Районен съд - Плевен
Справка за ГРАЖДАНСКИТЕ съдебни актове, подлежащи на публикуване през м. МАРТ 2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1008/2018, IV състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 28.2.2018г.

2

Гражданско дело No 5019/2017, I състав

Делба

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 1.3.2018г.

3

Гражданско дело No 8338/2017, XI състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 1.3.2018г.

4

Гражданско дело No 442/2018, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 1.3.2018г.

5

Гражданско дело No 7869/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 2.3.2018г.

6

Гражданско дело No 8759/2017, XIII състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 2.3.2018г.

7

Гражданско дело No 8765/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 2.3.2018г.

8

Гражданско дело No 82/2018, I състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 2.3.2018г.

9

Гражданско дело No 6238/2017, XII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 6.3.2018г.

10

Гражданско дело No 8336/2017, V състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 6.3.2018г.

11

Гражданско дело No 694/2018, IV състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 6.3.2018г.

12

Гражданско дело No 4324/2017, XI състав

Искове за недействителност на правни сделки

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 7.3.2018г.

13

Гражданско дело No 6215/2017, III състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 7.3.2018г.

14

Гражданско дело No 7406/2017, X състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 7.3.2018г.

15

Гражданско дело No 7723/2017, XII състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 7.3.2018г.

16

Гражданско дело No 8028/2017, VIII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 7.3.2018г.

17

Гражданско дело No 8926/2017, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 7.3.2018г.

18

Гражданско дело No 376/2018, X състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 7.3.2018г.

19

Гражданско дело No 1363/2018, VII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 7.3.2018г.

20

Гражданско дело No 8970/2017, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 8.3.2018г.

21

Гражданско дело No 1185/2018, IX състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 8.3.2018г.

22

Гражданско дело No 7850/2016, XIII състав

Делба

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 9.3.2018г.

23

Гражданско дело No 1211/2017, I състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 9.3.2018г.

24

Гражданско дело No 2680/2017, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 9.3.2018г.

25

Гражданско дело No 5517/2017, II състав

Делба

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 9.3.2018г.

26

Гражданско дело No 5973/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 9.3.2018г.

27

Гражданско дело No 7077/2017, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 9.3.2018г.

28

Гражданско дело No 7400/2017, XII състав

Павлов иск

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 9.3.2018г.

29

Гражданско дело No 7546/2017, XII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 9.3.2018г.

30

Гражданско дело No 7573/2017, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 9.3.2018г.

31

Гражданско дело No 8532/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 9.3.2018г.

32

Гражданско дело No 8835/2017, III състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 9.3.2018г.

33

Гражданско дело No 9133/2017, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 9.3.2018г.

34

Гражданско дело No 410/2018, II състав

Делба

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 9.3.2018г.

35

Гражданско дело No 569/2018, III състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 9.3.2018г.

36

Гражданско дело No 996/2018, VIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 9.3.2018г.

37

Гражданско дело No 1429/2017, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 12.3.2018г.

38

Гражданско дело No 4698/2017, VIII състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 12.3.2018г.

39

Гражданско дело No 7082/2017, VIII състав

Искове по КЗ

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 12.3.2018г.

40

Гражданско дело No 7159/2017, XI състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 12.3.2018г.

41

Гражданско дело No 7548/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 12.3.2018г.

42

Гражданско дело No 8151/2017, XII състав

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 12.3.2018г.

43

Гражданско дело No 8459/2017, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 9.3.2018г.

44

Гражданско дело No 348/2018, XII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 12.3.2018г.

45

Гражданско дело No 1336/2018, XI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 12.3.2018г.

46

Гражданско дело No 1390/2018, IV състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 9.3.2018г.

47

Гражданско дело No 5533/2012, I състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 13.3.2018г.

48

Гражданско дело No 4330/2017, I състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 13.3.2018г.

49

Гражданско дело No 8512/2017, I състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 13.3.2018г.

50

Гражданско дело No 8542/2017, I състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 13.3.2018г.

51

Гражданско дело No 911/2018, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 13.3.2018г.

52

Гражданско дело No 1025/2018, XI състав

Делба

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 13.3.2018г.

53

Гражданско дело No 1406/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 13.3.2018г.

54

Гражданско дело No 1645/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 13.3.2018г.

55

Гражданско дело No 1796/2018, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 13.3.2018г.

56

Гражданско дело No 7409/2017, XI състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 14.3.2018г.

57

Гражданско дело No 7808/2017, XI състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 14.3.2018г.

58

Гражданско дело No 7863/2017, V състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 14.3.2018г.

59

Гражданско дело No 8925/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 14.3.2018г.

60

Гражданско дело No 9476/2017, IV състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 14.3.2018г.

61

Гражданско дело No 9489/2017, IV състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 14.3.2018г.

62

Гражданско дело No 732/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 14.3.2018г.

63

Гражданско дело No 828/2018, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 14.3.2018г.

64

Гражданско дело No 1833/2018, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 14.3.2018г.

65

Гражданско дело No 8359/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 15.3.2018г.

66

Гражданско дело No 8589/2017, II състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 15.3.2018г.

67

Гражданско дело No 8693/2017, VII състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 15.3.2018г.

68

Гражданско дело No 486/2018, IX състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 8.3.2018г.

69

Гражданско дело No 917/2018, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 15.3.2018г.

70

Гражданско дело No 1523/2018, XI състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 15.3.2018г.

71

Гражданско дело No 7897/2016, IX състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 16.3.2018г.

72

Гражданско дело No 1442/2017, III състав

Искове по КЗ

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 16.3.2018г.

73

Гражданско дело No 7579/2017, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 16.3.2018г.

74

Гражданско дело No 8331/2017, IX състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 16.3.2018г.

75

Гражданско дело No 8808/2017, I състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Определение от 16.3.2018г.

76

Гражданско дело No 9088/2017, V състав

Искове по КЗ

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 16.3.2018г.

77

Гражданско дело No 9151/2017, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 16.3.2018г.

78

Гражданско дело No 9346/2017, X състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 16.3.2018г.

79

Гражданско дело No 1112/2018, XIII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 16.3.2018г.

80

Гражданско дело No 5285/2015, IX състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 19.3.2018г.

81

Гражданско дело No 1461/2017, XII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 19.3.2018г.

82

Гражданско дело No 4068/2017, IV състав

Делба

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 19.3.2018г.

83

Гражданско дело No 7144/2017, V състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 19.3.2018г.

84

Гражданско дело No 8968/2017, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 19.3.2018г.

85

Гражданско дело No 9540/2017, VIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 19.3.2018г.

86

Гражданско дело No 614/2018, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 19.3.2018г.

87

Гражданско дело No 1026/2018, VIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 19.3.2018г.

88

Гражданско дело No 1382/2018, VIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 19.3.2018г.

89

Гражданско дело No 1665/2018, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 19.3.2018г.

90

Гражданско дело No 3429/2017, XII състав

Делба

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 19.3.2018г.

91

Гражданско дело No 4397/2017, IX състав

Искове по ЗОДОВ

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 20.3.2018г.

92

Гражданско дело No 5733/2017, IX състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 20.3.2018г.

93

Гражданско дело No 7724/2017, IV състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 20.3.2018г.

94

Гражданско дело No 7820/2017, V състав

Искове за недействителност на правни сделки

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 20.3.2018г.

95

Гражданско дело No 8652/2017, IV състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 20.3.2018г.

96

Гражданско дело No 9425/2017, XI състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 20.3.2018г.

97

Гражданско дело No 429/2018, III състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 20.3.2018г.

98

Гражданско дело No 457/2018, III състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 20.3.2018г.

99

Гражданско дело No 730/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 20.3.2018г.

100

Гражданско дело No 1648/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 20.3.2018г.

101

Гражданско дело No 1694/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 20.3.2018г.

102

Гражданско дело No 5747/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 21.3.2018г.

103

Гражданско дело No 362/2018, XIII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 21.3.2018г.

104

Гражданско дело No 5752/2017, II състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 22.3.2018г.

105

Гражданско дело No 7380/2017, IX състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 22.3.2018г.

106

Гражданско дело No 8548/2017, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 22.3.2018г.

107

Гражданско дело No 9136/2017, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 22.3.2018г.

108

Гражданско дело No 9172/2017, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 22.3.2018г.

109

Гражданско дело No 57/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 22.3.2018г.

110

Гражданско дело No 525/2018, IV състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 22.3.2018г.

111

Гражданско дело No 1150/2018, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 22.3.2018г.

112

Гражданско дело No 1580/2018, III състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 22.3.2018г.

113

Гражданско дело No 8209/2017, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 23.3.2018г.

114

Гражданско дело No 8772/2017, I състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 23.3.2018г.

115

Гражданско дело No 9167/2017, IV състав

Делба

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 21.3.2018г.

116

Гражданско дело No 9493/2017, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 23.3.2018г.

117

Гражданско дело No 371/2018, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 23.3.2018г.

118

Гражданско дело No 526/2018, XII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 23.3.2018г.

119

Гражданско дело No 607/2018, I състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 23.3.2018г.

120

Гражданско дело No 999/2018, XII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 23.3.2018г.

121

Гражданско дело No 1183/2018, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 23.3.2018г.

122

Гражданско дело No 1316/2018, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 23.3.2018г.

123

Гражданско дело No 1884/2018, IV състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 21.3.2018г.

124

Гражданско дело No 3028/2016, IX състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 26.3.2018г.

125

Гражданско дело No 1837/2017, II състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 26.3.2018г.

126

Гражданско дело No 6621/2017, X състав

Делба

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 26.3.2018г.

127

Гражданско дело No 7469/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 26.3.2018г.

128

Гражданско дело No 8755/2017, X състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 26.3.2018г.

129

Гражданско дело No 8764/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 26.3.2018г.

130

Гражданско дело No 9147/2017, X състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 26.3.2018г.

131

Гражданско дело No 9169/2017, III състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 26.3.2018г.

132

Гражданско дело No 9549/2017, VIII състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 26.3.2018г.

133

Гражданско дело No 358/2018, X състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 26.3.2018г.

134

Гражданско дело No 1156/2018, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 26.3.2018г.

135

Гражданско дело No 1379/2018, VIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 26.3.2018г.

136

Гражданско дело No 1381/2018, XIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 26.3.2018г.

137

Гражданско дело No 5514/2017, V състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 27.3.2018г.

138

Гражданско дело No 8345/2017, III състав

Искове по КЗ

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 27.3.2018г.

139

Гражданско дело No 8357/2017, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 27.3.2018г.

140

Гражданско дело No 8759/2017, XIII състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 27.3.2018г.

141

Гражданско дело No 610/2018, XIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 27.3.2018г.

142

Гражданско дело No 776/2018, III състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 27.3.2018г.

143

Гражданско дело No 8994/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 28.3.2018г.

144

Гражданско дело No 9428/2017, XII състав

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 28.3.2018г.

145

Гражданско дело No 775/2018, II състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 28.3.2018г.

146

Гражданско дело No 1123/2018, II състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 28.3.2018г.

147

Гражданско дело No 1579/2018, X състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 27.3.2018г.

148

Гражданско дело No 1887/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 28.3.2018г.

149

Гражданско дело No 7058/2017, III състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 29.3.2018г.

150

Гражданско дело No 8327/2017, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 29.3.2018г.

151

Гражданско дело No 8670/2017, II състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 29.3.2018г.

152

Гражданско дело No 9548/2017, XI състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 29.3.2018г.

153

Гражданско дело No 50/2018, II състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 29.3.2018г.

154

Гражданско дело No 559/2018, VII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 29.3.2018г.

155

Гражданско дело No 1710/2018, XI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 29.3.2018г.

156

Гражданско дело No 1916/2018, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 29.3.2018г.

157

Гражданско дело No 9086/2016, IV състав

Делба

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 30.3.2018г.

158

Гражданско дело No 5161/2017, IX състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 30.3.2018г.

159

Гражданско дело No 6547/2017, I състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 30.3.2018г.

160

Гражданско дело No 8454/2017, VIII състав

Искове за недействителност на правни сделки

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 30.3.2018г.

161

Гражданско дело No 9497/2017, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 30.3.2018г.

162

Гражданско дело No 374/2018, V състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 30.3.2018г.

163

Гражданско дело No 1578/2018, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 30.3.2018г.

164

Гражданско дело No 1795/2018, XI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 30.3.2018г.