Районен съд - Плевен
Справка за съдебните актове по ГРАЖДАНСКИ дела, подлежащи на публикуване през месец АПРИЛ 2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 3452/2017, XII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 2.4.2018г.

2

Гражданско дело No 6593/2017, V състав

Искове за недействителност на правни сделки

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 2.4.2018г.

3

Гражданско дело No 7307/2017, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 2.4.2018г.

4

Гражданско дело No 8506/2017, V състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 2.4.2018г.

5

Гражданско дело No 9084/2017, VII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 2.4.2018г.

6

Гражданско дело No 652/2018, XII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 2.4.2018г.

7

Гражданско дело No 1392/2018, XII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 2.4.2018г.

8

Гражданско дело No 3609/2017, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 3.4.2018г.

9

Гражданско дело No 8836/2017, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 3.4.2018г.

10

Гражданско дело No 9154/2017, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 3.4.2018г.

11

Гражданско дело No 9182/2017, II състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 3.4.2018г.

12

Гражданско дело No 9574/2017, XIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 3.4.2018г.

13

Гражданско дело No 564/2018, V състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 3.4.2018г.

14

Гражданско дело No 1352/2018, II състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Разпореждане от 3.4.2018г.

15

Гражданско дело No 1674/2018, IX състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 3.4.2018г.

16

Гражданско дело No 4183/2017, VII състав

Делба

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 4.4.2018г.

17

Гражданско дело No 5349/2017, X състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 4.4.2018г.

18

Гражданско дело No 7467/2017, XII състав

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 4.4.2018г.

19

Гражданско дело No 3668/2017, IV състав

Делба

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 5.4.2018г.

20

Гражданско дело No 5639/2017, IX състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 5.4.2018г.

21

Гражданско дело No 8649/2017, I състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 5.4.2018г.

22

Гражданско дело No 8767/2017, IX състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 5.4.2018г.

23

Гражданско дело No 8853/2017, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 5.4.2018г.

24

Гражданско дело No 9039/2017, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 5.4.2018г.

25

Гражданско дело No 9475/2017, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 5.4.2018г.

26

Гражданско дело No 9543/2017, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 5.4.2018г.

27

Гражданско дело No 49/2018, I състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 5.4.2018г.

28

Гражданско дело No 1318/2018, VII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 5.4.2018г.

29

Гражданско дело No 1836/2018, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 5.4.2018г.

30

Гражданско дело No 1859/2018, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 5.4.2018г.

31

Гражданско дело No 2087/2018, VII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 5.4.2018г.

32

Гражданско дело No 2389/2018, III състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 5.4.2018г.

33

Гражданско дело No 8674/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 10.4.2018г.

34

Гражданско дело No 8759/2017, XIII състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 10.4.2018г.

35

Гражданско дело No 9586/2017, II състав

Делба

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 10.4.2018г.

36

Гражданско дело No 917/2018, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 10.4.2018г.

37

Гражданско дело No 1391/2018, XIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 10.4.2018г.

38

Гражданско дело No 1889/2018, XII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 10.4.2018г.

39

Гражданско дело No 1934/2018, XI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 10.4.2018г.

40

Гражданско дело No 2349/2018, XII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 10.4.2018г.

41

Гражданско дело No 9134/2017, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 11.4.2018г.

42

Гражданско дело No 9137/2017, V състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 11.4.2018г.

43

Гражданско дело No 1117/2018, IX състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 10.4.2018г.

44

Гражданско дело No 1332/2018, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 11.4.2018г.

45

Гражданско дело No 1683/2018, XII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 11.4.2018г.

46

Гражданско дело No 1810/2018, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 11.4.2018г.

47

Гражданско дело No 2040/2018, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 11.4.2018г.

48

Гражданско дело No 399/1997, VIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 12.4.2018г.

49

Гражданско дело No 4912/2017, XI състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 12.4.2018г.

50

Гражданско дело No 8684/2017, VIII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 12.4.2018г.

51

Гражданско дело No 5936/2017, VIII състав

Делба

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 13.4.2018г.

52

Гражданско дело No 6583/2017, IV състав

Искове за недействителност на правни сделки

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 13.4.2018г.

53

Гражданско дело No 7085/2017, VIII състав

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 13.4.2018г.

54

Гражданско дело No 7803/2017, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 13.4.2018г.

55

Гражданско дело No 8508/2017, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 13.4.2018г.

56

Гражданско дело No 8964/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 13.4.2018г.

57

Гражданско дело No 363/2018, IV състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 13.4.2018г.

58

Гражданско дело No 411/2018, X състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 13.4.2018г.

59

Гражданско дело No 561/2018, II състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 13.4.2018г.

60

Гражданско дело No 1202/2018, XI състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 13.4.2018г.

61

Гражданско дело No 1668/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 13.4.2018г.

62

Гражданско дело No 1717/2018, XIII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 13.4.2018г.

63

Гражданско дело No 8533/2017, VII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 16.4.2018г.

64

Гражданско дело No 9087/2017, I състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 16.4.2018г.

65

Гражданско дело No 9542/2017, IX състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 16.4.2018г.

66

Гражданско дело No 1912/2018, IV състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 16.4.2018г.

67

Гражданско дело No 2088/2018, XII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 16.4.2018г.

68

Гражданско дело No 2317/2018, IX състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 16.4.2018г.

69

Гражданско дело No 7577/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 17.4.2018г.

70

Гражданско дело No 8975/2017, II състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 17.4.2018г.

71

Гражданско дело No 8978/2017, II състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 17.4.2018г.

72

Гражданско дело No 9414/2017, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 17.4.2018г.

73

Гражданско дело No 782/2018, XIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 17.4.2018г.

74

Гражданско дело No 805/2018, VII състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 17.4.2018г.

75

Гражданско дело No 987/2018, XI състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 17.4.2018г.

76

Гражданско дело No 1797/2018, XIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 17.4.2018г.

77

Гражданско дело No 1993/2018, V състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 17.4.2018г.

78

Гражданско дело No 2069/2018, VIII състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 17.4.2018г.

79

Гражданско дело No 2240/2018, VIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 16.4.2018г.

80

Гражданско дело No 2385/2018, V състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 17.4.2018г.

81

Гражданско дело No 8875/2016, II състав

Делба

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 18.4.2018г.

82

Гражданско дело No 2188/2017, V състав

Делба

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 17.4.2018г.

83

Гражданско дело No 6899/2017, V състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 18.4.2018г.

84

Гражданско дело No 7343/2017, IV състав

Искове по КЗ

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 18.4.2018г.

85

Гражданско дело No 8253/2017, IV състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 18.4.2018г.

86

Гражданско дело No 8667/2017, V състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 17.4.2018г.

87

Гражданско дело No 8831/2017, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 18.4.2018г.

88

Гражданско дело No 9135/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 17.4.2018г.

89

Гражданско дело No 9382/2017, IX състав

Облигационни искове между съсобственици

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 18.4.2018г.

90

Гражданско дело No 346/2018, XIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 18.4.2018г.

91

Гражданско дело No 620/2018, XIII състав

Искове по ЗОДОВ

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 18.4.2018г.

92

Гражданско дело No 1673/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 18.4.2018г.

93

Гражданско дело No 1897/2018, VIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 18.4.2018г.

94

Гражданско дело No 2066/2018, VIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 18.4.2018г.

95

Гражданско дело No 2318/2018, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 18.4.2018г.

96

Гражданско дело No 8675/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 19.4.2018г.

97

Гражданско дело No 52/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 19.4.2018г.

98

Гражданско дело No 168/2018, VII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 19.4.2018г.

99

Гражданско дело No 1196/2018, IV състав

Делба

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 19.4.2018г.

101

Гражданско дело No 1925/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 19.4.2018г.

102

Гражданско дело No 2083/2018, I състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 19.4.2018г.

103

Гражданско дело No 2090/2018, XIII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 19.4.2018г.

104

Гражданско дело No 3839/2017, IX състав

Искове по КЗ

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 20.4.2018г.

105

Гражданско дело No 8692/2017, VII състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 20.4.2018г.

106

Гражданско дело No 737/2018, XI състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 20.4.2018г.

107

Гражданско дело No 1201/2018, IX състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 18.4.2018г.

108

Гражданско дело No 455/2018, XI състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 23.4.2018г.

109

Гражданско дело No 725/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 23.4.2018г.

110

Гражданско дело No 733/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 23.4.2018г.

111

Гражданско дело No 827/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 23.4.2018г.

112

Гражданско дело No 1839/2018, XIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 23.4.2018г.

113

Гражданско дело No 1939/2018, XIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 23.4.2018г.

114

Гражданско дело No 2100/2018, XIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 23.4.2018г.

115

Гражданско дело No 6370/2017, IV състав

Производства по ограничаване и лишаване от родителски права

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 16.4.2018г.

116

Гражданско дело No 728/2018, IV състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 24.4.2018г.

117

Гражданско дело No 1028/2018, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 24.4.2018г.

118

Гражданско дело No 1387/2018, IV състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 24.4.2018г.

119

Гражданско дело No 1438/2018, IV състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 24.4.2018г.

120

Гражданско дело No 7397/2017, VII състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 25.4.2018г.

121

Гражданско дело No 8650/2017, V състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 25.4.2018г.

122

Гражданско дело No 9575/2017, IX състав

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 25.4.2018г.

123

Гражданско дело No 1353/2018, XII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 25.4.2018г.

124

Гражданско дело No 1871/2018, VII състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 18.4.2018г.

125

Гражданско дело No 2329/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 25.4.2018г.

126

Гражданско дело No 8356/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 26.4.2018г.

127

Гражданско дело No 8447/2017, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 26.4.2018г.

128

Гражданско дело No 8533/2017, VII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 26.4.2018г.

129

Гражданско дело No 8706/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 26.4.2018г.

130

Гражданско дело No 51/2018, III състав

Искове по КЗ

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 26.4.2018г.

131

Гражданско дело No 734/2018, II състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 26.4.2018г.

132

Гражданско дело No 1713/2018, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 26.4.2018г.

133

Гражданско дело No 1826/2018, VIII състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 26.4.2018г.

134

Гражданско дело No 1857/2018, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 26.4.2018г.

135

Гражданско дело No 1917/2018, X състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 26.4.2018г.

136

Гражданско дело No 1918/2018, X състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 26.4.2018г.

137

Гражданско дело No 1940/2018, IV състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 26.4.2018г.

138

Гражданско дело No 1995/2018, VII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 26.4.2018г.

139

Гражданско дело No 2086/2018, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 26.4.2018г.

140

Гражданско дело No 2202/2018, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 26.4.2018г.

141

Гражданско дело No 2319/2018, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 25.4.2018г.

142

Гражданско дело No 2367/2018, XIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 26.4.2018г.

143

Гражданско дело No 8011/2017, XII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 27.4.2018г.

144

Гражданско дело No 8921/2017, XI състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 27.4.2018г.

145

Гражданско дело No 9038/2017, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 27.4.2018г.

146

Гражданско дело No 9145/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 27.4.2018г.

147

Гражданско дело No 9551/2017, V състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 27.4.2018г.

148

Гражданско дело No 983/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 27.4.2018г.

149

Гражданско дело No 985/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 27.4.2018г.

150

Гражданско дело No 1119/2018, II състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 27.4.2018г.

151

Гражданско дело No 1719/2018, I състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 27.4.2018г.

152

Гражданско дело No 2201/2018, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 27.4.2018г.

153

Гражданско дело No 2376/2018, IV състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 25.4.2018г.

154

Гражданско дело No 726/2018, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 30.4.2018г.

155

Гражданско дело No 853/2018, IV състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 30.4.2018г.

156

Гражданско дело No 1438/2018, IV състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 30.4.2018г.

157

Гражданско дело No 1524/2018, VIII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 30.4.2018г.

158

Гражданско дело No 2441/2018, V състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 30.4.2018г.

159

Гражданско дело No 2448/2018, IV състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 30.4.2018г.