящето решение, в съответствие с възприетото в т.11 на ТР №1 от 19.05.2004г. по гр.д.№1/2004, ОСГК на ВКС.

           Предвид установеното, въз основа заключението по изслушаните в с.з. на 06.10.2009г. и 05.11.2009г. единична и тройна съдебно-технически експертизи, че процесния недвижим имот е реално неподеляем, делбата му следва да се извърши, като същият се изнесе на публична продан. От получената при публичната продан сума от продажбата на жилищния имот следва да се образуват три равни дяла, от които един за ищеца О.Н.Я., един дял за ответницата В.Н.П.  и два дяла в режим на СИО за ответниците В.Н.П. и Д. М. П.. От получената сума от продажбата на допуснатия до делба 1 / 2 ид.ч. от поземления имот следва да се образуват три равни дяла, от които един дял за ищеца О.Я., един дял за ответницата В.П.  и два дяла в режим на СИО за ответниците В.П. и Д.П.. Що се отнася до първоначалната цена, по която следва да бъде изнесен на публична продан процесния недвижим имот, съдът счита, че следва да се приеме пазарната стойност на делбения имот, посочена в заключението на допуснатата тройна експертиза, изслушано в с.з. на 05.11.2009г., т.к. участието в него на три вещи лица, в това число и експерта, изготвил единичната експертиза е гаранция по-висока компетнетност и обективност. С оглед на това тази първоначална цена следва да се определи на 45 200 лв. за допуснатото до делба жилище  и 14 100 лв. за прилежащата му 1 / 2 ид.ч. от дворното място, също допусната до делба. Неоснователни се явяват доводите, наведени от ищеца, чрез пълномощника, че неизготвянето на заключение за актуалната пазарна оценка на имота, предмет на делбата, към датата на разглеждане на искането за прогласяване обезсилването на възлагането е пречка за постановяване изнасяне на имота на публична продан. Както се посочи по-горе  обезсилването на възлагателното решение е настъпило по силата на закона и то следва само да бъде прогласено с настоящето решение. В него следва да се посочи установената в хода на производството оценка на имота, като при изпълнение на решението съдебния изпълнител също следва да определи първоначалната цена с помощта на вещо лице и разпределението на получената при публичната продан сума ще бъде разпределена между съделителите при формиране на определените от съда дялове и указаното разпределяне на същите.

         Държавните такси дължими от съделителите са определени и присъдени в тяхна тежест с постановеното Решение №2074 от 04.12.2009г., което в тази му част не е обезсилено по право.

         Водим от горното, Съдът

р е ш и:

 

           ПРОГЛАСЯВА, на основание чл.349, ал.6 от ГПК, настъпило по право обезсилване на Решение №2074 от 04.12.2009г. по гр. д. № 459/2009 г. по описа на ПРС, в частта, в която на основание чл.349, ал.2 от ГПК, делбения недвижим имот е възложен в дял на ищеца О.Н. Я.

           ИЗНАСЯ, на основание чл.348 от ГПК, на публична продан с първоначална цена 59 300 лв., от които 45 200 лв. стойност на жилището и 14 100 лв. стойност на прилежащата 1 / 2 ид.ч. от поземления имот, следния имот : ЖИЛИЩЕ, представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.656.397.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, находящо се в ****, ****, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.656.397, с предназначение на самостоятелния обект : жилище, апартамент, с площ от 95 кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата : на същия етаж-няма, под обекта – 56722.656.397.1.2, над обекта- няма, ведно с прилежащите му два броя мази и таван  и ведно с 1 / 2 ИД.ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕНИЯ ИМОТ, в който е разположено жилището, с идентификатор 56722.656.397 по кадастралната карта, с адрес на поземления имот ****, с площ на целия имот 375 кв.м., с трайно предназначение на територията : урбанизирана и начин на трайно ползване : ниско застрояване, при съседи на целия поземелен имот: 56722.656.401, 56722.656.398, 56722.656.396, 56722.656.409.

           От получената при публичната продан сума от продажбата на жилището да се образуват три равни дяла, от които един дял за ищеца О.Н.Я., един дял за ответницата В.Н.П.  и два дяла в режим на СИО за ответниците В.Н.П. и Д.М.П., а от получената сума от продажбата на прилежащата 1 / 2 ид.ч. от поземления имот да се образуват три равни дяла, от които един дял за ищеца О.Н.Я., един дял за ответницата В.Н.П.  и два дяла в режим на СИО за ответниците В.Н.П. и Д.М.П..

         Решението подлежи на обжалване пред Плевенски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните, с въззивна жалба.

 

 

Районен съдия: