Районен съд - Плевен
Справка за насрочените ГРАЖДАНСКИ дела през месец ОКТОМВРИ 2019г.

Вид дело, No и година

Предмет

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

Насрочване на делото

Гражданско дело No 2138/2019, XI състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

1.10.2019 9:00

Гражданско дело No 3267/2019, I състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

1.10.2019 9:00

Гражданско дело No 5901/2019, XI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

1.10.2019 9:00

Гражданско дело No 2616/2019, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

1.10.2019 9:30

Гражданско дело No 2869/2019, I състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

1.10.2019 9:30

Гражданско дело No 3703/2019, V състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

1.10.2019 9:30

Гражданско дело No 4243/2019, XI състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

1.10.2019 9:30

Гражданско дело No 4477/2019, I състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

1.10.2019 9:30

Гражданско дело No 5428/2019, XI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

1.10.2019 9:30

Гражданско дело No 1302/2019, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

1.10.2019 10:00

Гражданско дело No 3918/2019, I състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

1.10.2019 10:00

Гражданско дело No 4155/2019, XIII състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

1.10.2019 10:00

Гражданско дело No 4497/2019, XI състав

Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

1.10.2019 10:00

Гражданско дело No 4802/2019, XI състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

1.10.2019 10:00

Гражданско дело No 5128/2019, I състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

1.10.2019 10:00

Гражданско дело No 285/2019, XI състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

1.10.2019 10:30

Гражданско дело No 5185/2019, I състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

1.10.2019 10:30

Гражданско дело No 9573/2017, X състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

1.10.2019 11:00

Гражданско дело No 3152/2019, XI състав

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

1.10.2019 11:00

Гражданско дело No 4503/2019, I състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

1.10.2019 11:00

Гражданско дело No 2565/2019, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

2.10.2019 9:00

Гражданско дело No 3998/2019, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

2.10.2019 9:00

Гражданско дело No 4895/2019, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

2.10.2019 9:00

Гражданско дело No 2405/2019, VII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

2.10.2019 9:30

Гражданско дело No 3855/2019, VII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

2.10.2019 10:00

Гражданско дело No 2155/2019, III състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

2.10.2019 10:30

Гражданско дело No 3836/2019, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

2.10.2019 11:00

Гражданско дело No 4455/2019, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

2.10.2019 11:30

Гражданско дело No 2142/2019, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

3.10.2019 9:40

Гражданско дело No 4244/2019, IV състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

3.10.2019 9:40

Гражданско дело No 5209/2019, IV състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

3.10.2019 9:50

Гражданско дело No 166/2019, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

3.10.2019 10:00

Гражданско дело No 1356/2019, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

3.10.2019 10:00

Гражданско дело No 2490/2019, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

3.10.2019 10:00

Гражданско дело No 4596/2019, IV състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

3.10.2019 10:25

Гражданско дело No 4122/2019, IV състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

3.10.2019 10:30

Гражданско дело No 4767/2019, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

3.10.2019 10:30

Гражданско дело No 2848/2018, IV състав

Делба

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

3.10.2019 11:00

Гражданско дело No 6082/2019, IV състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

3.10.2019 13:30

Гражданско дело No 2868/2019, IX състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

4.10.2019 9:15

Гражданско дело No 1395/2019, XIII състав

Делба

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

4.10.2019 9:30

Гражданско дело No 2544/2019, XIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

4.10.2019 9:30

Гражданско дело No 5988/2019, XIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

4.10.2019 9:30

Гражданско дело No 3143/2019, IX състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

4.10.2019 9:45

Гражданско дело No 3046/2019, XIII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

4.10.2019 10:00

Гражданско дело No 4267/2019, IX състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

4.10.2019 10:00

Гражданско дело No 4482/2019, IX състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

4.10.2019 10:30

Гражданско дело No 5336/2019, IX състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

4.10.2019 10:45

Гражданско дело No 5036/2019, IX състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

4.10.2019 11:00

Гражданско дело No 4999/2019, IX състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

4.10.2019 11:30

Гражданско дело No 5319/2019, IX състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

4.10.2019 15:00

Гражданско дело No 9129/2018, XI състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

7.10.2019 9:00

Гражданско дело No 4358/2019, I състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

7.10.2019 9:00

Гражданско дело No 6195/2019, XI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

7.10.2019 9:00

Гражданско дело No 6197/2019, I състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

7.10.2019 9:30

Гражданско дело No 2850/2019, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

7.10.2019 10:00

Гражданско дело No 3589/2019, XI състав

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

7.10.2019 10:30

Гражданско дело No 3857/2019, XI състав

Иск за установяване на трудов стаж

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

7.10.2019 10:30

Гражданско дело No 4340/2019, XI състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

7.10.2019 11:00

Гражданско дело No 1768/2019, VIII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

8.10.2019 9:30

Гражданско дело No 1770/2019, XII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

8.10.2019 9:45

Гражданско дело No 8759/2018, VIII състав

Делба

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

8.10.2019 10:00

Гражданско дело No 931/2019, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

8.10.2019 10:00

Гражданско дело No 2944/2019, XII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

8.10.2019 10:00

Гражданско дело No 2934/2019, XII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

8.10.2019 10:15

Гражданско дело No 7586/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

8.10.2019 10:30

Гражданско дело No 3596/2019, VIII състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

8.10.2019 10:30

Гражданско дело No 4642/2019, X състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

8.10.2019 10:30

Гражданско дело No 4000/2019, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

8.10.2019 10:45

Гражданско дело No 1266/2019, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

8.10.2019 11:00

Гражданско дело No 1470/2019, VIII състав

Делба

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

8.10.2019 11:00

Гражданско дело No 4826/2019, VIII състав

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

8.10.2019 11:00

Гражданско дело No 1950/2019, VIII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

8.10.2019 11:15

Гражданско дело No 5732/2017, XII състав

Делба

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

8.10.2019 11:30

Гражданско дело No 8071/2017, VIII състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

8.10.2019 11:30

Гражданско дело No 1261/2019, VIII състав

Делба

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

8.10.2019 11:30

ЧГД No 5804/2019, XII състав

Производство по приемане на наследство по опис и др.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

8.10.2019 11:30

Гражданско дело No 3140/2019, VIII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

8.10.2019 13:30

Гражданско дело No 6132/2019, VIII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

8.10.2019 14:00

Гражданско дело No 269/2019, II състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

9.10.2019 9:00

Гражданско дело No 4496/2019, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

9.10.2019 9:15

Гражданско дело No 6120/2019, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

9.10.2019 9:20

Гражданско дело No 2639/2019, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

9.10.2019 9:30

Гражданско дело No 3782/2019, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

9.10.2019 9:30

Гражданско дело No 5010/2019, II състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

9.10.2019 9:30

Гражданско дело No 5695/2019, IV състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

9.10.2019 9:30

Гражданско дело No 5696/2019, II състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

9.10.2019 9:30

Гражданско дело No 3804/2019, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

9.10.2019 9:45

Гражданско дело No 4665/2019, IV състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

9.10.2019 9:50

Гражданско дело No 5699/2018, II състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

9.10.2019 10:00

Гражданско дело No 1207/2019, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

9.10.2019 10:00

Гражданско дело No 1953/2019, IV състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

9.10.2019 10:00

Гражданско дело No 2508/2019, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

9.10.2019 10:00

Гражданско дело No 3271/2019, IV състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

9.10.2019 10:00

Гражданско дело No 3469/2019, II състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

9.10.2019 10:00

Гражданско дело No 4505/2019, II състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

9.10.2019 10:00

Гражданско дело No 4822/2019, II състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

9.10.2019 10:00

Гражданско дело No 6275/2019, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

9.10.2019 10:00

Гражданско дело No 883/2019, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

9.10.2019 10:15

Гражданско дело No 2840/2019, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

9.10.2019 10:15

ЧГД No 6117/2019, IV състав

Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

9.10.2019 10:20

Гражданско дело No 2929/2019, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

9.10.2019 10:30

Гражданско дело No 3689/2019, II състав

Искове по КЗ

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

9.10.2019 10:30

Гражданско дело No 3847/2019, II състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

9.10.2019 10:30

Гражданско дело No 4501/2019, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

9.10.2019 10:30

Гражданско дело No 1011/2018, IX състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

9.10.2019 11:00

Гражданско дело No 1683/2019, II състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

9.10.2019 11:00

Гражданско дело No 4437/2019, II състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

9.10.2019 11:00

Гражданско дело No 5459/2019, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

9.10.2019 11:00

Гражданско дело No 5961/2019, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

9.10.2019 11:15

Гражданско дело No 2244/2019, IX състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

9.10.2019 11:30

Гражданско дело No 5498/2019, II състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

9.10.2019 13:30

Гражданско дело No 5688/2018, VII състав

Делба

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

10.10.2019 9:00

Гражданско дело No 8055/2018, VII състав

Делба

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

10.10.2019 9:00

Гражданско дело No 4114/2019, VII състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

10.10.2019 9:30

Гражданско дело No 4239/2019, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

10.10.2019 9:30

Гражданско дело No 5182/2019, XIII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

10.10.2019 9:30

Гражданско дело No 9146/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

10.10.2019 10:00

Гражданско дело No 115/2019, X състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

10.10.2019 10:00

Гражданско дело No 4047/2019, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

10.10.2019 10:00

Гражданско дело No 4809/2019, VII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

10.10.2019 10:00

Гражданско дело No 5002/2019, VII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

10.10.2019 10:00

Гражданско дело No 6111/2019, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

10.10.2019 10:00

Гражданско дело No 1916/2019, XIII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

10.10.2019 10:30

Гражданско дело No 1936/2019, VII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

10.10.2019 10:30

Гражданско дело No 3852/2019, X състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

10.10.2019 10:30

Гражданско дело No 52/2019, VII състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

10.10.2019 11:00

Гражданско дело No 2679/2019, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

10.10.2019 11:00

Гражданско дело No 2921/2019, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

10.10.2019 11:00

Гражданско дело No 4728/2019, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

10.10.2019 11:00

Гражданско дело No 4601/2019, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

10.10.2019 11:30

Гражданско дело No 6103/2019, XIII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

10.10.2019 14:00

Гражданско дело No 6192/2019, X състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

10.10.2019 14:00

Гражданско дело No 2268/2019, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

11.10.2019 9:00

Гражданско дело No 2642/2019, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

11.10.2019 9:00

Гражданско дело No 6168/2019, V състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

11.10.2019 9:15

Гражданско дело No 4181/2019, V състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

11.10.2019 9:30

Гражданско дело No 4458/2019, V състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

11.10.2019 9:30

Гражданско дело No 5395/2019, XI състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

11.10.2019 9:30

Гражданско дело No 708/2019, V състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

11.10.2019 10:00

Гражданско дело No 2834/2019, V състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

11.10.2019 10:00

Гражданско дело No 3835/2019, XI състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

11.10.2019 10:00

Гражданско дело No 1614/2019, XI състав

Делба

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

11.10.2019 10:30

Гражданско дело No 2636/2019, V състав

Делба

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

11.10.2019 10:30

ЧГД No 5805/2019, V състав

Производство по приемане на наследство по опис и др.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

11.10.2019 10:30

Гражданско дело No 5344/2018, V състав

Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

11.10.2019 11:00

Гражданско дело No 542/2019, XI състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

11.10.2019 11:00

Гражданско дело No 4067/2019, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

14.10.2019 9:30

Гражданско дело No 7861/2018, VIII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

14.10.2019 10:00

ЧГД No 6092/2019, VII състав

Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

14.10.2019 10:00

Гражданско дело No 9211/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

14.10.2019 10:30

Гражданско дело No 5047/2019, VIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

14.10.2019 10:30

Гражданско дело No 6119/2019, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

14.10.2019 10:30

Гражданско дело No 1303/2019, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

14.10.2019 11:00

Гражданско дело No 8648/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

14.10.2019 13:30

Гражданско дело No 1242/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

15.10.2019 9:00

Гражданско дело No 2613/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

15.10.2019 9:00

Гражданско дело No 6102/2019, I състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

15.10.2019 9:30

Гражданско дело No 6166/2019, I състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

15.10.2019 9:30

Гражданско дело No 8760/2018, I състав

Делба

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

15.10.2019 10:00

Гражданско дело No 7783/2018, I състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

15.10.2019 10:30

Гражданско дело No 3591/2019, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

16.10.2019 10:30

Гражданско дело No 4981/2019, V състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

16.10.2019 10:30

Гражданско дело No 2264/2019, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

16.10.2019 11:00

Гражданско дело No 2407/2019, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

17.10.2019 9:15

Гражданско дело No 2852/2019, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

17.10.2019 9:30

Гражданско дело No 1366/2019, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

17.10.2019 9:40

Гражданско дело No 8032/2018, IV състав

Делба

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

17.10.2019 10:00

Гражданско дело No 2399/2019, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

17.10.2019 10:00

Гражданско дело No 426/2019, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

17.10.2019 10:30

Гражданско дело No 732/2019, II състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

17.10.2019 10:30

Гражданско дело No 2520/2019, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

17.10.2019 10:30

Гражданско дело No 2551/2019, IX състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

17.10.2019 11:00

Гражданско дело No 2267/2019, IX състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

17.10.2019 14:00

Гражданско дело No 1365/2019, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

18.10.2019 9:00

Гражданско дело No 1496/2019, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

18.10.2019 9:00

Гражданско дело No 5008/2019, VII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

18.10.2019 9:00

Гражданско дело No 6196/2019, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

18.10.2019 9:00

Гражданско дело No 6209/2019, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

18.10.2019 9:30

Гражданско дело No 9362/2016, III състав

Делба

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

18.10.2019 10:00

Гражданско дело No 2153/2019, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

18.10.2019 10:00

Гражданско дело No 2621/2019, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

18.10.2019 10:00

Гражданско дело No 3054/2019, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

18.10.2019 10:00

Гражданско дело No 7816/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

18.10.2019 10:30

Гражданско дело No 2685/2019, III състав

Искове по КЗ

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

18.10.2019 10:30

Гражданско дело No 4643/2019, III състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

18.10.2019 10:30

Гражданско дело No 2460/2019, VII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

18.10.2019 11:00

Гражданско дело No 2489/2019, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

18.10.2019 11:00

Гражданско дело No 17/2019, IV състав

Делба

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

21.10.2019 10:00

Гражданско дело No 6121/2019, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

21.10.2019 10:10

Гражданско дело No 3057/2019, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

21.10.2019 10:30

Гражданско дело No 8054/2018, X състав

Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

21.10.2019 11:00

Гражданско дело No 4143/2019, IV състав

Искове за обезщетение по чл. 200 КТ

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

21.10.2019 11:00

Гражданско дело No 1978/2019, X състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

21.10.2019 11:30

Гражданско дело No 2922/2019, X състав

Делба

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

21.10.2019 11:30

ЧГД No 2982/2019, IV състав

Обезпечаване на доказателства

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

21.10.2019 13:30

ЧГД No 5858/2019, V състав

Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

23.10.2019 14:00

Гражданско дело No 4626/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

24.10.2019 9:00

Гражданско дело No 4641/2019, I състав

Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

24.10.2019 9:00

Гражданско дело No 5512/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

24.10.2019 9:30

Гражданско дело No 2617/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

24.10.2019 10:00

Гражданско дело No 8013/2018, II състав

Делба

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

24.10.2019 10:30

Гражданско дело No 3265/2019, II състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

24.10.2019 10:30

Гражданско дело No 3911/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

24.10.2019 10:30

ЧГД No 5242/2019, V състав

Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

24.10.2019 10:30

Гражданско дело No 5358/2019, I състав

Искове по КЗ

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

24.10.2019 10:30

Гражданско дело No 1260/2011, V състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

24.10.2019 11:00

Гражданско дело No 2692/2019, IX състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

25.10.2019 10:00

Гражданско дело No 4496/2018, VII състав

Делба

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

28.10.2019 9:00

Гражданско дело No 3273/2019, VII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

28.10.2019 9:00

Гражданско дело No 2506/2019, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

28.10.2019 9:30

Гражданско дело No 5217/2019, XII състав

Искове по КЗ

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

28.10.2019 9:30

Гражданско дело No 767/2019, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

28.10.2019 10:00

Гражданско дело No 1348/2019, V състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

28.10.2019 10:30

Гражданско дело No 3086/2019, V състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

28.10.2019 10:30

Гражданско дело No 4320/2017, VII състав

Делба

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

28.10.2019 11:00

Гражданско дело No 47/2019, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

28.10.2019 11:00

Гражданско дело No 4436/2019, III състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

28.10.2019 11:00

Гражданско дело No 4620/2019, VII състав

Искове по КЗ

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

28.10.2019 11:00

Гражданско дело No 4734/2019, XII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

28.10.2019 11:30

Гражданско дело No 3264/2019, IV състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

29.10.2019 9:40

Гражданско дело No 3268/2019, IV състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

29.10.2019 9:40

Гражданско дело No 2553/2018, IV състав

Делба

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

29.10.2019 10:00

Гражданско дело No 1858/2019, IV състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

29.10.2019 10:00

Гражданско дело No 3056/2019, IV състав

Искове по КЗ

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

29.10.2019 10:30