Районен съд - Плевен
Справка за свършените ГРАЖДАНСКИ дела през месец НОЕМВРИ 2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 2492/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 1.11.2017г.

2

Гражданско дело No 2782/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 1.11.2017г.

3

Гражданско дело No 2955/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 1.11.2017г.

4

Гражданско дело No 3833/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 1.11.2017г.

5

Гражданско дело No 4047/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 1.11.2017г.

6

Гражданско дело No 4154/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 1.11.2017г.

7

Гражданско дело No 4156/2017, III състав

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 1.11.2017г.

8

Гражданско дело No 4614/2017, III състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 1.11.2017г.

9

Гражданско дело No 4873/2017, IV състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 1.11.2017г.

10

Гражданско дело No 5123/2017, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 1.11.2017г.

11

Гражданско дело No 5486/2017, IX състав

Искове по КЗ

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 1.11.2017г.

12

Гражданско дело No 6360/2017, IV състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 1.11.2017г.

13

Гражданско дело No 6380/2017, III състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 1.11.2017г.

14

Гражданско дело No 7041/2017, XII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 1.11.2017г.

15

Гражданско дело No 8191/2017, VII състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 1.11.2017г.

16

Гражданско дело No 1970/2017, III състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 2.11.2017г.

17

Гражданско дело No 2574/2017, VII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 2.11.2017г.

18

Гражданско дело No 2615/2017, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 2.11.2017г.

19

Гражданско дело No 3508/2017, XI състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 2.11.2017г.

20

Гражданско дело No 4152/2017, I състав

Искове по КЗ

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 2.11.2017г.

21

Гражданско дело No 4679/2017, I състав

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 2.11.2017г.

22

Гражданско дело No 5140/2017, I състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 2.11.2017г.

23

Гражданско дело No 5226/2017, XII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 2.11.2017г.

24

Гражданско дело No 5736/2017, XI състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 2.11.2017г.

25

Гражданско дело No 6178/2017, IV състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 2.11.2017г.

26

Гражданско дело No 6239/2017, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 2.11.2017г.

27

Гражданско дело No 6634/2017, IX състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 2.11.2017г.

28

Гражданско дело No 7245/2017, XII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 2.11.2017г.

29

Гражданско дело No 7731/2017, XII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 2.11.2017г.

30

Гражданско дело No 7960/2017, XI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 2.11.2017г.

31

Гражданско дело No 8310/2016, IX състав

Делба

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 3.11.2017г.

32

Гражданско дело No 3610/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 3.11.2017г.

33

Гражданско дело No 3662/2017, V състав

Искове по ЗОДОВ

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 3.11.2017г.

34

Гражданско дело No 4203/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 3.11.2017г.

35

Гражданско дело No 5775/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 3.11.2017г.

36

Гражданско дело No 6228/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 3.11.2017г.

37

Гражданско дело No 7550/2017, I състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 3.11.2017г.

38

Гражданско дело No 7746/2017, I състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 3.11.2017г.

39

Гражданско дело No 4644/2017, XI състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 6.11.2017г.

40

Гражданско дело No 4651/2017, IX състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 6.11.2017г.

41

Гражданско дело No 4666/2017, VI състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
КАЛИНА К. ФИЛИПОВА

Решение от 6.11.2017г.

42

Гражданско дело No 6028/2017, VI състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
КАЛИНА К. ФИЛИПОВА

Решение от 6.11.2017г.

43

Гражданско дело No 6582/2017, VI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
КАЛИНА К. ФИЛИПОВА

Решение от 6.11.2017г.

44

Гражданско дело No 7139/2017, VI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
КАЛИНА К. ФИЛИПОВА

Решение от 6.11.2017г.

45

Гражданско дело No 7161/2017, VI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
КАЛИНА К. ФИЛИПОВА

Решение от 6.11.2017г.

46

Гражданско дело No 8335/2017, XI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 6.11.2017г.

47

Гражданско дело No 8501/2017, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 6.11.2017г.

48

Гражданско дело No 1003/2016, III състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 7.11.2017г.

49

Гражданско дело No 4699/2017, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 7.11.2017г.

50

Гражданско дело No 4888/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 7.11.2017г.

51

Гражданско дело No 5677/2017, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 7.11.2017г.

52

Гражданско дело No 6233/2017, VII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 7.11.2017г.

53

Гражданско дело No 6382/2017, VII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 7.11.2017г.

54

Гражданско дело No 7734/2017, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 7.11.2017г.

55

Гражданско дело No 8000/2017, VIII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 7.11.2017г.

56

Гражданско дело No 8531/2017, IV състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 7.11.2017г.

57

Гражданско дело No 2575/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 8.11.2017г.

58

Гражданско дело No 3135/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 8.11.2017г.

59

Гражданско дело No 4182/2017, XI състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 8.11.2017г.

60

Гражданско дело No 4229/2017, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 8.11.2017г.

61

Гражданско дело No 4876/2017, IX състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 8.11.2017г.

62

Гражданско дело No 6274/2017, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 8.11.2017г.

63

Гражданско дело No 6358/2017, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 8.11.2017г.

64

Гражданско дело No 7140/2017, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 8.11.2017г.

65

Гражданско дело No 8053/2017, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 8.11.2017г.

66

Гражданско дело No 3813/2017, XII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 9.11.2017г.

67

Гражданско дело No 4155/2017, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 9.11.2017г.

68

Гражданско дело No 5745/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 9.11.2017г.

69

Гражданско дело No 5806/2017, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 9.11.2017г.

70

Гражданско дело No 6759/2017, X състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 9.11.2017г.

71

Гражданско дело No 7821/2017, XII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 9.11.2017г.

72

Гражданско дело No 8147/2017, VI състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
КАЛИНА К. ФИЛИПОВА

Определение от 9.11.2017г.

73

Гражданско дело No 8245/2017, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 9.11.2017г.

74

Гражданско дело No 8664/2017, VIII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 9.11.2017г.

75

Гражданско дело No 8729/2016, V състав

Искове за недействителност на правни сделки

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 10.11.2017г.

76

Гражданско дело No 198/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 10.11.2017г.

77

Гражданско дело No 1903/2017, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 10.11.2017г.

78

Гражданско дело No 2073/2017, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 10.11.2017г.

79

Гражданско дело No 3837/2017, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 10.11.2017г.

80

Гражданско дело No 4458/2017, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 10.11.2017г.

81

Гражданско дело No 5721/2017, XI състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 10.11.2017г.

82

Гражданско дело No 5804/2017, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 10.11.2017г.

83

Гражданско дело No 8244/2017, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 10.11.2017г.

84

Гражданско дело No 1739/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 13.11.2017г.

85

Гражданско дело No 3194/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 13.11.2017г.

86

Гражданско дело No 3773/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 13.11.2017г.

87

Гражданско дело No 4389/2017, VII състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 13.11.2017г.

88

Гражданско дело No 6240/2017, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 13.11.2017г.

89

Гражданско дело No 7226/2017, VIII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 13.11.2017г.

90

Гражданско дело No 8282/2017, XII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 13.11.2017г.

91

Гражданско дело No 8324/2017, V състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 13.11.2017г.

92

Гражданско дело No 3770/2017, XI състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 14.11.2017г.

93

Гражданско дело No 5563/2017, XII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 14.11.2017г.

94

Гражданско дело No 7066/2017, VII състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 14.11.2017г.

95

Гражданско дело No 7305/2017, VII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 14.11.2017г.

96

Гражданско дело No 8065/2017, III състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 14.11.2017г.

97

Гражданско дело No 8152/2017, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 14.11.2017г.

98

Гражданско дело No 8437/2017, XIII състав

Делба

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Определение от 14.11.2017г.

99

Гражданско дело No 2471/2017, V състав

Искове по КЗ

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 15.11.2017г.

100

Гражданско дело No 3781/2017, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 15.11.2017г.

101

Гражданско дело No 4454/2017, IX състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 15.11.2017г.

102

Гражданско дело No 4643/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 15.11.2017г.

103

Гражданско дело No 7378/2017, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 15.11.2017г.

104

Гражданско дело No 7569/2017, VIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 15.11.2017г.

105

Гражданско дело No 9810/2016, I състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 16.11.2017г.

106

Гражданско дело No 381/2017, XI състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 16.11.2017г.

107

Гражданско дело No 1568/2017, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 16.11.2017г.

108

Гражданско дело No 3400/2017, III състав

Владелчески искове, иск за изваждане от жилище в ЖСК

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 16.11.2017г.

109

Гражданско дело No 3771/2017, V състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 16.11.2017г.

110

Гражданско дело No 3932/2017, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 16.11.2017г.

111

Гражданско дело No 4011/2017, X състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 16.11.2017г.

112

Гражданско дело No 4012/2017, X състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 16.11.2017г.

113

Гражданско дело No 4701/2017, X състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 16.11.2017г.

114

Гражданско дело No 4879/2017, V състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 16.11.2017г.

115

Гражданско дело No 5138/2017, X състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 16.11.2017г.

116

Гражданско дело No 5228/2017, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 16.11.2017г.

117

Гражданско дело No 5805/2017, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 16.11.2017г.

118

Гражданско дело No 6776/2017, X състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 16.11.2017г.

119

Гражданско дело No 6874/2017, III състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 16.11.2017г.

120

Гражданско дело No 7722/2017, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 16.11.2017г.

121

Гражданско дело No 8762/2017, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 16.11.2017г.

122

Гражданско дело No 5315/2016, XI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 17.11.2017г.

123

Гражданско дело No 5219/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 17.11.2017г.

124

Гражданско дело No 5642/2017, IV състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 17.11.2017г.

125

Гражданско дело No 6004/2017, IV състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 17.11.2017г.

126

Гражданско дело No 6375/2017, XI състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 17.11.2017г.

127

Гражданско дело No 6545/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 17.11.2017г.

128

Гражданско дело No 7407/2017, V състав

Делба

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 17.11.2017г.

129

Гражданско дело No 7533/2017, IV състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 17.11.2017г.

130

Гражданско дело No 7733/2017, XII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 17.11.2017г.

131

Гражданско дело No 8497/2017, XI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 17.11.2017г.

132

Гражданско дело No 4190/2017, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 20.11.2017г.

133

Гражданско дело No 6873/2017, I състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 20.11.2017г.

134

Гражданско дело No 7466/2017, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 20.11.2017г.

135

Гражданско дело No 4883/2017, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 21.11.2017г.

136

Гражданско дело No 6234/2017, X състав

Иск за установяване на трудов стаж

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 21.11.2017г.

137

Гражданско дело No 6243/2017, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 21.11.2017г.

138

Гражданско дело No 6549/2017, III състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 21.11.2017г.

139

Гражданско дело No 7825/2017, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 21.11.2017г.

140

Гражданско дело No 7961/2017, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 21.11.2017г.

141

Гражданско дело No 4393/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 22.11.2017г.

142

Гражданско дело No 6044/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 22.11.2017г.

143

Гражданско дело No 6395/2017, XI състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 22.11.2017г.

144

Гражданско дело No 7045/2017, I състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Определение от 22.11.2017г.

145

Гражданско дело No 7432/2017, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 22.11.2017г.

146

Гражданско дело No 8330/2017, VIII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 22.11.2017г.

147

Гражданско дело No 8461/2017, XII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 22.11.2017г.

148

Гражданско дело No 8694/2017, IV състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 22.11.2017г.

149

Гражданско дело No 1054/2017, X състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 23.11.2017г.

150

Гражданско дело No 2271/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 23.11.2017г.

151

Гражданско дело No 2787/2017, IX състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 23.11.2017г.

152

Гражданско дело No 5218/2017, VI състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
КАЛИНА К. ФИЛИПОВА

Решение от 23.11.2017г.

153

Гражданско дело No 5521/2017, VI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
КАЛИНА К. ФИЛИПОВА

Решение от 23.11.2017г.

154

Гражданско дело No 5938/2017, XII състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 23.11.2017г.

155

Гражданско дело No 7436/2017, VI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
КАЛИНА К. ФИЛИПОВА

Решение от 23.11.2017г.

156

Гражданско дело No 7465/2017, VI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
КАЛИНА К. ФИЛИПОВА

Решение от 23.11.2017г.

157

Гражданско дело No 8189/2017, IV състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 23.11.2017г.

158

Гражданско дело No 4040/2017, V състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 24.11.2017г.

159

Гражданско дело No 5811/2017, IX състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 24.11.2017г.

160

Гражданско дело No 6287/2017, II състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 24.11.2017г.

161

Гражданско дело No 6589/2017, I състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 24.11.2017г.

162

Гражданско дело No 6670/2017, I състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 24.11.2017г.

163

Гражданско дело No 7797/2017, VIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 24.11.2017г.

164

Гражданско дело No 8069/2017, V състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 24.11.2017г.

165

Гражданско дело No 8769/2017, XIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 24.11.2017г.

166

Гражданско дело No 8/2015, III състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 27.11.2017г.

167

Гражданско дело No 4066/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 27.11.2017г.

168

Гражданско дело No 7248/2017, IX състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 27.11.2017г.

169

Гражданско дело No 8587/2017, XIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 27.11.2017г.

170

Гражданско дело No 8721/2017, X състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 27.11.2017г.

171

Гражданско дело No 8832/2017, VIII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 27.11.2017г.

172

Гражданско дело No 5933/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 28.11.2017г.

173

Гражданско дело No 6379/2017, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 28.11.2017г.

174

Гражданско дело No 6892/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 28.11.2017г.

175

Гражданско дело No 8250/2017, VIII състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 28.11.2017г.

176

Гражданско дело No 8691/2017, III състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 28.11.2017г.

177

Гражданско дело No 9235/2016, IV състав

Делба

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 29.11.2017г.

178

Гражданско дело No 2190/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 29.11.2017г.

179

Гражданско дело No 4904/2017, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 29.11.2017г.

180

Гражданско дело No 5015/2017, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 29.11.2017г.

181

Гражданско дело No 6182/2017, IX състав

Искове за недействителност на правни сделки

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 29.11.2017г.

182

Гражданско дело No 7308/2017, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 29.11.2017г.

183

Гражданско дело No 7874/2017, V състав

ИСКОВЕ ПО КТ

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 29.11.2017г.

184

Гражданско дело No 8052/2017, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 29.11.2017г.

185

Гражданско дело No 8545/2017, IV състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 29.11.2017г.

186

Гражданско дело No 8551/2017, XII състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 29.11.2017г.

187

Гражданско дело No 8579/2017, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 29.11.2017г.

188

Гражданско дело No 5409/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 30.11.2017г.

189

Гражданско дело No 5802/2017, VIII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 30.11.2017г.

190

Гражданско дело No 5968/2017, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 30.11.2017г.

191

Гражданско дело No 6896/2017, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 30.11.2017г.

192

Гражданско дело No 8507/2017, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 30.11.2017г.

193

Гражданско дело No 8841/2017, IX състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 30.11.2017г.

194

Гражданско дело No 8980/2017, XIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Определение от 30.11.2017г.