Районен съд - Плевен
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване по ГРАЖДАНСКИ дела през месец ЮНИ 2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 731/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 1.6.2018г.

2

Гражданско дело No 829/2018, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 1.6.2018г.

3

Гражданско дело No 1448/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 1.6.2018г.

4

Гражданско дело No 1693/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 1.6.2018г.

5

Гражданско дело No 2945/2018, VIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 1.6.2018г.

6

Гражданско дело No 2946/2018, VIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 1.6.2018г.

7

Гражданско дело No 3016/2018, XIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 1.6.2018г.

8

Гражданско дело No 9579/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 4.6.2018г.

9

Гражданско дело No 1024/2018, XIII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 4.6.2018г.

10

Гражданско дело No 2842/2018, XIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 4.6.2018г.

11

Гражданско дело No 830/2018, III състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 5.6.2018г.

12

Гражданско дело No 1574/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 5.6.2018г.

13

Гражданско дело No 1865/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 5.6.2018г.

14

Гражданско дело No 2392/2018, VIII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 5.6.2018г.

15

Гражданско дело No 3359/2018, VII състав

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 5.6.2018г.

16

Гражданско дело No 3366/2018, IV състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 5.6.2018г.

17

Гражданско дело No 3420/2018, XI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 5.6.2018г.

18

Гражданско дело No 7706/2011, X състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 8.6.2018г.

19

Гражданско дело No 6596/2017, VIII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 7.6.2018г.

20

Гражданско дело No 8446/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 7.6.2018г.

21

Гражданско дело No 9036/2017, V състав

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 8.6.2018г.

22

Гражданско дело No 9253/2017, V състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 8.6.2018г.

23

Гражданско дело No 9578/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 7.6.2018г.

24

Гражданско дело No 365/2018, IV състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 8.6.2018г.

25

Гражданско дело No 563/2018, II състав

Делба

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 8.6.2018г.

26

Гражданско дело No 736/2018, I състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 6.6.2018г.

27

Гражданско дело No 1155/2018, IX състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 8.6.2018г.

28

Гражданско дело No 1874/2018, VII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 7.6.2018г.

29

Гражданско дело No 2107/2018, I състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 6.6.2018г.

30

Гражданско дело No 2113/2018, XI състав

Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 7.6.2018г.

31

Гражданско дело No 2382/2018, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 8.6.2018г.

32

Гражданско дело No 2746/2018, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 8.6.2018г.

33

Гражданско дело No 2760/2018, VII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 7.6.2018г.

34

Гражданско дело No 2837/2018, V състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 6.6.2018г.

35

Гражданско дело No 2846/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 6.6.2018г.

36

Гражданско дело No 3119/2018, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 8.6.2018г.

37

Гражданско дело No 3356/2018, XI състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 6.6.2018г.

38

Гражданско дело No 3377/2018, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 8.6.2018г.

39

Гражданско дело No 3381/2018, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 9.6.2018г.

40

Гражданско дело No 3417/2018, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 9.6.2018г.

41

Гражданско дело No 3421/2018, XI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 6.6.2018г.

42

Гражданско дело No 8743/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 11.6.2018г.

43

Гражданско дело No 9380/2017, II състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 11.6.2018г.

44

Гражданско дело No 53/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 11.6.2018г.

45

Гражданско дело No 426/2018, XII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 11.6.2018г.

46

Гражданско дело No 427/2018, II състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 11.6.2018г.

47

Гражданско дело No 620/2018, XIII състав

Искове по ЗОДОВ

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 11.6.2018г.

48

Гражданско дело No 735/2018, XII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 11.6.2018г.

49

Гражданско дело No 912/2018, X състав

Искове по КЗ

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 11.6.2018г.

50

Гражданско дело No 1785/2018, I състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 11.6.2018г.

51

Гражданско дело No 2089/2018, VIII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 11.6.2018г.

52

Гражданско дело No 2325/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 11.6.2018г.

53

Гражданско дело No 3038/2018, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 11.6.2018г.

54

Гражданско дело No 3092/2018, X състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 11.6.2018г.

55

Гражданско дело No 3116/2018, IX състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 11.6.2018г.

56

Гражданско дело No 3293/2018, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 11.6.2018г.

57

Гражданско дело No 3373/2018, XII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 11.6.2018г.

58

Гражданско дело No 3376/2018, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 11.6.2018г.

59

Гражданско дело No 3390/2018, I състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 11.6.2018г.

60

Гражданско дело No 3414/2018, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 11.6.2018г.

61

Гражданско дело No 8759/2017, XIII състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 12.6.2018г.

62

Гражданско дело No 2067/2018, XIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 12.6.2018г.

63

Гражданско дело No 3326/2018, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 12.6.2018г.

64

Гражданско дело No 3413/2018, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 12.6.2018г.

65

Гражданско дело No 3595/2018, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 12.6.2018г.

66

Гражданско дело No 1575/2018, IX състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 13.6.2018г.

67

Гражданско дело No 3322/2018, XIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 13.6.2018г.

68

Гражданско дело No 3358/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 13.6.2018г.

69

Гражданско дело No 7056/2017, IV състав

Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 14.6.2018г.

70

Гражданско дело No 7572/2017, III състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 14.6.2018г.

71

Гражданско дело No 986/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 14.6.2018г.

72

Гражданско дело No 1407/2018, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 14.6.2018г.

73

Гражданско дело No 2743/2018, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 14.6.2018г.

74

Гражданско дело No 2944/2018, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 14.6.2018г.

75

Гражданско дело No 3592/2018, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 14.6.2018г.

76

Гражданско дело No 3597/2018, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 14.6.2018г.

77

Гражданско дело No 3926/2018, V състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 14.6.2018г.

78

Гражданско дело No 4320/2018, XI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 14.6.2018г.

79

Гражданско дело No 1403/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 15.6.2018г.

80

Гражданско дело No 2514/2018, XI състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 15.6.2018г.

81

Гражданско дело No 2560/2018, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 15.6.2018г.

82

Гражданско дело No 3129/2018, III състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 15.6.2018г.

83

Гражданско дело No 3289/2018, XI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 15.6.2018г.

84

Гражданско дело No 3455/2018, IV състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 15.6.2018г.

85

Гражданско дело No 3636/2018, IV състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 15.6.2018г.

86

Гражданско дело No 612/2018, VII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 18.6.2018г.

87

Гражданско дело No 655/2018, X състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 18.6.2018г.

88

Гражданско дело No 1166/2018, X състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 18.6.2018г.

89

Гражданско дело No 1408/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 18.6.2018г.

90

Гражданско дело No 1411/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 18.6.2018г.

91

Гражданско дело No 1445/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 18.6.2018г.

92

Гражданско дело No 1573/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 18.6.2018г.

93

Гражданско дело No 1814/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 18.6.2018г.

94

Гражданско дело No 1867/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 18.6.2018г.

95

Гражданско дело No 1914/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 18.6.2018г.

96

Гражданско дело No 2031/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 18.6.2018г.

97

Гражданско дело No 2033/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 18.6.2018г.

98

Гражданско дело No 3587/2018, XIII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 18.6.2018г.

99

Гражданско дело No 3637/2018, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 18.6.2018г.

100

Гражданско дело No 3648/2018, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 18.6.2018г.

101

Гражданско дело No 3649/2018, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 18.6.2018г.

102

Гражданско дело No 1122/2018, VII състав

Производства по ограничаване и лишаване от родителски права

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 19.6.2018г.

103

Гражданско дело No 1712/2018, III състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 19.6.2018г.

104

Гражданско дело No 1807/2018, VIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 19.6.2018г.

105

Гражданско дело No 2761/2018, X състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 19.6.2018г.

106

Гражданско дело No 3089/2018, XI състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 19.6.2018г.

107

Гражданско дело No 3598/2018, VIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 19.6.2018г.

108

Гражданско дело No 4336/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 19.6.2018г.

109

Гражданско дело No 4392/2018, V състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 19.6.2018г.

110

Гражданско дело No 4405/2018, XIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Определение от 19.6.2018г.

111

Гражданско дело No 8875/2016, II състав

Делба

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 19.6.2018г.

112

Гражданско дело No 2949/2017, I състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Определение от 20.6.2018г.

113

Гражданско дело No 5731/2017, XI състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 20.6.2018г.

114

Гражданско дело No 8918/2017, VII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 20.6.2018г.

115

Гражданско дело No 1447/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 20.6.2018г.

116

Гражданско дело No 2347/2018, XIII състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 20.6.2018г.

117

Гражданско дело No 2907/2018, XI състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 20.6.2018г.

118

Гражданско дело No 4380/2018, V състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 20.6.2018г.

119

Гражданско дело No 9412/2017, VIII състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 21.6.2018г.

120

Гражданско дело No 1197/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 21.6.2018г.

121

Гражданско дело No 1440/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 21.6.2018г.

122

Гражданско дело No 1862/2018, V състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 21.6.2018г.

123

Гражданско дело No 2063/2018, III състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 21.6.2018г.

124

Гражданско дело No 2068/2018, V състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 21.6.2018г.

125

Гражданско дело No 3352/2018, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 21.6.2018г.

126

Гражданско дело No 3409/2018, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 21.6.2018г.

127

Гражданско дело No 3642/2018, VII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 21.6.2018г.

128

Гражданско дело No 3909/2018, VIII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 21.6.2018г.

129

Гражданско дело No 4235/2018, XI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 21.6.2018г.

130

Гражданско дело No 6775/2017, IV състав

Делба

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 22.6.2018г.

131

Гражданско дело No 9383/2017, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 22.6.2018г.

132

Гражданско дело No 651/2018, III състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 22.6.2018г.

133

Гражданско дело No 2443/2018, I състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 22.6.2018г.

134

Гражданско дело No 2487/2018, XIII състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Определение от 22.6.2018г.

135

Гражданско дело No 3017/2018, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 22.6.2018г.

136

Гражданско дело No 3634/2018, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 22.6.2018г.

137

Гражданско дело No 4078/2018, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 22.6.2018г.

138

Гражданско дело No 9417/2016, IV състав

Делба

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 25.6.2018г.

139

Гражданско дело No 8857/2017, XII състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 25.6.2018г.

140

Гражданско дело No 2352/2018, II състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 25.6.2018г.

141

Гражданско дело No 2656/2018, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 25.6.2018г.

142

Гражданско дело No 2908/2018, XIII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 25.6.2018г.

143

Гражданско дело No 3073/2018, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 25.6.2018г.

144

Гражданско дело No 3378/2018, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 25.6.2018г.

145

Гражданско дело No 3452/2018, V състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 25.6.2018г.

146

Гражданско дело No 3646/2018, XIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 25.6.2018г.

147

Гражданско дело No 4105/2018, IX състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 25.6.2018г.

148

Гражданско дело No 8920/2017, XIII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 26.6.2018г.

149

Гражданско дело No 523/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 26.6.2018г.

150

Гражданско дело No 1050/2018, III състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 26.6.2018г.

151

Гражданско дело No 1148/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 26.6.2018г.

152

Гражданско дело No 1671/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 26.6.2018г.

153

Гражданско дело No 2082/2018, X състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 25.6.2018г.

154

Гражданско дело No 2112/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 26.6.2018г.

155

Гражданско дело No 3339/2018, XI състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 26.6.2018г.

156

Гражданско дело No 3453/2018, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 26.6.2018г.

157

Гражданско дело No 3590/2018, V състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 22.6.2018г.

158

Гражданско дело No 3532/2016, XII състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 27.6.2018г.

159

Гражданско дело No 8916/2017, IV състав

Павлов иск

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 27.6.2018г.

160

Гражданско дело No 1360/2018, XIII състав

Делба

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Определение от 27.6.2018г.

161

Гражданско дело No 3422/2018, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 27.6.2018г.

162

Гражданско дело No 3614/2018, IX състав

Искове по КЗ

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 27.6.2018г.

163

Гражданско дело No 4213/2018, V състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 27.6.2018г.

164

Гражданско дело No 2766/2017, IV състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 28.6.2018г.

165

Гражданско дело No 4681/2017, IX състав

Делба

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 26.6.2018г.

166

Гражданско дело No 8185/2017, VIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 28.6.2018г.

167

Гражданско дело No 9150/2017, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 28.6.2018г.

168

Гражданско дело No 2195/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 28.6.2018г.

169

Гражданско дело No 2488/2018, V състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 27.6.2018г.

170

Гражданско дело No 2764/2018, IX състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 28.6.2018г.

171

Гражданско дело No 2938/2018, IV състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 28.6.2018г.

172

Гражданско дело No 3415/2018, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 28.6.2018г.

173

Гражданско дело No 3591/2018, XII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 28.6.2018г.

174

Гражданско дело No 3593/2018, XII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 28.6.2018г.

175

Гражданско дело No 3594/2018, XII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 28.6.2018г.

176

Гражданско дело No 3596/2018, XII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 28.6.2018г.

177

Гражданско дело No 4162/2018, XII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 28.6.2018г.

178

Гражданско дело No 4425/2018, IV състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 28.6.2018г.

179

Гражданско дело No 4706/2018, VII състав

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 28.6.2018г.

180

Гражданско дело No 4903/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 29.6.2018г.

181

Гражданско дело No 8709/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 30.6.2018г.

182

Гражданско дело No 8763/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 29.6.2018г.

183

Гражданско дело No 9086/2017, VIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 29.6.2018г.

184

Гражданско дело No 646/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 29.6.2018г.

185

Гражданско дело No 1331/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 29.6.2018г.

186

Гражданско дело No 2632/2018, V състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 29.6.2018г.

187

Гражданско дело No 2934/2018, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 29.6.2018г.

188

Гражданско дело No 3632/2018, VIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 29.6.2018г.

189

Гражданско дело No 4212/2018, XII състав

Делба

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 29.6.2018г.

190

Гражданско дело No 4237/2018, XII състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 29.6.2018г.

191

Гражданско дело No 4319/2018, VIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 29.6.2018г.

192

Гражданско дело No 4477/2018, VIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 29.6.2018г.