Районен съд - Плевен
Справка за свършените ГРАЖДАНСКИ дела през месец МАЙ 2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 2312/2001, II състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Разпореждане от 2.5.2017г.

2

Гражданско дело No 8332/2016, VII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 2.5.2017г.

3

Гражданско дело No 8348/2016, IX състав

Делба

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 2.5.2017г.

4

Гражданско дело No 9823/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 2.5.2017г.

5

Гражданско дело No 61/2017, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 2.5.2017г.

6

Гражданско дело No 106/2017, V състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 2.5.2017г.

7

Гражданско дело No 1409/2017, VII състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 2.5.2017г.

8

Гражданско дело No 1567/2017, XI състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 2.5.2017г.

9

Гражданско дело No 1607/2017, XII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 2.5.2017г.

10

Гражданско дело No 2929/2017, XII състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 2.5.2017г.

11

Гражданско дело No 6427/2016, III състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 3.5.2017г.

12

Гражданско дело No 8198/2016, XII състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 3.5.2017г.

13

Гражданско дело No 8812/2016, III състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 3.5.2017г.

14

Гражданско дело No 323/2017, XI състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 3.5.2017г.

15

Гражданско дело No 1254/2017, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 3.5.2017г.

16

Гражданско дело No 2722/2017, IV състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 3.5.2017г.

17

Гражданско дело No 6675/2015, V състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 4.5.2017г.

18

Гражданско дело No 4222/2016, VII състав

Делба

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 4.5.2017г.

19

Гражданско дело No 6801/2016, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 4.5.2017г.

20

Гражданско дело No 8311/2016, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 4.5.2017г.

21

Гражданско дело No 8731/2016, VIII състав

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 4.5.2017г.

22

Гражданско дело No 8732/2016, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 4.5.2017г.

23

Гражданско дело No 9083/2016, VIII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 4.5.2017г.

24

Гражданско дело No 9182/2016, V състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 4.5.2017г.

25

Гражданско дело No 9367/2016, VII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 4.5.2017г.

26

Гражданско дело No 1609/2017, XII състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 4.5.2017г.

27

Гражданско дело No 1807/2017, XII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 4.5.2017г.

28

Гражданско дело No 3370/2016, II състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Разпореждане от 5.5.2017г.

29

Гражданско дело No 5038/2016, X състав

Владелчески искове, иск за изваждане от жилище в ЖСК

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 5.5.2017г.

30

Гражданско дело No 8163/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 5.5.2017г.

31

Гражданско дело No 8243/2016, VIII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 5.5.2017г.

32

Гражданско дело No 194/2017, V състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 5.5.2017г.

33

Гражданско дело No 810/2017, IV състав

Искове по КЗ

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 5.5.2017г.

34

Гражданско дело No 922/2017, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 5.5.2017г.

35

Гражданско дело No 932/2017, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 5.5.2017г.

36

Гражданско дело No 1005/2017, V състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 5.5.2017г.

37

Гражданско дело No 1028/2017, II състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 5.5.2017г.

38

Гражданско дело No 1214/2017, XI състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 5.5.2017г.

39

Гражданско дело No 1299/2017, V състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 5.5.2017г.

40

Гражданско дело No 1814/2017, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 5.5.2017г.

41

Гражданско дело No 2263/2017, IV състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 5.5.2017г.

42

Гражданско дело No 2511/2017, XI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 5.5.2017г.

43

Гражданско дело No 2753/2017, XI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 5.5.2017г.

44

Гражданско дело No 3195/2017, XII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 5.5.2017г.

45

Гражданско дело No 8649/2016, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 9.5.2017г.

46

Гражданско дело No 65/2017, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 9.5.2017г.

47

Гражданско дело No 211/2017, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 9.5.2017г.

48

Гражданско дело No 737/2017, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 9.5.2017г.

49

Гражданско дело No 1397/2017, VIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 9.5.2017г.

50

Гражданско дело No 1398/2017, VII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 9.5.2017г.

51

Гражданско дело No 1805/2017, II състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 9.5.2017г.

52

Гражданско дело No 1839/2017, VIII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 9.5.2017г.

53

Гражданско дело No 2197/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 9.5.2017г.

54

Гражданско дело No 2610/2017, XI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 9.5.2017г.

55

Гражданско дело No 6162/2016, II състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 10.5.2017г.

56

Гражданско дело No 7070/2016, I състав

Владелчески искове, иск за изваждане от жилище в ЖСК

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 10.5.2017г.

57

Гражданско дело No 7369/2016, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 10.5.2017г.

58

Гражданско дело No 9774/2016, I състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 10.5.2017г.

59

Гражданско дело No 42/2017, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 10.5.2017г.

60

Гражданско дело No 46/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 10.5.2017г.

61

Гражданско дело No 328/2017, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 10.5.2017г.

62

Гражданско дело No 368/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 10.5.2017г.

63

Гражданско дело No 929/2017, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 10.5.2017г.

64

Гражданско дело No 1614/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 10.5.2017г.

65

Гражданско дело No 1862/2017, III състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 10.5.2017г.

66

Гражданско дело No 3133/2017, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 10.5.2017г.

67

Гражданско дело No 4968/2016, VII състав

Облигационни искове между съсобственици

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 11.5.2017г.

68

Гражданско дело No 197/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 11.5.2017г.

69

Гражданско дело No 457/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 11.5.2017г.

70

Гражданско дело No 2724/2017, I състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Определение от 11.5.2017г.

71

Гражданско дело No 5717/2016, IV състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 12.5.2017г.

72

Гражданско дело No 370/2017, XI състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 12.5.2017г.

73

Гражданско дело No 883/2017, III състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 12.5.2017г.

74

Гражданско дело No 1136/2017, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 12.5.2017г.

75

Гражданско дело No 1244/2017, XII състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 12.5.2017г.

76

Гражданско дело No 1819/2017, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 12.5.2017г.

77

Гражданско дело No 2000/2017, VII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 12.5.2017г.

78

Гражданско дело No 2162/2017, IV състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 12.5.2017г.

79

Гражданско дело No 2597/2017, XI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 12.5.2017г.

80

Гражданско дело No 3208/2017, XI състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 12.5.2017г.

81

Гражданско дело No 152/2017, X състав

Делба

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 15.5.2017г.

82

Гражданско дело No 319/2017, IX състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 15.5.2017г.

83

Гражданско дело No 886/2017, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 15.5.2017г.

84

Гражданско дело No 921/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 15.5.2017г.

85

Гражданско дело No 1149/2017, II състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 15.5.2017г.

86

Гражданско дело No 2678/2017, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 15.5.2017г.

87

Гражданско дело No 2754/2017, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 15.5.2017г.

88

Гражданско дело No 4406/2016, I състав

Делба

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 16.5.2017г.

89

Гражданско дело No 7627/2016, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 16.5.2017г.

90

Гражданско дело No 8182/2016, XII състав

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 16.5.2017г.

91

Гражданско дело No 9143/2016, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 16.5.2017г.

92

Гражданско дело No 9217/2016, XI състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 16.5.2017г.

93

Гражданско дело No 936/2017, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 16.5.2017г.

94

Гражданско дело No 1011/2017, XII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 16.5.2017г.

95

Гражданско дело No 1443/2017, III състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 16.5.2017г.

96

Гражданско дело No 1866/2017, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 16.5.2017г.

97

Гражданско дело No 2614/2017, XII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 16.5.2017г.

98

Гражданско дело No 2430/2016, III състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 17.5.2017г.

99

Гражданско дело No 363/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 17.5.2017г.

100

Гражданско дело No 740/2017, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 17.5.2017г.

101

Гражданско дело No 887/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 17.5.2017г.

102

Гражданско дело No 897/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 17.5.2017г.

103

Гражданско дело No 1006/2017, II състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 17.5.2017г.

104

Гражданско дело No 1030/2017, II състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 17.5.2017г.

105

Гражданско дело No 1253/2017, VII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 17.5.2017г.

106

Гражданско дело No 1734/2017, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 17.5.2017г.

107

Гражданско дело No 2784/2017, IV състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 17.5.2017г.

108

Гражданско дело No 2922/2017, IV състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 17.5.2017г.

109

Гражданско дело No 4694/2015, VII състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 18.5.2017г.

110

Гражданско дело No 5200/2015, XII състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 18.5.2017г.

111

Гражданско дело No 8188/2016, I състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 18.5.2017г.

112

Гражданско дело No 8524/2016, XI състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 18.5.2017г.

113

Гражданско дело No 82/2017, IX състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 18.5.2017г.

114

Гражданско дело No 697/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 18.5.2017г.

115

Гражданско дело No 702/2017, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 18.5.2017г.

116

Гражданско дело No 812/2017, I състав

Искове по КЗ

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 18.5.2017г.

117

Гражданско дело No 1057/2017, VII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 18.5.2017г.

118

Гражданско дело No 1269/2017, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 18.5.2017г.

119

Гражданско дело No 1402/2017, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 18.5.2017г.

120

Гражданско дело No 1874/2017, III състав

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 18.5.2017г.

121

Гражданско дело No 2467/2017, XII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 18.5.2017г.

122

Гражданско дело No 2505/2017, XII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 18.5.2017г.

123

Гражданско дело No 5249/2015, V състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 19.5.2017г.

124

Гражданско дело No 7539/2016, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 19.5.2017г.

125

Гражданско дело No 8663/2016, III състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 19.5.2017г.

126

Гражданско дело No 8665/2016, XII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 19.5.2017г.

127

Гражданско дело No 9087/2016, II състав

Делба

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 19.5.2017г.

128

Гражданско дело No 9210/2016, V състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 19.5.2017г.

129

Гражданско дело No 783/2017, VIII състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 19.5.2017г.

130

Гражданско дело No 914/2017, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 19.5.2017г.

131

Гражданско дело No 923/2017, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 19.5.2017г.

132

Гражданско дело No 1405/2017, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 19.5.2017г.

133

Гражданско дело No 1847/2017, VIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 19.5.2017г.

134

Гражданско дело No 1867/2017, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 19.5.2017г.

135

Гражданско дело No 2262/2017, VIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 19.5.2017г.

136

Гражданско дело No 2596/2017, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 19.5.2017г.

137

Гражданско дело No 2921/2017, IX състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 19.5.2017г.

138

Гражданско дело No 2927/2017, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 19.5.2017г.

139

Гражданско дело No 3188/2017, V състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 19.5.2017г.

140

Гражданско дело No 3211/2017, V състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 19.5.2017г.

141

Гражданско дело No 8229/2016, X състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 22.5.2017г.

142

Гражданско дело No 9786/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 22.5.2017г.

143

Гражданско дело No 209/2017, X състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 22.5.2017г.

144

Гражданско дело No 330/2017, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 22.5.2017г.

145

Гражданско дело No 913/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 22.5.2017г.

146

Гражданско дело No 1403/2017, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 22.5.2017г.

147

Гражданско дело No 1460/2017, IV състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 22.5.2017г.

148

Гражданско дело No 1749/2017, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 22.5.2017г.

149

Гражданско дело No 2506/2017, X състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 22.5.2017г.

150

Гражданско дело No 2606/2017, II състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 22.5.2017г.

151

Гражданско дело No 2997/2017, II състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 22.5.2017г.

152

Гражданско дело No 3073/2017, X състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 22.5.2017г.

153

Гражданско дело No 3322/2017, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 22.5.2017г.

154

Гражданско дело No 3377/2017, XI състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 22.5.2017г.

155

Гражданско дело No 3380/2017, VIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 22.5.2017г.

156

Гражданско дело No 3381/2017, X състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 22.5.2017г.

157

Гражданско дело No 3589/2017, III състав

Делба

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 22.5.2017г.

158

Гражданско дело No 9209/2016, I състав

Делба

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 23.5.2017г.

159

Гражданско дело No 1306/2017, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 23.5.2017г.

160

Гражданско дело No 1345/2017, X състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 23.5.2017г.

161

Гражданско дело No 1466/2017, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 23.5.2017г.

162

Гражданско дело No 1838/2017, XI състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 23.5.2017г.

163

Гражданско дело No 2194/2017, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 23.5.2017г.

164

Гражданско дело No 2752/2017, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 23.5.2017г.

165

Гражданско дело No 2995/2017, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 23.5.2017г.

166

Гражданско дело No 3230/2017, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 23.5.2017г.

167

Гражданско дело No 8877/2016, III състав

Искове по ЗУЕС

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 25.5.2017г.

168

Гражданско дело No 9341/2016, III състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 25.5.2017г.

169

Гражданско дело No 9659/2016, VII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 25.5.2017г.

170

Гражданско дело No 919/2017, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 25.5.2017г.

171

Гражданско дело No 1270/2017, VII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 25.5.2017г.

172

Гражданско дело No 1850/2017, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 25.5.2017г.

173

Гражданско дело No 3231/2017, XI състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 25.5.2017г.

174

Гражданско дело No 3346/2017, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 25.5.2017г.

175

Гражданско дело No 3423/2017, XI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 25.5.2017г.

176

Гражданско дело No 3644/2016, XI състав

Искове за недействителност на правни сделки

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 26.5.2017г.

177

Гражданско дело No 7532/2016, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 26.5.2017г.

178

Гражданско дело No 9344/2016, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 26.5.2017г.

179

Гражданско дело No 9684/2016, XII състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 26.5.2017г.

180

Гражданско дело No 326/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 26.5.2017г.

181

Гражданско дело No 1038/2017, VIII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 26.5.2017г.

182

Гражданско дело No 1251/2017, VIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 26.5.2017г.

183

Гражданско дело No 1446/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 26.5.2017г.

184

Гражданско дело No 1975/2017, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 26.5.2017г.

185

Гражданско дело No 2456/2017, VIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 26.5.2017г.

186

Гражданско дело No 2755/2017, VIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 26.5.2017г.

187

Гражданско дело No 2924/2017, XII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 26.5.2017г.

188

Гражданско дело No 2947/2017, XII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 26.5.2017г.

189

Гражданско дело No 3428/2017, IV състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 26.5.2017г.

190

Гражданско дело No 3180/2016, XII състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 29.5.2017г.

191

Гражданско дело No 2994/2017, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 29.5.2017г.

192

Гражданско дело No 1571/2017, XII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 29.5.2017г.

193

Гражданско дело No 850/2003, II състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 30.5.2017г.

194

Гражданско дело No 9412/2016, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 30.5.2017г.

195

Гражданско дело No 9798/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 30.5.2017г.

196

Гражданско дело No 1209/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 30.5.2017г.

197

Гражданско дело No 1574/2017, V състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 30.5.2017г.

198

Гражданско дело No 3827/2017, V състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 30.5.2017г.

199

Гражданско дело No 5101/2015, II състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 31.5.2017г.

200

Гражданско дело No 1327/2017, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 31.5.2017г.

201

Гражданско дело No 1620/2017, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 31.5.2017г.

202

Гражданско дело No 3320/2017, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 31.5.2017г.

203

Гражданско дело No 3818/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 31.5.2017г.

204

Гражданско дело No 3823/2017, XII състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 31.5.2017г.

205

Гражданско дело No 3825/2017, XII състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 31.5.2017г.