Районен съд - Плевен
Справка за насрочените ГРАЖДАНСКИ дела през месец НОЕМВРИ 2019г.

Вид дело, No и година

Предмет

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

Насрочване на делото

Гражданско дело No 3267/2019, I състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

1.11.2019 9:00

Гражданско дело No 6744/2019, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

1.11.2019 9:00

Гражданско дело No 4980/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

1.11.2019 9:30

Гражданско дело No 6625/2019, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

1.11.2019 9:30

Гражданско дело No 2684/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

1.11.2019 10:00

Гражданско дело No 6066/2019, XIII състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

4.11.2019 9:30

Гражданско дело No 6103/2019, XIII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

4.11.2019 10:00

Гражданско дело No 2565/2019, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

5.11.2019 9:00

Гражданско дело No 3855/2019, VII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

5.11.2019 9:00

Гражданско дело No 3925/2019, XI състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

5.11.2019 9:00

Гражданско дело No 4114/2019, VII състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

5.11.2019 9:00

Гражданско дело No 5430/2019, XI състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

5.11.2019 9:00

Гражданско дело No 9385/2017, XI състав

Делба

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

5.11.2019 9:30

Гражданско дело No 8055/2018, VII състав

Делба

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

5.11.2019 9:30

Гражданско дело No 2405/2019, VII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

5.11.2019 9:30

Гражданско дело No 6442/2018, VII състав

Производства по ограничаване и лишаване от родителски права

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

5.11.2019 10:00

Гражданско дело No 1514/2019, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

5.11.2019 10:00

Гражданско дело No 4823/2019, VII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

5.11.2019 10:00

Гражданско дело No 6533/2019, XI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

5.11.2019 10:00

Гражданско дело No 7461/2018, XI състав

Делба

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

5.11.2019 10:30

Гражданско дело No 2975/2019, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

5.11.2019 11:00

Гражданско дело No 3836/2019, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

5.11.2019 11:00

Гражданско дело No 6713/2019, VII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

5.11.2019 11:00

Гражданско дело No 5452/2019, IX състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

6.11.2019 9:00

Гражданско дело No 2244/2019, IX състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

6.11.2019 9:15

Гражданско дело No 2407/2019, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

6.11.2019 9:45

Гражданско дело No 6880/2019, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

6.11.2019 10:50

Гражданско дело No 3782/2019, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

6.11.2019 11:00

Гражданско дело No 2430/2019, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

6.11.2019 11:15

Гражданско дело No 5732/2017, IX състав

Делба

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

6.11.2019 11:30

Гражданско дело No 770/2019, IX състав

Делба

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

6.11.2019 11:45

Гражданско дело No 4663/2019, III състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

6.11.2019 14:00

Гражданско дело No 5868/2019, III състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

6.11.2019 14:00

Гражданско дело No 5779/2019, IX състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

6.11.2019 15:30

Гражданско дело No 1927/2018, X състав

Делба

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

7.11.2019 10:00

Гражданско дело No 115/2019, X състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

7.11.2019 10:00

Гражданско дело No 888/2019, X състав

Делба

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

7.11.2019 10:30

Гражданско дело No 3852/2019, X състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

7.11.2019 10:30

Гражданско дело No 2463/2019, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

7.11.2019 11:00

Гражданско дело No 4631/2019, X състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

7.11.2019 11:00

Гражданско дело No 6838/2019, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

7.11.2019 11:00

Гражданско дело No 4149/2019, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

7.11.2019 11:30

Гражданско дело No 5478/2019, X състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

7.11.2019 11:30

Гражданско дело No 5496/2019, X състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

7.11.2019 11:30

Гражданско дело No 6837/2019, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

7.11.2019 11:30

Гражданско дело No 1978/2019, X състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

7.11.2019 13:30

Гражданско дело No 6130/2019, V състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

8.11.2019 9:30

Гражданско дело No 6796/2019, V състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

8.11.2019 9:30

Гражданско дело No 6801/2019, V състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

8.11.2019 9:30

Гражданско дело No 6892/2019, IV състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

8.11.2019 9:30

Гражданско дело No 6920/2019, IV състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

8.11.2019 9:30

Гражданско дело No 2142/2019, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

8.11.2019 9:40

Гражданско дело No 4729/2019, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

8.11.2019 9:40

Гражданско дело No 17/2019, IV състав

Делба

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

8.11.2019 10:00

Гражданско дело No 1612/2019, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

8.11.2019 10:00

Гражданско дело No 3175/2019, VIII състав

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

8.11.2019 10:00

Гражданско дело No 3324/2019, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

8.11.2019 10:00

Гражданско дело No 4808/2019, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

8.11.2019 10:00

Гражданско дело No 5701/2019, V състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

8.11.2019 10:00

Гражданско дело No 5988/2019, XIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

8.11.2019 10:00

Гражданско дело No 6989/2019, VIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

8.11.2019 10:00

Гражданско дело No 6896/2019, VIII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

8.11.2019 10:20

Гражданско дело No 1640/2019, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

8.11.2019 10:30

Гражданско дело No 3123/2019, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

8.11.2019 10:30

Гражданско дело No 5690/2019, IV състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

8.11.2019 10:30

Гражданско дело No 2125/2016, V състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

8.11.2019 11:00

Гражданско дело No 5791/2019, VIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

8.11.2019 11:00

Гражданско дело No 5997/2019, VIII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

8.11.2019 11:00

Гражданско дело No 6082/2019, IV състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

8.11.2019 11:00

Гражданско дело No 1261/2019, VIII състав

Делба

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

8.11.2019 11:30

Гражданско дело No 5827/2019, VIII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

8.11.2019 11:30

Гражданско дело No 4116/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

11.11.2019 9:00

Гражданско дело No 4117/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

11.11.2019 9:00

Гражданско дело No 4595/2019, I състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

11.11.2019 9:00

Гражданско дело No 4598/2019, XI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

11.11.2019 9:00

Гражданско дело No 5692/2019, XI състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

11.11.2019 9:00

Гражданско дело No 7135/2018, XIII състав

Делба

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

11.11.2019 9:30

Гражданско дело No 2505/2019, XIII състав

Делба

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

11.11.2019 9:30

Гражданско дело No 2837/2019, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

11.11.2019 9:30

Гражданско дело No 3996/2019, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

11.11.2019 9:30

Гражданско дело No 4626/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

11.11.2019 9:30

Гражданско дело No 5186/2019, I състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

11.11.2019 9:30

Гражданско дело No 7025/2019, I състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

11.11.2019 9:30

Гражданско дело No 1896/2018, XI състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

11.11.2019 10:00

Гражданско дело No 1683/2019, XIII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

11.11.2019 10:00

Гражданско дело No 3911/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

11.11.2019 10:00

Гражданско дело No 4457/2019, I състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

11.11.2019 10:00

Гражданско дело No 3095/2018, XI състав

Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

11.11.2019 10:30

Гражданско дело No 2980/2019, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

11.11.2019 10:30

Гражданско дело No 880/2019, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

11.11.2019 11:00

Гражданско дело No 5787/2019, XI състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

11.11.2019 11:00

Гражданско дело No 6895/2019, XIII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

11.11.2019 14:00

Гражданско дело No 3839/2019, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

12.11.2019 10:00

Гражданско дело No 1388/2019, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

12.11.2019 10:30

Гражданско дело No 2685/2019, III състав

Искове по КЗ

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

12.11.2019 10:30

Гражданско дело No 6191/2019, III състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

12.11.2019 10:30

Гражданско дело No 6990/2019, III състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

12.11.2019 10:30

Гражданско дело No 312/2019, VIII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

12.11.2019 11:00

Гражданско дело No 2842/2019, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

12.11.2019 11:00

Гражданско дело No 5837/2019, IX състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

13.11.2019 9:15

Гражданско дело No 7028/2019, V състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

13.11.2019 9:15

Гражданско дело No 1348/2019, V състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

13.11.2019 9:30

Гражданско дело No 3086/2019, V състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

13.11.2019 9:30

Гражданско дело No 5453/2019, IX състав

Делба

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

13.11.2019 9:30

Гражданско дело No 3270/2019, V състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

13.11.2019 10:00

Гражданско дело No 4801/2019, V състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

13.11.2019 10:00

Гражданско дело No 1973/2019, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

13.11.2019 10:30

Гражданско дело No 2636/2019, V състав

Делба

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

13.11.2019 10:30

Гражданско дело No 4723/2019, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

13.11.2019 10:30

Гражданско дело No 2506/2019, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

13.11.2019 10:45

Гражданско дело No 5344/2018, V състав

Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

13.11.2019 11:00

Гражданско дело No 2551/2019, IX състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

13.11.2019 11:00

Гражданско дело No 3696/2019, IX състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

13.11.2019 11:15

ЧГД No 6794/2019, IX състав

Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

13.11.2019 11:30

Гражданско дело No 7056/2019, V състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

13.11.2019 13:30

Гражданско дело No 5688/2018, VII състав

Делба

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

14.11.2019 9:00

Гражданско дело No 4628/2019, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

14.11.2019 9:00

Гражданско дело No 6098/2019, VII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

14.11.2019 9:00

Гражданско дело No 167/2019, IV състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

14.11.2019 9:20

Гражданско дело No 766/2019, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

14.11.2019 9:30

Гражданско дело No 1936/2019, VII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

14.11.2019 9:30

Гражданско дело No 5989/2019, IV състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

14.11.2019 9:30

Гражданско дело No 3972/2019, IV състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

14.11.2019 9:50

Гражданско дело No 8013/2018, XI състав

Делба

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

14.11.2019 10:00

Гражданско дело No 2375/2019, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

14.11.2019 10:00

Гражданско дело No 4596/2019, IV състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

14.11.2019 10:00

Гражданско дело No 5702/2019, IV състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

14.11.2019 10:00

Гражданско дело No 6550/2019, VII състав

Производства по ограничаване и лишаване от родителски права

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

14.11.2019 10:00

Гражданско дело No 1717/2019, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

14.11.2019 10:20

Гражданско дело No 2374/2019, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

14.11.2019 10:30

Гражданско дело No 2508/2019, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

14.11.2019 10:30

Гражданско дело No 2637/2019, X състав

Облигационни искове между съсобственици

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

14.11.2019 10:30

Гражданско дело No 3689/2019, VIII състав

Искове по КЗ

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

14.11.2019 10:30

Гражданско дело No 4597/2019, IV състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

14.11.2019 10:40

Гражданско дело No 2346/2019, X състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

14.11.2019 11:00

Гражданско дело No 4090/2019, IV състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

14.11.2019 11:00

Гражданско дело No 4157/2019, IV състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

14.11.2019 11:00

Гражданско дело No 4623/2019, VII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

14.11.2019 11:00

Гражданско дело No 4725/2019, IV състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

14.11.2019 13:30

Гражданско дело No 5673/2019, X състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

15.11.2019 10:00

Гражданско дело No 5681/2019, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

15.11.2019 10:00

Гражданско дело No 7164/2019, X състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

15.11.2019 10:00

Гражданско дело No 5119/2019, X състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

15.11.2019 10:30

Гражданско дело No 5130/2019, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

15.11.2019 10:30

Гражданско дело No 5680/2019, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

15.11.2019 10:30

Гражданско дело No 6936/2019, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

15.11.2019 10:30

Гражданско дело No 5913/2019, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

15.11.2019 11:00

Гражданско дело No 1249/2019, XIII състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

18.11.2019 9:30

Гражданско дело No 5329/2019, XIII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

18.11.2019 10:00

Гражданско дело No 5905/2019, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

18.11.2019 10:00

Гражданско дело No 6273/2019, XIII състав

Делба

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

18.11.2019 10:00

ЧГД No 6343/2019, XIII състав

Обезпечаване на доказателства

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

18.11.2019 10:00

Гражданско дело No 6836/2019, XIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

18.11.2019 10:00

Гражданско дело No 6985/2019, XIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

18.11.2019 10:00

Гражданско дело No 5456/2019, XIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

18.11.2019 10:30

Гражданско дело No 3800/2019, XIII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

18.11.2019 11:00

ЧГД No 902/2001, I състав

Обезпечаване на бъдещ иск; частна жалба срещу актове на съда в производството по чл. 389 и сл. от ГПК

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

19.11.2019 9:00

Гражданско дело No 1614/2019, XI състав

Делба

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

19.11.2019 9:00

Гражданско дело No 2150/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

19.11.2019 9:00

Гражданско дело No 5006/2019, XI състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

19.11.2019 9:00

Гражданско дело No 5683/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

19.11.2019 9:00

Гражданско дело No 6278/2019, XI състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

19.11.2019 9:00

Гражданско дело No 2683/2019, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

19.11.2019 9:15

Гражданско дело No 1773/2019, IX състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

19.11.2019 9:30

Гражданско дело No 5375/2019, XI състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

19.11.2019 9:30

Гражданско дело No 6166/2019, I състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

19.11.2019 9:30

Гражданско дело No 4270/2019, IX състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

19.11.2019 9:45

Гражданско дело No 1362/2019, XI състав

Павлов иск

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

19.11.2019 10:00

Гражданско дело No 7783/2018, I състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

19.11.2019 10:30

Гражданско дело No 1266/2019, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

19.11.2019 10:30

Гражданско дело No 4893/2019, IX състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

19.11.2019 10:30

Гражданско дело No 6167/2019, XI състав

Искове по ЗЗДискр.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

19.11.2019 11:00

Гражданско дело No 2142/2019, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

20.11.2019 9:40

Гражданско дело No 6277/2019, IV състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

20.11.2019 9:45

Гражданско дело No 426/2019, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

20.11.2019 10:00

Гражданско дело No 2616/2019, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

20.11.2019 10:00

Гражданско дело No 5500/2019, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

20.11.2019 10:30

Гражданско дело No 7137/2019, IV състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

20.11.2019 11:00

Гражданско дело No 6986/2019, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

21.11.2019 9:30

ЧГД No 7162/2019, V състав

Други частни производства

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

21.11.2019 9:30

Гражданско дело No 8759/2018, VIII състав

Делба

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

21.11.2019 10:00

Гражданско дело No 3124/2019, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

21.11.2019 10:00

Гражданско дело No 3783/2019, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

21.11.2019 10:00

Гражданско дело No 4115/2019, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

21.11.2019 10:00

Гражданско дело No 7271/2018, V състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

21.11.2019 10:30

Гражданско дело No 7816/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

21.11.2019 10:30

Гражданско дело No 1938/2019, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

21.11.2019 10:30

Гражданско дело No 2153/2019, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

21.11.2019 10:30

Гражданско дело No 3054/2019, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

21.11.2019 10:30

Гражданско дело No 4319/2019, VIII състав

Искове по КЗ

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

21.11.2019 10:30

Гражданско дело No 4819/2019, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

21.11.2019 10:30

Гражданско дело No 6795/2019, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

21.11.2019 10:30

Гражданско дело No 1260/2011, V състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

21.11.2019 11:00

Гражданско дело No 1388/2019, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

21.11.2019 11:00

Гражданско дело No 1637/2019, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

21.11.2019 11:00

Гражданско дело No 5217/2019, III състав

Искове по КЗ

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

21.11.2019 11:00

Гражданско дело No 6988/2019, VIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

21.11.2019 11:00

Гражданско дело No 5033/2019, V състав

Искове по ЗУЕС

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

21.11.2019 11:30

Гражданско дело No 6132/2019, VIII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

21.11.2019 14:30

Гражданско дело No 1365/2019, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

22.11.2019 9:00

Гражданско дело No 1496/2019, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

22.11.2019 9:00

Гражданско дело No 2224/2019, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

22.11.2019 9:00

Гражданско дело No 5002/2019, VII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

22.11.2019 9:00

Гражданско дело No 2379/2019, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

22.11.2019 9:30

Гражданско дело No 3595/2019, VII състав

Искове по КЗ

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

22.11.2019 10:30

Гражданско дело No 52/2019, VII състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

22.11.2019 11:00

Гражданско дело No 8171/2018, X състав

Делба

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

25.11.2019 10:00

Гражданско дело No 115/2019, X състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

25.11.2019 10:00

Гражданско дело No 2139/2019, IV състав

Делба

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

25.11.2019 10:00

Гражданско дело No 3056/2019, IV състав

Искове по КЗ

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

25.11.2019 10:00

Гражданско дело No 3852/2019, X състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

25.11.2019 10:30

Гражданско дело No 4467/2019, IV състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

25.11.2019 10:30

Гражданско дело No 6565/2019, X състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

25.11.2019 10:30

Гражданско дело No 17/2019, IV състав

Делба

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

25.11.2019 10:55

Гражданско дело No 2848/2018, IV състав

Делба

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

25.11.2019 11:00

Гражданско дело No 4631/2019, X състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

25.11.2019 11:00

Гражданско дело No 6610/2019, X състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

25.11.2019 11:30

Гражданско дело No 6658/2019, X състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

25.11.2019 11:30

Гражданско дело No 1978/2019, X състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

25.11.2019 13:30

ЧГД No 2982/2019, IV състав

Обезпечаване на доказателства

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

25.11.2019 13:30

Гражданско дело No 6082/2019, IV състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

25.11.2019 13:40

Гражданско дело No 1639/2019, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

26.11.2019 9:00

Гражданско дело No 4111/2019, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

26.11.2019 9:00

Гражданско дело No 6066/2019, XIII състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

26.11.2019 9:00

Гражданско дело No 2868/2019, IX състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

26.11.2019 9:15

Гражданско дело No 2924/2019, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

26.11.2019 9:30

Гражданско дело No 3831/2019, XI състав

Искове по КЗ

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

26.11.2019 9:30

Гражданско дело No 5216/2019, XIII състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

26.11.2019 9:30

Гражданско дело No 5903/2019, IX състав

Делба

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

26.11.2019 9:30

Гражданско дело No 4340/2019, XI състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

26.11.2019 10:00

Гражданско дело No 4761/2019, IX състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

26.11.2019 10:00

Гражданско дело No 6072/2019, XIII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

26.11.2019 10:00

Гражданско дело No 2244/2019, IX състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

26.11.2019 10:15

Гражданско дело No 4751/2019, IX състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

26.11.2019 10:30

Гражданско дело No 7161/2019, IX състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

26.11.2019 10:30

Гражданско дело No 3095/2018, XI състав

Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

26.11.2019 11:00

Гражданско дело No 3152/2019, XI състав

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

26.11.2019 11:00

Гражданско дело No 3782/2019, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

26.11.2019 11:00

Гражданско дело No 2430/2019, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

26.11.2019 11:15

Гражданско дело No 2613/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

27.11.2019 9:00

Гражданско дело No 2694/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

27.11.2019 9:00

Гражданско дело No 2846/2019, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

27.11.2019 9:00

Гражданско дело No 3803/2019, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

27.11.2019 9:00

Гражданско дело No 4299/2019, I състав

Делба

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

27.11.2019 9:00

Гражданско дело No 7134/2019, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

27.11.2019 9:00

ЧГД No 7260/2019, VII състав

Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

27.11.2019 9:00

Гражданско дело No 4453/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

27.11.2019 9:30

Гражданско дело No 6152/2019, VII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

27.11.2019 9:30

Гражданско дело No 6180/2019, I състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

27.11.2019 9:30

ЧГД No 7261/2019, I състав

Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

27.11.2019 9:30

Гражданско дело No 4496/2018, VII състав

Делба

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

27.11.2019 10:00

Гражданско дело No 5476/2019, VII състав

Искове по КЗ

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

27.11.2019 10:00

Гражданско дело No 6179/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

27.11.2019 10:00

Гражданско дело No 6182/2019, I състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

27.11.2019 10:00

Гражданско дело No 1687/2019, I състав

Делба

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

27.11.2019 10:30

Гражданско дело No 6493/2019, I състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

27.11.2019 10:30

Гражданско дело No 4320/2017, VII състав

Делба

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

27.11.2019 11:00

Гражданско дело No 4734/2019, VII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

27.11.2019 11:00

Гражданско дело No 4823/2019, VII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

27.11.2019 11:00

Гражданско дело No 7267/2019, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

28.11.2019 9:30

Гражданско дело No 1321/2019, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

29.11.2019 10:00

Гражданско дело No 1470/2019, VIII състав

Делба

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

29.11.2019 10:00

Гражданско дело No 4342/2019, III състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

29.11.2019 10:00

Гражданско дело No 5616/2019, III състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

29.11.2019 10:00

Гражданско дело No 6067/2019, III състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

29.11.2019 10:00

Гражданско дело No 6096/2019, III състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

29.11.2019 10:00

Гражданско дело No 7196/2018, III състав

Делба

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

29.11.2019 10:30

Гражданско дело No 1697/2019, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

29.11.2019 10:30

Гражданско дело No 4436/2019, III състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

29.11.2019 10:30

Гражданско дело No 4996/2019, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

29.11.2019 10:30

Гражданско дело No 5499/2019, III състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

29.11.2019 10:30

Гражданско дело No 7266/2019, VIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

29.11.2019 10:30

Гражданско дело No 4474/2019, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

29.11.2019 11:00

Гражданско дело No 7212/2019, VIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

29.11.2019 11:00

Гражданско дело No 1465/2019, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

29.11.2019 11:30

Гражданско дело No 2843/2019, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

29.11.2019 11:30

Гражданско дело No 3355/2019, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

29.11.2019 11:30

Гражданско дело No 5184/2019, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

29.11.2019 11:30

Гражданско дело No 5417/2019, III състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

29.11.2019 11:30

Гражданско дело No 7026/2019, III състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

29.11.2019 11:30

ЧГД No 7160/2019, VIII състав

Процедура по Регламент 1393/2007 г

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

29.11.2019 11:30

Гражданско дело No 7242/2019, III състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

29.11.2019 15:00