Районен съд - Плевен
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване по ГРАЖДАНСКИ дела през месец ЮЛИ 2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 7913/2017, III състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 2.7.2018г.

2

Гражданско дело No 8184/2017, IV състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 2.7.2018г.

3

Гражданско дело No 9181/2017, X състав

Делба

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 2.7.2018г.

4

Гражданско дело No 9495/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 2.7.2018г.

5

Гражданско дело No 460/2018, II състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 2.7.2018г.

6

Гражданско дело No 1911/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 2.7.2018г.

7

Гражданско дело No 2943/2018, VII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 2.7.2018г.

8

Гражданско дело No 3355/2018, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 2.7.2018г.

9

Гражданско дело No 7408/2017, VII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 3.7.2018г.

10

Гражданско дело No 1572/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 3.7.2018г.

11

Гражданско дело No 1681/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 3.7.2018г.

12

Гражданско дело No 2762/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 2.7.2018г.

13

Гражданско дело No 5744/2017, VII състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 4.7.2018г.

14

Гражданско дело No 1398/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 4.7.2018г.

15

Гражданско дело No 1574/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 4.7.2018г.

16

Гражданско дело No 1937/2018, XI състав

Искове за недействителност на правни сделки

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 4.7.2018г.

17

Гражданско дело No 2735/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 4.7.2018г.

18

Гражданско дело No 4160/2018, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 4.7.2018г.

19

Гражданско дело No 4533/2018, XI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 4.7.2018г.

20

Гражданско дело No 4613/2018, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 4.7.2018г.

21

Гражданско дело No 1385/2018, IV състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 5.7.2018г.

22

Гражданско дело No 1676/2018, X състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 5.7.2018г.

23

Гражданско дело No 1860/2018, IV състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 5.7.2018г.

24

Гражданско дело No 2238/2018, VII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 5.7.2018г.

25

Гражданско дело No 2733/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 5.7.2018г.

26

Гражданско дело No 4379/2018, IX състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 5.7.2018г.

27

Гражданско дело No 4384/2018, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 5.7.2018г.

28

Гражданско дело No 563/2018, II състав

Делба

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 6.7.2018г.

29

Гражданско дело No 2106/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 6.7.2018г.

30

Гражданско дело No 2551/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 6.7.2018г.

31

Гражданско дело No 3327/2018, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 6.7.2018г.

32

Гражданско дело No 4106/2018, II състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 6.7.2018г.

33

Гражданско дело No 4347/2018, I състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 6.7.2018г.

34

Гражданско дело No 5520/2017, XI състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 9.7.2018г.

35

Гражданско дело No 3412/2018, X състав

Делба

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 9.7.2018г.

36

Гражданско дело No 4433/2018, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 9.7.2018г.

37

Гражданско дело No 80/2018, VII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 10.7.2018г.

38

Гражданско дело No 1199/2018, I състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 10.7.2018г.

39

Гражданско дело No 1560/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 10.7.2018г.

40

Гражданско дело No 1576/2018, XI състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 10.7.2018г.

41

Гражданско дело No 1992/2018, XI състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 10.7.2018г.

42

Гражданско дело No 2369/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 10.7.2018г.

43

Гражданско дело No 2445/2018, XI състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 9.7.2018г.

44

Гражданско дело No 3105/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 10.7.2018г.

45

Гражданско дело No 7544/2017, IV състав

Искове по КЗ

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 11.7.2018г.

46

Гражданско дело No 3391/2018, XI състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 11.7.2018г.

47

Гражданско дело No 3917/2018, XII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 11.7.2018г.

48

Гражданско дело No 4388/2018, XIII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 11.7.2018г.

49

Гражданско дело No 4388/2018, XIII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Заповед за защита от 11.7.2018г.

50

Гражданско дело No 4620/2018, XI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 11.7.2018г.

51

Гражданско дело No 3309/2018, V състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 11.7.2018г.

52

Гражданско дело No 3907/2018, V състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 11.7.2018г.

53

Гражданско дело No 3930/2018, V състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 11.7.2018г.

54

Гражданско дело No 2843/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 12.7.2018г.

55

Гражданско дело No 8919/2017, V състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 13.7.2018г.

56

Гражданско дело No 751/2018, V състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 13.7.2018г.

57

Гражданско дело No 982/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 13.7.2018г.

58

Гражданско дело No 1682/2018, II състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 13.7.2018г.

59

Гражданско дело No 1802/2018, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 13.7.2018г.

60

Гражданско дело No 3374/2018, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 13.7.2018г.

61

Гражданско дело No 3416/2018, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 13.7.2018г.

62

Гражданско дело No 3423/2018, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 13.7.2018г.

63

Гражданско дело No 3564/2018, IV състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 13.7.2018г.

64

Гражданско дело No 4420/2018, XIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 13.7.2018г.

65

Гражданско дело No 4476/2018, XIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 13.7.2018г.

66

Гражданско дело No 4727/2018, XIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 13.7.2018г.

67

Гражданско дело No 9304/2017, III състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 14.7.2018г.

68

Гражданско дело No 2032/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 14.7.2018г.

69

Гражданско дело No 7588/2017, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 16.7.2018г.

70

Гражданско дело No 8965/2017, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 16.7.2018г.

71

Гражданско дело No 249/2018, XIII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 16.7.2018г.

72

Гражданско дело No 423/2018, IX състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 16.7.2018г.

73

Гражданско дело No 654/2018, XIII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 16.7.2018г.

74

Гражданско дело No 1567/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 16.7.2018г.

75

Гражданско дело No 1663/2018, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 16.7.2018г.

76

Гражданско дело No 2368/2018, XII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 16.7.2018г.

77

Гражданско дело No 2370/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 16.7.2018г.

78769

Гражданско дело No 3654/2018, III състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 16.7.2018г.

80

Гражданско дело No 3925/2018, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 16.7.2018г.

81

Гражданско дело No 4321/2018, XII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 16.7.2018г.

82

Гражданско дело No 4421/2018, XIII състав

Утвърждаване на споразумение за родителски права

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 16.7.2018г.

83

Гражданско дело No 4538/2018, X състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 16.7.2018г.

84

Гражданско дело No 1334/2018, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 17.7.2018г.

85

Гражданско дело No 3107/2018, II състав

Искове за недействителност на правни сделки

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 17.7.2018г.

86

Гражданско дело No 3369/2018, XII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 17.7.2018г.

87

Гражданско дело No 3615/2018, IX състав

Делба

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 17.7.2018г.

88

Гражданско дело No 4477/2018, VIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 17.7.2018г.

89

Гражданско дело No 4903/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 17.7.2018г.

90

Гражданско дело No 4918/2018, V състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 17.7.2018г.

91

Гражданско дело No 4956/2018, XI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 17.7.2018г.

92

Гражданско дело No 1388/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 18.7.2018г.

93

Гражданско дело No 1806/2018, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 18.7.2018г.

94

Гражданско дело No 2037/2018, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 18.7.2018г.

95

Гражданско дело No 2320/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 18.7.2018г.

96

Гражданско дело No 2545/2018, XII състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 18.7.2018г.

97

Гражданско дело No 3588/2018, VII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 18.7.2018г.

98

Гражданско дело No 4089/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 18.7.2018г.

99

Гражданско дело No 4387/2018, XI състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 18.7.2018г.

100

Гражданско дело No 4727/2018, XIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 18.7.2018г.

101

Гражданско дело No 4954/2018, XI състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 18.7.2018г.

102

Гражданско дело No 69/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 19.7.2018г.

103

Гражданско дело No 480/2018, IV състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 19.7.2018г.

104

Гражданско дело No 2489/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 19.7.2018г.

105

Гражданско дело No 4717/2018, XI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 19.7.2018г.

106

Гражданско дело No 4945/2018, X състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 19.7.2018г.

107

Гражданско дело No 1395/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 20.7.2018г.

1-8

Гражданско дело No 1402/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 20.7.2018г.

109

Гражданско дело No 1708/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 20.7.2018г.

110

Гражданско дело No 1895/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 20.7.2018г.

111

Гражданско дело No 2546/2018, IV състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 20.7.2018г.

112

Гражданско дело No 2547/2018, IV състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 20.7.2018г.

113

Гражданско дело No 2655/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 20.7.2018г.

114

Гражданско дело No 3325/2018, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 20.7.2018г.

115

Гражданско дело No 3374/2018, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 20.7.2018г.

116

Гражданско дело No 4465/2018, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 20.7.2018г.

117

Гражданско дело No 4718/2018, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 20.7.2018г.

118

Гражданско дело No 4782/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 20.7.2018г.

119

Гражданско дело No 4794/2018, IV състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 20.7.2018г.

120

Гражданско дело No 4994/2018, I състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 20.7.2018г.

121

Гражданско дело No 9126/2017, X състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 23.7.2018г.

122

Гражданско дело No 247/2018, XII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 23.7.2018г.

123

Гражданско дело No 1803/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 23.7.2018г.

124

Гражданско дело No 4422/2018, XII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 23.7.2018г.

125

Гражданско дело No 4707/2018, XII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 23.7.2018г.

126

Гражданско дело No 2439/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 24.7.2018г.

127

Гражданско дело No 2649/2018, X състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 24.7.2018г.

128

Гражданско дело No 3612/2018, V състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 24.7.2018г.

129

Гражданско дело No 4233/2018, X състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 24.7.2018г.

130

Гражданско дело No 4634/2018, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 24.7.2018г.

131

Гражданско дело No 4720/2018, II състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 24.7.2018г.

132

Гражданско дело No 4888/2018, V състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 24.7.2018г.

133

Гражданско дело No 4947/2018, X състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 24.7.2018г.

134

Гражданско дело No 5136/2018, V състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 24.7.2018г.

135

Гражданско дело No 459/2018, II състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 25.7.2018г.

136

Гражданско дело No 2505/2018, XIII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Определение от 23.7.2018г.

137

Гражданско дело No 2663/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 25.7.2018г.

138

Гражданско дело No 3099/2018, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 25.7.2018г.

139

Гражданско дело No 3101/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 25.7.2018г.

140

Гражданско дело No 3408/2018, XII състав

Искове за обезщетение по чл. 200 КТ

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 25.7.2018г.

141

Гражданско дело No 3650/2018, XIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 25.7.2018г.

142

Гражданско дело No 4703/2018, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 25.7.2018г.

143

Гражданско дело No 4780/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 25.7.2018г.

144

Гражданско дело No 608/2018, VIII състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 26.7.2018г.

145

Гражданско дело No 784/2018, VIII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 26.7.2018г.

146

Гражданско дело No 1149/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 26.7.2018г.

147

Гражданско дело No 2630/2018, XIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 26.7.2018г.

148

Гражданско дело No 2813/2018, II състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 26.7.2018г.

149

Гражданско дело No 3353/2018, XIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 26.7.2018г.

150

Гражданско дело No 3633/2018, V състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 26.7.2018г.

151

Гражданско дело No 3904/2018, IV състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 26.7.2018г.

152

Гражданско дело No 4226/2018, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 26.7.2018г.

153

Гражданско дело No 4229/2018, XIII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 26.7.2018г.

154

Гражданско дело No 5311/2018, V състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:

БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 26.7.2018г.

155

Гражданско дело No 5156/2017, IX състав

Делба

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 27.7.2018г.

156

Гражданско дело No 1046/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 27.7.2018г.

157

Гражданско дело No 1048/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 27.7.2018г.

158

Гражданско дело No 2038/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 27.7.2018г.

159

Гражданско дело No 2102/2018, III състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 27.7.2018г.

160

Гражданско дело No 2384/2018, III състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 27.7.2018г.

161

Гражданско дело No 2779/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 27.7.2018г.

162

Гражданско дело No 2873/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 27.7.2018г.

163

Гражданско дело No 3655/2018, IX състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 27.7.2018г.

164

Гражданско дело No 3659/2018, IV състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 27.7.2018г.

165

Гражданско дело No 4103/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 27.7.2018г.

166

Гражданско дело No 4382/2018, XIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 27.7.2018г.

167

Гражданско дело No 4621/2018, XIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 27.7.2018г.

168

Гражданско дело No 4730/2018, VIII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 27.7.2018г.

169

Гражданско дело No 4915/2018, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 27.7.2018г.

170

Гражданско дело No 5297/2018, IX състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 27.7.2018г.

171

Гражданско дело No 1178/2018, II състав

Искове по КЗ

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 30.7.2018г.

172

Гражданско дело No 3117/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 30.7.2018г.

173

Гражданско дело No 3903/2018, V състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 30.7.2018г.

174

Гражданско дело No 4383/2018, VIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 30.7.2018г.

175

Гражданско дело No 4617/2018, VIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 30.7.2018г.

176

Гражданско дело No 4797/2018, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 30.7.2018г.

177

Гражданско дело No 4916/2018, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 30.7.2018г.

178

Гражданско дело No 1120/2018, XIII състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Определение от 31.7.2018г.

179

Гражданско дело No 1446/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 31.7.2018г.

180

Гражданско дело No 2782/2018, III състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 31.7.2018г.

181

Гражданско дело No 4478/2018, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 31.7.2018г.

182

Гражданско дело No 4944/2018, VIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 31.7.2018г.

183

Гражданско дело No 5075/2018, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 31.7.2018г.