- .
2015.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 1524/2015, III

-

-

.

:
.

3.8.2015.

2

No 2082/2015, VII

. /

""

...

:
.

3.8.2015.

3

No 2798/2015, III

...

.

:
.

3.8.2015.

4

No 3392/2015, IX

...

...,
...

:
.

3.8.2015.

5

No 6467/2009, VII

...

:
.

4.8.2015.

6

No 2755/2015, IX

.

...

...

:
.

4.8.2015.

7

No 3114/2015, IX

.30

.

 

:
.

4.8.2015.

8

No 3290/2015, V

.30

.

 

:
.

5.8.2015.

9

No 3435/2015, IX

...,
...

 

:
.

5.8.2015.

10

No 1501/2015, III

...

..

:
.

6.8.2015.

11

No 2938/2015, II

...,
...

 

:
.

6.8.2015.

12

No 3129/2015, II

...,
...

 

:
.

6.8.2015.

13

No 3140/2015, II

.30

.

...,
...,
-

:
.

6.8.2015.

14

No 3207/2015, VIII

.30

-

...,
...,
...,
...

:
.

6.8.2015.

15

No 3236/2015, XII

...,
...

 

:
.

6.8.2015.

16

No 3333/2015, V

...,
...

...

:
.

6.8.2015.

17

No 3715/2015, XII

...

 

:
.

6.8.2015.

18

No 1501/2015, III

...

..

:
.

6.8.2015.

19

No 2938/2015, II

...,
...

 

:
.

6.8.2015.

20

No 3129/2015, II

...,
...

 

:
.

6.8.2015.

21

No 3140/2015, II

.30

.

...,
...,
-

:
.

6.8.2015.

22

No 3207/2015, VIII

.30

-

...,
...,
...,
...

:
.

6.8.2015.

23

No 3236/2015, XII

...,
...

 

:
.

6.8.2015.

24

No 3333/2015, V

...,
...

...

:
.

6.8.2015.

25

No 3715/2015, XII

...

 

:
.

6.8.2015.

26

No 1181/2015, II

...,
...,
...

...

:
.

7.8.2015.

27

No 2947/2015, I

...

:
.

7.8.2015.

28

No 3672/2015, XII

...

 

:
.

7.8.2015.

29

No 3722/2015, VII

...

 

:
.

7.8.2015.

30

No 2909/2015, III

...

 

:
.

10.8.2015.

31

No 3748/2015, I

...

 

:
.

10.8.2015.

32

No 3753/2015, I

...

 

:
.

10.8.2015.

33

No 3796/2015, I

...

 

:
.

10.8.2015.

34

No 4720/2014, II

...

...,
...,
...,
...

:
.

11.8.2015.

35

No 2757/2015, III

...,
...

...

:
.

11.8.2015.

36

No 2962/2015, V

...

...

:
.

11.8.2015.

37

No 3813/2015, II

...

 

:
.

11.8.2015.

38

No 3814/2015, II

...

 

:
.

11.8.2015.

39

No 1041/2015, II

...

...

:
.

13.8.2015.

40

No 2910/2015, III

...

:
.

13.8.2015.

41

No 3889/2015, I

...

 

:
.

13.8.2015.

42

No 2413/2014, II

...

:
.

17.8.2015.

43

No 456/2015, III

. /

...

:
.

14.8.2015.

44

No 1245/2015, II

. /

...

...

:
.

14.8.2015.

45

No 3903/2015, II

...

 

:
.

14.8.2015.

46

No 3939/2015, I

...

 

:
.

17.8.2015.

47

No 4478/2014, II

...

...

:
.

18.8.2015.

48

No 3104/2015, I

...

...

:
.

18.8.2015.

49

No 3127/2015, III

.

...

...

:
.

18.8.2015.

50

No 3545/2015, V

...,
...

 

:
.

18.8.2015.

51

No 3575/2015, IX

...

...

:
.

18.8.2015.

52

No 3575/2015, IX

...

...

:
.

18.8.2015.

53

No 4002/2015, I

...

 

:
.

18.8.2015.

54

No 3283/2015, X

.26

...,
...,
...,
...

:
.

19.8.2015.

55

No 3438/2015, II

.26

.

...,
...

:
.

19.8.2015.

56

No 3441/2015, IV

.26

.

...,
...

:
.

19.8.2015.

57

No 3762/2015, II

...

- - - .

:
.

19.8.2015.

58

No 617/2015, II

.19

.

...,
. -,
,
...

:
.

20.8.2015.

59

No 3212/2015, II

.26

.

...,
...

:
.

20.8.2015.

60

No 3416/2015, II

.30

.

...,
,
.

:
.

21.8.2015.

61

No 2735/2015, X

...

:
.

24.8.2015.

62

No 3535/2015, X

...,
...

 

:
.

24.8.2015.

63

No 3668/2015, X

...,
...

 

:
.

24.8.2015.

64

No 3812/2015, V

...

 

:
.

24.8.2015.

65

No 4013/2015, X

...

 

:
.

24.8.2015.

66

No 765/2015, V

. /

...

:
.

25.8.2015.

67

No 2796/2015, X

...

" "

:
.

25.8.2015.

68

No 2948/2015, XII

...

...,
-

:
.

25.8.2015.

69

No 2959/2015, II

...

...

:
.

25.8.2015.

70

No 3333/2015, V

...,
...,
...

...

:
.

25.8.2015.

71

No 3434/2015, VIII

...

...

:
.

25.8.2015.

72

No 4104/2015, I

...

 

:
.

25.8.2015.

73

No 115/2015, II

...

. .

:
.

26.8.2015.

74

No 1015/2015, II

...

. . -

:
.

26.8.2015.

75

No 1183/2015, II

...

..

:
.

26.8.2015.

76

No 2324/2015, II

...

. .

:
.

26.8.2015.

77

No 4109/2008, II

...

:
.

27.8.2015.

78

No 3554/2015, IV

...

-

:
.

27.8.2015.

79

No 4147/2015, I

...

 

:
.

27.8.2015.

80

No 3429/2015, VIII

...

...

:
.

28.8.2015.

81

No 4181/2015, II

...

 

:
.

28.8.2015.