Районен съд - Плевен
Справка за насрочените ГРАЖДАНСКИ дела през месец ЮНИ 2019г.

Вид дело, No и година

Предмет

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

Насрочване на делото

Гражданско дело No 1344/2019, VII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

4.6.2019 9:00

Гражданско дело No 1347/2019, VII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

4.6.2019 9:00

Гражданско дело No 119/2019, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

4.6.2019 9:30

Гражданско дело No 3052/2019, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

4.6.2019 9:30

Гражданско дело No 2223/2019, IV състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

4.6.2019 9:45

Гражданско дело No 3141/2019, IV състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

4.6.2019 9:55

ЧГД No 2400/2019, VII състав

Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

4.6.2019 10:00

Гражданско дело No 3344/2019, IV състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

4.6.2019 10:00

Гражданско дело No 7824/2018, VII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

4.6.2019 10:30

Гражданско дело No 7412/2017, IV състав

Делба

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

4.6.2019 10:40

Гражданско дело No 6557/2018, IV състав

Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

4.6.2019 11:00

Гражданско дело No 1673/2019, VII състав

Искове по КЗ

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

4.6.2019 11:00

Гражданско дело No 1322/2019, I състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

5.6.2019 9:00

Гражданско дело No 3077/2019, I състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

5.6.2019 9:00

Гражданско дело No 2835/2019, IX състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

5.6.2019 9:15

Гражданско дело No 6683/2018, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

5.6.2019 9:30

Гражданско дело No 2952/2019, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

5.6.2019 9:30

Гражданско дело No 2848/2019, IX състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

5.6.2019 9:45

Гражданско дело No 8733/2018, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

5.6.2019 10:00

Гражданско дело No 9092/2018, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

5.6.2019 10:00

Гражданско дело No 9127/2018, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

5.6.2019 10:00

Гражданско дело No 2978/2019, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

5.6.2019 10:00

Гражданско дело No 9258/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

5.6.2019 10:30

Гражданско дело No 2117/2019, IX състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

5.6.2019 10:30

Гражданско дело No 9220/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

5.6.2019 11:00

Гражданско дело No 3145/2019, IX състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

5.6.2019 11:00

ЧГД No 3047/2019, IX състав

Процедура по Регламент 1393/2007 г

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

5.6.2019 11:30

Гражданско дело No 2839/2019, II състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

5.6.2019 13:30

Гражданско дело No 1296/2019, XI състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

6.6.2019 9:00

Гражданско дело No 467/2019, V състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

6.6.2019 9:30

Гражданско дело No 1875/2019, XI състав

Искове по КЗ

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

6.6.2019 9:30

Гражданско дело No 840/2019, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

6.6.2019 10:00

Гражданско дело No 1200/2019, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

6.6.2019 10:00

Гражданско дело No 1512/2019, V състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

6.6.2019 10:00

Гражданско дело No 117/2019, V състав

Искове по КЗ

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

6.6.2019 10:30

Гражданско дело No 2262/2019, XI състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

6.6.2019 10:30

Гражданско дело No 2522/2019, XI състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

6.6.2019 10:30

Гражданско дело No 2111/2018, V състав

Делба

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

6.6.2019 11:00

Гражданско дело No 3275/2019, XI състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

6.6.2019 11:00

Гражданско дело No 1059/2019, V състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

6.6.2019 11:30

Гражданско дело No 2554/2018, XII състав

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

7.6.2019 9:30, ЗАЛА 1

Гражданско дело No 1323/2019, XIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

7.6.2019 9:30

Гражданско дело No 1392/2019, XIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

7.6.2019 9:30

Гражданско дело No 6551/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

7.6.2019 10:00

Гражданско дело No 8648/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

7.6.2019 10:00

Гражданско дело No 485/2019, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

7.6.2019 10:00

Гражданско дело No 1943/2019, XIII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

7.6.2019 10:00

Гражданско дело No 4777/2018, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

7.6.2019 10:30

Гражданско дело No 8589/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

7.6.2019 10:30

Гражданско дело No 836/2019, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

7.6.2019 10:30

Гражданско дело No 7219/2018, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

7.6.2019 11:00

Гражданско дело No 937/2019, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

7.6.2019 11:00

Гражданско дело No 3487/2019, VIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

7.6.2019 11:00

Гражданско дело No 3272/2019, VIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

7.6.2019 11:15

ЧГД No 1533/2019, VIII състав

Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

7.6.2019 11:30

Гражданско дело No 2977/2019, VIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

7.6.2019 11:30

Гражданско дело No 3130/2019, VIII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

7.6.2019 14:00

Гражданско дело No 866/2019, IX състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

10.6.2019 9:15

Гражданско дело No 1314/2019, IX състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

10.6.2019 9:30

Гражданско дело No 263/2019, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

10.6.2019 9:45

Гражданско дело No 1282/2019, IV състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

10.6.2019 10:00

Гражданско дело No 1345/2019, IX състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

10.6.2019 10:00

Гражданско дело No 2401/2019, IV състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

10.6.2019 10:00

Гражданско дело No 3447/2019, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

10.6.2019 10:15

Гражданско дело No 3599/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

10.6.2019 10:30

Гражданско дело No 1208/2019, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

10.6.2019 10:30

Гражданско дело No 1393/2019, IV състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

10.6.2019 10:30

Гражданско дело No 1501/2019, IX състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

10.6.2019 10:30

Гражданско дело No 4952/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

10.6.2019 11:00

Гражданско дело No 1664/2019, X състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

10.6.2019 13:30

Гражданско дело No 1915/2019, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

11.6.2019 9:00

Гражданско дело No 338/2019, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

11.6.2019 9:30

Гражданско дело No 458/2019, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

11.6.2019 10:00

Гражданско дело No 1362/2019, XI състав

Павлов иск

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

11.6.2019 10:30

Гражданско дело No 3095/2018, XI състав

Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

11.6.2019 11:00

Гражданско дело No 858/2019, VIII състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

11.6.2019 14:30

Гражданско дело No 1538/2019, VII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

12.6.2019 9:00

Гражданско дело No 3467/2019, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

12.6.2019 9:00

Гражданско дело No 5314/2018, XIII състав

Делба

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

12.6.2019 9:30

Гражданско дело No 7355/2018, XIII състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

12.6.2019 9:30

Гражданско дело No 8055/2018, VII състав

Делба

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

12.6.2019 9:30

Гражданско дело No 8614/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

12.6.2019 9:30

Гражданско дело No 771/2019, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

12.6.2019 9:30

Гражданско дело No 3454/2019, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

12.6.2019 9:30

Гражданско дело No 708/2019, V състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

12.6.2019 10:00

Гражданско дело No 1539/2019, VII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

12.6.2019 10:00

Гражданско дело No 1772/2019, XIII състав

Искове по КЗ

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

12.6.2019 10:00

ЧГД No 2827/2019, XIII състав

Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

12.6.2019 10:00

ЧГД No 2829/2019, XIII състав

Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

12.6.2019 10:00

ЧГД No 3048/2019, XIII състав

Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

12.6.2019 10:00

Гражданско дело No 3321/2019, XIII състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

12.6.2019 10:00

Гражданско дело No 8754/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

12.6.2019 10:30

Гражданско дело No 152/2019, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

12.6.2019 10:30

Гражданско дело No 470/2019, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

12.6.2019 10:30

Гражданско дело No 707/2019, V състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

12.6.2019 10:30

Гражданско дело No 1281/2019, V състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

12.6.2019 10:30

Гражданско дело No 8952/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

12.6.2019 11:00

Гражданско дело No 94/2019, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

12.6.2019 11:00

Гражданско дело No 1352/2019, XIII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

12.6.2019 11:00

Гражданско дело No 8738/2018, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

12.6.2019 11:30

Гражданско дело No 969/2019, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

12.6.2019 11:30

Гражданско дело No 1645/2019, XIII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

12.6.2019 11:30

Гражданско дело No 3191/2019, V състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

12.6.2019 14:00

Гражданско дело No 5111/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

13.6.2019 10:00

Гражданско дело No 427/2019, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

13.6.2019 10:00

Гражданско дело No 5857/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

13.6.2019 10:30

Гражданско дело No 1550/2019, VIII състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

13.6.2019 10:30

Гражданско дело No 113/2019, VIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

13.6.2019 11:00

Гражданско дело No 1914/2019, VIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

13.6.2019 11:30

Гражданско дело No 96/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

14.6.2019 9:00

Гражданско дело No 2403/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

14.6.2019 9:00

Гражданско дело No 469/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

14.6.2019 9:30

Гражданско дело No 2157/2019, I състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

14.6.2019 9:30

Гражданско дело No 2173/2019, I състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

14.6.2019 9:30

Гражданско дело No 8800/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

14.6.2019 10:00

Гражданско дело No 1284/2019, I състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

14.6.2019 10:00

Гражданско дело No 1319/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

14.6.2019 10:00

Гражданско дело No 2973/2019, X състав

ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

14.6.2019 10:00

Гражданско дело No 1350/2019, X състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

14.6.2019 10:30

Гражданско дело No 1381/2019, X състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

14.6.2019 10:30

Гражданско дело No 1657/2019, X състав

ИСКОВЕ ПО КТ

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

14.6.2019 10:30

Гражданско дело No 3285/2019, I състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

14.6.2019 10:30

Гражданско дело No 501/2019, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

14.6.2019 11:00

Гражданско дело No 1942/2019, X състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

14.6.2019 11:00

Гражданско дело No 7872/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

14.6.2019 11:30

Гражданско дело No 2415/2019, X състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

14.6.2019 11:30

Гражданско дело No 148/2019, X състав

Искове по КЗ

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

14.6.2019 13:30

Гражданско дело No 6874/2018, VII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

17.6.2019 9:00

Гражданско дело No 2136/2019, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

17.6.2019 9:00

Гражданско дело No 2556/2019, XI състав

Искове за имуществена отговорност на работника/служителя

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

17.6.2019 9:00

Гражданско дело No 1472/2019, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

17.6.2019 9:30

Гражданско дело No 7816/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

17.6.2019 10:00

Гражданско дело No 497/2019, VII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

17.6.2019 10:00

Гражданско дело No 894/2019, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

17.6.2019 10:00

Гражданско дело No 1685/2019, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

17.6.2019 10:00

Гражданско дело No 1744/2019, III състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

17.6.2019 10:00

Гражданско дело No 2138/2019, XI състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

17.6.2019 10:00

Гражданско дело No 2376/2019, VII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

17.6.2019 10:00

ЧГД No 2828/2019, XI състав

Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

17.6.2019 10:00

Гражданско дело No 3411/2018, III състав

Делба

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

17.6.2019 10:30

Гражданско дело No 6067/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

17.6.2019 10:30

Гражданско дело No 6648/2018, VII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

17.6.2019 10:30

Гражданско дело No 8965/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

17.6.2019 10:30

Гражданско дело No 9385/2017, XI състав

Делба

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

17.6.2019 11:00

Гражданско дело No 2561/2018, III състав

Искове по ЗУЕС

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

17.6.2019 11:00

Гражданско дело No 8271/2018, III състав

Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

17.6.2019 11:00

Гражданско дело No 8722/2018, III състав

Искове по КЗ

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

17.6.2019 11:00

Гражданско дело No 993/2019, VII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

17.6.2019 11:00

Гражданско дело No 1206/2019, III състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

17.6.2019 11:00

Гражданско дело No 1641/2019, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

17.6.2019 11:00

Гражданско дело No 2950/2019, XI състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

17.6.2019 11:00

Гражданско дело No 511/2019, VII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

17.6.2019 11:30

Гражданско дело No 1346/2019, III състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

17.6.2019 11:30

Гражданско дело No 3053/2019, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

17.6.2019 11:30

ЧГД No 3470/2019, III състав

Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

17.6.2019 14:00

Гражданско дело No 2117/2019, IX състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

18.6.2019 9:15

Гражданско дело No 733/2019, IX състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

18.6.2019 9:30

Гражданско дело No 6984/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

18.6.2019 9:45

Гражданско дело No 6068/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

18.6.2019 10:00

Гражданско дело No 7586/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

18.6.2019 10:30

Гражданско дело No 1361/2019, VIII състав

Искове по КЗ

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

18.6.2019 10:30

Гражданско дело No 2594/2019, VIII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

18.6.2019 10:30

Гражданско дело No 1528/2019, VIII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

18.6.2019 11:15

Гражданско дело No 734/2019, VIII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

18.6.2019 11:30

Гражданско дело No 1382/2019, VIII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

18.6.2019 11:30

Гражданско дело No 8745/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

19.6.2019 9:30

Гражданско дело No 1348/2019, XII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

19.6.2019 9:30

Гражданско дело No 3590/2019, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

19.6.2019 9:30

Гражданско дело No 1469/2019, IV състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

19.6.2019 9:40

Гражданско дело No 1295/2019, XII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

19.6.2019 9:45

Гражданско дело No 1531/2019, IV състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

19.6.2019 9:45

Гражданско дело No 1371/2019, IV състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

19.6.2019 9:50

Гражданско дело No 5524/2018, IV състав

Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

19.6.2019 10:00

Гражданско дело No 426/2019, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

19.6.2019 10:00

Гражданско дело No 1623/2019, XII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

19.6.2019 10:00

ЧГД No 2982/2019, IV състав

Обезпечаване на доказателства

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

19.6.2019 10:00

Гражданско дело No 7393/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

19.6.2019 10:30

Гражданско дело No 515/2019, XII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

19.6.2019 10:30

Гражданско дело No 3057/2019, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

19.6.2019 10:30

Гражданско дело No 430/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

20.6.2019 9:00

Гражданско дело No 1995/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

20.6.2019 9:00

Гражданско дело No 1999/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

20.6.2019 9:00

Гражданско дело No 1530/2019, II състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

20.6.2019 9:30

Гражданско дело No 1532/2019, I състав

Искове по КЗ

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

20.6.2019 9:30

Гражданско дело No 2175/2019, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

20.6.2019 9:30

Гражданско дело No 3453/2019, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

20.6.2019 9:30

Гражданско дело No 3551/2019, I състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

20.6.2019 9:30

Гражданско дело No 9586/2017, II състав

Делба

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

20.6.2019 10:00

Гражданско дело No 6997/2018, I състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

20.6.2019 10:00

Гражданско дело No 1716/2019, II състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

20.6.2019 10:00

Гражданско дело No 1863/2019, II състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

20.6.2019 10:00

Гражданско дело No 1939/2019, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

20.6.2019 10:00

Гражданско дело No 7395/2018, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

20.6.2019 10:30

Гражданско дело No 732/2019, II състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

20.6.2019 10:30

Гражданско дело No 5699/2018, II състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

20.6.2019 11:00

Гражданско дело No 8970/2018, II състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

20.6.2019 11:00

Гражданско дело No 4711/2018, XIII състав

Делба

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

21.6.2019 9:30

Гражданско дело No 705/2019, XIII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

21.6.2019 9:30

Гражданско дело No 833/2019, XIII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

21.6.2019 9:30

Гражданско дело No 8971/2018, XIII състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

21.6.2019 10:00

Гражданско дело No 9229/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

21.6.2019 10:00

Гражданско дело No 2002/2019, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

21.6.2019 10:00

Гражданско дело No 5856/2018, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

21.6.2019 10:30

Гражданско дело No 9126/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

21.6.2019 10:30

Гражданско дело No 1520/2019, XIII състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

21.6.2019 10:30

Гражданско дело No 2537/2019, V състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

21.6.2019 10:30

Гражданско дело No 1713/2019, V състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

21.6.2019 11:00

Гражданско дело No 2125/2016, V състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

21.6.2019 11:30

Гражданско дело No 3628/2018, XIII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

21.6.2019 13:30

Гражданско дело No 5073/2018, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

21.6.2019 13:30

Гражданско дело No 2259/2019, XIII състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

21.6.2019 14:00

ЧГД No 3684/2019, XI състав

Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

21.6.2019 14:00

Гражданско дело No 1767/2019, VII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

24.6.2019 9:00

Гражданско дело No 1997/2019, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

24.6.2019 9:00

Гражданско дело No 5688/2018, VII състав

Делба

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

24.6.2019 9:30

Гражданско дело No 155/2019, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

24.6.2019 9:30

Гражданско дело No 960/2019, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

24.6.2019 9:30

Гражданско дело No 1354/2019, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

24.6.2019 9:30

Гражданско дело No 6036/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

24.6.2019 10:00

Гражданско дело No 6985/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

24.6.2019 10:00

Гражданско дело No 7811/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

24.6.2019 10:00

Гражданско дело No 8767/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

24.6.2019 10:00

Гражданско дело No 1974/2019, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

24.6.2019 10:00

Гражданско дело No 6230/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

24.6.2019 10:30, ЗАЛА 4

Гражданско дело No 6775/2018, XII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

24.6.2019 10:30

Гражданско дело No 9213/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

24.6.2019 10:30

Гражданско дело No 4320/2017, VII състав

Делба

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

24.6.2019 11:00

Гражданско дело No 955/2019, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

24.6.2019 11:00

Гражданско дело No 1053/2019, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

24.6.2019 14:00

Гражданско дело No 1251/2019, XI състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

25.6.2019 9:00

Гражданско дело No 2563/2019, XI състав

Искове по КЗ

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

25.6.2019 9:30

Гражданско дело No 1877/2019, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

25.6.2019 10:00

Гражданско дело No 1209/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

26.6.2019 9:00

Гражданско дело No 1386/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

26.6.2019 9:00

Гражданско дело No 1771/2019, I състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

26.6.2019 9:00

ЧГД No 2371/2019, IX състав

Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

26.6.2019 9:15

Гражданско дело No 5730/2017, I състав

Делба

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

26.6.2019 9:30

Гражданско дело No 5317/2018, V състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

26.6.2019 9:30

Гражданско дело No 885/2019, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

26.6.2019 9:30

Гражданско дело No 1297/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

26.6.2019 9:30

Гражданско дело No 1480/2019, IX състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

26.6.2019 9:45

Гражданско дело No 6878/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

26.6.2019 10:00

Гражданско дело No 8760/2018, I състав

Делба

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

26.6.2019 10:00

Гражданско дело No 888/2019, X състав

Делба

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

26.6.2019 10:00

Гражданско дело No 1349/2019, I състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

26.6.2019 10:00

Гражданско дело No 1529/2019, V състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

26.6.2019 10:00

Гражданско дело No 7783/2018, I състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

26.6.2019 10:30

Гражданско дело No 1351/2019, I състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

26.6.2019 10:30

Гражданско дело No 1970/2019, I състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

26.6.2019 10:30

Гражданско дело No 2128/2019, I състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

26.6.2019 10:30

Гражданско дело No 1260/2011, V състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

26.6.2019 11:00

Гражданско дело No 7352/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

26.6.2019 11:00

Гражданско дело No 1965/2019, I състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

26.6.2019 11:00

Гражданско дело No 6987/2018, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

26.6.2019 13:30

Гражданско дело No 2518/2019, XIII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

26.6.2019 13:30

Гражданско дело No 3455/2019, XIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

26.6.2019 13:30

Гражданско дело No 953/2019, XIII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

26.6.2019 14:00

ЧГД No 3445/2019, XIII състав

Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

26.6.2019 14:00

Гражданско дело No 3486/2019, XII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

28.6.2019 9:30

Гражданско дело No 880/2019, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

28.6.2019 10:00

Гражданско дело No 9573/2017, XII състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

28.6.2019 11:00