Районен съд - Плевен
Справка за насрочените ГРАЖДАНСКИ дела през месец ЮЛИ 2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

Насрочване на делото

1

Гражданско дело No 3327/2018, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

2.7.2018 9:30

2

Гражданско дело No 1882/2018, V състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

2.7.2018 10:00

3

Гражданско дело No 2762/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

2.7.2018 10:00

4

Гражданско дело No 9148/2017, III състав

Делба

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

2.7.2018 14:00

5

Гражданско дело No 2370/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

3.7.2018 10:00

6

Гражданско дело No 2649/2018, X състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

3.7.2018 10:00

7

Гражданско дело No 4538/2018, X състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

3.7.2018 10:30

8

Гражданско дело No 4233/2018, X състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

3.7.2018 11:30

9

Гражданско дело No 988/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

3.7.2018 13:30

10

Гражданско дело No 9494/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

4.7.2018 9:00

11

Гражданско дело No 4384/2018, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

4.7.2018 9:00

12

Гражданско дело No 4465/2018, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

4.7.2018 9:20

13

Гражданско дело No 2106/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

4.7.2018 9:30

14

Гражданско дело No 2238/2018, VII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

4.7.2018 9:30

15

Гражданско дело No 2489/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

4.7.2018 9:30

16

ЧГД No 4532/2018, IV състав

Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

4.7.2018 9:50

17

Гражданско дело No 480/2018, IV състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

4.7.2018 10:00

18

Гражданско дело No 2551/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

4.7.2018 10:00

19

Гражданско дело No 2733/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

4.7.2018 10:00

20

Гражданско дело No 4433/2018, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

4.7.2018 10:00

21

Гражданско дело No 2848/2018, IV състав

Делба

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

4.7.2018 10:05

22

Гражданско дело No 2548/2018, IV състав

Делба

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

4.7.2018 10:10

23

Гражданско дело No 2862/2018, IV състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

4.7.2018 10:30

24

Гражданско дело No 4613/2018, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

4.7.2018 10:30

25

Гражданско дело No 80/2018, VII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

4.7.2018 11:00

26

Гражданско дело No 3908/2018, IX състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

4.7.2018 11:00

27

ЧГД No 4474/2018, IV състав

Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

4.7.2018 11:00

28

Гражданско дело No 3105/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

6.7.2018 9:00

29

Гражданско дело No 2369/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

6.7.2018 9:30

30

Гражданско дело No 1714/2018, I състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

6.7.2018 10:30

31

Гражданско дело No 4347/2018, I състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

6.7.2018 11:00

32

Гражданско дело No 3391/2018, XI състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

9.7.2018 9:00

33

Гражданско дело No 4620/2018, XI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

9.7.2018 9:00

34

Гражданско дело No 1560/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

9.7.2018 9:30

35

Гражданско дело No 1397/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

9.7.2018 10:00

36

Гражданско дело No 2445/2018, XI състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

9.7.2018 10:00

37

Гражданско дело No 2621/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

9.7.2018 10:00

38

Гражданско дело No 2729/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

9.7.2018 10:00

39

Гражданско дело No 7588/2017, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

9.7.2018 10:30

40

Гражданско дело No 2808/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

9.7.2018 10:30

41

Гражданско дело No 3034/2018, X състав

Делба

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

9.7.2018 11:00

42

Гражданско дело No 4387/2018, XI състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

9.7.2018 11:00

43

Гражданско дело No 8685/2017, X състав

Искове за недействителност на правни сделки

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

9.7.2018 11:30

44

Гражданско дело No 1872/2018, X състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

9.7.2018 11:30

45

Гражданско дело No 9523/2017, X състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

9.7.2018 13:30

46

Гражданско дело No 2650/2018, X състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

9.7.2018 14:00

47

ЧГД No 4639/2018, VII състав

Обезпечаване на доказателства

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

10.7.2018 9:00

48

Гражданско дело No 8648/2017, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

10.7.2018 9:30

49

Гражданско дело No 1816/2018, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

10.7.2018 9:30

50

Гражданско дело No 3099/2018, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

10.7.2018 9:30

51

Гражданско дело No 1562/2018, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

10.7.2018 10:00

52

Гражданско дело No 1888/2018, II състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

10.7.2018 10:00

53

Гражданско дело No 2114/2018, VII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

10.7.2018 10:00

54

Гражданско дело No 4434/2018, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

10.7.2018 10:00

55

ЧГД No 4500/2018, II състав

Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

10.7.2018 10:00

56

Гражданско дело No 1682/2018, II състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

10.7.2018 11:00

57

Гражданско дело No 4463/2018, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

10.7.2018 11:00

58

Гражданско дело No 4420/2018, XIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

11.7.2018 9:00

59

Гражданско дело No 249/2018, XIII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

11.7.2018 9:30

60

Гражданско дело No 3930/2018, V състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

11.7.2018 9:30

61

Гражданско дело No 9546/2017, V състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

11.7.2018 10:00

62

Гражданско дело No 654/2018, XIII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

11.7.2018 10:00

63

Гражданско дело No 1806/2018, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

11.7.2018 10:00

64

Гражданско дело No 3309/2018, V състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

11.7.2018 10:00

65

Гражданско дело No 1798/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

11.7.2018 10:30

66

Гражданско дело No 1805/2018, V състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

11.7.2018 10:30

67

Гражданско дело No 4388/2018, XIII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

11.7.2018 10:30

68

Гражданско дело No 8766/2017, V състав

Искове за недействителност на правни сделки

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

11.7.2018 11:00

69

Гражданско дело No 1561/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

11.7.2018 11:00

70

Гражданско дело No 4421/2018, XIII състав

Утвърждаване на споразумение за родителски права

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

11.7.2018 11:00

71

Гражданско дело No 4476/2018, XIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

11.7.2018 11:00

72

Гражданско дело No 3121/2018, V състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

11.7.2018 11:30

73

Гражданско дело No 750/2018, I състав

Делба

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

12.7.2018 9:00

74

ЧГД No 2644/2018, I състав

Процедура по Регламент 1393/2007 г

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

12.7.2018 9:00

75

Гражданско дело No 2663/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

12.7.2018 9:15

76

Гражданско дело No 1395/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

12.7.2018 9:30

77

Гражданско дело No 2327/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

12.7.2018 9:30

78

Гражданско дело No 2655/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

12.7.2018 9:30

79

Гражданско дело No 4718/2018, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

12.7.2018 9:30

80

Гражданско дело No 2843/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

12.7.2018 9:45

81

Гражданско дело No 4103/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

12.7.2018 9:50

82

Гражданско дело No 8017/2017, IX състав

Делба

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

12.7.2018 10:00

83

Гражданско дело No 7729/2017, IX състав

Делба

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

12.7.2018 10:30

84

Гражданско дело No 1644/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

12.7.2018 10:30

85

Гражданско дело No 2245/2018, IX състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

12.7.2018 10:30

86

Гражданско дело No 2850/2018, I състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

12.7.2018 10:30

87

Гражданско дело No 5156/2017, IX състав

Делба

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

12.7.2018 11:00

88

Гражданско дело No 2038/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

12.7.2018 11:00

89

Гражданско дело No 1362/2018, III състав

Искове по КЗ

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

12.7.2018 14:00

90

Гражданско дело No 1856/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

12.7.2018 14:00

91

Гражданско дело No 4095/2018, III състав

Искове за обезщетение по чл. 200 КТ

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

12.7.2018 14:00

92

Гражданско дело No 4637/2018, III състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

12.7.2018 14:00

93

Гражданско дело No 8033/2017, III състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

12.7.2018 14:30

94

Гражданско дело No 1394/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

12.7.2018 14:30

95

Гражданско дело No 413/2018, III състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

12.7.2018 15:00

96

Гражданско дело No 4478/2018, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

12.7.2018 15:00

97

Гражданско дело No 2782/2018, III състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

12.7.2018 15:30

98

ЧГД No 4646/2018, III състав

Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

12.7.2018 15:30

99

Гражданско дело No 4704/2018, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

12.7.2018 15:30

100

Гражданско дело No 4008/2017, VIII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

13.7.2018 9:30

101

Гражданско дело No 7431/2017, XII състав

Делба

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

13.7.2018 9:30

102

Гражданско дело No 247/2018, XII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

13.7.2018 9:30

103

Гражданско дело No 2807/2018, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

13.7.2018 9:30

104

Гражданско дело No 8961/2017, VIII състав

Делба

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

13.7.2018 10:00

105

Гражданско дело No 1820/2018, XII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

13.7.2018 10:00

106

Гражданско дело No 2813/2018, II състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

13.7.2018 10:00

107

Гражданско дело No 791/2018, VIII състав

Искове за недействителност на правни сделки

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

13.7.2018 10:30

108

Гражданско дело No 4720/2018, II състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

13.7.2018 10:30

109

Гражданско дело No 1823/2018, VIII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

13.7.2018 11:00

110

Гражданско дело No 9687/2016, XII състав

Делба

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

13.7.2018 11:30

111

Гражданско дело No 9474/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

13.7.2018 11:30

112

Гражданско дело No 3329/2018, VIII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

13.7.2018 11:30

113

Гражданско дело No 4634/2018, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

16.7.2018 9:30

114

Гражданско дело No 4703/2018, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

16.7.2018 9:30

115

Гражданско дело No 4635/2018, VIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

16.7.2018 9:45

116

Гражданско дело No 250/2018, VIII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

16.7.2018 10:00

117

Гражданско дело No 2864/2018, V състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

16.7.2018 10:00

118

Гражданско дело No 4617/2018, VIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

16.7.2018 10:10

119

Гражданско дело No 849/2018, VIII състав

Делба

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

16.7.2018 10:30

120

Гражданско дело No 995/2018, V състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

16.7.2018 10:30

121

Гражданско дело No 2718/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

16.7.2018 10:30

122

Гражданско дело No 934/2017, VIII състав

Делба

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

16.7.2018 11:00

123

Гражданско дело No 4383/2018, VIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

16.7.2018 11:30

124

Гражданско дело No 1935/2018, VIII състав

Искове за недействителност на правни сделки

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

16.7.2018 11:40

125

Гражданско дело No 1388/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

17.7.2018 9:00

126

Гражданско дело No 1851/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

17.7.2018 9:30

127

Гражданско дело No 9547/2017, X състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

18.7.2018 10:00

128

Гражданско дело No 1861/2018, X състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

18.7.2018 10:00

129

Гражданско дело No 2647/2018, X състав

Облигационни искове между съсобственици

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

18.7.2018 10:00

130

Гражданско дело No 54/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

18.7.2018 11:00

131

Гражданско дело No 1868/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

18.7.2018 11:30

132

Гражданско дело No 69/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

19.7.2018 10:30

133

Гражданско дело No 4422/2018, XII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

19.7.2018 10:30

134

Гражданско дело No 4707/2018, XII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

19.7.2018 11:00

135

Гражданско дело No 2505/2018, XIII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

23.7.2018 9:30

136

Гражданско дело No 4382/2018, XIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

23.7.2018 9:30

137

Гражданско дело No 3650/2018, XIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

23.7.2018 10:00

138

Гражданско дело No 3353/2018, XIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

23.7.2018 10:30

139

Гражданско дело No 783/2018, XIII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

23.7.2018 14:00

140

Гражданско дело No 3383/2018, XII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

24.7.2018 9:30

141

Гражданско дело No 3360/2018, VII състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

24.7.2018 11:00