Районен съд - Плевен
Справка за насрочените ГРАЖДАНСКИ дела през месец АПРИЛ 2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

Насрочване на делото

1

Гражданско дело No 9591/2017, I състав

Делба

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

2.4.2018 9:00

2

Гражданско дело No 49/2018, I състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

2.4.2018 9:00

3

Гражданско дело No 620/2018, XIII състав

Искове по ЗОДОВ

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

2.4.2018 9:00

4

ЧГД No 1022/2018, I състав

Производство по приемане на наследство по опис и др.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

2.4.2018 9:00

5

Гражданско дело No 52/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

2.4.2018 9:30

6

Гражданско дело No 605/2018, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

2.4.2018 9:30

7

Гражданско дело No 1391/2018, XIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

2.4.2018 9:30

8

Гражданско дело No 1836/2018, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

2.4.2018 9:30

9

Гражданско дело No 1859/2018, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

2.4.2018 9:30

10

Гражданско дело No 5314/2017, XIII състав

Делба

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

2.4.2018 10:00

11

Гражданско дело No 9417/2017, I състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

2.4.2018 10:00

12

Гражданско дело No 9574/2017, XIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

2.4.2018 10:30

13

Гражданско дело No 9036/2017, V състав

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

3.4.2018 10:00

14

Гражданско дело No 8590/2017, XII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

4.4.2018 9:30

15

Гражданско дело No 7403/2017, X състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

4.4.2018 10:00

16

Гражданско дело No 9150/2017, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

4.4.2018 10:00

17

ЧГД No 1176/2018, VIII състав

Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

4.4.2018 10:00

18

Гражданско дело No 1889/2018, XII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

4.4.2018 10:00

19

Гражданско дело No 2086/2018, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

4.4.2018 10:00

20

Гражданско дело No 9086/2017, VIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

4.4.2018 10:30

21

Гражданско дело No 8771/2017, X състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

4.4.2018 11:00

22

ЧГД No 8960/2017, X състав

Обезпечаване на доказателства

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

4.4.2018 11:00

23

Гражданско дело No 1933/2018, VIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

4.4.2018 11:00

24

Гражданско дело No 2066/2018, VIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

4.4.2018 11:00

25

Гражданско дело No 9181/2017, X състав

Делба

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

4.4.2018 11:30

26

Гражданско дело No 1917/2018, X състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

4.4.2018 11:30

27

Гражданско дело No 1318/2018, VII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

5.4.2018 9:00

28

Гражданско дело No 1934/2018, XI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

5.4.2018 9:00

29

Гражданско дело No 2040/2018, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

5.4.2018 9:00

30

Гражданско дело No 4912/2017, XI състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

5.4.2018 10:00

31

Гражданско дело No 2084/2018, IX състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

5.4.2018 10:00

32

Гражданско дело No 2087/2018, VII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

5.4.2018 10:00

33

Гражданско дело No 7913/2017, III състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

5.4.2018 11:00

34

Гражданско дело No 423/2018, III състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

5.4.2018 11:00

35

Гражданско дело No 1332/2018, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

5.4.2018 11:00

36

Гражданско дело No 6583/2017, IV състав

Искове за недействителност на правни сделки

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

10.4.2018 10:00

37

Гражданско дело No 7412/2017, IV състав

Делба

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

10.4.2018 10:00

38

Гражданско дело No 728/2018, IV състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

10.4.2018 10:00

39

Гражданско дело No 1196/2018, IV състав

Делба

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

10.4.2018 10:25

40

Гражданско дело No 1387/2018, IV състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

10.4.2018 11:00

41

Гражданско дело No 1117/2018, IX състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

10.4.2018 14:30

42

ЧГД No 1114/2018, XIII състав

Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

11.4.2018 9:00

43

Гражданско дело No 1717/2018, XIII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

11.4.2018 9:00

44

Гражданско дело No 346/2018, XIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

11.4.2018 9:30

45

Гражданско дело No 782/2018, XIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

11.4.2018 9:30

46

Гражданско дело No 7249/2017, XII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

11.4.2018 10:00

47

Гражданско дело No 829/2018, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

11.4.2018 10:00

48

Гражданско дело No 1353/2018, XII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

11.4.2018 10:00

49

Гражданско дело No 1797/2018, XIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

11.4.2018 10:00

50

Гражданско дело No 8995/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

11.4.2018 10:30

51

ЧГД No 824/2018, XII състав

Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

11.4.2018 11:00

52

Гражданско дело No 1810/2018, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

11.4.2018 11:30

53

Гражданско дело No 1926/2018, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

11.4.2018 11:30

54

Гражданско дело No 2088/2018, XII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

11.4.2018 11:30

55

Гражданско дело No 1683/2018, XII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

11.4.2018 14:00

56

Гражданско дело No 726/2018, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

12.4.2018 9:30

57

Гражданско дело No 1119/2018, II състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

12.4.2018 9:30

58

Гражданско дело No 1913/2018, V състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

12.4.2018 10:00

59

Гражданско дело No 2201/2018, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

12.4.2018 10:00

60

Гражданско дело No 6593/2017, V състав

Искове за недействителност на правни сделки

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

12.4.2018 10:30

61

Гражданско дело No 8648/2017, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

12.4.2018 10:30

62

Гражданско дело No 9380/2017, II състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

12.4.2018 10:30

63

Гражданско дело No 9569/2017, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

12.4.2018 10:30

64

Гражданско дело No 8839/2017, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

12.4.2018 11:00

65

Гражданско дело No 8919/2017, V състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

12.4.2018 11:00

66

Гражданско дело No 1682/2018, II състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

12.4.2018 11:00

67

Гражданско дело No 734/2018, II състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

12.4.2018 13:30

68

Гражданско дело No 7397/2017, VII състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

13.4.2018 9:00

69

Гражданско дело No 8533/2017, VII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

13.4.2018 9:00

70

Гражданско дело No 987/2018, XI състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

13.4.2018 9:00

71

Гражданско дело No 2083/2018, I състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

13.4.2018 9:00

72

ЧГД No 2244/2018, I състав

Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

13.4.2018 9:00

73

Гражданско дело No 3769/2017, I състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

13.4.2018 9:30

74

Гражданско дело No 4008/2017, VIII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

13.4.2018 9:30

75

Гражданско дело No 8993/2017, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

13.4.2018 9:30

76

Гражданско дело No 9127/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

13.4.2018 9:30

77

Гражданско дело No 1202/2018, XI състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

13.4.2018 9:30

78

Гражданско дело No 7408/2017, VII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

13.4.2018 10:00

79

Гражданско дело No 8969/2017, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

13.4.2018 10:00

80

Гражданско дело No 9491/2017, VIII състав

Искове по СК - имуществени отношения между съпрузи

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

13.4.2018 10:00

81

Гражданско дело No 9575/2017, IX състав

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

13.4.2018 10:00

82

Гражданско дело No 455/2018, XI състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

13.4.2018 10:00

83

Гражданско дело No 805/2018, VII състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

13.4.2018 10:00

84

Гражданско дело No 983/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

13.4.2018 10:00

85

Гражданско дело No 5936/2017, VIII състав

Делба

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

13.4.2018 10:30

86

Гражданско дело No 8692/2017, VII състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

13.4.2018 10:30

87

Гражданско дело No 731/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

13.4.2018 10:30

88

Гражданско дело No 915/2018, XI състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

13.4.2018 10:30

89

Гражданско дело No 9145/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

13.4.2018 11:00

90

Гражданско дело No 8831/2017, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

13.4.2018 11:30

91

Гражданско дело No 1128/2018, X състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

13.4.2018 11:30

92

Гражданско дело No 655/2018, X състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

13.4.2018 13:30

93

Гражданско дело No 9547/2017, X състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

13.4.2018 15:00

94

Гражданско дело No 2202/2018, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

16.4.2018 9:30

95

Гражданско дело No 6370/2017, IV състав

Производства по ограничаване и лишаване от родителски права

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

16.4.2018 9:40

96

Гражданско дело No 9417/2016, IV състав

Делба

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

16.4.2018 10:00

97

Гражданско дело No 7587/2017, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

16.4.2018 10:00

98

Гражданско дело No 764/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

16.4.2018 10:00

99

Гражданско дело No 7056/2017, IV състав

Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

16.4.2018 10:30

100

Гражданско дело No 2240/2018, VIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

16.4.2018 10:30

101

Гражданско дело No 854/2018, IV състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

16.4.2018 10:45

102

Гражданско дело No 5630/2017, VIII състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

16.4.2018 11:00

103

ЧГД No 1045/2018, XII състав

Производство по приемане на наследство по опис и др.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

16.4.2018 11:00

104

Гражданско дело No 2098/2018, XII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

16.4.2018 11:00

105

Гражданско дело No 765/2018, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

17.4.2018 9:30

106

Гражданско дело No 766/2018, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

17.4.2018 9:30

107

Гражданско дело No 916/2018, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

17.4.2018 9:30

108

Гражданско дело No 1839/2018, XIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

17.4.2018 9:30

109

Гражданско дело No 8667/2017, V състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

17.4.2018 10:00

110

Гражданско дело No 5411/2017, V състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

17.4.2018 10:30

111

Гражданско дело No 9135/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

17.4.2018 10:30

112

Гражданско дело No 1939/2018, XIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

17.4.2018 10:30

113

Гражданско дело No 2100/2018, XIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

17.4.2018 10:30

114

Гражданско дело No 8446/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

17.4.2018 11:00

115

Гражданско дело No 1412/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

17.4.2018 11:00

116

Гражданско дело No 1993/2018, V състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

17.4.2018 11:00

117

Гражданско дело No 2188/2017, V състав

Делба

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

17.4.2018 14:30

118

ЧГД No 8009/2017, XI състав

Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

18.4.2018 9:00

119

Гражданско дело No 9494/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

18.4.2018 9:30

120

Гражданско дело No 168/2018, VII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

18.4.2018 9:30

121

Гражданско дело No 8017/2017, IX състав

Делба

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

18.4.2018 10:00

122

Гражданско дело No 9309/2017, IX състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

18.4.2018 10:00

123

Гражданско дело No 737/2018, XI състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

18.4.2018 10:00

124

Гражданско дело No 725/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

18.4.2018 10:30

125

Гражданско дело No 733/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

18.4.2018 10:30

126

Гражданско дело No 827/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

18.4.2018 10:30

127

Гражданско дело No 1871/2018, VII състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

18.4.2018 10:30

128

Гражданско дело No 1465/2016, VII състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

18.4.2018 11:00

129

Гражданско дело No 3814/2017, VII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

18.4.2018 11:00

130

Гражданско дело No 5156/2017, IX състав

Делба

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

18.4.2018 11:00

131

Гражданско дело No 8915/2017, IX състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

18.4.2018 11:00

132

Гражданско дело No 2200/2018, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

19.4.2018 10:30

133

Гражданско дело No 7379/2017, III състав

Облигационни искове между съсобственици

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

19.4.2018 11:00

134

Гражданско дело No 729/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

19.4.2018 11:00

135

Гражданско дело No 4934/2017, III състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

19.4.2018 11:30

136

ЧГД No 1125/2018, III състав

Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

19.4.2018 11:30

137

Гражданско дело No 8148/2017, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

23.4.2018 9:30

138

Гражданско дело No 8921/2017, XI състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

23.4.2018 10:00

139

Гражданско дело No 795/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

23.4.2018 10:30

140

Гражданско дело No 797/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

23.4.2018 10:30

141

Гражданско дело No 7588/2017, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

23.4.2018 11:00

142

Гражданско дело No 736/2018, I състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

24.4.2018 9:00

143

Гражданско дело No 985/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

24.4.2018 9:00

144

Гражданско дело No 3565/2017, X състав

Искове по КЗ

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

24.4.2018 10:30

145

Гражданско дело No 6048/2017, III състав

Искове за недействителност на правни сделки

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

24.4.2018 10:30

146

Гражданско дело No 8468/2016, III състав

Делба

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

24.4.2018 11:00

147

Гражданско дело No 8033/2017, III състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

24.4.2018 11:00

148

Гражданско дело No 9576/2017, IX състав

Делба

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

24.4.2018 11:00

149

Гражданско дело No 9126/2017, X състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

24.4.2018 11:30

150

Гражданско дело No 4802/2008, VIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

24.4.2018 13:30

151

Гражданско дело No 39/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

25.4.2018 9:30

152

Гражданско дело No 71/2018, IV състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

25.4.2018 9:30

153

Гражданско дело No 853/2018, IV състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

25.4.2018 9:30

154

Гражданско дело No 7544/2017, IV състав

Искове по КЗ

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

25.4.2018 10:00

155

Гражданско дело No 8838/2017, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

25.4.2018 10:00

156

Гражданско дело No 773/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

25.4.2018 10:00

157

Гражданско дело No 799/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

25.4.2018 10:00

158

Гражданско дело No 8184/2017, IV състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

25.4.2018 10:30

159

Гражданско дело No 801/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

25.4.2018 10:30

160

Гражданско дело No 1051/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

25.4.2018 10:30

161

Гражданско дело No 2319/2018, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

25.4.2018 10:30

162

Гражданско дело No 8015/2017, V състав

Делба

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

25.4.2018 11:00

163

Гражданско дело No 8966/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

26.4.2018 9:00

164

Гражданско дело No 1995/2018, VII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

26.4.2018 9:30

165

Гражданско дело No 9463/2017, XIII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

26.4.2018 10:00

166

Гражданско дело No 792/2018, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

26.4.2018 10:00

167

Гражданско дело No 1023/2018, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

26.4.2018 10:00

168

Гражданско дело No 1178/2018, II състав

Искове по КЗ

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

26.4.2018 10:00

169

Гражданско дело No 3591/2017, II състав

Делба

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

26.4.2018 10:30

170

Гражданско дело No 460/2018, II състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

26.4.2018 11:00

171

Гражданско дело No 771/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

26.4.2018 11:00

172

Гражданско дело No 800/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

26.4.2018 11:00

173

Гражданско дело No 772/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

27.4.2018 9:30

174

Гражданско дело No 794/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

27.4.2018 9:30

175

Гражданско дело No 796/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

27.4.2018 10:00

176

Гражданско дело No 9498/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

27.4.2018 10:30

177

ЧГД No 981/2018, XII състав

Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

27.4.2018 11:00

178

ЧГД No 1113/2018, I състав

Обезпечаване на доказателства

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

30.4.2018 9:00

179

Гражданско дело No 769/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

30.4.2018 9:30

180

Гражданско дело No 770/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

30.4.2018 9:30

181

Гражданско дело No 798/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

30.4.2018 9:30

182

Гражданско дело No 5730/2017, I състав

Делба

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

30.4.2018 10:00

183

Гражданско дело No 9383/2017, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

30.4.2018 10:00

184

Гражданско дело No 4400/2017, I състав

Делба

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

30.4.2018 10:30

185

Гражданско дело No 53/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

30.4.2018 10:30

186

Гражданско дело No 1524/2018, VIII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

30.4.2018 13:30