Районен съд - Плевен
Справка за подлежащите на публикуване съдебни актове по ГРАЖДАНСКИ дела през месец ОКТОМВРИ 2019г.

Вид дело, No и година

Предмет

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

Гражданско дело No 8784/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 1.10.2019г.

Гражданско дело No 149/2019, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 1.10.2019г.

Гражданско дело No 707/2019, V състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 1.10.2019г.

Гражданско дело No 2159/2019, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 1.10.2019г.

Гражданско дело No 2488/2019, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 1.10.2019г.

Гражданско дело No 3160/2019, XIII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 1.10.2019г.

Гражданско дело No 3166/2019, XIII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 1.10.2019г.

Гражданско дело No 3339/2019, XIII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 1.10.2019г.

Гражданско дело No 3556/2019, V състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 1.10.2019г.

Гражданско дело No 4317/2019, VIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 1.10.2019г.

Гражданско дело No 4497/2019, XI състав

Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 1.10.2019г.

Гражданско дело No 4892/2019, VII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 27.9.2019г.

Гражданско дело No 5800/2019, X състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 27.9.2019г.

Гражданско дело No 6382/2019, V състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 1.10.2019г.

Гражданско дело No 2935/2019, II състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 2.10.2019г.

Гражданско дело No 3997/2019, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 2.10.2019г.

Гражданско дело No 5859/2019, XIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 2.10.2019г.

Гражданско дело No 5860/2019, XIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 2.10.2019г.

Гражданско дело No 5861/2019, IV състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 2.10.2019г.

Гражданско дело No 6192/2019, VIII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 2.10.2019г.

Гражданско дело No 5128/2018, XI състав

Делба

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 3.10.2019г.

Гражданско дело No 8786/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 3.10.2019г.

Гражданско дело No 2138/2019, XI състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 3.10.2019г.

Гражданско дело No 3121/2019, XIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 3.10.2019г.

Гражданско дело No 3332/2019, XI състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 3.10.2019г.

Гражданско дело No 3345/2019, XI състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 3.10.2019г.

Гражданско дело No 3594/2019, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 3.10.2019г.

Гражданско дело No 3998/2019, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 3.10.2019г.

Гражданско дело No 4455/2019, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 3.10.2019г.

Гражданско дело No 4895/2019, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 3.10.2019г.

Гражданско дело No 5218/2019, VIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 3.10.2019г.

Гражданско дело No 5428/2019, XI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 3.10.2019г.

Гражданско дело No 5901/2019, XI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 3.10.2019г.

Гражданско дело No 6074/2019, IV състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 3.10.2019г.

Гражданско дело No 8437/2017, XIII състав

Делба

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 4.10.2019г.

Гражданско дело No 1858/2019, IV състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 4.10.2019г.

Гражданско дело No 2262/2019, XI състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 4.10.2019г.

Гражданско дело No 3305/2019, XIII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 30.9.2019г.

Гражданско дело No 3306/2019, IV състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 4.10.2019г.

Гражданско дело No 3310/2019, IV състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 4.10.2019г.

Гражданско дело No 3334/2019, IV състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 4.10.2019г.

Гражданско дело No 5036/2019, IX състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 4.10.2019г.

Гражданско дело No 5248/2019, XI състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 4.10.2019г.

Гражданско дело No 5336/2019, IX състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 4.10.2019г.

Гражданско дело No 6173/2019, XI състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 4.10.2019г.

Гражданско дело No 5857/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 7.10.2019г.

Гражданско дело No 9129/2018, XI състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 7.10.2019г.

Гражданско дело No 833/2019, XIII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 7.10.2019г.

Гражданско дело No 2986/2019, IV състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 7.10.2019г.

Гражданско дело No 3302/2019, IV състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 7.10.2019г.

Гражданско дело No 3343/2019, IX състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 7.10.2019г.

Гражданско дело No 4767/2019, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 3.10.2019г.

Гражданско дело No 5424/2019, XIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 7.10.2019г.

Гражданско дело No 705/2019, XIII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 8.10.2019г.

Гражданско дело No 2003/2019, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 8.10.2019г.

Гражданско дело No 4323/2019, XIII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 8.10.2019г.

Гражданско дело No 4699/2019, I състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 8.10.2019г.

Гражданско дело No 285/2019, XI състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 9.10.2019г.

Гражданско дело No 3073/2019, XIII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 9.10.2019г.

Гражданско дело No 3857/2019, XI състав

Иск за установяване на трудов стаж

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 9.10.2019г.

Гражданско дело No 3921/2019, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 9.10.2019г.

Гражданско дело No 4155/2019, XIII състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 9.10.2019г.

Гражданско дело No 4802/2019, XI състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 9.10.2019г.

Гражданско дело No 5780/2019, XII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 9.10.2019г.

Гражданско дело No 6195/2019, XI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 9.10.2019г.

Гражданско дело No 6276/2019, XI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 9.10.2019г.

Гражданско дело No 6289/2019, XI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 9.10.2019г.

Гражданско дело No 837/2019, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 10.10.2019г.

Гражданско дело No 3154/2019, I състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 10.10.2019г.

Гражданско дело No 3161/2019, I състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 10.10.2019г.

Гражданско дело No 3169/2019, I състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 10.10.2019г.

Гражданско дело No 3304/2019, I състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 10.10.2019г.

Гражданско дело No 3308/2019, I състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 10.10.2019г.

Гражданско дело No 3342/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 10.10.2019г.

Гражданско дело No 3353/2019, I състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 10.10.2019г.

Гражданско дело No 3488/2019, IX състав

Искове по КЗ

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 10.10.2019г.

Гражданско дело No 3589/2019, XI състав

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 10.10.2019г.

Гражданско дело No 4000/2019, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 10.10.2019г.

Гражданско дело No 4113/2019, IX състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 10.10.2019г.

Гражданско дело No 4477/2019, I състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 10.10.2019г.

Гражданско дело No 5185/2019, I състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 10.10.2019г.

Гражданско дело No 5479/2019, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 10.10.2019г.

Гражданско дело No 5621/2019, IX състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 10.10.2019г.

Гражданско дело No 5901/2019, XI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 10.10.2019г.

Гражданско дело No 5111/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 11.10.2019г.

Гражданско дело No 1078/2019, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 11.10.2019г.

Гражданско дело No 1550/2019, VIII състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 11.10.2019г.

Гражданско дело No 1716/2019, II състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 11.10.2019г.

Гражданско дело No 2831/2019, IX състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 11.10.2019г.

Гражданско дело No 2943/2019, VIII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 11.10.2019г.

Гражданско дело No 3075/2019, V състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 11.10.2019г.

Гражданско дело No 3266/2019, X състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 10.10.2019г.

Гражданско дело No 3468/2019, V състав

Искове по КЗ

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 12.10.2019г.

Гражданско дело No 4068/2019, XIII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 11.10.2019г.

Гражданско дело No 4239/2019, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 11.10.2019г.

Гражданско дело No 4437/2019, II състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 9.10.2019г.

Гражданско дело No 4459/2019, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 11.10.2019г.

Гражданско дело No 4809/2019, VII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 11.10.2019г.

Гражданско дело No 5318/2019, XIII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 11.10.2019г.

Гражданско дело No 5498/2019, II състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 11.10.2019г.

Гражданско дело No 5498/2019, II състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Заповед за защита от 11.10.2019г.

Гражданско дело No 5695/2019, IV състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 11.10.2019г.

Гражданско дело No 6114/2019, IX състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 11.10.2019г.

Гражданско дело No 6197/2019, I състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 11.10.2019г.

Гражданско дело No 7130/2018, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 14.10.2019г.

Гражданско дело No 1356/2019, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 14.10.2019г.

Гражданско дело No 1950/2019, VIII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 14.10.2019г.

Гражданско дело No 2004/2019, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 14.10.2019г.

Гражданско дело No 2268/2019, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 14.10.2019г.

Гражданско дело No 2408/2019, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 14.10.2019г.

Гражданско дело No 2490/2019, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 14.10.2019г.

Гражданско дело No 2840/2019, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 14.10.2019г.

Гражданско дело No 2850/2019, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 14.10.2019г.

Гражданско дело No 3550/2019, II състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 14.10.2019г.

Гражданско дело No 3703/2019, V състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 14.10.2019г.

Гражданско дело No 3980/2019, III състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 14.10.2019г.

Гражданско дело No 3999/2019, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 14.10.2019г.

Гражданско дело No 4071/2019, X състав

Искове по КЗ

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 14.10.2019г.

Гражданско дело No 4122/2019, IV състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 14.10.2019г.

Гражданско дело No 4247/2019, VIII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 14.10.2019г.

Гражданско дело No 4499/2019, X състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 14.10.2019г.

Гражданско дело No 5182/2019, XIII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 14.10.2019г.

Гражданско дело No 5465/2019, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 14.10.2019г.

Гражданско дело No 6120/2019, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 14.10.2019г.

Гражданско дело No 6168/2019, V състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 14.10.2019г.

Гражданско дело No 6374/2019, X състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 14.10.2019г.

Гражданско дело No 887/2019, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 15.10.2019г.

Гражданско дело No 1303/2019, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 15.10.2019г.

Гражданско дело No 2000/2019, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 15.10.2019г.

Гражданско дело No 2642/2019, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 15.10.2019г.

Гражданско дело No 3138/2019, III състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 15.10.2019г.

Гражданско дело No 4264/2019, II състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 15.10.2019г.

Гражданско дело No 5047/2019, VIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 15.10.2019г.

Гражданско дело No 5429/2019, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 15.10.2019г.

Гражданско дело No 5464/2019, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 15.10.2019г.

Гражданско дело No 5470/2019, II състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 12.9.2019г.

Гражданско дело No 5696/2019, II състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 15.10.2019г.

Гражданско дело No 6102/2019, I състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Определение от 15.10.2019г.

Гражданско дело No 6129/2019, I състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Определение от 15.10.2019г.

Гражданско дело No 1389/2019, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 16.10.2019г.

Гражданско дело No 2241/2019, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 16.10.2019г.

Гражданско дело No 2860/2019, XIII състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 16.10.2019г.

Гражданско дело No 2946/2019, III състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 16.10.2019г.

Гражданско дело No 2960/2019, III състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 16.10.2019г.

Гражданско дело No 2963/2019, III състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 16.10.2019г.

Гражданско дело No 3059/2019, III състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 16.10.2019г.

Гражданско дело No 3148/2019, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 16.10.2019г.

Гражданско дело No 3159/2019, III състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 16.10.2019г.

Гражданско дело No 3301/2019, III състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 16.10.2019г.

Гражданско дело No 3309/2019, III състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 16.10.2019г.

Гражданско дело No 3347/2019, III състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 16.10.2019г.

Гражданско дело No 3349/2019, III състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 16.10.2019г.

Гражданско дело No 5459/2019, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 16.10.2019г.

Гражданско дело No 5526/2019, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 16.10.2019г.

Гражданско дело No 6190/2019, X състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 16.10.2019г.

Гражданско дело No 6465/2019, II състав

Павлов иск

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 16.10.2019г.

Гражданско дело No 2869/2019, I състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 17.10.2019г.

Гражданско дело No 3791/2019, V състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 17.10.2019г.

Гражданско дело No 3918/2019, I състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 17.10.2019г.

Гражданско дело No 5330/2019, XIII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 17.10.2019г.

Гражданско дело No 6124/2019, XIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 17.10.2019г.

Гражданско дело No 7872/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 18.10.2019г.

Гражданско дело No 8032/2018, IV състав

Делба

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 17.10.2019г.

Гражданско дело No 746/2019, X състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 18.10.2019г.

Гражданско дело No 1244/2019, IV състав

Искове по КЗ

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 18.10.2019г.

Гражданско дело No 1671/2019, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 18.10.2019г.

Гражданско дело No 1996/2019, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 18.10.2019г.

Гражданско дело No 2006/2019, III състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 18.10.2019г.

Гражданско дело No 2140/2019, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 18.10.2019г.

Гражданско дело No 2240/2019, IX състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 18.10.2019г.

Гражданско дело No 2509/2019, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 18.10.2019г.

Гражданско дело No 2836/2019, IV състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 18.10.2019г.

Гражданско дело No 2941/2019, X състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 18.10.2019г.

Гражданско дело No 2964/2019, VIII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 18.10.2019г.

Гражданско дело No 2966/2019, V състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 18.10.2019г.

Гражданско дело No 2971/2019, VIII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 18.10.2019г.

Гражданско дело No 3153/2019, VIII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 18.10.2019г.

Гражданско дело No 3157/2019, V състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 18.10.2019г.

Гражданско дело No 3167/2019, VIII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 18.10.2019г.

Гражданско дело No 3174/2019, VIII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 18.10.2019г.

Гражданско дело No 3269/2019, V състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 18.10.2019г.

Гражданско дело No 3312/2019, V състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 18.10.2019г.

Гражданско дело No 3313/2019, V състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 18.10.2019г.

Гражданско дело No 3318/2019, VIII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 18.10.2019г.

Гражданско дело No 3333/2019, V състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 18.10.2019г.

Гражданско дело No 3335/2019, VIII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 18.10.2019г.

Гражданско дело No 3336/2019, VIII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 18.10.2019г.

Гражданско дело No 3346/2019, VIII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 18.10.2019г.

Гражданско дело No 3351/2019, V състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 18.10.2019г.

Гражданско дело No 3352/2019, VIII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 18.10.2019г.

Гражданско дело No 3555/2019, IX състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 18.10.2019г.

Гражданско дело No 3802/2019, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 18.10.2019г.

Гражданско дело No 3971/2019, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 18.10.2019г.

Гражданско дело No 4180/2019, X състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 18.10.2019г.

Гражданско дело No 4181/2019, V състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 18.10.2019г.

Гражданско дело No 4246/2019, III състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 18.10.2019г.

Гражданско дело No 4643/2019, III състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 18.10.2019г.

Гражданско дело No 5517/2019, III състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 18.10.2019г.

Гражданско дело No 6120/2019, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 18.10.2019г.

Гражданско дело No 6196/2019, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 18.10.2019г.

Гражданско дело No 6367/2019, VIII състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 18.10.2019г.

Гражданско дело No 9586/2017, II състав

Делба

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 21.10.2019г.

Гражданско дело No 2378/2019, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 21.10.2019г.

Гражданско дело No 2459/2019, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 21.10.2019г.

Гражданско дело No 2929/2019, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 21.10.2019г.

Гражданско дело No 4009/2019, II състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 21.10.2019г.

Гражданско дело No 4303/2019, II състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 21.10.2019г.

Гражданско дело No 4358/2019, I състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 21.10.2019г.

Гражданско дело No 4458/2019, V състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 21.10.2019г.

Гражданско дело No 5529/2019, II състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 21.10.2019г.

Гражданско дело No 5866/2019, VIII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 21.10.2019г.

Гражданско дело No 6209/2019, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 21.10.2019г.

Гражданско дело No 8746/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 22.10.2019г.

Гражданско дело No 63/2019, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 22.10.2019г.

Гражданско дело No 980/2019, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 22.10.2019г.

Гражданско дело No 1265/2019, III състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 22.10.2019г.

Гражданско дело No 1953/2019, IV състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 22.10.2019г.

Гражданско дело No 2255/2019, IV състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 22.10.2019г.

Гражданско дело No 2429/2019, IV състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 22.10.2019г.

Гражданско дело No 2456/2019, IV състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 22.10.2019г.

Гражданско дело No 2621/2019, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 22.10.2019г.

Гражданско дело No 2639/2019, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 22.10.2019г.

Гражданско дело No 4503/2019, I състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 22.10.2019г.

Гражданско дело No 5128/2019, I състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 22.10.2019г.

Гражданско дело No 5209/2019, IV състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 22.10.2019г.

Гражданско дело No 269/2019, II състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 23.10.2019г.

Гражданско дело No 542/2019, XI състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 23.10.2019г.

Гражданско дело No 1210/2019, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 23.10.2019г.

Гражданско дело No 1916/2019, XIII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 23.10.2019г.

Гражданско дело No 2460/2019, VII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 23.10.2019г.

Гражданско дело No 2556/2019, XI състав

Искове за имуществена отговорност на работника/служителя

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 23.10.2019г.

Гражданско дело No 2944/2019, IX състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 23.10.2019г.

Гражданско дело No 4501/2019, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 23.10.2019г.

Гражданско дело No 5901/2019, XI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 23.10.2019г.

Гражданско дело No 6063/2019, VIII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 23.10.2019г.

Гражданско дело No 6119/2019, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 23.10.2019г.

Гражданско дело No 6274/2019, VIII състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 23.10.2019г.

Гражданско дело No 6643/2019, VIII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 23.10.2019г.

Гражданско дело No 6849/2019, III състав

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 23.10.2019г.

Гражданско дело No 3591/2017, II състав

Делба

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 27.10.2019г.

Гражданско дело No 5699/2018, II състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 26.10.2019г.

Гражданско дело No 8615/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 25.10.2019г.

Гражданско дело No 133/2019, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 25.10.2019г.

Гражданско дело No 266/2019, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 26.10.2019г.

Гражданско дело No 709/2019, X състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 25.10.2019г.

Гражданско дело No 732/2019, II състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 27.10.2019г.

Гражданско дело No 1207/2019, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 25.10.2019г.

Гражданско дело No 1242/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 25.10.2019г.

Гражданско дело No 1394/2019, X състав

Искове по КЗ

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 25.10.2019г.

Гражданско дело No 1712/2019, III състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 27.10.2019г.

Гражданско дело No 1769/2019, III състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 25.10.2019г.

Гражданско дело No 1871/2019, III състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 25.10.2019г.

Гражданско дело No 1874/2019, III състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 25.10.2019г.

Гражданско дело No 2152/2019, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 25.10.2019г.

Гражданско дело No 2455/2019, III състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 25.10.2019г.

Гражданско дело No 2545/2019, VIII състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 25.10.2019г.

Гражданско дело No 2680/2019, VIII състав

Облигационни искове между съсобственици

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 25.10.2019г.

Гражданско дело No 3325/2019, III състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 26.10.2019г.

Гражданско дело No 3469/2019, II състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 27.10.2019г.

Гражданско дело No 3553/2019, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 25.10.2019г.

Гражданско дело No 3805/2019, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 25.10.2019г.

Гражданско дело No 3835/2019, XI състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 24.10.2019г.

Гражданско дело No 3847/2019, II състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 24.10.2019г.

Гражданско дело No 4244/2019, IV състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 25.10.2019г.

Гражданско дело No 4324/2019, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 25.10.2019г.

Гражданско дело No 4639/2019, XIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 24.10.2019г.

Гражданско дело No 4822/2019, II състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 25.10.2019г.

Гражданско дело No 5001/2019, VIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 25.10.2019г.

Гражданско дело No 5010/2019, II състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 25.10.2019г.

Гражданско дело No 5422/2019, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 25.10.2019г.

Гражданско дело No 5506/2019, X състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 25.10.2019г.

Гражданско дело No 5962/2019, XIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 24.10.2019г.

Гражданско дело No 6101/2019, II състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 24.10.2019г.

Гражданско дело No 6588/2019, IX състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 25.10.2019г.

Гражданско дело No 6644/2019, II състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 25.10.2019г.

Гражданско дело No 6991/2019, X състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 25.10.2019г.

Гражданско дело No 1770/2019, XI състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 28.10.2019г.

Гражданско дело No 1937/2019, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 28.10.2019г.

Гражданско дело No 2544/2019, XIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 28.10.2019г.

Гражданско дело No 2614/2019, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 28.10.2019г.

Гражданско дело No 2934/2019, XI състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 28.10.2019г.

Гражданско дело No 3265/2019, II състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 24.10.2019г.

Гражданско дело No 4632/2019, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 28.10.2019г.

Гражданско дело No 7029/2019, XI състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 28.10.2019г.

Гражданско дело No 714/2019, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 29.10.2019г.

Гражданско дело No 1669/2019, III състав

Делба

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 29.10.2019г.

Гражданско дело No 3046/2019, XIII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 29.10.2019г.

Гражданско дело No 3121/2019, XIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 29.10.2019г.

Гражданско дело No 3273/2019, VII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 29.10.2019г.

Гражданско дело No 3702/2019, V състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 29.10.2019г.

Гражданско дело No 3828/2019, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 29.10.2019г.

Гражданско дело No 4151/2019, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 29.10.2019г.

Гражданско дело No 4482/2019, IX състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 29.10.2019г.

Гражданско дело No 5319/2019, IX състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 29.10.2019г.

Гражданско дело No 5620/2019, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 29.10.2019г.

Гражданско дело No 6839/2019, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 29.10.2019г.

Гражданско дело No 6887/2019, III състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 29.10.2019г.

Гражданско дело No 2438/2018, VII състав

Делба

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 30.10.2019г.

Гражданско дело No 5906/2018, III състав

Владелчески искове, иск за изваждане от жилище в ЖСК

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 30.10.2019г.

Гражданско дело No 8760/2018, I състав

Делба

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 30.10.2019г.

Гражданско дело No 131/2019, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 30.10.2019г.

Гражданско дело No 166/2019, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 30.10.2019г.

Гражданско дело No 1395/2019, XIII състав

Делба

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 30.10.2019г.

Гражданско дело No 2222/2019, V състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 30.10.2019г.

Гражданско дело No 2372/2019, VIII състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 30.10.2019г.

Гражданско дело No 2399/2019, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 30.10.2019г.

Гражданско дело No 2521/2019, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 30.10.2019г.

Гражданско дело No 3916/2019, III състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 30.10.2019г.

Гражданско дело No 4826/2019, VIII състав

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 30.10.2019г.

Гражданско дело No 5358/2019, I състав

Искове по КЗ

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 30.10.2019г.

Гражданско дело No 5512/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 30.10.2019г.

Гражданско дело No 1359/2019, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 31.10.2019г.

Гражданско дело No 2241/2019, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 31.10.2019г.

Гражданско дело No 3149/2019, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 31.10.2019г.

Гражданско дело No 3264/2019, IV състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 29.10.2019г.

Гражданско дело No 3268/2019, IV състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 29.10.2019г.

Гражданско дело No 4047/2019, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 31.10.2019г.

Гражданско дело No 4665/2019, IV състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 31.10.2019г.

Гражданско дело No 5212/2019, V състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 31.10.2019г.

Гражданско дело No 5387/2019, IV състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 31.10.2019г.

Гражданско дело No 5529/2019, II състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 31.10.2019г.

Гражданско дело No 6099/2019, VIII състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 31.10.2019г.

Гражданско дело No 6663/2019, XIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 31.10.2019г.

Гражданско дело No 6840/2019, IX състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 31.10.2019г.

Гражданско дело No 7133/2019, VII състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 31.10.2019г.