Районен съд - Плевен
Справка за подлежащи на публикуване съдебните актове по ГРАЖДАНСКИ дела през месец АВГУСТ 2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 250/2018, VIII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 1.8.2018г.

2

Гражданско дело No 2203/2018, III състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 1.8.2018г.

3

Гражданско дело No 2850/2018, I състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 1.8.2018г.

4

Гражданско дело No 2949/2018, III състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 1.8.2018г.

5

Гражданско дело No 4107/2018, IX състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 1.8.2018г.

6

Гражданско дело No 934/2017, VIII състав

Делба

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 2.8.2018г.

7

Гражданско дело No 1882/2018, V състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 2.8.2018г.

8

Гражданско дело No 3329/2018, VIII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 2.8.2018г.

9

Гражданско дело No 4635/2018, VIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 2.8.2018г.

10

Гражданско дело No 5082/2018, XII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 2.8.2018г.

11

Гражданско дело No 7379/2017, III състав

Облигационни искове между съсобственици

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 3.8.2018г.

12

Гражданско дело No 8961/2017, VIII състав

Делба

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 3.8.2018г.

13

Гражданско дело No 4793/2018, VII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 3.8.2018г.

14

Гражданско дело No 1798/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 6.8.2018г.

15

Гражданско дело No 1561/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 7.8.2018г.

16

Гражданско дело No 3383/2018, XII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 7.8.2018г.

17

Гражданско дело No 4454/2018, V състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 7.8.2018г.

18

Гражданско дело No 2450/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 8.8.2018г.

19

Гражданско дело No 2729/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 8.8.2018г.

20

Гражданско дело No 2783/2018, X състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 8.8.2018г.

21

Гражданско дело No 2808/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 8.8.2018г.

22

Гражданско дело No 4710/2018, X състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 8.8.2018г.

23

Гражданско дело No 4917/2018, X състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 8.8.2018г.

24

Гражданско дело No 8685/2017, X състав

Искове за недействителност на правни сделки

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 9.8.2018г.

25

Гражданско дело No 9466/2017, III състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 9.8.2018г.

26

Гражданско дело No 413/2018, III състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 9.8.2018г.

27

Гражданско дело No 1394/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 9.8.2018г.

28

Гражданско дело No 4637/2018, III състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 9.8.2018г.

29

Гражданско дело No 5129/2018, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 9.8.2018г.

30

Гражданско дело No 5340/2018, XIII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 9.8.2018г.

31

Гражданско дело No 1362/2018, III състав

Искове по КЗ

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 10.8.2018г.

32

Гражданско дело No 1200/2018, XI състав

Производства по ограничаване и лишаване от родителски права

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 14.8.2018г.

33

Гражданско дело No 5528/2018, XII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 14.8.2018г.

34

Гражданско дело No 5545/2018, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 14.8.2018г.

35

Гражданско дело No 3121/2018, V състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 15.8.2018г.

36

Гражданско дело No 4704/2018, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 15.8.2018г.

37

Гражданско дело No 5910/2018, X състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 15.8.2018г.

38

Гражданско дело No 8033/2017, III състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 16.8.2018г.

39

Гражданско дело No 4937/2018, III състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 16.8.2018г.

40

Гражданско дело No 5471/2018, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 16.8.2018г.

41

Гражданско дело No 4318/2018, X състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 17.8.2018г.

42

Гражданско дело No 5315/2018, X състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 17.8.2018г.

43

Гражданско дело No 5353/2018, XII състав

Утвърждаване на споразумение за родителски права

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 17.8.2018г.

44

Гражданско дело No 6033/2018, XI състав

Искове по КЗ

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 17.8.2018г.

45

Гражданско дело No 5448/2018, II състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 20.8.2018г.

46

Гражданско дело No 4501/2018, IX състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 21.8.2018г.

47

Гражданско дело No 4719/2018, II състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 21.8.2018г.

48

Гражданско дело No 4760/2018, IV състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 22.8.2018г.

49

Гражданско дело No 5546/2018, XIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 22.8.2018г.

50

Гражданско дело No 3308/2018, III състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 23.8.2018г.

51

Гражданско дело No 5653/2018, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 23.8.2018г.

52

Гражданско дело No 5775/2018, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 23.8.2018г.

53

Гражданско дело No 5776/2018, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 23.8.2018г.

54

Гражданско дело No 5778/2018, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 23.8.2018г.

55

Гражданско дело No 4434/2018, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 24.8.2018г.

56

Гражданско дело No 5072/2018, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 24.8.2018г.

57

Гражданско дело No 5812/2018, IV състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 24.8.2018г.

58

Гражданско дело No 5887/2018, IV състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 24.8.2018г.

59

Гражданско дело No 2734/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 27.8.2018г.

60

Гражданско дело No 4396/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 27.8.2018г.

61

Гражданско дело No 4781/2018, IX състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 27.8.2018г.

62

Гражданско дело No 5895/2018, IX състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 28.8.2018г.

63

Гражданско дело No 2504/2018, II състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 28.8.2018г.

64

Гражданско дело No 4375/2018, X състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 28.8.2018г.

65

Гражданско дело No 4399/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 29.8.2018г.

66

Гражданско дело No 5363/2018, XII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 29.8.2018г.

67

Гражданско дело No 5816/2018, I състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 29.8.2018г.

68

Гражданско дело No 2667/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 30.8.2018г.

69

Гражданско дело No 5458/2018, V състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 28.8.2018г.

70

Гражданско дело No 5652/2018, XIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 30.8.2018г.

71

Гражданско дело No 5697/2018, XIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 30.8.2018г.

72

Гражданско дело No 5774/2018, XIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 30.8.2018г.

73

Гражданско дело No 5854/2018, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 30.8.2018г.

74

Гражданско дело No 5916/2018, XI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 30.8.2018г.

75

Гражданско дело No 5425/2018, VIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 31.8.2018г.

76

Гражданско дело No 6168/2018, IX състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 31.8.2018г.