Районен съд - Плевен
Справка за подлежащите на публикуване съдебни актове по ГРАЖДАНСКИ дела през месец СЕПТЕМВРИ 2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 5538/2018, V състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 3.9.2018г.

2

Гражданско дело No 4792/2018, V състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 3.9.2018г.

3

Гражданско дело No 5702/2018, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 4.9.2018г.

4

Гражданско дело No 5889/2018, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 4.9.2018г.

5

Гражданско дело No 2630/2018, XIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 5.9.2018г.

6

Гражданско дело No 4463/2018, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 5.9.2018г.

7

Гражданско дело No 5432/2018, VII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 5.9.2018г.

8

Гражданско дело No 5852/2018, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 5.9.2018г.

9

Гражданско дело No 5867/2018, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 5.9.2018г.

10

Гражданско дело No 1128/2018, X състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 7.9.2018г.

11

Гражданско дело No 1397/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 7.9.2018г.

12

Гражданско дело No 1649/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 7.9.2018г.

13

Гражданско дело No 2328/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 7.9.2018г.

14

Гражданско дело No 2359/2018, V състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 7.9.2018г.

15

Гражданско дело No 2516/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 7.9.2018г.

16

Гражданско дело No 2650/2018, X състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 7.9.2018г.

17

Гражданско дело No 3631/2018, V състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 7.9.2018г.

18

Гражданско дело No 5356/2018, IX състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 7.9.2018г.

19

Гражданско дело No 6301/2018, IX състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 7.9.2018г.

20

Гражданско дело No 3093/2012, XI състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 10.9.2018г.

21

Гражданско дело No 6426/2018, VIII състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 10.9.2018г.

22

Гражданско дело No 1441/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 11.9.2018г.

23

Гражданско дело No 1828/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 11.9.2018г.

24

Гражданско дело No 1938/2018, VII състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 11.9.2018г.

25

Гражданско дело No 2646/2018, XIII състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Определение от 11.9.2018г.

26

Гражданско дело No 2731/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 11.9.2018г.

27

Гражданско дело No 1832/2018, VII състав

Искове по КЗ

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 12.9.2018г.

28

Гражданско дело No 2436/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 12.9.2018г.

29

Гражданско дело No 3125/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 12.9.2018г.

30

Гражданско дело No 4530/2018, V състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 12.9.2018г.

31

Гражданско дело No 5900/2018, IX състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 12.9.2018г.

32

Гражданско дело No 1383/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 13.9.2018г.

33

Гражданско дело No 3581/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 13.9.2018г.

34

Гражданско дело No 5117/2018, VIII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 13.9.2018г.

35

Гражданско дело No 5871/2018, I състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 13.9.2018г.

36

Гражданско дело No 9042/2017, IV състав

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 14.9.2018г.

37

Гражданско дело No 1932/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 14.9.2018г.

38

Гражданско дело No 2728/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 14.9.2018г.

39

Гражданско дело No 3360/2018, VII състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 14.9.2018г.

40

Гражданско дело No 4405/2018, XIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 17.9.2018г.

41

Гражданско дело No 4970/2018, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 17.9.2018г.

42

Гражданско дело No 5116/2018, II състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 17.9.2018г.

43

Гражданско дело No 5793/2018, II състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 17.9.2018г.

44

Гражданско дело No 5869/2018, II състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 17.9.2018г.

45

Гражданско дело No 5890/2018, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 17.9.2018г.

46

Гражданско дело No 5901/2018, VIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 17.9.2018г.

47

Гражданско дело No 6198/2018, VIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 17.9.2018г.

48

Гражданско дело No 6199/2018, VIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 17.9.2018г.

49

Гражданско дело No 6201/2018, VIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 17.9.2018г.

50

Гражданско дело No 6202/2018, VIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 17.9.2018г.

51

Гражданско дело No 8648/2017, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 18.9.2018г.

52

Гражданско дело No 2096/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 18.9.2018г.

53

Гражданско дело No 3613/2018, VII състав

Искове по КЗ

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 18.9.2018г.

54

Гражданско дело No 5010/2018, XI състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 18.9.2018г.

55

Гражданско дело No 5473/2018, VII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 18.9.2018г.

56

Гражданско дело No 5631/2017, XII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 19.9.2018г.

57

Гражданско дело No 80/2018, VII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 19.9.2018г.

58

Гражданско дело No 2080/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 19.9.2018г.

59

Гражданско дело No 2245/2018, IX състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 19.9.2018г.

60

Гражданско дело No 4712/2018, II състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 14.9.2018г.

61

Гражданско дело No 4784/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 19.9.2018г.

62

Гражданско дело No 5300/2018, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 19.9.2018г.

63

Гражданско дело No 5415/2018, I състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 19.9.2018г.

64

Гражданско дело No 5446/2018, XII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 19.9.2018г.

65

Гражданско дело No 5917/2018, XI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 19.9.2018г.

66

Гражданско дело No 6059/2018, II състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 19.9.2018г.

67

Гражданско дело No 6200/2018, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 19.9.2018г.

68

Гражданско дело No 9125/2017, XIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Определение от 19.9.2018г.

69

Гражданско дело No 3368/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 19.9.2018г.

70

Гражданско дело No 4346/2018, XI състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 20.9.2018г.

71

Гражданско дело No 4622/2018, XI състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 20.9.2018г.

72

Гражданско дело No 5350/2018, XI състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 20.9.2018г.

73

Гражданско дело No 5527/2018, XII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 20.9.2018г.

74

Гражданско дело No 5794/2018, XI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 20.9.2018г.

75

Гражданско дело No 5872/2018, VII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 20.9.2018г.

76

Гражданско дело No 6042/2018, III състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 19.9.2018г.

77

Гражданско дело No 456/2018, I състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 21.9.2018г.

78

Гражданско дело No 727/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 21.9.2018г.

79

Гражданско дело No 2393/2018, I състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 21.9.2018г.

80

Гражданско дело No 2768/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 21.9.2018г.

81

Гражданско дело No 3340/2018, IV състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 21.9.2018г.

82

Гражданско дело No 3635/2018, I състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 21.9.2018г.

83

Гражданско дело No 3658/2018, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 21.9.2018г.

84

Гражданско дело No 4644/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 21.9.2018г.

85

Гражданско дело No 6244/2018, IV състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 21.9.2018г.

86

Гражданско дело No 9146/2017, XIII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 25.9.2018г.

87

Гражданско дело No 1851/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 25.9.2018г.

88

Гражданско дело No 3020/2018, XI състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 25.9.2018г.

89

Гражданско дело No 4475/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 25.9.2018г.

90

Гражданско дело No 6214/2018, VIII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 25.9.2018г.

91

Гражданско дело No 1354/2018, I състав

Искове по СК - имуществени отношения между съпрузи

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 26.9.2018г.

92

Гражданско дело No 1404/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 26.9.2018г.

93

Гражданско дело No 2035/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 26.9.2018г.

94

Гражданско дело No 4323/2018, I състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 26.9.2018г.

95

Гражданско дело No 5777/2018, XIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 26.9.2018г.

96

Гражданско дело No 5939/2018, V състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 26.9.2018г.

97

Гражданско дело No 3400/2017, III състав

Владелчески искове, иск за изваждане от жилище в ЖСК

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 26.9.2018г.

98

Гражданско дело No 5557/2017, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 28.9.2018г.

99

Гражданско дело No 1644/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 28.9.2018г.

100

Гражданско дело No 1660/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 27.9.2018г.

101

Гражданско дело No 1669/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 28.9.2018г.

102

Гражданско дело No 1812/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 28.9.2018г.

103

Гражданско дело No 2199/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 27.9.2018г.

104

Гражданско дело No 2242/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 28.9.2018г.

105

Гражданско дело No 2360/2018, VII състав

Искове за имуществена отговорност на работника/служителя

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 27.9.2018г.

106

Гражданско дело No 2748/2018, X състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 27.9.2018г.

107

Гражданско дело No 2812/2018, XII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 27.9.2018г.

108

Гражданско дело No 3097/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 28.9.2018г.

109

Гражданско дело No 3918/2018, I състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 28.9.2018г.

110

Гражданско дело No 4098/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 27.9.2018г.

111

Гражданско дело No 4385/2018, I състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 28.9.2018г.

112

Гражданско дело No 4933/2018, III състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 26.9.2018г.

113

Гражданско дело No 5298/2018, I състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 28.9.2018г.

114

Гражданско дело No 5303/2018, XI състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 27.9.2018г.

115

Гражданско дело No 5309/2018, XII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 27.9.2018г.

116

Гражданско дело No 5542/2018, XII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 27.9.2018г.

117

Гражданско дело No 5853/2018, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 28.9.2018г.

118

Гражданско дело No 5855/2018, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 27.9.2018г.

119

Гражданско дело No 5860/2018, X състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 25.9.2018г.

120

Гражданско дело No 5868/2018, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 27.9.2018г.

121

Гражданско дело No 6232/2018, XII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 27.9.2018г.