Районен съд - Плевен
Справка за насрочените ГРАЖДАНСКИ дела през месец СЕПТЕМВРИ 2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

Насрочване на делото

1

Гражданско дело No 1816/2018, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

3.9.2018 9:30

2

Гражданско дело No 2731/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

3.9.2018 9:30

3

Гражданско дело No 2807/2018, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

3.9.2018 9:30

4

Гражданско дело No 5116/2018, II състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

3.9.2018 9:30

5

Гражданско дело No 5900/2018, IX състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

3.9.2018 9:30

6

ЧГД No 6043/2018, II състав

Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

3.9.2018 9:30

7

Гражданско дело No 524/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

3.9.2018 10:00

8

Гражданско дело No 1893/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

3.9.2018 10:00

9

Гражданско дело No 3929/2018, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

3.9.2018 10:00

10

Гражданско дело No 4970/2018, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

3.9.2018 10:00

11

Гражданско дело No 5793/2018, II състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

3.9.2018 10:00

12

Гражданско дело No 5869/2018, II състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

3.9.2018 10:00

13

Гражданско дело No 5899/2018, II състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

3.9.2018 10:00

14

Гражданско дело No 6047/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

3.9.2018 10:30

15

Гражданско дело No 7729/2017, IX състав

Делба

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

3.9.2018 10:30

16

Гражданско дело No 1049/2018, V състав

Делба

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

3.9.2018 10:30

17

Гражданско дело No 1562/2018, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

3.9.2018 10:30

18

Гражданско дело No 3631/2018, V състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

3.9.2018 10:30

19

Гражданско дело No 1157/2018, V състав

Делба

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

3.9.2018 11:00

20

Гражданско дело No 2245/2018, IX състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

3.9.2018 11:00

21

Гражданско дело No 2359/2018, V състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

3.9.2018 11:00

22

Гражданско дело No 3908/2018, IX състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

3.9.2018 11:00

23

Гражданско дело No 4154/2018, IX състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

3.9.2018 11:15

24

Гражданско дело No 1335/2018, IX състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

3.9.2018 11:30

25

Гражданско дело No 4792/2018, V състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

3.9.2018 11:30

26

Гражданско дело No 9494/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

4.9.2018 9:00

27

Гражданско дело No 5702/2018, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

4.9.2018 9:00

28

Гражданско дело No 5432/2018, VII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

4.9.2018 9:30

29

Гражданско дело No 3360/2018, VII състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

4.9.2018 10:00

30

Гражданско дело No 4463/2018, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

4.9.2018 11:00

31

ЧГД No 5514/2018, XIII състав

Процедура по Регламент 1393/2007 г

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

7.9.2018 14:00

32

Гражданско дело No 6200/2018, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

10.9.2018 9:30

33

Гражданско дело No 4784/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

10.9.2018 10:45

34

Гражданско дело No 6182/2017, IX състав

Искове за недействителност на правни сделки

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

10.9.2018 11:00

35

ЧГД No 6234/2018, IX състав

Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

10.9.2018 11:30

36

Гражданско дело No 750/2018, I състав

Делба

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

11.9.2018 9:00

37

Гражданско дело No 1383/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

11.9.2018 9:00

38

Гражданско дело No 2436/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

11.9.2018 9:00

39

Гражданско дело No 3635/2018, I състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

11.9.2018 9:00

40

Гражданско дело No 456/2018, I състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

11.9.2018 9:30

41

Гражданско дело No 2393/2018, I състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

11.9.2018 9:30

42

Гражданско дело No 2777/2018, VII състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

11.9.2018 9:30

43

Гражданско дело No 3125/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

11.9.2018 9:30

44

Гражданско дело No 5298/2018, I състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

11.9.2018 9:30

45

Гражданско дело No 1195/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

11.9.2018 10:00

46

Гражданско дело No 1404/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

11.9.2018 10:00

47

Гражданско дело No 2768/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

11.9.2018 10:00

48

Гражданско дело No 4323/2018, I състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

11.9.2018 10:00

49

Гражданско дело No 4716/2018, VII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

11.9.2018 10:00

50

ЧГД No 5873/2018, I състав

Обезпечаване на доказателства

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

11.9.2018 10:00

51

Гражданско дело No 5730/2017, I състав

Делба

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

11.9.2018 10:30

52

Гражданско дело No 4644/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

11.9.2018 10:30

53

Гражданско дело No 5871/2018, I състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

11.9.2018 10:30

54

Гражданско дело No 3814/2017, VII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

11.9.2018 11:00

55

Гражданско дело No 1354/2018, I състав

Искове по СК - имуществени отношения между съпрузи

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

11.9.2018 11:00

56

Гражданско дело No 1804/2018, VII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

11.9.2018 11:00

57

Гражданско дело No 4109/2018, VII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

11.9.2018 11:30

58

ЧГД No 5696/2018, VII състав

Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

11.9.2018 11:30

59

Гражданско дело No 2241/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

12.9.2018 10:00

60

Гражданско дело No 2718/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

12.9.2018 10:00

61

Гражданско дело No 3103/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

12.9.2018 10:00

62

Гражданско дело No 5446/2018, XII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

12.9.2018 10:00

63

Гражданско дело No 1144/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

12.9.2018 10:30

64

Гражданско дело No 1813/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

12.9.2018 10:30

65

Гражданско дело No 1815/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

12.9.2018 10:30

66

Гражданско дело No 5004/2018, XII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

12.9.2018 10:30

67

Гражданско дело No 4186/2017, V състав

Делба

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

12.9.2018 11:00

68

Гражданско дело No 1811/2018, V състав

Делба

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

12.9.2018 11:00

69

Гражданско дело No 8717/2017, V състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

12.9.2018 11:30

70

Гражданско дело No 6149/2018, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

13.9.2018 9:00

71

ЧГД No 6165/2018, IV състав

Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

13.9.2018 9:00

72

Гражданско дело No 2658/2018, IV състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

13.9.2018 9:15

73

Гражданско дело No 4008/2017, VIII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

13.9.2018 9:30

74

Гражданско дело No 3340/2018, IV състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

13.9.2018 9:30

75

Гражданско дело No 5117/2018, VIII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

13.9.2018 9:30

76

Гражданско дело No 2327/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

13.9.2018 9:40

77

Гражданско дело No 6199/2018, VIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

13.9.2018 9:45

78

Гражданско дело No 6201/2018, VIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

13.9.2018 9:55

79

Гражданско дело No 7085/2017, VIII състав

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

13.9.2018 10:00

80

Гражданско дело No 9089/2017, XIII състав

Делба

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

13.9.2018 10:00

81

Гражданско дело No 2548/2018, IV състав

Делба

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

13.9.2018 10:00

82

Гражданско дело No 2835/2018, IV състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

13.9.2018 10:00

83

Гражданско дело No 6198/2018, VIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

13.9.2018 10:00

84

Гражданско дело No 6202/2018, VIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

13.9.2018 10:00

85

Гражданско дело No 9146/2017, XIII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

13.9.2018 10:30

86

Гражданско дело No 2862/2018, IV състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

13.9.2018 10:30

87

Гражданско дело No 2864/2018, IV състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

13.9.2018 10:30

88

ЧГД No 4640/2018, XIII състав

Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

13.9.2018 10:30

89

ЧГД No 4641/2018, XIII състав

Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

13.9.2018 10:30

90

Гражданско дело No 4733/2018, VIII състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

13.9.2018 10:30

91

Гражданско дело No 1662/2018, XIII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

13.9.2018 11:00

92

Гражданско дело No 2372/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

13.9.2018 11:00

93

Гражданско дело No 4467/2018, IV състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

13.9.2018 11:00

94

Гражданско дело No 5901/2018, VIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

13.9.2018 11:00

95

Гражданско дело No 8071/2017, VIII състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

13.9.2018 11:30

96

Гражданско дело No 4405/2018, XIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

13.9.2018 11:30

97

Гражданско дело No 5469/2018, VIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

13.9.2018 11:30

98

Гражданско дело No 2748/2018, X състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

13.9.2018 13:30

99

Гражданско дело No 3034/2018, X състав

Делба

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

13.9.2018 13:30

100

Гражданско дело No 6080/2018, IV състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

13.9.2018 13:30

101

Гражданско дело No 6214/2018, VIII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

13.9.2018 13:45

102

Гражданско дело No 9523/2017, X състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

13.9.2018 14:30

103

Гражданско дело No 1932/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

14.9.2018 9:00

104

Гражданско дело No 5517/2017, II състав

Делба

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

14.9.2018 9:30

105

Гражданско дело No 9586/2017, II състав

Делба

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

14.9.2018 9:30

106

Гражданско дело No 1667/2018, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

14.9.2018 9:30

107

Гражданско дело No 2080/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

14.9.2018 9:30

108

Гражданско дело No 1851/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

14.9.2018 10:00

109

Гражданско дело No 1888/2018, II състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

14.9.2018 10:00

110

Гражданско дело No 4224/2018, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

14.9.2018 10:00

111

Гражданско дело No 2070/2017, XI състав

Делба

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

14.9.2018 10:30

112

Гражданско дело No 3591/2017, II състав

Делба

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

14.9.2018 10:30

113

Гражданско дело No 1853/2018, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

14.9.2018 10:30

114

Гражданско дело No 4712/2018, III състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

14.9.2018 10:30

115

Гражданско дело No 6210/2018, II състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

14.9.2018 10:30

116

Гражданско дело No 1282/2014, XI състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

14.9.2018 11:00

117

Гражданско дело No 8816/2017, II състав

Павлов иск

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

14.9.2018 11:00

118

Гражданско дело No 1386/2018, XI състав

Искове по КЗ

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

14.9.2018 11:00

119

Гражданско дело No 2390/2018, II състав

Искове по КЗ

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

14.9.2018 11:00

120

Гражданско дело No 6079/2018, II състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

14.9.2018 13:30

121

Гражданско дело No 3850/2017, VII състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

17.9.2018 9:00

122

Гражданско дело No 2360/2018, VII състав

Искове за имуществена отговорност на работника/служителя

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

17.9.2018 9:00

123

Гражданско дело No 5300/2018, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

17.9.2018 9:00

124

Гражданско дело No 5473/2018, VII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

17.9.2018 9:00

125

Гражданско дело No 3613/2018, VII състав

Искове по КЗ

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

17.9.2018 9:30

126

Гражданско дело No 727/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

17.9.2018 10:00

127

Гражданско дело No 3015/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

17.9.2018 10:00

128

Гражданско дело No 1832/2018, VII състав

Искове по КЗ

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

17.9.2018 10:30

129

Гражданско дело No 2096/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

17.9.2018 11:00

130

Гражданско дело No 3351/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

18.9.2018 9:30

131

ЧГД No 4317/2018, IV състав

Производство по приемане на наследство по опис и др.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

18.9.2018 9:30

132

Гражданско дело No 8806/2017, III състав

Делба

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

18.9.2018 10:00

133

Гражданско дело No 1177/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

18.9.2018 10:00

134

Гражданско дело No 1680/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

18.9.2018 10:00

135

Гражданско дело No 1801/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

18.9.2018 10:00

136

Гражданско дело No 1817/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

18.9.2018 10:00

137

Гражданско дело No 2550/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

18.9.2018 10:00

138

Гражданско дело No 6048/2017, III състав

Искове за недействителност на правни сделки

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

18.9.2018 10:30

139

Гражданско дело No 854/2018, IV състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

18.9.2018 10:30

140

Гражданско дело No 2105/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

18.9.2018 10:30

141

Гражданско дело No 6040/2018, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

18.9.2018 10:30

142

Гражданско дело No 9570/2017, III състав

Павлов иск

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

18.9.2018 11:00

143

Гражданско дело No 9571/2017, III състав

Павлов иск

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

18.9.2018 11:00

144

Гражданско дело No 3035/2018, III състав

Облигационни искове между съсобственици

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

18.9.2018 11:00

145

Гражданско дело No 5934/2018, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

18.9.2018 11:00

146

Гражданско дело No 8194/2017, III състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

18.9.2018 11:30

147

Гражданско дело No 1856/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

18.9.2018 11:30

148

Гражданско дело No 4095/2018, III състав

Искове за обезщетение по чл. 200 КТ

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

18.9.2018 11:30

149

Гражданско дело No 6054/2018, IX състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

18.9.2018 11:30

150

Гражданско дело No 6152/2018, IV състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

18.9.2018 13:30

151

Гражданско дело No 1644/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

19.9.2018 9:00

152

Гражданско дело No 1669/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

19.9.2018 9:00

153

Гражданско дело No 1812/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

19.9.2018 9:00

154

Гражданско дело No 3931/2018, I състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

19.9.2018 9:00

155

Гражданско дело No 5350/2018, XI състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

19.9.2018 9:00

156

Гражданско дело No 5917/2018, XI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

19.9.2018 9:00

157

Гражданско дело No 9125/2017, XIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

19.9.2018 9:30

158

Гражданско дело No 2196/2018, XIII състав

Павлов иск

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

19.9.2018 9:30

159

Гражданско дело No 3097/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

19.9.2018 9:30

160

Гражданско дело No 3368/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

19.9.2018 9:30

161

Гражданско дело No 3918/2018, I състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

19.9.2018 9:30

162

Гражданско дело No 4689/2018, I състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

19.9.2018 9:30

163

Гражданско дело No 4892/2018, I състав

Искове по КЗ

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

19.9.2018 9:30

164

Гражданско дело No 73/2018, XIII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

19.9.2018 10:00

165

Гражданско дело No 2076/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

19.9.2018 10:00

166

Гражданско дело No 2242/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

19.9.2018 10:00

167

Гражданско дело No 3020/2018, XI състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

19.9.2018 10:00

168

Гражданско дело No 4385/2018, I състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

19.9.2018 10:00

169

ЧГД No 5416/2018, XIII състав

Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

19.9.2018 10:00

170

Гражданско дело No 1660/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

19.9.2018 10:30

171

Гражданско дело No 2239/2018, XIII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

19.9.2018 10:30

172

Гражданско дело No 2552/2018, I състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

19.9.2018 10:30

173

Гражданско дело No 3928/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

19.9.2018 10:30

174

Гражданско дело No 4339/2018, I състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

19.9.2018 10:30

175

Гражданско дело No 783/2018, XIII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

19.9.2018 11:00

176

Гражданско дело No 4346/2018, XI състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

19.9.2018 11:00

177

Гражданско дело No 5415/2018, I състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

19.9.2018 11:00

178

Гражданско дело No 5777/2018, XIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

19.9.2018 11:00

179

Гражданско дело No 5794/2018, XI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

19.9.2018 11:00

180

Гражданско дело No 6042/2018, III състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

19.9.2018 13:30

181

Гражданско дело No 9148/2017, III състав

Делба

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

19.9.2018 14:00

182

Гражданско дело No 4891/2018, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

19.9.2018 14:00

183

ЧГД No 5009/2018, III състав

Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

19.9.2018 14:00

184

Гражданско дело No 1863/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

19.9.2018 14:30

185

ЧГД No 5342/2018, III състав

Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

19.9.2018 14:30

186

Гражданско дело No 4504/2018, III състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

19.9.2018 15:00

187

Гражданско дело No 4612/2018, III състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

19.9.2018 15:15

188

Гражданско дело No 2805/2018, XII състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

20.9.2018 9:30

189

Гражданско дело No 2868/2018, XII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

20.9.2018 9:30

190

Гражданско дело No 2812/2018, XII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

20.9.2018 10:00

191

Гражданско дело No 4638/2018, VIII състав

Делба

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

20.9.2018 10:00

192

Гражданско дело No 5447/2018, XII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

20.9.2018 10:00

193

Гражданско дело No 6232/2018, XII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

20.9.2018 10:00

194

Гражданско дело No 9474/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

20.9.2018 10:30

195

Гражданско дело No 791/2018, VIII състав

Искове за недействителност на правни сделки

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

20.9.2018 10:30

196

Гражданско дело No 5309/2018, XII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

20.9.2018 10:45

197

Гражданско дело No 9281/2017, VIII състав

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

20.9.2018 11:00

198

Гражданско дело No 5527/2018, XII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

20.9.2018 11:00

199

Гражданско дело No 5542/2018, XII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

20.9.2018 11:00

200

ЧГД No 2787/2018, VIII състав

Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

20.9.2018 11:30

201

ЧГД No 4419/2018, VIII състав

Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

20.9.2018 11:30

202

Гражданско дело No 1935/2018, VIII състав

Искове за недействителност на правни сделки

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

20.9.2018 13:30

203

Гражданско дело No 4919/2018, XII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

20.9.2018 15:00

204

Гражданско дело No 37/2015, X състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

21.9.2018 10:00

205

Гражданско дело No 54/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

21.9.2018 10:00

206

Гражданско дело No 1864/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

21.9.2018 10:00

207

Гражданско дело No 2365/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

21.9.2018 10:00

208

Гражданско дело No 2386/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

21.9.2018 10:00

209

Гражданско дело No 2020/2017, V състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

21.9.2018 10:30

210

Гражданско дело No 2020/2017, V състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

21.9.2018 10:30

211

Гражданско дело No 1805/2018, V състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

21.9.2018 10:30

212

Гражданско дело No 1872/2018, X състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

21.9.2018 10:30

213

Гражданско дело No 2621/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

21.9.2018 10:30

214

Гражданско дело No 988/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

21.9.2018 11:00

215

Гражданско дело No 1855/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

21.9.2018 11:00

216

Гражданско дело No 3905/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

21.9.2018 11:00

217

Гражданско дело No 4503/2018, V състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

21.9.2018 11:00

218

Гражданско дело No 1861/2018, X състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

21.9.2018 11:30

219

Гражданско дело No 2647/2018, X състав

Облигационни искове между съсобственици

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

21.9.2018 11:30

220

Гражданско дело No 1868/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

21.9.2018 13:30

221

Гражданско дело No 4941/2018, X състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

21.9.2018 13:30

222

ЧГД No 5647/2018, VIII състав

Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

21.9.2018 14:00

223

Гражданско дело No 9588/2016, VII състав

Делба

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

25.9.2018 9:00

224

Гражданско дело No 2863/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

25.9.2018 9:30

225

ЧГД No 5418/2018, VII състав

Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

25.9.2018 9:30

226

Гражданско дело No 1923/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

25.9.2018 10:00

227

Гражданско дело No 3665/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

25.9.2018 10:00

228

Гражданско дело No 4900/2018, X състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

25.9.2018 10:00

229

Гражданско дело No 9547/2017, X състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

25.9.2018 10:30

230

Гражданско дело No 2078/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

25.9.2018 10:30

231

Гражданско дело No 4537/2018, VII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

25.9.2018 10:30

232

Гражданско дело No 4540/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

25.9.2018 10:30

233

Гражданско дело No 2114/2018, VII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

25.9.2018 11:00

234

Гражданско дело No 5860/2018, X състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

25.9.2018 11:00

235

Гражданско дело No 9480/2017, X състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

25.9.2018 11:30

236

ЧГД No 6037/2018, X състав

Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

25.9.2018 11:30

237

Гражданско дело No 4395/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

26.9.2018 9:00

238

Гражданско дело No 9687/2016, XII състав

Делба

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

26.9.2018 9:30

239

Гражданско дело No 4460/2018, IX състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

26.9.2018 9:30

240

Гражданско дело No 5303/2018, XI състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

26.9.2018 9:30

241

Гражданско дело No 2326/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

26.9.2018 9:45

242

Гражданско дело No 8468/2016, III състав

Делба

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

26.9.2018 10:00

243

Гражданско дело No 8017/2017, IX състав

Делба

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

26.9.2018 10:00

244

Гражданско дело No 1405/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

26.9.2018 10:00

245

Гражданско дело No 2395/2018, III състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

26.9.2018 10:00

246

Гражданско дело No 2561/2018, III състав

Искове по ЗУЕС

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

26.9.2018 10:00

247

Гражданско дело No 4079/2018, III състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

26.9.2018 10:00

248

Гражданско дело No 4642/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

26.9.2018 10:15

249

Гражданско дело No 1400/2018, III състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

26.9.2018 10:30

250

Гражданско дело No 1522/2018, XII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

26.9.2018 10:30

251

Гражданско дело No 2766/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

26.9.2018 10:30

252

Гражданско дело No 3118/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

26.9.2018 10:30

253

Гражданско дело No 4933/2018, III състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

26.9.2018 10:30

254

Гражданско дело No 5808/2018, III състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

26.9.2018 10:30

255

Гражданско дело No 3400/2017, III състав

Владелчески искове, иск за изваждане от жилище в ЖСК

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

26.9.2018 11:00

256

Гражданско дело No 8456/2017, III състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

26.9.2018 11:00

257

Гражданско дело No 9090/2017, XII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

26.9.2018 11:00

258

Гражданско дело No 1894/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

26.9.2018 11:00

259

Гражданско дело No 2338/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

26.9.2018 11:00

260

Гражданско дело No 3350/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

26.9.2018 11:00

261

Гражданско дело No 5316/2018, XII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

26.9.2018 11:00

262

Гражданско дело No 2931/2018, II състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

27.9.2018 9:30

263

Гражданско дело No 2099/2018, II състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

27.9.2018 10:00

264

Гражданско дело No 2780/2018, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

27.9.2018 10:00

265

Гражданско дело No 6150/2018, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

27.9.2018 10:00

266

Гражданско дело No 1439/2018, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

27.9.2018 10:30

267

Гражданско дело No 2623/2018, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

27.9.2018 10:30

268

Гражданско дело No 3924/2018, II състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

27.9.2018 10:30

269

Гражданско дело No 9546/2017, V състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

27.9.2018 13:30

270

Гражданско дело No 995/2018, V състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

27.9.2018 14:00

271

Гражданско дело No 9463/2017, XIII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

28.9.2018 9:30

272

Гражданско дело No 2666/2018, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

28.9.2018 9:30

273

Гражданско дело No 3638/2018, XIII състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

28.9.2018 9:30

274

ЧГД No 4473/2018, VII състав

Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

28.9.2018 14:00