Районен съд - Плевен
Справка за насрочените ГРАЖДАНСКИ дела през месец МАРТ 2019г.

Вид дело, No и година

Предмет

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

Насрочване на делото

Гражданско дело No 9217/2018, XI състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

1.3.2019 9:00

Гражданско дело No 9240/2018, IX състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

1.3.2019 9:00

Гражданско дело No 499/2019, IX състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

1.3.2019 9:15

Гражданско дело No 5349/2018, IX състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

1.3.2019 9:30

Гражданско дело No 435/2019, XI състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

1.3.2019 9:30

Гражданско дело No 6405/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

1.3.2019 9:45

Гражданско дело No 6204/2018, XI състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

1.3.2019 10:00

Гражданско дело No 6686/2018, XI състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

1.3.2019 10:00

Гражданско дело No 9210/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

1.3.2019 10:00

Гражданско дело No 7890/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

1.3.2019 10:15

Гражданско дело No 9253/2018, IX състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

1.3.2019 10:30

Гражданско дело No 505/2019, XI състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

1.3.2019 10:30

Гражданско дело No 995/2019, IX състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

1.3.2019 10:30

Гражданско дело No 9254/2018, IX състав

Делба

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

1.3.2019 10:45

Гражданско дело No 6182/2017, IX състав

Искове за недействителност на правни сделки

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

1.3.2019 11:15

Гражданско дело No 9067/2018, IV състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

5.3.2019 9:15

Гражданско дело No 8803/2018, IV състав

Искове по КЗ

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

5.3.2019 9:30

Гражданско дело No 987/2019, IV състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

5.3.2019 9:45

Гражданско дело No 19/2019, IV състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

5.3.2019 9:50

Гражданско дело No 7094/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

5.3.2019 10:00

Гражданско дело No 8051/2018, VIII състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

5.3.2019 10:00

Гражданско дело No 8181/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

5.3.2019 10:00

Гражданско дело No 8947/2018, VIII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

5.3.2019 10:00

Гражданско дело No 9157/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

5.3.2019 10:00

Гражданско дело No 9165/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

5.3.2019 10:00

Гражданско дело No 2726/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

5.3.2019 10:30

Гражданско дело No 6023/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

5.3.2019 10:30

Гражданско дело No 6418/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

5.3.2019 10:30

Гражданско дело No 8946/2018, IV състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

5.3.2019 10:45

Гражданско дело No 8648/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

5.3.2019 11:00

Гражданско дело No 991/2019, VIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

5.3.2019 11:00

Гражданско дело No 8570/2018, VIII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

5.3.2019 11:30

Гражданско дело No 973/2019, VIII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

5.3.2019 11:30

Гражданско дело No 4904/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

5.3.2019 14:00

Гражданско дело No 3586/2018, VII състав

Делба

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

6.3.2019 9:00

Гражданско дело No 4887/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

6.3.2019 9:00

Гражданско дело No 8963/2018, I състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

6.3.2019 9:00

Гражданско дело No 962/2019, I състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

6.3.2019 9:00

Гражданско дело No 9494/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

6.3.2019 9:30

Гражданско дело No 4444/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

6.3.2019 9:30

Гражданско дело No 5360/2018, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

6.3.2019 9:30

Гражданско дело No 6404/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

6.3.2019 9:30

Гражданско дело No 8736/2018, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

6.3.2019 9:30

Гражданско дело No 8749/2018, I състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

6.3.2019 9:30

Гражданско дело No 8971/2018, XIII състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

6.3.2019 9:30

Гражданско дело No 108/2019, I състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

6.3.2019 9:30

Гражданско дело No 8750/2018, I състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

6.3.2019 10:00

Гражданско дело No 9120/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

6.3.2019 10:00

Гражданско дело No 9160/2018, XIII състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

6.3.2019 10:00

Гражданско дело No 967/2019, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

6.3.2019 10:00

Гражданско дело No 1199/2019, I състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

6.3.2019 10:00

Гражданско дело No 4711/2018, XIII състав

Делба

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

6.3.2019 10:30

Гражданско дело No 7788/2018, XIII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

6.3.2019 10:30

Гражданско дело No 7851/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

6.3.2019 10:30

Гражданско дело No 8777/2018, I състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

6.3.2019 10:30

Гражданско дело No 1679/2018, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

6.3.2019 11:00

Гражданско дело No 4455/2018, XIII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

6.3.2019 11:00

Гражданско дело No 7810/2018, XIII състав

Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

6.3.2019 11:00

Гражданско дело No 875/2019, VII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

6.3.2019 11:00

Гражданско дело No 5115/2018, XII състав

Искове по КЗ

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

7.3.2019 9:30

Гражданско дело No 2339/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

7.3.2019 10:00

Гражданско дело No 2948/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

7.3.2019 10:00

Гражданско дело No 7282/2018, XII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

7.3.2019 10:00

Гражданско дело No 3407/2018, XII състав

Делба

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

7.3.2019 10:30

Гражданско дело No 5521/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

7.3.2019 11:00

Гражданско дело No 1118/2019, IX състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

7.3.2019 13:30

Гражданско дело No 7812/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

7.3.2019 14:00

Гражданско дело No 8600/2018, IX състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

7.3.2019 14:00

Гражданско дело No 288/2019, IX състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

7.3.2019 14:15

Гражданско дело No 1056/2019, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

7.3.2019 14:30

Гражданско дело No 1057/2019, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

8.3.2019 10:00

Гражданско дело No 4996/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

8.3.2019 10:30

Гражданско дело No 939/2019, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

8.3.2019 10:30

Гражданско дело No 5351/2018, V състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

8.3.2019 11:00

Гражданско дело No 5516/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

11.3.2019 9:00

Гражданско дело No 5688/2018, VII състав

Делба

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

11.3.2019 9:00

Гражданско дело No 8614/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

11.3.2019 9:00

Гражданско дело No 1270/2019, XI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

11.3.2019 9:00

Гражданско дело No 9129/2018, XI състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

11.3.2019 9:30

Гражданско дело No 67/2019, VII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

11.3.2019 9:30

Гражданско дело No 989/2019, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

11.3.2019 9:30

Гражданско дело No 6052/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

11.3.2019 10:00

Гражданско дело No 7895/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

11.3.2019 10:00

Гражданско дело No 8049/2018, III състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

11.3.2019 10:00

Гражданско дело No 8173/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

11.3.2019 10:00

Гражданско дело No 277/2019, VII състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

11.3.2019 10:00

ЧГД No 1259/2019, VII състав

Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

11.3.2019 10:00

Гражданско дело No 5523/2018, III състав

Делба

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

11.3.2019 10:30

Гражданско дело No 6770/2018, III състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

11.3.2019 10:30

Гражданско дело No 7095/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

11.3.2019 10:30

Гражданско дело No 157/2019, XI състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

11.3.2019 10:30

Гражданско дело No 2446/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

11.3.2019 11:00

Гражданско дело No 4913/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

11.3.2019 11:00

Гражданско дело No 7485/2018, XI състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

11.3.2019 11:00

Гражданско дело No 8167/2018, III състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

11.3.2019 11:00

Гражданско дело No 6367/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

11.3.2019 11:30

Гражданско дело No 8878/2018, III състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

11.3.2019 11:30

Гражданско дело No 964/2019, III състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

11.3.2019 11:30

Гражданско дело No 3922/2018, VIII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

11.3.2019 14:00

Гражданско дело No 9090/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

12.3.2019 9:15

Гражданско дело No 5921/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

12.3.2019 9:30

Гражданско дело No 8270/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

12.3.2019 9:30

Гражданско дело No 9097/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

12.3.2019 9:30

Гражданско дело No 8776/2018, XII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

12.3.2019 9:45

Гражданско дело No 1268/2019, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

12.3.2019 9:45

Гражданско дело No 1263/2019, XII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

12.3.2019 10:00

Гражданско дело No 1085/2019, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

13.3.2019 9:20

Гражданско дело No 8168/2018, XIII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

13.3.2019 9:30

Гражданско дело No 8884/2018, IV състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

13.3.2019 9:30

ЧГД No 8951/2018, XIII състав

Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

13.3.2019 9:30

Гражданско дело No 1272/2019, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

13.3.2019 9:30

Гражданско дело No 1927/2018, X състав

Делба

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

13.3.2019 10:00

Гражданско дело No 8964/2018, XIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

13.3.2019 10:00

Гражданско дело No 1239/2019, X състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

13.3.2019 10:00

Гражданско дело No 7868/2018, IV състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

13.3.2019 10:15

Гражданско дело No 5629/2018, IV състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

13.3.2019 10:30

Гражданско дело No 8877/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

13.3.2019 10:30

Гражданско дело No 9066/2018, IV състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

13.3.2019 10:45

Гражданско дело No 3628/2018, XIII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

13.3.2019 11:00

Гражданско дело No 4995/2018, X състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

13.3.2019 11:30

Гражданско дело No 282/2019, X състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

13.3.2019 11:30

ЧГД No 948/2019, XI състав

Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

13.3.2019 14:00

Гражданско дело No 1084/2019, V състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

14.3.2019 9:30

Гражданско дело No 2111/2018, V състав

Делба

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

14.3.2019 10:00

Гражданско дело No 9164/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

14.3.2019 10:00

Гражданско дело No 8568/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

14.3.2019 10:30

Гражданско дело No 5347/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

14.3.2019 11:00

Гражданско дело No 4636/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

14.3.2019 11:30

Гражданско дело No 237/2019, V състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

14.3.2019 14:00

Гражданско дело No 8220/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

15.3.2019 9:40

Гражданско дело No 6021/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

15.3.2019 9:45

Гражданско дело No 8883/2018, VIII състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

15.3.2019 9:50

Гражданско дело No 4953/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

15.3.2019 10:00

Гражданско дело No 6877/2018, II състав

Делба

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

15.3.2019 10:00

Гражданско дело No 8599/2018, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

15.3.2019 10:00

Гражданско дело No 8979/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

15.3.2019 10:00

Гражданско дело No 9241/2018, II състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

15.3.2019 10:00

Гражданско дело No 5919/2018, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

15.3.2019 10:30

Гражданско дело No 7436/2018, VIII състав

Искове по КЗ

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

15.3.2019 10:30

Гражданско дело No 8759/2018, VIII състав

Делба

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

15.3.2019 10:30

Гражданско дело No 6366/2018, VIII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

15.3.2019 11:00

ЧГД No 8320/2018, II състав

Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

15.3.2019 11:00

Гражданско дело No 1211/2019, VIII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

15.3.2019 11:00

Гражданско дело No 7096/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

15.3.2019 11:30

Гражданско дело No 334/2019, VIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

15.3.2019 11:30

ЧГД No 1260/2019, VIII състав

Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

15.3.2019 11:50

Гражданско дело No 7099/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

18.3.2019 9:00

Гражданско дело No 315/2019, XI състав

Делба

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

18.3.2019 9:00

Гражданско дело No 4785/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

18.3.2019 9:30

Гражданско дело No 7814/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

18.3.2019 9:30

Гражданско дело No 9232/2018, XI състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

18.3.2019 9:30

Гражданско дело No 950/2019, XI състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

18.3.2019 9:30

Гражданско дело No 2765/2018, XI състав

Искове за недействителност на правни сделки

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

18.3.2019 10:00

Гражданско дело No 6993/2018, XII състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

18.3.2019 10:00

Гражданско дело No 8816/2018, XI състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

18.3.2019 10:30

Гражданско дело No 1288/2019, XII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

18.3.2019 10:30

Гражданско дело No 4616/2018, XII състав

Делба

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

18.3.2019 11:00

Гражданско дело No 157/2019, XI състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

18.3.2019 11:00

Гражданско дело No 4426/2018, XII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

18.3.2019 11:30

Гражданско дело No 2438/2018, VII състав

Делба

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

19.3.2019 9:00

Гражданско дело No 5352/2018, VII състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

19.3.2019 9:00

Гражданско дело No 1493/2019, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

19.3.2019 9:00

Гражданско дело No 1537/2019, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

19.3.2019 9:00

Гражданско дело No 7379/2017, III състав

Облигационни искове между съсобственици

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

19.3.2019 10:30

Гражданско дело No 4913/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

19.3.2019 10:30

Гражданско дело No 8586/2018, III състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

19.3.2019 10:30

Гражданско дело No 9072/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

19.3.2019 10:30

Гражданско дело No 72/2019, III състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

19.3.2019 11:00

Гражданско дело No 954/2019, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

19.3.2019 11:00

Гражданско дело No 1355/2019, III състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

19.3.2019 11:00

Гражданско дело No 7054/2017, III състав

Делба

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

19.3.2019 11:30

Гражданско дело No 7095/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

19.3.2019 11:30

Гражданско дело No 76/2019, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

20.3.2019 10:00

Гражданско дело No 1283/2019, VIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

20.3.2019 10:00

Гражданско дело No 1289/2019, V състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

20.3.2019 10:00

Гражданско дело No 8648/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

20.3.2019 10:30

Гражданско дело No 6862/2018, V състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

20.3.2019 11:00

Гражданско дело No 92/2019, VIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

20.3.2019 11:30

Гражданско дело No 990/2019, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

21.3.2019 9:20

Гражданско дело No 5323/2018, IV състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

21.3.2019 9:30

Гражданско дело No 8237/2018, IV състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

21.3.2019 9:50

Гражданско дело No 3906/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

21.3.2019 10:00

Гражданско дело No 8292/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

21.3.2019 10:00

Гражданско дело No 863/2019, II състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

21.3.2019 10:00

Гражданско дело No 1615/2019, II състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

21.3.2019 10:00

Гражданско дело No 8735/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

21.3.2019 10:20

Гражданско дело No 7412/2017, IV състав

Делба

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

21.3.2019 10:30

Гражданско дело No 8970/2018, II състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

21.3.2019 10:30

Гражданско дело No 1316/2019, IV състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

21.3.2019 10:40

Гражданско дело No 1375/2019, IV състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

21.3.2019 11:00

Гражданско дело No 8723/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

22.3.2019 9:00

Гражданско дело No 9219/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

22.3.2019 9:00

Гражданско дело No 75/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

22.3.2019 9:00

Гражданско дело No 1238/2019, I състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

22.3.2019 9:00

Гражданско дело No 7456/2018, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

22.3.2019 9:30

Гражданско дело No 7797/2018, XIII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

22.3.2019 9:30

Гражданско дело No 8760/2018, I състав

Делба

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

22.3.2019 9:30

Гражданско дело No 9145/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

22.3.2019 9:30

Гражданско дело No 4711/2018, XIII състав

Делба

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

22.3.2019 10:00

ЧГД No 8042/2018, XIII състав

Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

22.3.2019 10:00

Гражданско дело No 8567/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

22.3.2019 10:00

Гражданско дело No 994/2019, I състав

Производства по ограничаване и лишаване от родителски права

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

22.3.2019 10:00

Гражданско дело No 1062/2019, XIII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

22.3.2019 10:00

Гражданско дело No 1271/2019, XIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

22.3.2019 10:00

Гражданско дело No 1324/2019, XIII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

22.3.2019 11:00

Гражданско дело No 1441/2019, XIII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

22.3.2019 11:00

Гражданско дело No 9494/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

25.3.2019 9:00

Гражданско дело No 119/2019, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

25.3.2019 9:00

Гражданско дело No 7824/2018, VII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

25.3.2019 9:30

Гражданско дело No 1535/2019, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

25.3.2019 10:00

Гражданско дело No 3814/2017, VII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

25.3.2019 11:00

Гражданско дело No 1534/2019, V състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

26.3.2019 9:30

Гражданско дело No 1510/2019, VIII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

26.3.2019 9:50

Гражданско дело No 1157/2018, V състав

Делба

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

26.3.2019 10:00

Гражданско дело No 2726/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

26.3.2019 10:00

Гражданско дело No 4636/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

26.3.2019 10:00

Гражданско дело No 6400/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

26.3.2019 10:00, ЗАЛА 1

Гражданско дело No 6898/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

26.3.2019 10:00, ЗАЛА 1

Гражданско дело No 8051/2018, VIII състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

26.3.2019 10:00

ЧГД No 1258/2019, X състав

Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

26.3.2019 10:00

Гражданско дело No 2781/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

26.3.2019 10:30

Гражданско дело No 3922/2018, VIII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

26.3.2019 10:30

Гражданско дело No 6023/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

26.3.2019 10:30

Гражданско дело No 7271/2018, V състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

26.3.2019 10:30

Гражданско дело No 8772/2018, X състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

26.3.2019 10:30

Гражданско дело No 8877/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

26.3.2019 10:30, ЗАЛА 1

Гражданско дело No 1315/2019, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

26.3.2019 10:30

Гражданско дело No 4423/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

26.3.2019 11:00

Гражданско дело No 8728/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

26.3.2019 11:00, ЗАЛА 1

Гражданско дело No 1064/2019, X състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

26.3.2019 11:00

Гражданско дело No 1491/2019, VIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

26.3.2019 11:00

Гражданско дело No 1552/2019, VIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

26.3.2019 11:00

Гражданско дело No 2125/2016, V състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

26.3.2019 11:30

Гражданско дело No 7872/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

26.3.2019 11:30, ЗАЛА 1

Гражданско дело No 112/2019, X състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

26.3.2019 11:30

Гражданско дело No 284/2019, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

26.3.2019 11:30

Гражданско дело No 6471/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

27.3.2019 9:00

Гражданско дело No 8588/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

27.3.2019 9:00

Гражданско дело No 1267/2019, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

27.3.2019 9:00

Гражданско дело No 5730/2017, I състав

Делба

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

27.3.2019 9:30

Гражданско дело No 5435/2018, I състав

Делба

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

27.3.2019 9:30

Гражданско дело No 6983/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

27.3.2019 10:00

Гражданско дело No 8771/2018, I състав

Искове по КЗ

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

27.3.2019 10:00

Гражданско дело No 2446/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

27.3.2019 10:30

Гражданско дело No 7783/2018, I състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

27.3.2019 10:30

Гражданско дело No 1492/2019, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

27.3.2019 10:30

Гражданско дело No 1511/2019, III състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

27.3.2019 10:30

Гражданско дело No 6367/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

27.3.2019 11:00

Гражданско дело No 7461/2018, XI състав

Делба

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

28.3.2019 9:00

Гражданско дело No 8734/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

28.3.2019 9:00

Гражданско дело No 8775/2018, XI състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

28.3.2019 9:30

Гражданско дело No 1536/2019, XI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

28.3.2019 9:30

Гражданско дело No 9586/2017, II състав

Делба

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

28.3.2019 10:00

Гражданско дело No 6684/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

28.3.2019 10:00

Гражданско дело No 8787/2018, XI състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

28.3.2019 10:30

Гражданско дело No 314/2019, XI състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

28.3.2019 11:00

ЧГД No 1474/2019, IV състав

Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

29.3.2019 9:20

Гражданско дело No 8437/2017, XIII състав

Делба

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

29.3.2019 9:30

Гражданско дело No 6295/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

29.3.2019 9:30

Гражданско дело No 6368/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

29.3.2019 9:30

Гражданско дело No 7393/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

29.3.2019 9:30

Гражданско дело No 7891/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

29.3.2019 9:30

Гражданско дело No 1369/2019, IV състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

29.3.2019 9:45

Гражданско дело No 544/2019, IV състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

29.3.2019 9:50

Гражданско дело No 2553/2018, IV състав

Делба

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

29.3.2019 10:00

Гражданско дело No 4788/2018, XII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

29.3.2019 10:00

Гражданско дело No 9165/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

29.3.2019 10:00

Гражданско дело No 4952/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

29.3.2019 10:30

Гражданско дело No 6557/2018, IV състав

Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

29.3.2019 11:00

Гражданско дело No 9143/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

29.3.2019 11:00

Гражданско дело No 1471/2019, XII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

29.3.2019 11:30