Районен съд - Плевен
Справка за подлежащите на публикуване съдебни актове по ГРАЖДАНСКИ дела през месец ОКТОМВРИ 2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1432/2017, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 1.10.2018г.

2

Гражданско дело No 1177/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 1.10.2018г.

3

Гражданско дело No 1195/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 1.10.2018г.

4

Гражданско дело No 2196/2018, XIII състав

Павлов иск

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 1.10.2018г.

5

Гражданско дело No 5130/2018, I състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Определение от 1.10.2018г.

6

Гражданско дело No 6388/2018, VIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 1.10.2018г.

7

Гражданско дело No 6705/2018, VIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 1.10.2018г.

8

Гражданско дело No 6740/2018, I състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 1.10.2018г.

9

Гражданско дело No 6047/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 2.10.2018г.

10

Гражданско дело No 73/2018, XIII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 2.10.2018г.

11

Гражданско дело No 1893/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 2.10.2018г.

12

Гражданско дело No 2835/2018, IV състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 2.10.2018г.

13

Гражданско дело No 4157/2018, IV състав

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 2.10.2018г.

14

Гражданско дело No 6054/2018, IV състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 2.10.2018г.

15

Гражданско дело No 6406/2018, IX състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 2.10.2018г.

16

Гражданско дело No 6636/2018, IV състав

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 2.10.2018г.

17

Гражданско дело No 524/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 3.10.2018г.

18

Гражданско дело No 1335/2018, IX състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 3.10.2018г.

19

Гражданско дело No 1562/2018, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 3.10.2018г.

20

Гражданско дело No 1816/2018, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 3.10.2018г.

21

Гражданско дело No 2931/2018, II състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 27.9.2018г.

22

Гражданско дело No 3908/2018, IX състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 3.10.2018г.

23

Гражданско дело No 4154/2018, IX състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 3.10.2018г.

24

Гражданско дело No 4467/2018, IV състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 3.10.2018г.

25

Гражданско дело No 5004/2018, XII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 3.10.2018г.

26

Гражданско дело No 6439/2018, XI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 3.10.2018г.

27

Гражданско дело No 6475/2018, X състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 3.10.2018г.

28

Гражданско дело No 6754/2018, XI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 3.10.2018г.

29

Гражданско дело No 7104/2018, VII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 3.10.2018г.

30

Гражданско дело No 9090/2017, XII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 5.10.2018г.

31

Гражданско дело No 9474/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 5.10.2018г.

32

Гражданско дело No 1804/2018, VII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 5.10.2018г.

33

Гражданско дело No 2076/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 4.10.2018г.

34

Гражданско дело No 2658/2018, IV състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 4.10.2018г.

35

Гражданско дело No 3351/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 4.10.2018г.

36

Гражданско дело No 3931/2018, I състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 4.10.2018г.

37

Гражданско дело No 4339/2018, I състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 4.10.2018г.

38

Гражданско дело No 4507/2018, V състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 5.10.2018г.

39

Гражданско дело No 4689/2018, I състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 4.10.2018г.

40

Гражданско дело No 4716/2018, VII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 5.10.2018г.

41

Гражданско дело No 5706/2018, VII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 5.10.2018г.

42

Гражданско дело No 5934/2018, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 5.10.2018г.

43

Гражданско дело No 6040/2018, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 5.10.2018г.

44

Гражданско дело No 6058/2018, V състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 5.10.2018г.

45

Гражданско дело No 6149/2018, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 4.10.2018г.

46

Гражданско дело No 6203/2018, I състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 5.10.2018г.

47

Гражданско дело No 6225/2018, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 5.10.2018г.

48

Гражданско дело No 6242/2018, V състав

Искове по ЗОДОВ

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 5.10.2018г.

49

Гражданско дело No 6425/2018, XII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 4.10.2018г.

50

Гражданско дело No 6545/2018, I състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 5.10.2018г.

51

Гражданско дело No 6652/2018, I състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 5.10.2018г.

52

Гражданско дело No 7729/2017, IX състав

Делба

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 8.10.2018г.

53

Гражданско дело No 2105/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 8.10.2018г.

54

Гражданско дело No 2326/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 8.10.2018г.

55

Гражданско дело No 4109/2018, VII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 8.10.2018г.

56

Гражданско дело No 4642/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 8.10.2018г.

57

Гражданско дело No 4919/2018, XII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 8.10.2018г.

58

Гражданско дело No 5461/2018, XI състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 8.10.2018г.

59

Гражданско дело No 6408/2018, XIII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 8.10.2018г.

60

Гражданско дело No 6681/2018, VIII състав

Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 8.10.2018г.

61

Гражданско дело No 1813/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 9.10.2018г.

62

Гражданско дело No 2241/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 9.10.2018г.

63

Гражданско дело No 2718/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 9.10.2018г.

64

Гражданско дело No 2805/2018, XII състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 9.10.2018г.

65

Гражданско дело No 4507/2018, V състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 9.10.2018г.

66

Гражданско дело No 4779/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 9.10.2018г.

67

Гражданско дело No 5469/2018, VIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 9.10.2018г.

68

Гражданско дело No 6152/2018, IV състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 9.10.2018г.

69

Гражданско дело No 6440/2018, XIII състав

Утвърждаване на споразумение за родителски права

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 9.10.2018г.

70

Гражданско дело No 6572/2018, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 9.10.2018г.

71

Гражданско дело No 6794/2018, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 9.10.2018г.

72

Гражданско дело No 1815/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 10.10.2018г.

73

Гражданско дело No 1894/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 10.10.2018г.

74

Гражданско дело No 2492/2018, I състав

Делба

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Определение от 10.10.2018г.

75

Гражданско дело No 2666/2018, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 10.10.2018г.

76

Гражданско дело No 6051/2018, III състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 10.10.2018г.

77

Гражданско дело No 6057/2018, III състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 10.10.2018г.

78

Гражданско дело No 6226/2018, XIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 10.10.2018г.

79

Гражданско дело No 7667/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 11.10.2018г.

80

Гражданско дело No 1667/2018, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 11.10.2018г.

81

Гражданско дело No 2862/2018, IV състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 11.10.2018г.

82

Гражданско дело No 3015/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 11.10.2018г.

83

Гражданско дело No 3103/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 11.10.2018г.

84

Гражданско дело No 3929/2018, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 4.10.2018г.

85

Гражданско дело No 5781/2018, XIII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Определение от 11.10.2018г.

86

Гражданско дело No 1140/2018, III състав

Делба

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 12.10.2018г.

87

Гражданско дело No 1811/2018, V състав

Делба

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 12.10.2018г.

88

Гражданско дело No 2338/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 12.10.2018г.

89

Гражданско дело No 3034/2018, X състав

Делба

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 12.10.2018г.

90

Гражданско дело No 3088/2018, XIII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Определение от 12.10.2018г.

91

Гражданско дело No 3350/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 12.10.2018г.

92

Гражданско дело No 4076/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 12.10.2018г.

93

Гражданско дело No 4733/2018, VIII състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 12.10.2018г.

94

Гражданско дело No 1714/2018, I състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 15.10.2018г.

95

Гражданско дело No 1888/2018, II състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 15.10.2018г.

96

Гражданско дело No 2194/2018, XIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Определение от 15.10.2018г.

97

Гражданско дело No 2879/2018, IX състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 15.10.2018г.

98

Гражданско дело No 4708/2018, I състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 15.10.2018г.

99

Гражданско дело No 6631/2018, XI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 15.10.2018г.

100

Гражданско дело No 6649/2018, XI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 15.10.2018г.

101

Гражданско дело No 6657/2018, XIII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Определение от 15.10.2018г.

102

Гражданско дело No 6692/2018, XII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 11.10.2018г.

103

Гражданско дело No 6791/2018, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 15.10.2018г.

104

Гражданско дело No 1405/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 16.10.2018г.

105

Гражданско дело No 1680/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 16.10.2018г.

106

Гражданско дело No 1801/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 16.10.2018г.

107

Гражданско дело No 1827/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 16.10.2018г.

108

Гражданско дело No 1852/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 16.10.2018г.

109

Гражданско дело No 2340/2018, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 16.10.2018г.

110

Гражданско дело No 2390/2018, II състав

Искове по КЗ

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 16.10.2018г.

111

Гражданско дело No 2863/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 16.10.2018г.

112

Гражданско дело No 4095/2018, III състав

Искове за обезщетение по чл. 200 КТ

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 16.10.2018г.

113

Гражданско дело No 4225/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 16.10.2018г.

114

Гражданско дело No 4732/2018, VII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 16.10.2018г.

115

Гражданско дело No 5447/2018, XII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 16.10.2018г.

116

Гражданско дело No 7431/2017, XII състав

Делба

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 17.10.2018г.

117

Гражданско дело No 2626/2018, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 12.10.2018г.

118

Гражданско дело No 2665/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 17.10.2018г.

119

Гражданско дело No 2953/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 17.10.2018г.

120

Гражданско дело No 3036/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 17.10.2018г.

121

Гражданско дело No 4503/2018, V състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 17.10.2018г.

122

Гражданско дело No 5785/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 17.10.2018г.

123

Гражданско дело No 6148/2018, XII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 17.10.2018г.

124

Гражданско дело No 6391/2018, XIII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 17.10.2018г.

125

Гражданско дело No 6468/2018, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 17.10.2018г.

126

Гражданско дело No 6701/2018, III състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 17.10.2018г.

127

Гражданско дело No 6701/2018, III състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Заповед за защита от 17.10.2018г.

128

Гражданско дело No 9148/2017, III състав

Делба

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 17.10.2018г.

129

Гражданско дело No 54/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 18.10.2018г.

130

Гражданско дело No 1855/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 18.10.2018г.

131

Гражданско дело No 1861/2018, X състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 18.10.2018г.

132

Гражданско дело No 1864/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 18.10.2018г.

133

Гражданско дело No 2372/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 18.10.2018г.

134

Гражданско дело No 2647/2018, X състав

Облигационни искове между съсобственици

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 18.10.2018г.

135

Гражданско дело No 2732/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 18.10.2018г.

136

Гражданско дело No 2871/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 18.10.2018г.

137

Гражданско дело No 3035/2018, III състав

Облигационни искове между съсобственици

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 18.10.2018г.

138

Гражданско дело No 3098/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 18.10.2018г.

139

Гражданско дело No 4104/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 18.10.2018г.

140

Гражданско дело No 5450/2018, III състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 18.10.2018г.

141

Гражданско дело No 5940/2018, III състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 17.10.2018г.

142

Гражданско дело No 6075/2018, II състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 12.10.2018г.

143

Гражданско дело No 6150/2018, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 18.10.2018г.

144

Гражданско дело No 6210/2018, II състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 18.10.2018г.

145

Гражданско дело No 6396/2018, III състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 18.10.2018г.

146

Гражданско дело No 6546/2018, XIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 18.10.2018г.

147

Гражданско дело No 6555/2018, III състав

Делба

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 18.10.2018г.

148

Гражданско дело No 6629/2018, II състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 18.10.2018г.

149

Гражданско дело No 6638/2018, XIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 18.10.2018г.

150

Гражданско дело No 6639/2018, XIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 18.10.2018г.

151

Гражданско дело No 7284/2018, IV състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 18.10.2018г.