Районен съд - Плевен
Справка за насрочените ГРАЖДАНСКИ дела през месец НОЕМВРИ 2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

Насрочване на делото

1

Гражданско дело No 4008/2017, VIII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

1.11.2018 9:30

2

Гражданско дело No 2079/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

1.11.2018 10:00

3

Гражданско дело No 3104/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

1.11.2018 10:00

4

Гражданско дело No 4495/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

1.11.2018 10:30

5

Гражданско дело No 2354/2018, VIII състав

Иск за установяване на трудов стаж

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

1.11.2018 10:40

6

Гражданско дело No 791/2018, VIII състав

Искове за недействителност на правни сделки

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

1.11.2018 11:00

7

Гражданско дело No 6211/2018, VIII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

1.11.2018 11:30

8

Гражданско дело No 7137/2018, VIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

1.11.2018 13:45

9

Гражданско дело No 4731/2018, I състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

2.11.2018 9:00

10

Гражданско дело No 5343/2018, I състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

2.11.2018 9:00

11

Гражданско дело No 2085/2018, I състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

2.11.2018 9:30

12

Гражданско дело No 7351/2018, XIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

2.11.2018 9:30

13

ЧГД No 7399/2018, I състав

Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

2.11.2018 9:30

14

Гражданско дело No 7464/2018, I състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

2.11.2018 9:30

15

Гражданско дело No 4413/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

2.11.2018 9:40

16

Гражданско дело No 3019/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

2.11.2018 10:00

17

Гражданско дело No 3626/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

2.11.2018 10:00

18

Гражданско дело No 4100/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

2.11.2018 10:00

19

Гражданско дело No 4214/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

2.11.2018 10:00

20

Гражданско дело No 4770/2018, IV състав

Искове по КЗ

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

2.11.2018 10:00

21

Гражданско дело No 7412/2017, IV състав

Делба

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

2.11.2018 10:30

22

Гражданско дело No 6473/2018, I състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

2.11.2018 10:30

23

Гражданско дело No 2327/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

2.11.2018 10:45

24

Гражданско дело No 6166/2018, IV състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

2.11.2018 11:00

25

Гражданско дело No 8017/2017, IX състав

Делба

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

5.11.2018 9:30

26

Гражданско дело No 6048/2017, III състав

Искове за недействителност на правни сделки

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

5.11.2018 10:30

27

Гражданско дело No 2872/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

5.11.2018 10:30

28

Гражданско дело No 5346/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

5.11.2018 10:30

29

Гражданско дело No 1647/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

5.11.2018 11:00

30

Гражданско дело No 5523/2018, III състав

Делба

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

5.11.2018 11:00

31

Гражданско дело No 6016/2018, III състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

5.11.2018 11:00

32

Гражданско дело No 6025/2018, III състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

5.11.2018 11:00

33

Гражданско дело No 763/2018, III състав

Делба

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

5.11.2018 11:30

34

Гражданско дело No 7210/2018, III състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

5.11.2018 11:30

35

Гражданско дело No 2845/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

6.11.2018 10:00

36

Гражданско дело No 7500/2018, VIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

6.11.2018 10:00

37

Гражданско дело No 1569/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

6.11.2018 10:30

38

Гражданско дело No 7581/2018, VIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

6.11.2018 10:30

39

Гражданско дело No 1646/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

6.11.2018 11:00

40

Гражданско дело No 8453/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

7.11.2018 9:00

41

Гражданско дело No 9494/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

7.11.2018 9:00

42

Гражданско дело No 2386/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

7.11.2018 9:00

43

ЧГД No 7451/2018, VII състав

Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

7.11.2018 9:00

44

Гражданско дело No 1571/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

7.11.2018 9:30

45

Гражданско дело No 1800/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

7.11.2018 9:30

46

Гражданско дело No 2628/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

7.11.2018 9:30

47

Гражданско дело No 2844/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

7.11.2018 9:30

48

Гражданско дело No 4541/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

7.11.2018 9:30

49

Гражданско дело No 2020/2017, V състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

7.11.2018 10:00

50

Гражданско дело No 1854/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

7.11.2018 10:00

51

Гражданско дело No 1885/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

7.11.2018 10:00

52

Гражданско дело No 1927/2018, X състав

Делба

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

7.11.2018 10:00

53

Гражданско дело No 4394/2018, X състав

Делба

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

7.11.2018 10:00

54

Гражданско дело No 4762/2018, X състав

Делба

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

7.11.2018 10:00

55

Гражданско дело No 1443/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

7.11.2018 10:30

56

Гражданско дело No 2648/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

7.11.2018 10:30

57

Гражданско дело No 3291/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

7.11.2018 10:30

58

Гражданско дело No 4450/2018, V състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

7.11.2018 10:30

59

Гражданско дело No 4499/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

7.11.2018 10:30

60

Гражданско дело No 4320/2017, VII състав

Делба

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

7.11.2018 11:00

61

Гражданско дело No 9546/2017, V състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

7.11.2018 11:00

62

Гражданско дело No 2621/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

7.11.2018 11:00

63

Гражданско дело No 3454/2018, X състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

7.11.2018 11:00

64

Гражданско дело No 5476/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

7.11.2018 11:00

65

Гражданско дело No 6895/2018, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

7.11.2018 11:00

66

Гражданско дело No 4332/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

7.11.2018 11:30

67

Гражданско дело No 4397/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

7.11.2018 11:30

68

Гражданско дело No 5430/2018, X състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

7.11.2018 11:30

69

Гражданско дело No 3921/2018, X състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

7.11.2018 13:30

70

Гражданско дело No 5924/2018, X състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

7.11.2018 14:00

71

Гражданско дело No 6702/2018, X състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

7.11.2018 14:00

72

Гражданско дело No 4901/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

8.11.2018 9:00

73

Гражданско дело No 5110/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

8.11.2018 9:00

74

Гражданско дело No 1853/2018, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

8.11.2018 9:30

75

Гражданско дело No 5435/2018, I състав

Делба

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

8.11.2018 9:30

76

Гражданско дело No 7476/2018, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

8.11.2018 9:30

77

Гражданско дело No 5003/2018, II състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

8.11.2018 10:00

78

Гражданско дело No 5522/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

8.11.2018 10:00

79

Гражданско дело No 5544/2018, II състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

8.11.2018 10:00

80

Гражданско дело No 6769/2018, I състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

8.11.2018 10:00

81

Гражданско дело No 7441/2018, I състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

8.11.2018 10:30

82

Гражданско дело No 6884/2018, II състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

8.11.2018 13:30

83

Гражданско дело No 1558/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

9.11.2018 9:00

84

Гражданско дело No 7131/2018, XI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

9.11.2018 9:00

85

Гражданско дело No 2622/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

9.11.2018 9:30

86

Гражданско дело No 4447/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

9.11.2018 9:30

87

Гражданско дело No 5884/2018, XII състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

9.11.2018 9:30

88

ЧГД No 7134/2018, XI състав

Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

9.11.2018 9:30

89

Гражданско дело No 1866/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

9.11.2018 10:00

90

Гражданско дело No 3367/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

9.11.2018 10:00

91

Гражданско дело No 4081/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

9.11.2018 10:00

92

Гражданско дело No 4085/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

9.11.2018 10:00

93

Гражданско дело No 2146/2014, XII състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

9.11.2018 10:30

94

Гражданско дело No 1896/2018, XI състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

9.11.2018 10:30

95

Гражданско дело No 6472/2018, XII състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

9.11.2018 10:30

96

ЧГД No 7273/2018, XI състав

Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

9.11.2018 10:30

97

Гражданско дело No 4395/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

9.11.2018 11:00

98

Гражданско дело No 4534/2018, XII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

9.11.2018 11:00

99

Гражданско дело No 6020/2018, XI състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

9.11.2018 11:00

100

Гражданско дело No 6752/2018, XII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

9.11.2018 11:30

101

ЧГД No 7088/2018, XII състав

Процедура по Регламент 1393/2007 г

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

9.11.2018 14:00

102

Гражданско дело No 7584/2018, XII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

9.11.2018 14:00

103

Гражданско дело No 6759/2018, XII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

9.11.2018 14:30

104

Гражданско дело No 4783/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

12.11.2018 9:00

105

Гражданско дело No 5688/2018, VII състав

Делба

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

12.11.2018 9:00

106

Гражданско дело No 6074/2018, VII състав

Искове по КЗ

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

12.11.2018 9:00

107

Гражданско дело No 7583/2018, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

12.11.2018 9:00

108

Гражданско дело No 7039/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

12.11.2018 9:30

109

Гражданско дело No 4771/2018, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

12.11.2018 9:30

110

Гражданско дело No 6160/2018, VII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

12.11.2018 9:30

111

Гражданско дело No 7818/2018, IV състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

12.11.2018 9:45

112

Гражданско дело No 3911/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

12.11.2018 9:50

113

Гражданско дело No 1559/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

12.11.2018 10:00

114

Гражданско дело No 1891/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

12.11.2018 10:00

115

Гражданско дело No 2553/2018, IV състав

Делба

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

12.11.2018 10:00

116

Гражданско дело No 2869/2018, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

12.11.2018 10:00

117

Гражданско дело No 3628/2018, XIII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

12.11.2018 10:00

118

Гражданско дело No 3647/2018, VII състав

Искове по ЗЗПотр.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

12.11.2018 10:00

119

Гражданско дело No 9256/2017, VII състав

Делба

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

12.11.2018 10:30

120

Гражданско дело No 4216/2018, IV състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

12.11.2018 10:30

121

Гражданско дело No 4455/2018, XIII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

12.11.2018 10:30

122

Гражданско дело No 5478/2018, XIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

12.11.2018 10:30

123

Гражданско дело No 5515/2018, XIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

12.11.2018 10:30

124

Гражданско дело No 5540/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

12.11.2018 10:30

125

Гражданско дело No 6558/2018, XIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

12.11.2018 10:30

126

Гражданско дело No 4791/2018, IV състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

12.11.2018 10:50

127

Гражданско дело No 4904/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

12.11.2018 11:00

128

Гражданско дело No 5423/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

12.11.2018 11:00

129

Гражданско дело No 5792/2018, VII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

12.11.2018 11:00

130

Гражданско дело No 6080/2018, IV състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

12.11.2018 14:00

131

Гражданско дело No 4615/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

13.11.2018 10:00

132

Гражданско дело No 6389/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

13.11.2018 10:00

133

Гражданско дело No 2064/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

13.11.2018 10:30

134

Гражданско дело No 7439/2018, V състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

13.11.2018 11:00

135

Гражданско дело No 4087/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

14.11.2018 9:30

136

Гражданско дело No 7819/2018, IX състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

14.11.2018 9:45

137

Гражданско дело No 5354/2018, IX състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

14.11.2018 10:00

138

Гражданско дело No 7512/2018, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

14.11.2018 10:00

139

Гражданско дело No 4778/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

14.11.2018 10:15

140

Гражданско дело No 5310/2018, IX състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

14.11.2018 10:30

141

Гражданско дело No 5699/2018, II състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

14.11.2018 11:00

142

Гражданско дело No 5990/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

14.11.2018 11:00

143

Гражданско дело No 6176/2018, IX състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

14.11.2018 11:00

144

Гражданско дело No 2036/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

14.11.2018 11:15

145

Гражданско дело No 6646/2018, IX състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

14.11.2018 11:15

146

Гражданско дело No 6810/2018, XII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

14.11.2018 14:00

147

ЧГД No 7781/2018, V състав

Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

14.11.2018 14:00

148

Гражданско дело No 4159/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

15.11.2018 9:00

149

Гражданско дело No 7455/2018, XI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

15.11.2018 9:00

150

Гражданско дело No 2383/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

15.11.2018 9:30

151

Гражданско дело No 7582/2018, XI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

15.11.2018 9:30

152

Гражданско дело No 7653/2018, XI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

15.11.2018 9:30

153

Гражданско дело No 1400/2018, III състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

15.11.2018 10:00

154

Гражданско дело No 2353/2018, III състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

15.11.2018 10:00

155

Гражданско дело No 2561/2018, III състав

Искове по ЗУЕС

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

15.11.2018 10:00

156

Гражданско дело No 2866/2018, VIII състав

Делба

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

15.11.2018 10:00

157

Гражданско дело No 6017/2018, VIII състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

15.11.2018 10:00

158

Гражданско дело No 6055/2018, XI състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

15.11.2018 10:00

159

Гражданско дело No 4141/2017, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

15.11.2018 10:30

160

Гражданско дело No 1664/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

15.11.2018 10:30

161

Гражданско дело No 1817/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

15.11.2018 10:30

162

Гражданско дело No 4612/2018, III състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

15.11.2018 10:30

163

Гражданско дело No 5420/2018, XI състав

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

15.11.2018 10:30

164

Гражданско дело No 7356/2018, III състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

15.11.2018 10:30

165

Гражданско дело No 9570/2017, III състав

Павлов иск

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

15.11.2018 11:00

166

Гражданско дело No 1140/2018, III състав

Делба

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

15.11.2018 11:00

167

Гражданско дело No 2490/2018, III състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

15.11.2018 11:00

168

Гражданско дело No 4079/2018, III състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

15.11.2018 11:00

169

Гражданско дело No 5122/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

15.11.2018 11:00

170

Гражданско дело No 5426/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

15.11.2018 11:00

171

Гражданско дело No 6429/2018, XI състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

15.11.2018 11:00

172

ЧГД No 2787/2018, VIII състав

Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

15.11.2018 11:30

173

Гражданско дело No 5704/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

15.11.2018 11:30

174

Гражданско дело No 7458/2018, III състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

15.11.2018 11:30

175

Гражданско дело No 4761/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

16.11.2018 10:00

176

Гражданско дело No 6018/2018, X състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

16.11.2018 10:00

177

Гражданско дело No 2930/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

16.11.2018 10:30

178

Гражданско дело No 4705/2018, X състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

16.11.2018 10:30

179

Гражданско дело No 5372/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

16.11.2018 10:30

180

Гражданско дело No 5345/2018, X състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

16.11.2018 11:00

181

Гражданско дело No 9480/2017, X състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

16.11.2018 11:30

182

Гражданско дело No 9523/2017, X състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

16.11.2018 11:30

183

Гражданско дело No 5813/2018, X състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

16.11.2018 13:30

184

Гражданско дело No 4496/2018, VII състав

Делба

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

19.11.2018 9:00

185

Гражданско дело No 6070/2018, VII състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

19.11.2018 9:00

186

Гражданско дело No 4542/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

19.11.2018 9:30

187

Гражданско дело No 2777/2018, VII състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

19.11.2018 10:00

188

Гражданско дело No 6072/2018, V състав

Искове по КЗ

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

19.11.2018 10:00

189

Гражданско дело No 3652/2018, V състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

19.11.2018 10:30

190

Гражданско дело No 5700/2018, VII състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

19.11.2018 10:30

191

Гражданско дело No 5937/2018, V състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

19.11.2018 10:30

192

Гражданско дело No 2366/2018, VII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

19.11.2018 11:00

193

Гражданско дело No 4334/2018, VII състав

Искове по КЗ

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

19.11.2018 11:00

194

Гражданско дело No 6999/2018, V състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

19.11.2018 11:00

195

Гражданско дело No 7474/2018, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

19.11.2018 11:30

196

Гражданско дело No 7475/2018, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

19.11.2018 11:30

197

Гражданско дело No 4722/2018, I състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

20.11.2018 9:00

198

Гражданско дело No 9463/2017, XIII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

20.11.2018 9:30

199

Гражданско дело No 2620/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

20.11.2018 9:30

200

Гражданско дело No 3094/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

20.11.2018 9:30

201

ЧГД No 4640/2018, XIII състав

Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

20.11.2018 9:30

202

Гражданско дело No 6053/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

20.11.2018 9:30

203

Гражданско дело No 6655/2018, I състав

Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

20.11.2018 9:30

204

Гражданско дело No 1437/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

20.11.2018 10:00

205

Гражданско дело No 4614/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

20.11.2018 10:00

206

Гражданско дело No 7433/2018, XII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

20.11.2018 10:00

207

Гражданско дело No 1820/2018, XII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

20.11.2018 10:30

208

Гражданско дело No 2101/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

20.11.2018 10:30

209

Гражданско дело No 1389/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

20.11.2018 11:00

210

Гражданско дело No 5811/2018, XII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

20.11.2018 11:00

211

Гражданско дело No 6413/2018, XIII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

20.11.2018 11:00

212

Гражданско дело No 2081/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

20.11.2018 11:30

213

ЧГД No 7462/2018, XII състав

Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

20.11.2018 11:30

214

Гражданско дело No 7648/2018, XII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

20.11.2018 14:00

215

Гражданско дело No 6748/2018, IV състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

21.11.2018 9:30

216

Гражданско дело No 5716/2017, IV състав

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

21.11.2018 10:00

217

Гражданско дело No 1151/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

21.11.2018 10:00

218

Гражданско дело No 3372/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

21.11.2018 10:00

219

Гражданско дело No 3922/2018, VIII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

21.11.2018 10:00

220

Гражданско дело No 4952/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

21.11.2018 10:30

221

Гражданско дело No 3406/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

22.11.2018 10:00

222

Гражданско дело No 6157/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

22.11.2018 10:00

223

ЧГД No 7484/2018, XI състав

Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

22.11.2018 10:30

224

Гражданско дело No 4452/2018, XI състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

22.11.2018 11:00

225

Гражданско дело No 2725/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

23.11.2018 9:15

226

Гражданско дело No 4891/2018, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

23.11.2018 10:30

227

Гражданско дело No 4428/2018, IX състав

Павлов иск

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

23.11.2018 10:45

228

ЧГД No 7497/2018, XII състав

Процедура по Регламент 1393/2007 г

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

23.11.2018 14:00

229

Гражданско дело No 3370/2018, X състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

26.11.2018 11:30

230

ЧГД No 7121/2018, VIII състав

Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

26.11.2018 11:30

231

Гражданско дело No 4331/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

27.11.2018 9:30

232

Гражданско дело No 4951/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

27.11.2018 9:30

233

Гражданско дело No 4616/2018, XII състав

Делба

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

27.11.2018 10:00

234

Гражданско дело No 852/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

27.11.2018 10:30

235

Гражданско дело No 4102/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

27.11.2018 10:30

236

Гражданско дело No 6245/2018, XII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

27.11.2018 11:00

237

Гражданско дело No 1718/2018, XII състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

27.11.2018 14:00

238

Гражданско дело No 3586/2018, VII състав

Делба

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

28.11.2018 9:00

239

Гражданско дело No 4955/2018, VII състав

Павлов иск

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

28.11.2018 9:00

240

Гражданско дело No 6575/2018, XI състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

28.11.2018 9:30

241

Гражданско дело No 7789/2018, II състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

28.11.2018 9:30

242

Гражданско дело No 3850/2017, VII състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

28.11.2018 10:00

243

Гражданско дело No 989/2018, VII състав

Делба

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

28.11.2018 10:00

244

Гражданско дело No 1386/2018, XI състав

Искове по КЗ

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

28.11.2018 10:00

245

Гражданско дело No 9586/2017, II състав

Делба

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

28.11.2018 10:30

246

Гражданско дело No 5312/2018, IV състав

Искове по КЗ

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

28.11.2018 10:30

247

Гражданско дело No 5422/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

28.11.2018 10:30

248

Гражданско дело No 1282/2014, XI състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

28.11.2018 11:00

249

Гражданско дело No 2070/2017, XI състав

Делба

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

28.11.2018 11:00

250

Гражданско дело No 3814/2017, VII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

28.11.2018 11:00

251

Гражданско дело No 854/2018, IV състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

28.11.2018 11:00

252

Гражданско дело No 2039/2018, IV състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

28.11.2018 11:00

253

Гражданско дело No 2114/2018, VII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

28.11.2018 11:00

254

Гражданско дело No 6996/2018, VII състав

Искове по КЗ

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

28.11.2018 11:30

255

Гражданско дело No 750/2018, I състав

Делба

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

29.11.2018 9:00

256

Гражданско дело No 6419/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

29.11.2018 9:00

257

Гражданско дело No 769/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

29.11.2018 9:30

258

Гражданско дело No 770/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

29.11.2018 9:30

259

Гражданско дело No 798/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

29.11.2018 9:30

260

Гражданско дело No 5922/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

29.11.2018 9:30

261

Гражданско дело No 1890/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

29.11.2018 10:00

262

Гражданско дело No 5730/2017, I състав

Делба

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

29.11.2018 10:30

263

Гражданско дело No 3589/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

29.11.2018 10:30

264

Гражданско дело No 2951/2018, XIII състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

30.11.2018 9:30

265

Гражданско дело No 6573/2018, XIII състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

30.11.2018 9:30

266

Гражданско дело No 9089/2017, XIII състав

Делба

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

30.11.2018 10:00

267

Гражданско дело No 1830/2018, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

30.11.2018 10:00

268

Гражданско дело No 2239/2018, XIII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

30.11.2018 10:00

269

Гражданско дело No 2865/2018, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

30.11.2018 10:00

270

Гражданско дело No 916/2018, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

30.11.2018 10:30