Районен съд - Плевен
Справка за свършените ГРАЖДАНСКИ дела през м. ОКТОМВРИ 2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1786/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 2.10.2017г.

2

Гражданско дело No 1869/2017, IX състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 2.10.2017г.

3

Гражданско дело No 3136/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 2.10.2017г.

4

Гражданско дело No 3141/2017, VIII състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 2.10.2017г.

5

Гражданско дело No 3144/2017, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 2.10.2017г.

6

Гражданско дело No 3931/2017, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 2.10.2017г.

7

Гражданско дело No 4172/2017, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 2.10.2017г.

8

Гражданско дело No 4188/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 2.10.2017г.

9

Гражданско дело No 4222/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 2.10.2017г.

10

Гражданско дело No 5039/2017, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 2.10.2017г.

11

Гражданско дело No 5212/2017, XII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 2.10.2017г.

12

Гражданско дело No 2881/2015, XII състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 3.10.2017г.

13

Гражданско дело No 8376/2016, IV състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 3.10.2017г.

14

Гражданско дело No 3385/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 3.10.2017г.

15

Гражданско дело No 3588/2017, I състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Определение от 3.10.2017г.

16

Гражданско дело No 3666/2017, IV състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 3.10.2017г.

17

Гражданско дело No 4140/2017, XI състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 3.10.2017г.

18

Гражданско дело No 4223/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 3.10.2017г.

19

Гражданско дело No 4611/2017, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Определение от 3.10.2017г.

20

Гражданско дело No 5345/2017, XII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 3.10.2017г.

21

Гражданско дело No 5984/2017, VIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 3.10.2017г.

21

Гражданско дело No 6002/2017, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 3.10.2017г.

22

Гражданско дело No 1817/2017, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 4.10.2017г.

23

Гражданско дело No 2741/2017, IV състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 4.10.2017г.

24

Гражданско дело No 4046/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 4.10.2017г.

25

Гражданско дело No 4875/2017, VIII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 4.10.2017г.

26

Гражданско дело No 4908/2017, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 4.10.2017г.

27

Гражданско дело No 4945/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 4.10.2017г.

28

Гражданско дело No 5407/2017, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 4.10.2017г.

29

Гражданско дело No 5803/2017, III състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 4.10.2017г.

30

Гражданско дело No 5812/2017, VII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 4.10.2017г.

31

Гражданско дело No 6244/2017, VI състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
КАЛИНА К. ФИЛИПОВА

Определение от 4.10.2017г.

32

Гражданско дело No 7246/2017, IX състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 4.10.2017г.

33

Гражданско дело No 3408/2017, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 5.10.2017г.

34

Гражданско дело No 3816/2017, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 5.10.2017г.

35

Гражданско дело No 4191/2017, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 5.10.2017г.

36

Гражданско дело No 4240/2017, I състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 5.10.2017г.

37

Гражданско дело No 4650/2017, I състав

Иск за изкупуване на част от съсобствен имот

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 5.10.2017г.

38

Гражданско дело No 5713/2017, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 5.10.2017г.

39

Гражданско дело No 5769/2017, I състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 5.10.2017г.

40

Гражданско дело No 6217/2017, I състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 5.10.2017г.

41

Гражданско дело No 7042/2017, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 5.10.2017г.

42

Гражданско дело No 7160/2017, I състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 5.10.2017г.

43

Гражданско дело No 7240/2017, V състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 5.10.2017г.

44

Гражданско дело No 7398/2017, VII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 5.10.2017г.

45

Гражданско дело No 4216/2017, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 6.10.2017г.

46

Гражданско дело No 4401/2017, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 6.10.2017г.

47

Гражданско дело No 4946/2017, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 6.10.2017г.

48

Гражданско дело No 5408/2017, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 6.10.2017г.

49

Гражданско дело No 5746/2017, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 6.10.2017г.

50

Гражданско дело No 6170/2017, VI състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
КАЛИНА К. ФИЛИПОВА

Решение от 6.10.2017г.

51

Гражданско дело No 6265/2017, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 6.10.2017г.

52

Гражданско дело No 6868/2017, XI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 6.10.2017г.

53

Гражданско дело No 6869/2017, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 6.10.2017г.

54

Гражданско дело No 7143/2017, III състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 6.10.2017г.

55

Гражданско дело No 8355/2016, V състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 9.10.2017г.

56

Гражданско дело No 1910/2017, V състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 9.10.2017г.

57

Гражданско дело No 2746/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 9.10.2017г.

58

Гражданско дело No 3139/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 9.10.2017г.

59

Гражданско дело No 3466/2017, V състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 9.10.2017г.

60

Гражданско дело No 4171/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 9.10.2017г.

61

Гражданско дело No 4890/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 9.10.2017г.

62

Гражданско дело No 4910/2017, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 9.10.2017г.

63

Гражданско дело No 6266/2017, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 9.10.2017г.

64

Гражданско дело No 7079/2017, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 9.10.2017г.

65

Гражданско дело No 3069/2017, IX състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 10.10.2017г.

66

Гражданско дело No 3933/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 10.10.2017г.

67

Гражданско дело No 7040/2017, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 10.10.2017г.

68

Гражданско дело No 7402/2017, V състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 10.10.2017г.

69

Гражданско дело No 7580/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 10.10.2017г.

70

Гражданско дело No 985/2017, I състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 11.10.2017г.

71

Гражданско дело No 1972/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 11.10.2017г.

72

Гражданско дело No 2293/2017, I състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 11.10.2017г.

73

Гражданско дело No 3425/2017, V състав

Искове по КЗ

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 11.10.2017г.

74

Гражданско дело No 3453/2017, X състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 11.10.2017г.

75

Гражданско дело No 4392/2017, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 11.10.2017г.

76

Гражданско дело No 4680/2017, VI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
КАЛИНА К. ФИЛИПОВА

Решение от 11.10.2017г.

77

Гражданско дело No 4889/2017, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 11.10.2017г.

78

Гражданско дело No 5217/2017, VI състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
КАЛИНА К. ФИЛИПОВА

Решение от 11.10.2017г.

79

Гражданско дело No 5222/2017, VI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
КАЛИНА К. ФИЛИПОВА

Решение от 11.10.2017г.

80

Гражданско дело No 5310/2017, VI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
КАЛИНА К. ФИЛИПОВА

Решение от 11.10.2017г.

81

Гражданско дело No 6185/2017, VI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
КАЛИНА К. ФИЛИПОВА

Решение от 11.10.2017г.

82

Гражданско дело No 9457/2016, VIII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 12.10.2017г.

83

Гражданско дело No 599/2017, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 12.10.2017г.

84

Гражданско дело No 2158/2017, XI състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 12.10.2017г.

85

Гражданско дело No 2188/2017, V състав

Делба

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 12.10.2017г.

86

Гражданско дело No 2676/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 12.10.2017г.

87

Гражданско дело No 2751/2017, III състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 12.10.2017г.

88

Гражданско дело No 3142/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 12.10.2017г.

89

Гражданско дело No 3779/2017, V състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 12.10.2017г.

90

Гражданско дело No 4067/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 12.10.2017г.

91

Гражданско дело No 4224/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 12.10.2017г.

92

Гражданско дело No 7870/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 12.10.2017г.

93

Гражданско дело No 8481/2016, VIII състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 13.10.2017г.

94

Гражданско дело No 1029/2017, X състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 13.10.2017г.

95

Гражданско дело No 3130/2017, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 13.10.2017г.

96

Гражданско дело No 3618/2017, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 13.10.2017г.

97

Гражданско дело No 4175/2017, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 13.10.2017г.

98

Гражданско дело No 4213/2017, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 13.10.2017г.

99

Гражданско дело No 4215/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 13.10.2017г.

100

Гражданско дело No 4457/2017, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 13.10.2017г.

101

Гражданско дело No 4700/2017, II състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 13.10.2017г.

102

Гражданско дело No 4885/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 13.10.2017г.

103

Гражданско дело No 5393/2017, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 13.10.2017г.

104

Гражданско дело No 5524/2017, III състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 13.10.2017г.

105

Гражданско дело No 5908/2017, VIII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 13.10.2017г.

106

Гражданско дело No 6286/2017, X състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 13.10.2017г.

107

Гражданско дело No 6546/2017, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 13.10.2017г.

108

Гражданско дело No 6666/2017, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 13.10.2017г.

109

Гражданско дело No 6732/2017, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 13.10.2017г.

110

Гражданско дело No 6870/2017, XII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 13.10.2017г.

111

Гражданско дело No 4214/2017, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 14.10.2017г.

112

Гражданско дело No 6550/2017, II състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 14.10.2017г.

113

Гражданско дело No 1324/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 16.10.2017г.

114

Гражданско дело No 1907/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 16.10.2017г.

115

Гражданско дело No 3406/2017, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 16.10.2017г.

116

Гражданско дело No 3407/2017, VII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 16.10.2017г.

117

Гражданско дело No 4218/2017, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 16.10.2017г.

118

Гражданско дело No 7162/2017, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 16.10.2017г.

119

Гражданско дело No 7244/2017, IX състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 16.10.2017г.

120

Гражданско дело No 7912/2017, III състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 16.10.2017г.

121

Гражданско дело No 3122/2017, IV състав

Искове по ЗОДОВ

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 17.10.2017г.

122

Гражданско дело No 3145/2017, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 17.10.2017г.

123

Гражданско дело No 3146/2017, IV състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 17.10.2017г.

124

Гражданско дело No 3383/2017, VIII състав

Искове по ЗУЕС

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 17.10.2017г.

125

Гражданско дело No 3617/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 17.10.2017г.

126

Гражданско дело No 3815/2017, III състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 17.10.2017г.

127

Гражданско дело No 3836/2017, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 17.10.2017г.

128

Гражданско дело No 3928/2017, IV състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 17.10.2017г.

129

Гражданско дело No 4322/2017, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 17.10.2017г.

130

Гражданско дело No 4386/2017, VIII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 17.10.2017г.

131

Гражданско дело No 5308/2017, III състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 17.10.2017г.

132

Гражданско дело No 6635/2017, II състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 17.10.2017г.

133

Гражданско дело No 7726/2017, XI състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 17.10.2017г.

134

Гражданско дело No 7730/2017, V състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 17.10.2017г.

135

Гражданско дело No 7871/2017, XI състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 17.10.2017г.

136

Гражданско дело No 7129/2016, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 18.10.2017г.

137

Гражданско дело No 9515/2016, X състав

Павлов иск

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 18.10.2017г.

138

Гражданско дело No 2197/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 18.10.2017г.

139

Гражданско дело No 3669/2017, IX състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 18.10.2017г.

140

Гражданско дело No 5928/2017, IX състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 18.10.2017г.

141

Гражданско дело No 6594/2017, IV състав

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 18.10.2017г.

142

Гражданско дело No 6865/2017, X състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 18.10.2017г.

143

Гражданско дело No 9413/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 19.10.2017г.

144

Гражданско дело No 364/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 19.10.2017г.

145

Гражданско дело No 2147/2017, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 19.10.2017г.

146

Гражданско дело No 2682/2017, VII състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 19.10.2017г.

147

Гражданско дело No 3131/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 19.10.2017г.

148

Гражданско дело No 4455/2017, VIII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 19.10.2017г.

149

Гражданско дело No 9773/2016, II състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 20.10.2017г.

150

Гражданско дело No 1142/2017, VIII състав

Искове за обезщетение по чл. 200 КТ

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 20.10.2017г.

151

Гражданско дело No 1974/2017, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 20.10.2017г.

152

Гражданско дело No 3568/2017, VIII състав

Искове за недействителност на правни сделки

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 20.10.2017г.

153

Гражданско дело No 4905/2017, VI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
КАЛИНА К. ФИЛИПОВА

Решение от 20.10.2017г.

154

Гражданско дело No 5035/2017, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 20.10.2017г.

155

Гражданско дело No 5313/2017, VI състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
КАЛИНА К. ФИЛИПОВА

Решение от 20.10.2017г.

156

Гражданско дело No 5401/2017, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 20.10.2017г.

157

Гражданско дело No 5971/2017, IX състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 20.10.2017г.

158

Гражданско дело No 5983/2017, I състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 20.10.2017г.

159

Гражданско дело No 6373/2017, XI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 20.10.2017г.

160

Гражданско дело No 6891/2017, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 20.10.2017г.

161

Гражданско дело No 7410/2017, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 20.10.2017г.

162

Гражданско дело No 7549/2017, V състав

Облигационни искове между съсобственици

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 20.10.2017г.

163

Гражданско дело No 8375/2016, V състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 23.10.2017г.

164

Гражданско дело No 9623/2016, V състав

Делба

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 23.10.2017г.

165

Гражданско дело No 4062/2017, XI състав

Делба

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 23.10.2017г.

166

Гражданско дело No 5676/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 23.10.2017г.

167

Гражданско дело No 5793/2017, XI състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 23.10.2017г.

168

Гражданско дело No 6381/2017, III състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 23.10.2017г.

169

Гражданско дело No 6736/2017, VI състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
КАЛИНА К. ФИЛИПОВА

Решение от 23.10.2017г.

170

Гражданско дело No 7055/2017, III състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 23.10.2017г.

171

Гражданско дело No 7243/2017, XI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 23.10.2017г.

172

Гражданско дело No 7439/2017, XI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 23.10.2017г.

173

Гражданско дело No 7872/2017, XII състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 23.10.2017г.

174

Гражданско дело No 1307/2017, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 24.10.2017г.

175

Гражданско дело No 1792/2017, VIII състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 24.10.2017г.

176

Гражданско дело No 4202/2017, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 24.10.2017г.

177

Гражданско дело No 6359/2017, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 24.10.2017г.

178

Гражданско дело No 6373/2017, XI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 24.10.2017г.

179

Гражданско дело No 6393/2017, III състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 24.10.2017г.

180

Гражданско дело No 6656/2017, VIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 24.10.2017г.

181

Гражданско дело No 7411/2017, IX състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 24.10.2017г.

182

Гражданско дело No 7806/2017, VIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 24.10.2017г.

183

Гражданско дело No 1256/2017, XII състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 25.10.2017г.

184

Гражданско дело No 5937/2017, VIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 25.10.2017г.

185

Гражданско дело No 2124/2016, IV състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 26.10.2017г.

186

Гражданско дело No 9608/2016, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 26.10.2017г.

187

Гражданско дело No 1851/2017, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 26.10.2017г.

188

Гражданско дело No 2577/2017, IV състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 26.10.2017г.

189

Гражданско дело No 2611/2017, III състав

Облигационни искове между съсобственици

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 26.10.2017г.

190

Гражданско дело No 3091/2017, VIII състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 26.10.2017г.

191

Гражданско дело No 4044/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 26.10.2017г.

192

Гражданско дело No 4228/2017, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 26.10.2017г.

193

Гражданско дело No 5128/2017, VII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 26.10.2017г.

194

Гражданско дело No 5220/2017, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 26.10.2017г.

195

Гражданско дело No 7311/2017, XI състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 26.10.2017г.

196

Гражданско дело No 8512/2016, III състав

Искове за недействителност на правни сделки

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 27.10.2017г.

197

Гражданско дело No 538/2017, VIII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 27.10.2017г.

198

Гражданско дело No 2453/2017, IX състав

Искове по ЗЗДискр.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 27.10.2017г.

199

Гражданско дело No 2595/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 27.10.2017г.

200

Гражданско дело No 4185/2017, X състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 27.10.2017г.

201

Гражданско дело No 4192/2017, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 27.10.2017г.

202

Гражданско дело No 5016/2017, X състав

Искове по КЗ

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 27.10.2017г.

203

Гражданско дело No 5124/2017, X състав

Искове по КЗ

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 27.10.2017г.

204

Гражданско дело No 5344/2017, V състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 27.10.2017г.

205

Гражданско дело No 6394/2017, III състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 27.10.2017г.

206

Гражданско дело No 6890/2017, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 27.10.2017г.

207

Гражданско дело No 7396/2017, X състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 27.10.2017г.

208

Гражданско дело No 7468/2017, IV състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 27.10.2017г.

209

Гражданско дело No 322/2017, XI състав

Делба

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 30.10.2017г.

210

Гражданско дело No 3179/2017, X състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 30.10.2017г.

211

Гражданско дело No 4217/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 30.10.2017г.

212

Гражданско дело No 7377/2017, VIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 30.10.2017г.

213

Гражданско дело No 8018/2017, XI състав

Искове по КЗ

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 30.10.2017г.

214

Гражданско дело No 4069/2017, III състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 31.10.2017г.

215

Гражданско дело No 4678/2017, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 31.10.2017г.

216

Гражданско дело No 5774/2017, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 31.10.2017г.

217

Гражданско дело No 6009/2017, X състав

Делба

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 31.10.2017г.

218

Гражданско дело No 6236/2017, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 31.10.2017г.

219

Гражданско дело No 7732/2017, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 31.10.2017г.

220

Гражданско дело No 7778/2017, I състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 31.10.2017г.

221

Гражданско дело No 8035/2017, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 31.10.2017г.

222

Гражданско дело No 8206/2017, X състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 31.10.2017г.