Районен съд - Плевен
Справка за подлежащите на публикуване съдебни актове по ГРАЖДАНСКИ дела през месец ОКТОМВРИ 2018г.

Вид дело, No и година

Предмет

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

Гражданско дело No 1432/2017, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 1.10.2018г.

Гражданско дело No 1177/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 1.10.2018г.

Гражданско дело No 1195/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 1.10.2018г.

Гражданско дело No 2196/2018, XIII състав

Павлов иск

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 1.10.2018г.

Гражданско дело No 5130/2018, I състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Определение от 1.10.2018г.

Гражданско дело No 6388/2018, VIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 1.10.2018г.

Гражданско дело No 6705/2018, VIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 1.10.2018г.

Гражданско дело No 6740/2018, I състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 1.10.2018г.

Гражданско дело No 6047/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 2.10.2018г.

Гражданско дело No 73/2018, XIII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 2.10.2018г.

Гражданско дело No 1893/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 2.10.2018г.

Гражданско дело No 2835/2018, IV състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 2.10.2018г.

Гражданско дело No 4157/2018, IV състав

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 2.10.2018г.

Гражданско дело No 6054/2018, IV състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 2.10.2018г.

Гражданско дело No 6406/2018, IX състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 2.10.2018г.

Гражданско дело No 6636/2018, IV състав

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 2.10.2018г.

Гражданско дело No 524/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 3.10.2018г.

Гражданско дело No 1335/2018, IX състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 3.10.2018г.

Гражданско дело No 1562/2018, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 3.10.2018г.

Гражданско дело No 1816/2018, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 3.10.2018г.

Гражданско дело No 2931/2018, II състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 27.9.2018г.

Гражданско дело No 3908/2018, IX състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 3.10.2018г.

Гражданско дело No 4154/2018, IX състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 3.10.2018г.

Гражданско дело No 4467/2018, IV състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 3.10.2018г.

Гражданско дело No 5004/2018, XII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 3.10.2018г.

Гражданско дело No 6439/2018, XI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 3.10.2018г.

Гражданско дело No 6475/2018, X състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 3.10.2018г.

Гражданско дело No 6754/2018, XI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 3.10.2018г.

Гражданско дело No 7104/2018, VII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 3.10.2018г.

Гражданско дело No 9090/2017, XII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 5.10.2018г.

Гражданско дело No 9474/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 5.10.2018г.

Гражданско дело No 1804/2018, VII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 5.10.2018г.

Гражданско дело No 2076/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 4.10.2018г.

Гражданско дело No 2658/2018, IV състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 4.10.2018г.

Гражданско дело No 3351/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 4.10.2018г.

Гражданско дело No 3931/2018, I състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 4.10.2018г.

Гражданско дело No 4339/2018, I състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 4.10.2018г.

Гражданско дело No 4507/2018, V състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 5.10.2018г.

Гражданско дело No 4689/2018, I състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 4.10.2018г.

Гражданско дело No 4716/2018, VII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 5.10.2018г.

Гражданско дело No 5706/2018, VII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 5.10.2018г.

Гражданско дело No 5934/2018, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 5.10.2018г.

Гражданско дело No 6040/2018, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 5.10.2018г.

Гражданско дело No 6058/2018, V състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 5.10.2018г.

Гражданско дело No 6149/2018, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 4.10.2018г.

Гражданско дело No 6203/2018, I състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 5.10.2018г.

Гражданско дело No 6225/2018, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 5.10.2018г.

Гражданско дело No 6242/2018, V състав

Искове по ЗОДОВ

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 5.10.2018г.

Гражданско дело No 6425/2018, XII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 4.10.2018г.

Гражданско дело No 6545/2018, I състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 5.10.2018г.

Гражданско дело No 6652/2018, I състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 5.10.2018г.

Гражданско дело No 7729/2017, IX състав

Делба

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 8.10.2018г.

Гражданско дело No 2105/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 8.10.2018г.

Гражданско дело No 2326/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 8.10.2018г.

Гражданско дело No 4109/2018, VII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 8.10.2018г.

Гражданско дело No 4642/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 8.10.2018г.

Гражданско дело No 4919/2018, XII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 8.10.2018г.

Гражданско дело No 5461/2018, XI състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 8.10.2018г.

Гражданско дело No 6408/2018, XIII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 8.10.2018г.

Гражданско дело No 6681/2018, VIII състав

Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 8.10.2018г.

Гражданско дело No 1813/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 9.10.2018г.

Гражданско дело No 2241/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 9.10.2018г.

Гражданско дело No 2718/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 9.10.2018г.

Гражданско дело No 2805/2018, XII състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 9.10.2018г.

Гражданско дело No 4507/2018, V състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 9.10.2018г.

Гражданско дело No 4779/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 9.10.2018г.

Гражданско дело No 5469/2018, VIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 9.10.2018г.

Гражданско дело No 6152/2018, IV състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 9.10.2018г.

Гражданско дело No 6440/2018, XIII състав

Утвърждаване на споразумение за родителски права

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 9.10.2018г.

Гражданско дело No 6572/2018, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 9.10.2018г.

Гражданско дело No 6794/2018, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 9.10.2018г.

Гражданско дело No 1815/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 10.10.2018г.

Гражданско дело No 1894/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 10.10.2018г.

Гражданско дело No 2492/2018, I състав

Делба

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Определение от 10.10.2018г.

Гражданско дело No 2666/2018, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 10.10.2018г.

Гражданско дело No 6051/2018, III състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 10.10.2018г.

Гражданско дело No 6057/2018, III състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 10.10.2018г.

Гражданско дело No 6226/2018, XIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 10.10.2018г.

Гражданско дело No 7667/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 11.10.2018г.

Гражданско дело No 1667/2018, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 11.10.2018г.

Гражданско дело No 2862/2018, IV състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 11.10.2018г.

Гражданско дело No 3015/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 11.10.2018г.

Гражданско дело No 3103/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 11.10.2018г.

Гражданско дело No 3929/2018, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 4.10.2018г.

Гражданско дело No 5781/2018, XIII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Определение от 11.10.2018г.

Гражданско дело No 1140/2018, III състав

Делба

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 12.10.2018г.

Гражданско дело No 1811/2018, V състав

Делба

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 12.10.2018г.

Гражданско дело No 2338/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 12.10.2018г.

Гражданско дело No 3034/2018, X състав

Делба

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 12.10.2018г.

Гражданско дело No 3088/2018, XIII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Определение от 12.10.2018г.

Гражданско дело No 3350/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 12.10.2018г.

Гражданско дело No 4076/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 12.10.2018г.

Гражданско дело No 4733/2018, VIII състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 12.10.2018г.

Гражданско дело No 1714/2018, I състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 15.10.2018г.

Гражданско дело No 1888/2018, II състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 15.10.2018г.

Гражданско дело No 2194/2018, XIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Определение от 15.10.2018г.

Гражданско дело No 2879/2018, IX състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 15.10.2018г.

Гражданско дело No 4708/2018, I състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 15.10.2018г.

Гражданско дело No 6631/2018, XI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 15.10.2018г.

Гражданско дело No 6649/2018, XI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 15.10.2018г.

Гражданско дело No 6657/2018, XIII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Определение от 15.10.2018г.

Гражданско дело No 6692/2018, XII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 11.10.2018г.

Гражданско дело No 6791/2018, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 15.10.2018г.

Гражданско дело No 37/2015, X състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 19.10.2018г.

Гражданско дело No 8468/2016, III състав

Делба

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 23.10.2018г.

Гражданско дело No 7085/2017, VIII състав

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 19.10.2018г.

Гражданско дело No 7431/2017, XII състав

Делба

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 17.10.2018г.

Гражданско дело No 9148/2017, III състав

Делба

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 17.10.2018г.

Гражданско дело No 54/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 18.10.2018г.

Гражданско дело No 1405/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 16.10.2018г.

Гражданско дело No 1439/2018, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 23.10.2018г.

Гражданско дело No 1522/2018, XII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 23.10.2018г.

Гражданско дело No 1568/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 23.10.2018г.

Гражданско дело No 1662/2018, XIII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 22.10.2018г.

Гражданско дело No 1680/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 16.10.2018г.

Гражданско дело No 1799/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 22.10.2018г.

Гражданско дело No 1801/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 16.10.2018г.

Гражданско дело No 1805/2018, V състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 19.10.2018г.

Гражданско дело No 1827/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 16.10.2018г.

Гражданско дело No 1852/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 16.10.2018г.

Гражданско дело No 1855/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 18.10.2018г.

Гражданско дело No 1856/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 19.10.2018г.

Гражданско дело No 1861/2018, X състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 18.10.2018г.

Гражданско дело No 1864/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 18.10.2018г.

Гражданско дело No 1910/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 19.10.2018г.

Гражданско дело No 1923/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 23.10.2018г.

Гражданско дело No 1924/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 22.10.2018г.

Гражданско дело No 2078/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 23.10.2018г.

Гражданско дело No 2099/2018, II състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 19.10.2018г.

Гражданско дело No 2340/2018, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 16.10.2018г.

Гражданско дело No 2372/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 18.10.2018г.

Гражданско дело No 2390/2018, II състав

Искове по КЗ

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 16.10.2018г.

Гражданско дело No 2515/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 23.10.2018г.

Гражданско дело No 2623/2018, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 23.10.2018г.

Гражданско дело No 2626/2018, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 12.10.2018г.

Гражданско дело No 2647/2018, X състав

Облигационни искове между съсобственици

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 18.10.2018г.

Гражданско дело No 2665/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 17.10.2018г.

Гражданско дело No 2732/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 18.10.2018г.

Гражданско дело No 2766/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 23.10.2018г.

Гражданско дело No 2807/2018, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 23.10.2018г.

Гражданско дело No 2809/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 22.10.2018г.

Гражданско дело No 2863/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 16.10.2018г.

Гражданско дело No 2868/2018, XII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 18.10.2018г.

Гражданско дело No 2871/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 18.10.2018г.

Гражданско дело No 2953/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 17.10.2018г.

Гражданско дело No 3035/2018, III състав

Облигационни искове между съсобственици

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 18.10.2018г.

Гражданско дело No 3036/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 17.10.2018г.

Гражданско дело No 3098/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 18.10.2018г.

Гражданско дело No 3905/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 19.10.2018г.

Гражданско дело No 3924/2018, II състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 23.10.2018г.

Гражданско дело No 4088/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 22.10.2018г.

Гражданско дело No 4095/2018, III състав

Искове за обезщетение по чл. 200 КТ

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 16.10.2018г.

Гражданско дело No 4104/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 18.10.2018г.

Гражданско дело No 4224/2018, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 23.10.2018г.

Гражданско дело No 4225/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 16.10.2018г.

Гражданско дело No 4415/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 23.10.2018г.

Гражданско дело No 4424/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 22.10.2018г.

Гражданско дело No 4503/2018, V състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 17.10.2018г.

Гражданско дело No 4540/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 23.10.2018г.

Гражданско дело No 4732/2018, VII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 16.10.2018г.

Гражданско дело No 5429/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 23.10.2018г.

Гражданско дело No 5447/2018, XII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 16.10.2018г.

Гражданско дело No 5450/2018, III състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 18.10.2018г.

Гражданско дело No 5785/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 17.10.2018г.

Гражданско дело No 5788/2018, XII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 23.10.2018г.

Гражданско дело No 5808/2018, III състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 23.10.2018г.

Гражданско дело No 5851/2018, I състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 19.10.2018г.

Гражданско дело No 5940/2018, III състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 17.10.2018г.

Гражданско дело No 6027/2018, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 23.10.2018г.

Гражданско дело No 6075/2018, II състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 12.10.2018г.

Гражданско дело No 6148/2018, XII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 17.10.2018г.

Гражданско дело No 6150/2018, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 18.10.2018г.

Гражданско дело No 6158/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 23.10.2018г.

Гражданско дело No 6208/2018, IX състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 23.10.2018г.

Гражданско дело No 6209/2018, VIII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 23.10.2018г.

Гражданско дело No 6210/2018, II състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 18.10.2018г.

Гражданско дело No 6391/2018, XIII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 17.10.2018г.

Гражданско дело No 6396/2018, III състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 18.10.2018г.

Гражданско дело No 6410/2018, III състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 19.10.2018г.

Гражданско дело No 6468/2018, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 17.10.2018г.

Гражданско дело No 6546/2018, XIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 18.10.2018г.

Гражданско дело No 6554/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 22.10.2018г.

Гражданско дело No 6555/2018, III състав

Делба

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 18.10.2018г.

Гражданско дело No 6574/2018, IX състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 22.10.2018г.

Гражданско дело No 6629/2018, II състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 18.10.2018г.

Гражданско дело No 6638/2018, XIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 18.10.2018г.

Гражданско дело No 6639/2018, XIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 18.10.2018г.

Гражданско дело No 6689/2018, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 22.10.2018г.

Гражданско дело No 6701/2018, III състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 17.10.2018г.

Гражданско дело No 6703/2018, X състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 23.10.2018г.

Гражданско дело No 6860/2018, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 22.10.2018г.

Гражданско дело No 6897/2018, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 22.10.2018г.

Гражданско дело No 7089/2018, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 19.10.2018г.

Гражданско дело No 7221/2018, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 19.10.2018г.

Гражданско дело No 7284/2018, IV състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 18.10.2018г.

Гражданско дело No 7434/2018, IX състав

Производства по ограничаване и лишаване от родителски права

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 19.10.2018г.

Гражданско дело No 2034/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 24.10.2018г.

Гражданско дело No 2936/2018, VIII състав

Искове за обезщетение по чл. 200 КТ

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 23.10.2018г.

Гражданско дело No 6547/2018, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 24.10.2018г.

Гражданско дело No 6881/2018, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 24.10.2018г.

Гражданско дело No 851/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 25.10.2018г.

Гражданско дело No 1144/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 25.10.2018г.

Гражданско дело No 1410/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 25.10.2018г.

Гражданско дело No 4449/2018, XI състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 25.10.2018г.

Гражданско дело No 6164/2018, IV състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 25.10.2018г.

Гражданско дело No 6369/2018, VIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 25.10.2018г.

Гражданско дело No 6875/2018, XI състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 25.10.2018г.

Гражданско дело No 6883/2018, VIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 25.10.2018г.

Гражданско дело No 7418/2018, XII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 25.10.2018г.

Гражданско дело No 6691/2018, V състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 26.10.2018г.

Гражданско дело No 2395/2018, III състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 29.10.2018г.

Гражданско дело No 4907/2018, XI състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 29.10.2018г.

Гражданско дело No 6079/2018, II състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 29.10.2018г.

Гражданско дело No 7400/2018, X състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 25.10.2018г.

Гражданско дело No 9588/2016, VII състав

Делба

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 30.10.2018г.

Гражданско дело No 2324/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 30.10.2018г.

Гражданско дело No 4786/2018, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Определение от 30.10.2018г.

Гражданско дело No 5417/2018, XI състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 30.10.2018г.

Гражданско дело No 6403/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 30.10.2018г.

Гражданско дело No 6474/2018, XIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Определение от 30.10.2018г.

Гражданско дело No 6633/2018, III състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 30.10.2018г.

Гражданско дело No 6880/2018, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 30.10.2018г.

Гражданско дело No 6976/2018, XI състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 30.10.2018г.

Гражданско дело No 7853/2018, VIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 30.10.2018г.

Гражданско дело No 1666/2018, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Определение от 31.10.2018г.

Гражданско дело No 3085/2018, VII състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 31.10.2018г.

Гражданско дело No 5358/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 31.10.2018г.

Гражданско дело No 6858/2018, XI състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 31.10.2018г.

Гражданско дело No 7220/2018, XI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 31.10.2018г.

Гражданско дело No 7274/2018, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 31.10.2018г.