Районен съд - Плевен
Справка за свършените ГРАЖДАНСКИ дела през месец ЮНИ 2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 6313/2015, IX състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 1.6.2017г.

2

Гражданско дело No 4762/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 1.6.2017г.

3

Гражданско дело No 7611/2016, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 1.6.2017г.

4

Гражданско дело No 366/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 1.6.2017г.

5

Гражданско дело No 1594/2017, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 1.6.2017г.

6

Гражданско дело No 1612/2017, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 1.6.2017г.

7

Гражданско дело No 2270/2017, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 1.6.2017г.

8

Гражданско дело No 2364/2017, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 1.6.2017г.

9

Гражданско дело No 2674/2017, X състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 1.6.2017г.

10

Гражданско дело No 2858/2017, I състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 1.6.2017г.

11

Гражданско дело No 3344/2017, IV състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 1.6.2017г.

12

Гражданско дело No 3590/2017, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 1.6.2017г.

13

Гражданско дело No 3822/2017, VIII състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 1.6.2017г.

14

Гражданско дело No 3656/2016, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 2.6.2017г.

15

Гражданско дело No 6504/2016, V състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 2.6.2017г.

16

Гражданско дело No 8233/2016, V състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 2.6.2017г.

17

Гражданско дело No 8371/2016, IV състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 2.6.2017г.

18

Гражданско дело No 1976/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 2.6.2017г.

19

Гражданско дело No 2673/2017, IV състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 2.6.2017г.

20

Гражданско дело No 3121/2017, XII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 2.6.2017г.

21

Гражданско дело No 43/2017, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 5.6.2017г.

22

Гражданско дело No 45/2017, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 5.6.2017г.

23

Гражданско дело No 910/2017, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 5.6.2017г.

24

Гражданско дело No 933/2017, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 5.6.2017г.

25

Гражданско дело No 1400/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 5.6.2017г.

26

Гражданско дело No 2677/2017, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 5.6.2017г.

27

Гражданско дело No 3418/2017, V състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 5.6.2017г.

28

Гражданско дело No 6930/2016, II състав

Владелчески искове, иск за изваждане от жилище в ЖСК

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 6.6.2017г.

29

Гражданско дело No 8399/2016, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 6.6.2017г.

30

Гражданско дело No 8817/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 6.6.2017г.

31

Гражданско дело No 747/2017, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 6.6.2017г.

32

Гражданско дело No 1746/2017, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 6.6.2017г.

33

Гражданско дело No 1853/2017, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 6.6.2017г.

34

Гражданско дело No 3124/2017, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 6.6.2017г.

35

Гражданско дело No 3942/2017, XII състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 6.6.2017г.

36

Гражданско дело No 3944/2017, IX състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 6.6.2017г.

37

Гражданско дело No 4007/2017, XII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 6.6.2017г.

38

Гражданско дело No 1230/2016, II състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Разпореждане от 7.6.2017г.

39

Гражданско дело No 8564/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 7.6.2017г.

40

Гражданско дело No 895/2017, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 7.6.2017г.

41

Гражданско дело No 1208/2017, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 7.6.2017г.

42

Гражданско дело No 1822/2017, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 7.6.2017г.

43

Гражданско дело No 2786/2017, III състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 7.6.2017г.

44

Гражданско дело No 5598/2016, VII състав

Искове за недействителност на правни сделки

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 8.6.2017г.

45

Гражданско дело No 9623/2016, V състав

Делба

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 8.6.2017г.

46

Гражданско дело No 1848/2017, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 8.6.2017г.

47

Гражданско дело No 2023/2017, II състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 8.6.2017г.

48

Гражданско дело No 2295/2017, II състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 8.6.2017г.

49

Гражданско дело No 3074/2017, II състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Разпореждане от 8.6.2017г.

50

Гражданско дело No 3775/2017, IV състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 8.6.2017г.

51

Гражданско дело No 6969/2012, XI състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 9.6.2017г.

52

Гражданско дело No 86/2014, VIII състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 9.6.2017г.

53

Гражданско дело No 5931/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 9.6.2017г.

54

Гражданско дело No 7050/2016, III състав

Искове по КЗ

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 9.6.2017г.

55

Гражданско дело No 7293/2016, V състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 9.6.2017г.

56

Гражданско дело No 7671/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 9.6.2017г.

57

Гражданско дело No 9337/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 9.6.2017г.

58

Гражданско дело No 889/2017, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 9.6.2017г.

59

Гражданско дело No 918/2017, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 9.6.2017г.

60

Гражданско дело No 927/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 9.6.2017г.

61

Гражданско дело No 931/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 9.6.2017г.

62

Гражданско дело No 1055/2017, II състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 9.6.2017г.

63

Гражданско дело No 1267/2017, X състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 9.6.2017г.

64

Гражданско дело No 1738/2017, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 9.6.2017г.

65

Гражданско дело No 2001/2017, I състав

Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 9.6.2017г.

66

Гражданско дело No 3193/2017, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 9.6.2017г.

67

Гражданско дело No 3612/2017, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 9.6.2017г.

68

Гражданско дело No 3946/2017, XI състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 9.6.2017г.

69

Гражданско дело No 7660/2016, IV състав

Делба

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 12.6.2017г.

70

Гражданско дело No 8189/2016, IV състав

Делба

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 12.6.2017г.

71

Гражданско дело No 888/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 12.6.2017г.

72

Гражданско дело No 1134/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 12.6.2017г.

73

Гражданско дело No 1813/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 12.6.2017г.

74

Гражданско дело No 2195/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 12.6.2017г.

75

Гражданско дело No 2723/2017, IV състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 12.6.2017г.

76

Гражданско дело No 3430/2017, V състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 12.6.2017г.

77

Гражданско дело No 3772/2017, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 12.6.2017г.

78

Гражданско дело No 3826/2017, X състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 12.6.2017г.

79

Гражданско дело No 3929/2017, XII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 12.6.2017г.

80

Гражданско дело No 8811/2016, II състав

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 13.6.2017г.

81

Гражданско дело No 1255/2017, IX състав

Искове по ЗЗПотр.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 13.6.2017г.

82

Гражданско дело No 2290/2017, XI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 13.6.2017г.

83

Гражданско дело No 2930/2017, XI състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 13.6.2017г.

84

Гражданско дело No 3776/2017, XI състав

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 13.6.2017г.

85

Гражданско дело No 3783/2017, V състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 13.6.2017г.

86

Гражданско дело No 3783/2017, V състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Заповед за защита от 13.6.2017г.

87

Гражданско дело No 925/2015, IX състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 14.6.2017г.

88

Гражданско дело No 371/2017, VII състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 14.6.2017г.

89

Гражданско дело No 2475/2017, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 14.6.2017г.

90

Гражданско дело No 2613/2017, VIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 14.6.2017г.

91

Гражданско дело No 2926/2017, XII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 14.6.2017г.

92

Гражданско дело No 3616/2017, IX състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 14.6.2017г.

93

Гражданско дело No 3994/2017, V състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 14.6.2017г.

94

Гражданско дело No 4065/2017, IX състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 14.6.2017г.

95

Гражданско дело No 6909/2016, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 15.6.2017г.

96

Гражданско дело No 1821/2017, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 15.6.2017г.

97

Гражданско дело No 2022/2017, VII състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 15.6.2017г.

98

Гражданско дело No 2191/2017, IV състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 15.6.2017г.

99

Гражданско дело No 2276/2017, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 15.6.2017г.

100

Гражданско дело No 7292/2016, X състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 16.6.2017г.

101

Гражданско дело No 9155/2016, VIII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 16.6.2017г.

102

Гражданско дело No 325/2017, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 16.6.2017г.

103

Гражданско дело No 598/2017, I състав

Искове за имуществена отговорност на работника/служителя

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 16.6.2017г.

104

Гражданско дело No 1215/2017, I състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 16.6.2017г.

105

Гражданско дело No 1610/2017, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 16.6.2017г.

106

Гражданско дело No 1747/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 16.6.2017г.

107

Гражданско дело No 2071/2017, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 16.6.2017г.

108

Гражданско дело No 2175/2017, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 16.6.2017г.

109

Гражданско дело No 2189/2017, I състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 16.6.2017г.

110

Гражданско дело No 2265/2017, XII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 16.6.2017г.

111

Гражданско дело No 2857/2017, VII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 16.6.2017г.

112

Гражданско дело No 3927/2017, VII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 16.6.2017г.

113

Гражданско дело No 7049/2016, III състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 17.6.2017г.

114

Гражданско дело No 2146/2017, III състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 17.6.2017г.

115

Гражданско дело No 5987/2015, V състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 19.6.2017г.

116

Гражданско дело No 7596/2016, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 19.6.2017г.

117

Гражданско дело No 8516/2016, XI състав

Делба

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 19.6.2017г.

118

Гражданско дело No 9419/2016, XI състав

Делба

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 19.6.2017г.

119

Гражданско дело No 193/2017, IX състав

Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 19.6.2017г.

120

Гражданско дело No 1302/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 19.6.2017г.

121

Гражданско дело No 1740/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 19.6.2017г.

122

Гражданско дело No 2277/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 19.6.2017г.

123

Гражданско дело No 3546/2017, XI състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 19.6.2017г.

124

Гражданско дело No 3943/2017, IV състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 19.6.2017г.

125

Гражданско дело No 3507/2016, XII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 20.6.2017г.

126

Гражданско дело No 4406/2016, I състав

Делба

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Определение от 20.6.2017г.

127

Гражданско дело No 1133/2017, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 20.6.2017г.

128

Гражданско дело No 1605/2017, IX състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 20.6.2017г.

129

Гражданско дело No 1618/2017, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 20.6.2017г.

130

Гражданско дело No 1742/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 20.6.2017г.

131

Гражданско дело No 1750/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 20.6.2017г.

132

Гражданско дело No 1818/2017, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 20.6.2017г.

133

Гражданско дело No 1854/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 20.6.2017г.

134

Гражданско дело No 2608/2017, IX състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 20.6.2017г.

135

Гражданско дело No 2790/2017, XI състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 20.6.2017г.

136

Гражданско дело No 2953/2017, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 20.6.2017г.

137

Гражданско дело No 3125/2017, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 20.6.2017г.

138

Гражданско дело No 3321/2017, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 20.6.2017г.

139

Гражданско дело No 3327/2017, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 20.6.2017г.

140

Гражданско дело No 2289/2017, IV състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 21.6.2017г.

141

Гражданско дело No 2296/2017, XI състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 21.6.2017г.

142

Гражданско дело No 2448/2017, IX състав

Владелчески искове, иск за изваждане от жилище в ЖСК

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 21.6.2017г.

143

Гражданско дело No 3076/2017, VII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 21.6.2017г.

144

Гражданско дело No 3388/2017, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 21.6.2017г.

145

Гражданско дело No 3824/2017, II състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 21.6.2017г.

146

Гражданско дело No 4161/2017, I състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 21.6.2017г.

147

Гражданско дело No 2072/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 22.6.2017г.

148

Гражданско дело No 3945/2017, III състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 22.6.2017г.

149

Гражданско дело No 4763/2016, XI състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 23.6.2017г.

150

Гражданско дело No 898/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 23.6.2017г.

151

Гражданско дело No 928/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 23.6.2017г.

152

Гражданско дело No 1621/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 23.6.2017г.

153

Гражданско дело No 1743/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 23.6.2017г.

154

Гражданско дело No 2645/2017, III състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 23.6.2017г.

155

Гражданско дело No 5752/2016, IV състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 26.6.2017г.

156

Гражданско дело No 9306/2016, VIII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 26.6.2017г.

157

Гражданско дело No 9328/2016, X състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 26.6.2017г.

158

Гражданско дело No 77/2017, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 26.6.2017г.

159

Гражданско дело No 78/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 26.6.2017г.

160

Гражданско дело No 924/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 26.6.2017г.

161

Гражданско дело No 1137/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 26.6.2017г.

162

Гражданско дело No 1304/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 26.6.2017г.

163

Гражданско дело No 1404/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 26.6.2017г.

164

Гражданско дело No 1445/2017, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 26.6.2017г.

165

Гражданско дело No 1745/2017, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 26.6.2017г.

166

Гражданско дело No 1823/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 26.6.2017г.

167

Гражданско дело No 1824/2017, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 26.6.2017г.

168

Гражданско дело No 1849/2017, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 26.6.2017г.

169

Гражданско дело No 1856/2017, II състав

Делба

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 26.6.2017г.

170

Гражданско дело No 1973/2017, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 26.6.2017г.

171

Гражданско дело No 3123/2017, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 26.6.2017г.

172

Гражданско дело No 3126/2017, VIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 26.6.2017г.

173

Гражданско дело No 3410/2017, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 26.6.2017г.

174

Гражданско дело No 3437/2017, IV състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 26.6.2017г.

175

Гражданско дело No 3995/2017, X състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 26.6.2017г.

176

Гражданско дело No 4010/2017, VII състав

Павлов иск

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 26.6.2017г.

177

Гражданско дело No 4013/2017, IV състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 26.6.2017г.

178

Гражданско дело No 4399/2017, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 26.6.2017г.

179

Гражданско дело No 7135/2016, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 27.6.2017г.

180

Гражданско дело No 9817/2016, VIII състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 27.6.2017г.

181

Гражданско дело No 362/2017, IV състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 27.6.2017г.

182

Гражданско дело No 1615/2017, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 27.6.2017г.

183

Гражданско дело No 1744/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 27.6.2017г.

184

Гражданско дело No 2082/2017, V състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 27.6.2017г.

185

Гражданско дело No 2275/2017, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 27.6.2017г.

186

Гражданско дело No 2781/2017, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 27.6.2017г.

187

Гражданско дело No 3087/2017, IX състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 27.6.2017г.

188

Гражданско дело No 3414/2017, II състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 27.6.2017г.

189

Гражданско дело No 3824/2017, II състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Разпореждане от 27.6.2017г.

190

Гражданско дело No 4173/2017, IV състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 27.6.2017г.

191

Гражданско дело No 7409/2016, III състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 28.6.2017г.

192

Гражданско дело No 2715/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 28.6.2017г.

193

Гражданско дело No 4158/2017, III състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 28.6.2017г.

194

Гражданско дело No 7075/2010, IX състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 29.6.2017г.

195

Гражданско дело No 596/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 29.6.2017г.

196

Гражданско дело No 2996/2017, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 29.6.2017г.

197

Гражданско дело No 3068/2017, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Определение от 30.6.2017г.

198

Гражданско дело No 3412/2017, III състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 30.6.2017г.