Районен съд - Плевен
Справка за насрочените ГРАЖДАНСКИ дела през месец ЯНУАРИ 2019г.

Вид дело, No и година

Предмет

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

Насрочване на делото

Гражданско дело No 4393/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

3.1.2019 9:00

Гражданско дело No 7511/2018, I състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

3.1.2019 9:00

Гражданско дело No 8968/2018, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

3.1.2019 9:00

Гражданско дело No 7437/2018, I състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

3.1.2019 9:30

Гражданско дело No 7796/2018, I състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

3.1.2019 9:30

Гражданско дело No 1011/2018, IX състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

3.1.2019 10:00

Гражданско дело No 6995/2018, I състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

3.1.2019 10:30

Гражданско дело No 8067/2018, VII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

3.1.2019 13:00

Гражданско дело No 5920/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

4.1.2019 9:00

Гражданско дело No 1142/2018, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

4.1.2019 9:30

Гражданско дело No 1355/2018, XIII състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

4.1.2019 9:30

Гражданско дело No 2371/2018, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

4.1.2019 9:30

Гражданско дело No 4101/2018, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

4.1.2019 9:30

Гражданско дело No 5355/2018, XI състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

4.1.2019 9:30

Гражданско дело No 5782/2018, XIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

4.1.2019 9:30

Гражданско дело No 5987/2018, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

4.1.2019 9:30

Гражданско дело No 7092/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

4.1.2019 9:30

Гражданско дело No 6756/2018, XIII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

4.1.2019 10:00

Гражданско дело No 6876/2018, XIII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

4.1.2019 10:00

Гражданско дело No 7217/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

4.1.2019 10:00

Гражданско дело No 1829/2018, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

4.1.2019 10:30

Гражданско дело No 5644/2018, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

4.1.2019 10:30

Гражданско дело No 5984/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

4.1.2019 10:30

Гражданско дело No 1570/2018, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

4.1.2019 11:00

Гражданско дело No 2767/2018, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

4.1.2019 11:00

Гражданско дело No 7485/2018, XI състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

4.1.2019 11:00

Гражданско дело No 8183/2018, XIII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

4.1.2019 11:30

Гражданско дело No 2777/2018, VII състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

7.1.2019 9:00

Гражданско дело No 6070/2018, VII състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

7.1.2019 9:00

Гражданско дело No 7583/2018, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

7.1.2019 9:00

Гражданско дело No 9071/2018, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

7.1.2019 9:00

Гражданско дело No 5700/2018, VII състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

7.1.2019 9:30

Гражданско дело No 6424/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

7.1.2019 9:30

Гражданско дело No 2629/2018, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

7.1.2019 10:00

Гражданско дело No 4939/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

7.1.2019 10:00

Гражданско дело No 6704/2018, VII състав

Делба

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

7.1.2019 10:00

Гражданско дело No 4097/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

7.1.2019 10:30

Гражданско дело No 6469/2018, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

7.1.2019 10:30

Гражданско дело No 3924/2018, II състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

7.1.2019 11:00

Гражданско дело No 4496/2018, VII състав

Делба

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

7.1.2019 11:00

Гражданско дело No 6076/2018, II състав

Владелчески искове, иск за изваждане от жилище в ЖСК

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

7.1.2019 11:00

Гражданско дело No 8094/2018, VII състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

7.1.2019 11:00

Гражданско дело No 8166/2018, III състав

Производства по ограничаване и лишаване от родителски права

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

7.1.2019 13:00

Гражданско дело No 9078/2018, II състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

7.1.2019 13:30

Гражданско дело No 5428/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

8.1.2019 9:00

Гражданско дело No 5452/2018, I състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

8.1.2019 9:00

Гражданско дело No 6297/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

8.1.2019 9:00

Гражданско дело No 9128/2018, I състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

8.1.2019 9:00

Гражданско дело No 5435/2018, I състав

Делба

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

8.1.2019 9:30

Гражданско дело No 6241/2018, I състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

8.1.2019 9:30

ЧГД No 8956/2018, I състав

Обезпечаване на доказателства

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

8.1.2019 9:30

Гражданско дело No 5783/2018, V състав

Искове за недействителност на правни сделки

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

8.1.2019 10:00

Гражданско дело No 5935/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

8.1.2019 10:00

Гражданско дело No 6774/2018, I състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

8.1.2019 10:00

Гражданско дело No 8326/2018, I състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

8.1.2019 10:00

Гражданско дело No 6635/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

8.1.2019 10:30

Гражданско дело No 7505/2018, V състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

8.1.2019 10:30

Гражданско дело No 7858/2018, V състав

Искове по КЗ

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

8.1.2019 10:30

Гражданско дело No 4186/2017, V състав

Делба

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

8.1.2019 11:00

Гражданско дело No 5475/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

8.1.2019 11:30

Гражданско дело No 7498/2018, V състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

8.1.2019 11:30

Гражданско дело No 9571/2017, III състав

Павлов иск

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

8.1.2019 14:00

Гражданско дело No 4079/2018, III състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

8.1.2019 14:00

Гражданско дело No 9089/2018, III състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

8.1.2019 14:00

Гражданско дело No 1563/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

8.1.2019 14:30

Гражданско дело No 3371/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

8.1.2019 14:30

ЧГД No 8647/2018, III състав

Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

8.1.2019 14:30

Гражданско дело No 4008/2017, VIII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

9.1.2019 9:30

Гражданско дело No 2339/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

9.1.2019 9:30

Гражданско дело No 370/2018, VIII състав

Делба

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

9.1.2019 10:00

Гражданско дело No 3012/2018, VIII състав

Облигационни искове между съсобственици

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

9.1.2019 10:00

Гражданско дело No 4770/2018, IV състав

Искове по КЗ

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

9.1.2019 10:00

Гражданско дело No 5359/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

9.1.2019 10:00

Гражданско дело No 5443/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

9.1.2019 10:00

Гражданско дело No 6690/2018, XII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

9.1.2019 10:00

Гражданско дело No 6893/2018, XII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

9.1.2019 10:00

Гражданско дело No 1569/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

9.1.2019 10:30

Гражданско дело No 1823/2018, VIII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

9.1.2019 10:30

Гражданско дело No 3094/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

9.1.2019 10:30

Гражданско дело No 4331/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

9.1.2019 10:30

Гражданско дело No 5312/2018, IV състав

Искове по КЗ

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

9.1.2019 10:30

Гражданско дело No 854/2018, IV състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

9.1.2019 11:00

Гражданско дело No 4426/2018, XII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

9.1.2019 11:00

Гражданско дело No 6207/2018, VIII състав

Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

9.1.2019 11:00

Гражданско дело No 9065/2018, XII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

9.1.2019 11:00

Гражданско дело No 6998/2018, VIII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

9.1.2019 11:30

Гражданско дело No 7896/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

9.1.2019 11:30

Гражданско дело No 8325/2018, VIII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

9.1.2019 11:30

Гражданско дело No 5866/2018, VIII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

9.1.2019 11:50

Гражданско дело No 4534/2018, XII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

9.1.2019 14:00

Гражданско дело No 3628/2018, XIII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

10.1.2019 8:30 до 10:00

Гражданско дело No 5805/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

10.1.2019 9:00

Гражданско дело No 9096/2018, XI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

10.1.2019 9:00

Гражданско дело No 9089/2017, XIII състав

Делба

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

10.1.2019 9:30

Гражданско дело No 1830/2018, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

10.1.2019 9:30

Гражданско дело No 4435/2018, XI състав

Делба

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

10.1.2019 9:30

Гражданско дело No 1896/2018, XI състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

10.1.2019 10:00

Гражданско дело No 6770/2018, III състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

10.1.2019 10:00

Гражданско дело No 9154/2018, III състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

10.1.2019 10:00

Гражданско дело No 3627/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

10.1.2019 10:30

Гражданско дело No 4381/2018, III състав

Искове по КЗ

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

10.1.2019 10:30

Гражданско дело No 4455/2018, XIII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

10.1.2019 10:30

Гражданско дело No 6443/2018, XI състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

10.1.2019 10:30

Гражданско дело No 9250/2018, XIII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

10.1.2019 10:30

Гражданско дело No 1282/2014, XI състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

10.1.2019 11:00

Гражданско дело No 2784/2018, XIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

10.1.2019 11:00

Гражданско дело No 7907/2018, XIII състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

10.1.2019 11:00

Гражданско дело No 8882/2018, XI състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

10.1.2019 11:00

Гражданско дело No 5784/2018, IX състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

11.1.2019 9:00

Гражданско дело No 5369/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

11.1.2019 9:15

Гражданско дело No 5011/2018, IX състав

Делба

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

11.1.2019 9:30

Гражданско дело No 2930/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

11.1.2019 10:00

Гражданско дело No 5520/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

11.1.2019 10:00

Гражданско дело No 6421/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

11.1.2019 10:00

Гражданско дело No 4941/2018, X състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

11.1.2019 10:30

Гражданско дело No 6243/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

11.1.2019 10:30

Гражданско дело No 6742/2018, IX състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

11.1.2019 10:30

Гражданско дело No 6990/2018, X състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

11.1.2019 10:30

Гражданско дело No 3599/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

11.1.2019 11:00

Гражданско дело No 4158/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

11.1.2019 11:00

Гражданско дело No 6986/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

11.1.2019 11:00

Гражданско дело No 7887/2018, X състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

11.1.2019 11:00

Гражданско дело No 7457/2018, IX състав

Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

11.1.2019 11:15

Гражданско дело No 5476/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

11.1.2019 11:30

Гражданско дело No 6246/2018, X състав

Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

11.1.2019 11:30

Гражданско дело No 7477/2018, IX състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

11.1.2019 11:30

Гражданско дело No 6780/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

11.1.2019 11:45

Гражданско дело No 2036/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

11.1.2019 13:00

Гражданско дело No 1707/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

11.1.2019 13:30

Гражданско дело No 4995/2018, X състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

11.1.2019 13:30

Гражданско дело No 6365/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

11.1.2019 13:30

Гражданско дело No 8967/2018, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

11.1.2019 14:00

ЧГД No 9153/2018, VII състав

Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

11.1.2019 14:00

Гражданско дело No 5813/2018, X състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

11.1.2019 15:00

Гражданско дело No 7084/2018, X състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

11.1.2019 15:00

Гражданско дело No 5629/2018, IV състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

14.1.2019 9:30

Гражданско дело No 8093/2018, IV състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

14.1.2019 9:50

Гражданско дело No 2870/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

14.1.2019 10:00

Гражданско дело No 3582/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

14.1.2019 10:00

Гражданско дело No 8039/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

14.1.2019 10:00

Гражданско дело No 8032/2018, IV състав

Делба

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

14.1.2019 10:30

Гражданско дело No 2327/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

14.1.2019 10:40

Гражданско дело No 4904/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

14.1.2019 11:00

Гражданско дело No 3095/2018, XI състав

Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

15.1.2019 9:00

Гражданско дело No 6571/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

15.1.2019 9:30

Гражданско дело No 1409/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

15.1.2019 10:00

Гражданско дело No 4539/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

15.1.2019 10:00

Гражданско дело No 6021/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

15.1.2019 10:00

Гражданско дело No 2491/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

15.1.2019 10:30

Гражданско дело No 7096/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

15.1.2019 10:30

Гражданско дело No 7196/2018, VIII състав

Делба

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

15.1.2019 10:30

Гражданско дело No 4338/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

15.1.2019 11:00

Гражданско дело No 6429/2018, XI състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

15.1.2019 11:00

Гражданско дело No 7861/2018, VIII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

15.1.2019 11:00

Гражданско дело No 3922/2018, VIII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

15.1.2019 11:30

Гражданско дело No 8773/2018, VIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

15.1.2019 11:30

Гражданско дело No 9494/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

16.1.2019 9:00

Гражданско дело No 2814/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

16.1.2019 9:00

Гражданско дело No 5688/2018, VII състав

Делба

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

16.1.2019 9:30

Гражданско дело No 8739/2018, VII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

16.1.2019 9:30

Гражданско дело No 6035/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

16.1.2019 10:00

Гражданско дело No 7123/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

16.1.2019 10:00

Гражданско дело No 7468/2018, VII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

16.1.2019 10:00

Гражданско дело No 7886/2018, VII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

16.1.2019 10:00

Гражданско дело No 5858/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

16.1.2019 10:30

Гражданско дело No 7489/2018, V състав

Искове по КЗ

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

16.1.2019 10:30

Гражданско дело No 7506/2018, V състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

16.1.2019 10:30

Гражданско дело No 2125/2016, V състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

16.1.2019 11:00

Гражданско дело No 4955/2018, VII състав

Павлов иск

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

16.1.2019 11:00

Гражданско дело No 5361/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

16.1.2019 11:00

Гражданско дело No 7103/2018, V състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

16.1.2019 11:00

ЧГД No 9098/2018, VII състав

Обезпечаване на доказателства

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

16.1.2019 11:30

Гражданско дело No 9094/2018, V състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

16.1.2019 14:00

Гражданско дело No 8234/2018, IX състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

17.1.2019 9:30

Гражданско дело No 6182/2017, IX състав

Искове за недействителност на правни сделки

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

17.1.2019 10:00

Гражданско дело No 6863/2018, IX състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

17.1.2019 10:30

Гражданско дело No 8041/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

17.1.2019 11:30

Гражданско дело No 6654/2018, I състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

18.1.2019 9:00

Гражданско дело No 8037/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

18.1.2019 9:00

Гражданско дело No 5371/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

18.1.2019 9:30

Гражданско дело No 6793/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

18.1.2019 9:30

Гражданско дело No 6879/2018, II състав

Делба

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

18.1.2019 9:30

Гражданско дело No 7790/2018, II състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

18.1.2019 9:30

Гражданско дело No 9586/2017, II състав

Делба

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

18.1.2019 10:00

Гражданско дело No 2198/2018, II състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

18.1.2019 10:00

Гражданско дело No 2622/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

18.1.2019 10:00

Гражданско дело No 5923/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

18.1.2019 10:00

Гражданско дело No 7488/2018, I състав

Искове по КЗ

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

18.1.2019 10:00

Гражданско дело No 2778/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

18.1.2019 10:30

Гражданско дело No 3611/2018, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

18.1.2019 10:30

Гражданско дело No 4333/2018, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

18.1.2019 10:30

Гражданско дело No 5121/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

18.1.2019 10:30

Гражданско дело No 6778/2018, I състав

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

18.1.2019 10:30

Гражданско дело No 7398/2018, II състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

18.1.2019 10:30

Гражданско дело No 8598/2018, I състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

18.1.2019 10:30

Гражданско дело No 5699/2018, II състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

18.1.2019 11:00

ЧГД No 8320/2018, II състав

Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

18.1.2019 11:00

Гражданско дело No 1718/2018, XII състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

18.1.2019 13:30

Гражданско дело No 6884/2018, II състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

18.1.2019 13:30

Гражданско дело No 9234/2018, II състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

18.1.2019 13:30

Гражданско дело No 7461/2018, XI състав

Делба

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

21.1.2019 9:30

Гражданско дело No 5466/2018, XI състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

21.1.2019 10:00

Гражданско дело No 8016/2018, XI състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

21.1.2019 10:30

Гражданско дело No 1691/2018, XI състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

21.1.2019 11:00

Гражданско дело No 8347/2017, XIII състав

Делба

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

22.1.2019 9:30

Гражданско дело No 8437/2017, XIII състав

Делба

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

22.1.2019 9:30

Гражданско дело No 3328/2018, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

22.1.2019 9:30

Гражданско дело No 5982/2018, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

22.1.2019 9:30

Гражданско дело No 7135/2018, XIII състав

Делба

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

22.1.2019 9:30

Гражданско дело No 7456/2018, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

22.1.2019 9:30

Гражданско дело No 8966/2018, XIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

22.1.2019 9:30

Гражданско дело No 1409/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

22.1.2019 10:00

Гражданско дело No 7436/2018, VIII състав

Искове по КЗ

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

22.1.2019 10:00

Гражданско дело No 7822/2018, X състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

22.1.2019 10:00

Гражданско дело No 7855/2018, X състав

Искове по КЗ

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

22.1.2019 10:00

ЧГД No 8273/2018, XIII състав

Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

22.1.2019 10:00

Гражданско дело No 20/2019, X състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

22.1.2019 10:00

Гражданско дело No 1569/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

22.1.2019 10:30

Гражданско дело No 5314/2018, XIII състав

Делба

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

22.1.2019 10:30

Гражданско дело No 6205/2018, X състав

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

22.1.2019 10:30

Гражданско дело No 7459/2018, X състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

22.1.2019 10:30

Гражданско дело No 3370/2018, X състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

22.1.2019 11:00

Гражданско дело No 5299/2018, X състав

Владелчески искове, иск за изваждане от жилище в ЖСК

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

22.1.2019 11:00

Гражданско дело No 6207/2018, VIII състав

Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

22.1.2019 11:00

Гражданско дело No 6413/2018, XIII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

22.1.2019 11:00

Гражданско дело No 3012/2018, VIII състав

Облигационни искове между съсобственици

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

22.1.2019 11:30

Гражданско дело No 5865/2018, X състав

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

22.1.2019 11:30

Гражданско дело No 7559/2018, X състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

22.1.2019 11:30

Гражданско дело No 8223/2018, VIII състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

22.1.2019 11:30

Гражданско дело No 6448/2018, X състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

22.1.2019 13:30

Гражданско дело No 6653/2018, X състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

22.1.2019 13:30

Гражданско дело No 77/2019, X състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

22.1.2019 14:00

Гражданско дело No 5369/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

23.1.2019 8:15

Гражданско дело No 6365/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

23.1.2019 9:20

Гражданско дело No 7218/2018, XII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

23.1.2019 9:30

Гражданско дело No 7479/2018, XII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

23.1.2019 9:30

Гражданско дело No 74/2019, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

23.1.2019 9:30

Гражданско дело No 1011/2018, IX състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

23.1.2019 10:00

Гражданско дело No 3349/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

23.1.2019 10:00

Гражданско дело No 7859/2018, XII състав

Искове по КЗ

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

23.1.2019 10:00

Гражданско дело No 7815/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

23.1.2019 10:15

Гражданско дело No 4417/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

23.1.2019 10:30

Гражданско дело No 6634/2018, XII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

23.1.2019 10:30

Гражданско дело No 7477/2018, IX състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

23.1.2019 10:30

Гражданско дело No 4426/2018, XII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

23.1.2019 11:00

Гражданско дело No 8884/2018, IV състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

24.1.2019 9:20

Гражданско дело No 3591/2017, II състав

Делба

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

24.1.2019 9:30

Гражданско дело No 854/2018, IV състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

24.1.2019 9:30

Гражданско дело No 22/2019, II състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

24.1.2019 9:30

Гражданско дело No 8295/2018, IV състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

24.1.2019 9:50

Гражданско дело No 1706/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

24.1.2019 10:00

Гражданско дело No 1886/2018, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

24.1.2019 10:00

Гражданско дело No 7486/2018, II състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

24.1.2019 10:00

Гражданско дело No 8235/2018, IV състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

24.1.2019 10:00

Гражданско дело No 7412/2017, IV състав

Делба

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

24.1.2019 10:30

Гражданско дело No 2848/2018, IV състав

Делба

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

24.1.2019 10:30

Гражданско дело No 4773/2018, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

24.1.2019 10:30

Гражданско дело No 6024/2018, II състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

24.1.2019 11:00

Гражданско дело No 6557/2018, IV състав

Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

24.1.2019 11:00

Гражданско дело No 2723/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

24.1.2019 14:00

Гражданско дело No 6548/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

24.1.2019 14:00

Гражданско дело No 7283/2018, III състав

Искове по КЗ

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

24.1.2019 14:30

Гражданско дело No 7465/2018, III състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

24.1.2019 15:00

Гражданско дело No 41/2019, III състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

24.1.2019 15:00

Гражданско дело No 8166/2018, III състав

Производства по ограничаване и лишаване от родителски права

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

24.1.2019 15:30

Гражданско дело No 8166/2018, III състав

Производства по ограничаване и лишаване от родителски права

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

24.1.2019 15:40

ЧГД No 8647/2018, III състав

Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

24.1.2019 16:00

Гражданско дело No 9256/2017, VII състав

Делба

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

25.1.2019 9:00

Гражданско дело No 1885/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

25.1.2019 9:00

Гражданско дело No 7894/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

25.1.2019 9:00

Гражданско дело No 4537/2018, VII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

25.1.2019 9:30

Гражданско дело No 4320/2017, VII състав

Делба

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

25.1.2019 10:00

Гражданско дело No 989/2018, VII състав

Делба

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

25.1.2019 10:00

Гражданско дело No 6160/2018, VII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

25.1.2019 10:00

Гражданско дело No 7116/2018, I състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

25.1.2019 10:00

Гражданско дело No 7783/2018, I състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

25.1.2019 10:30

Гражданско дело No 8052/2018, VII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

25.1.2019 10:30

Гражданско дело No 8453/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

25.1.2019 11:00

Гражданско дело No 2114/2018, VII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

25.1.2019 11:00

Гражданско дело No 6790/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

25.1.2019 11:00

ЧГД No 5/2019, I състав

Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

25.1.2019 14:00

Гражданско дело No 7487/2018, XI състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

28.1.2019 9:00

ЧГД No 4640/2018, XIII състав

Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

28.1.2019 9:30

Гражданско дело No 7397/2018, XIII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

28.1.2019 9:30

Гражданско дело No 7403/2018, XIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

28.1.2019 9:30

Гражданско дело No 7417/2018, XIII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

28.1.2019 9:30

Гражданско дело No 8574/2018, XI състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

28.1.2019 9:30

Гражданско дело No 1672/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

28.1.2019 10:00

Гражданско дело No 4633/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

28.1.2019 10:00

Гражданско дело No 6686/2018, XI състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

28.1.2019 10:00

Гражданско дело No 6781/2018, XIII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

28.1.2019 10:00

Гражданско дело No 4381/2018, III състав

Искове по КЗ

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

28.1.2019 10:30

Гражданско дело No 4771/2018, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

28.1.2019 10:30

Гражданско дело No 5523/2018, III състав

Делба

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

28.1.2019 10:30

Гражданско дело No 5805/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

28.1.2019 10:30

Гражданско дело No 5993/2018, XIII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

28.1.2019 10:30

Гражданско дело No 5994/2018, XIII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

28.1.2019 10:30

Гражданско дело No 71/2019, III състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

28.1.2019 10:30

Гражданско дело No 7379/2017, III състав

Облигационни искове между съсобственици

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

28.1.2019 11:00

Гражданско дело No 8778/2018, III състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

28.1.2019 11:00

Гражданско дело No 9248/2018, XIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

28.1.2019 11:00

Гражданско дело No 9249/2018, XIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

28.1.2019 11:00

Гражданско дело No 1850/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

29.1.2019 9:30

Гражданско дело No 3653/2018, XII състав

Иск за изкупуване на част от съсобствен имот

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

29.1.2019 9:30

Гражданско дело No 5996/2018, XII състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

29.1.2019 10:00

Гражданско дело No 8056/2018, XII състав

Облигационни искове между съсобственици

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

29.1.2019 10:00

Гражданско дело No 772/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

29.1.2019 10:30

Гражданско дело No 794/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

29.1.2019 10:45

Гражданско дело No 8163/2018, XII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

29.1.2019 11:00

Гражданско дело No 9289/2018, XII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

29.1.2019 11:15

Гражданско дело No 50/2019, XII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

29.1.2019 11:30

Гражданско дело No 769/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

30.1.2019 9:30

Гражданско дело No 770/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

30.1.2019 9:30

Гражданско дело No 798/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

30.1.2019 9:30

Гражданско дело No 1685/2018, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

30.1.2019 9:30

Гражданско дело No 7903/2018, II състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

30.1.2019 9:30

Гражданско дело No 4444/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

30.1.2019 10:00

Гражданско дело No 7649/2018, II състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

30.1.2019 10:00

Гражданско дело No 7851/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

30.1.2019 10:00

Гражданско дело No 5730/2017, I състав

Делба

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

30.1.2019 10:30

Гражданско дело No 8038/2018, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

30.1.2019 10:30

Гражданско дело No 6885/2018, II състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

30.1.2019 11:00

Гражданско дело No 6884/2018, II състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

30.1.2019 13:30

Гражданско дело No 3586/2018, VII състав

Делба

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

31.1.2019 9:00

Гражданско дело No 7809/2018, VII състав

Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

31.1.2019 9:00

ЧГД No 147/2019, V състав

Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

31.1.2019 9:15

Гражданско дело No 4496/2018, VII състав

Делба

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

31.1.2019 9:30

Гражданско дело No 7/2019, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

31.1.2019 9:30

Гражданско дело No 70/2019, V състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

31.1.2019 9:30

Гражданско дело No 7096/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

31.1.2019 9:50

Гражданско дело No 791/2018, VIII състав

Искове за недействителност на правни сделки

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

31.1.2019 10:00

Гражданско дело No 1808/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

31.1.2019 10:00

Гражданско дело No 3324/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

31.1.2019 10:00

Гражданско дело No 4638/2018, VIII състав

Делба

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

31.1.2019 10:00

Гражданско дело No 4887/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

31.1.2019 10:00

Гражданско дело No 4996/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

31.1.2019 10:00

Гражданско дело No 6296/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

31.1.2019 10:00

Гражданско дело No 6552/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

31.1.2019 10:00

Гражданско дело No 2861/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

31.1.2019 10:30

Гражданско дело No 4338/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

31.1.2019 10:30

Гражданско дело No 5646/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

31.1.2019 10:30

Гражданско дело No 7896/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

31.1.2019 10:30

Гражданско дело No 3814/2017, VII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

31.1.2019 11:00

Гражданско дело No 799/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

31.1.2019 11:00

Гражданско дело No 2444/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

31.1.2019 11:00

Гражданско дело No 6021/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

31.1.2019 11:00

Гражданско дело No 5475/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

31.1.2019 11:30

Гражданско дело No 7359/2018, V състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

31.1.2019 11:30

ЧГД No 48/2019, VIII състав

Обезпечаване на доказателства

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

31.1.2019 11:30

Гражданско дело No 62/2019, VIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

31.1.2019 11:30

Гражданско дело No 146/2019, VIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

31.1.2019 11:50