Районен съд - Плевен
Справка за свършените ГРАЖДАНСКИ дела през месец СЕПТЕМВРИ 2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 5018/2017, II състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 1.9.2017г.

2

Гражданско дело No 5919/2017, VII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 1.9.2017г.

3

Гражданско дело No 4189/2017, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 4.9.2017г.

4

Гражданско дело No 4394/2017, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 4.9.2017г.

5

Гражданско дело No 4882/2017, IX състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 4.9.2017г.

6

Гражданско дело No 2616/2016, XII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 7.9.2017г.

7

Гражданско дело No 5809/2017, VIII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 7.9.2017г.

8

Гражданско дело No 2759/2017, I състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Определение от 11.9.2017г.

9

Гражданско дело No 3835/2017, IV състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 11.9.2017г.

10

Гражданско дело No 4913/2017, VII състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 11.9.2017г.

11

Гражданско дело No 4949/2017, IV състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 11.9.2017г.

12

Гражданско дело No 5628/2017, VII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 11.9.2017г.

13

Гражданско дело No 5710/2017, I състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Определение от 11.9.2017г.

14

Гражданско дело No 6268/2017, VI състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
КАЛИНА К. ФИЛИПОВА

Определение от 11.9.2017г.

15

Гражданско дело No 4408/2017, IX състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 12.9.2017г.

16

Гражданско дело No 4658/2017, VII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 12.9.2017г.

17

Гражданско дело No 4947/2017, XI състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 12.9.2017г.

18

Гражданско дело No 5155/2017, IX състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 12.9.2017г.

19

Гражданско дело No 5554/2017, X състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 12.9.2017г.

20

Гражданско дело No 6006/2017, IV състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 12.9.2017г.

21

Гражданско дело No 3191/2017, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 13.9.2017г.

22

Гражданско дело No 4142/2017, IX състав

Делба

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 13.9.2017г.

23

Гражданско дело No 4892/2017, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 13.9.2017г.

24

Гражданско дело No 5904/2017, VIII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 13.9.2017г.

25

Гражданско дело No 2268/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 14.9.2017г.

26

Гражданско дело No 3067/2017, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 14.9.2017г.

27

Гражданско дело No 3565/2017, X състав

Искове по КЗ

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 14.9.2017г.

28

Гражданско дело No 3567/2017, XI състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 14.9.2017г.

29

Гражданско дело No 4232/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 14.9.2017г.

30

Гражданско дело No 4234/2017, X състав

Искове по КЗ

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 14.9.2017г.

31

Гражданско дело No 5711/2017, XI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 14.9.2017г.

32

Гражданско дело No 3667/2017, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 15.9.2017г.

33

Гражданско дело No 3774/2017, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 15.9.2017г.

34

Гражданско дело No 3323/2017, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Определение от 18.9.2017г.

35

Гражданско дело No 3324/2017, XI състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 18.9.2017г.

36

Гражданско дело No 4396/2017, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Определение от 18.9.2017г.

37

Гражданско дело No 5735/2017, XII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 18.9.2017г.

38

Гражданско дело No 6267/2017, V състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 18.9.2017г.

39

Гражданско дело No 2187/2017, XI състав

Павлов иск

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 19.9.2017г.

40

Гражданско дело No 4061/2017, V състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 19.9.2017г.

41

Гражданско дело No 4201/2017, V състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 19.9.2017г.

42

Гражданско дело No 5230/2017, VII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 19.9.2017г.

43

Гражданско дело No 6944/2016, XI състав

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 20.9.2017г.

44

Гражданско дело No 5413/2017, IX състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 20.9.2017г.

45

Гражданско дело No 1741/2017, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 21.9.2017г.

46

Гражданско дело No 1838/2017, XI състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 21.9.2017г.

47

Гражданско дело No 2267/2017, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 21.9.2017г.

48

Гражданско дело No 2274/2017, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 21.9.2017г.

49

Гражданско дело No 2716/2017, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 21.9.2017г.

50

Гражданско дело No 3386/2017, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 21.9.2017г.

51

Гражданско дело No 3665/2017, I състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 21.9.2017г.

52

Гражданско дело No 4160/2017, I състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 21.9.2017г.

53

Гражданско дело No 4391/2017, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 21.9.2017г.

54

Гражданско дело No 6181/2017, XII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 21.9.2017г.

55

Гражданско дело No 6261/2017, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 21.9.2017г.

56

Гражданско дело No 3619/2017, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 25.9.2017г.

57

Гражданско дело No 5565/2017, XII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 25.9.2017г.

58

Гражданско дело No 5743/2017, X състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 25.9.2017г.

59

Гражданско дело No 6518/2017, X състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 25.9.2017г.

60

Гражданско дело No 811/2017, VII състав

Искове по КЗ

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 26.9.2017г.

61

Гражданско дело No 2380/2017, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 26.9.2017г.

62

Гражданско дело No 2785/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 26.9.2017г.

63

Гражданско дело No 3190/2017, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 26.9.2017г.

64

Гражданско дело No 3387/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 26.9.2017г.

65

Гражданско дело No 4936/2017, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 26.9.2017г.

66

Гражданско дело No 6003/2017, VII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 26.9.2017г.

67

Гражданско дело No 6548/2017, III състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 26.9.2017г.

68

Гражданско дело No 6549/2017, III състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 26.9.2017г.

69

Гражданско дело No 4907/2017, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 27.9.2017г.

70

Гражданско дело No 5425/2017, X състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 27.9.2017г.

71

Гражданско дело No 5627/2017, XII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 27.9.2017г.

72

Гражданско дело No 5810/2017, VIII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 27.9.2017г.

73

Гражданско дело No 6042/2017, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 27.9.2017г.

74

Гражданско дело No 3426/2017, XI състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 28.9.2017г.

75

Гражданско дело No 3613/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 28.9.2017г.

76

Гражданско дело No 4906/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 28.9.2017г.

77

Гражданско дело No 5778/2017, VII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 28.9.2017г.

78

Гражданско дело No 7078/2017, IX състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 28.9.2017г.

79

Гражданско дело No 2361/2017, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 29.9.2017г.

80

Гражданско дело No 3066/2017, X състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 29.9.2017г.

81

Гражданско дело No 5555/2017, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 29.9.2017г.

82

Гражданско дело No 5790/2017, XI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 29.9.2017г.

83

Гражданско дело No 5927/2017, XI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 29.9.2017г.

84

Гражданско дело No 6235/2017, XII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 29.9.2017г.

85

Гражданско дело No 6655/2017, IV състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 29.9.2017г.

86

Гражданско дело No 1877/2017, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 30.9.2017г.

87

Гражданско дело No 3137/2017, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 30.9.2017г.

88

Гражданско дело No 6519/2017, II състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 30.9.2017г.