Районен съд - Плевен
Справка за свършените ГРАЖДАНСКИ дела през месец МАРТ 2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 5641/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 1.3.2017г.

2

Гражданско дело No 7537/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 1.3.2017г.

3

Гражданско дело No 9818/2016, I състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Определение от 1.3.2017г.

4

Гражданско дело No 709/2017, XI състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 1.3.2017г.

5

Гражданско дело No 989/2017, X състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 1.3.2017г.

6

Гражданско дело No 5641/2015, IV състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 2.3.2017г.

7

Гражданско дело No 5770/2016, V състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 2.3.2017г.

8

Гражданско дело No 7065/2016, VIII състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 2.3.2017г.

9

Гражданско дело No 7622/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 2.3.2017г.

10

Гражданско дело No 8408/2016, VIII състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 2.3.2017г.

11

Гражданско дело No 9657/2016, VIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 2.3.2017г.

12

Гражданско дело No 321/2017, V състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 2.3.2017г.

13

Гражданско дело No 495/2017, XI състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 2.3.2017г.

14

Гражданско дело No 1298/2017, I състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 2.3.2017г.

15

Гражданско дело No 5588/2015, V състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 6.3.2017г.

16

Гражданско дело No 4191/2016, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 6.3.2017г.

17

Гражданско дело No 8292/2016, XII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 6.3.2017г.

18

Гражданско дело No 9597/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 6.3.2017г.

19

Гражданско дело No 809/2017, XI състав

Искове по КЗ

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 6.3.2017г.

20

Гражданско дело No 881/2017, VII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 6.3.2017г.

21

Гражданско дело No 885/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 6.3.2017г.

22

Гражданско дело No 5622/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 7.3.2017г.

23

Гражданско дело No 6565/2016, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 7.3.2017г.

24

Гражданско дело No 6580/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 7.3.2017г.

25

Гражданско дело No 7831/2016, XII състав

Делба

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 7.3.2017г.

26

Гражданско дело No 9772/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 7.3.2017г.

27

Гражданско дело No 44/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 7.3.2017г.

28

Гражданско дело No 459/2017, I състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 7.3.2017г.

29

Гражданско дело No 3823/2016, IV състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 8.3.2017г.

30

Гражданско дело No 4333/2016, V състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 8.3.2017г.

31

Гражданско дело No 9197/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 8.3.2017г.

32

Гражданско дело No 9340/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 8.3.2017г.

33

Гражданско дело No 9438/2016, XI състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 8.3.2017г.

34

Гражданско дело No 378/2017, VIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 8.3.2017г.

35

Гражданско дело No 982/2017, XI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 8.3.2017г.

36

Гражданско дело No 1156/2017, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 8.3.2017г.

37

Гражданско дело No 1406/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 8.3.2017г.

38

Гражданско дело No 4756/2016, II състав

Делба

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 9.3.2017г.

39

Гражданско дело No 6593/2016, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 9.3.2017г.

40

Гражданско дело No 7876/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 9.3.2017г.

41

Гражданско дело No 7974/2016, VIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 9.3.2017г.

42

Гражданско дело No 9414/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 9.3.2017г.

43

Гражданско дело No 9591/2016, IX състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 9.3.2017г.

44

Гражданско дело No 452/2017, VIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 9.3.2017г.

45

Гражданско дело No 4354/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 10.3.2017г.

46

Гражданско дело No 4374/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 10.3.2017г.

47

Гражданско дело No 6130/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 10.3.2017г.

48

Гражданско дело No 6253/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 10.3.2017г.

49

Гражданско дело No 8086/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 10.3.2017г.

50

Гражданско дело No 8351/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 10.3.2017г.

51

Гражданско дело No 8378/2016, I състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 10.3.2017г.

52

Гражданско дело No 9511/2016, VII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 10.3.2017г.

53

Гражданско дело No 539/2017, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 10.3.2017г.

54

Гражданско дело No 8312/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 13.3.2017г.

55

Гражданско дело No 6717/2016, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 14.3.2017г.

56

Гражданско дело No 6814/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 14.3.2017г.

57

Гражданско дело No 9366/2016, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 14.3.2017г.

58

Гражданско дело No 540/2017, XII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 14.3.2017г.

59

Гражданско дело No 1279/2017, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 14.3.2017г.

60

Гражданско дело No 1300/2017, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 14.3.2017г.

61

Гражданско дело No 4418/2016, X състав

Делба

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 15.3.2017г.

62

Гражданско дело No 5931/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 15.3.2017г.

63

Гражданско дело No 7668/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 15.3.2017г.

64

Гражданско дело No 8350/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 15.3.2017г.

65

Гражданско дело No 9201/2016, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 15.3.2017г.

66

Гражданско дело No 320/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 15.3.2017г.

67

Гражданско дело No 1160/2017, XII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 15.3.2017г.

68

Гражданско дело No 1825/2017, V състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 15.3.2017г.

69

Гражданско дело No 7703/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 16.3.2017г.

70

Гражданско дело No 8236/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 16.3.2017г.

71

Гражданско дело No 8760/2016, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 16.3.2017г.

72

Гражданско дело No 8813/2016, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 16.3.2017г.

73

Гражданско дело No 8879/2016, II състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 16.3.2017г.

74

Гражданско дело No 891/2017, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 16.3.2017г.

75

Гражданско дело No 893/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 16.3.2017г.

76

Гражданско дело No 1059/2017, V състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 16.3.2017г.

77

Гражданско дело No 7832/2016, VIII състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 17.3.2017г.

78

Гражданско дело No 8418/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 17.3.2017г.

79

Гражданско дело No 8736/2016, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 17.3.2017г.

80

Гражданско дело No 705/2017, VII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 17.3.2017г.

81

Гражданско дело No 1875/2017, V състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 17.3.2017г.

82

Гражданско дело No 4666/2016, XII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 20.3.2017г.

83

Гражданско дело No 6133/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 20.3.2017г.

84

Гражданско дело No 7833/2016, X състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 20.3.2017г.

85

Гражданско дело No 8313/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 20.3.2017г.

86

Гражданско дело No 8373/2016, IV състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 20.3.2017г.

87

Гражданско дело No 8384/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 20.3.2017г.

88

Гражданско дело No 8387/2016, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 20.3.2017г.

89

Гражданско дело No 8737/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 20.3.2017г.

90

Гражданско дело No 8744/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 20.3.2017г.

91

Гражданско дело No 8762/2016, XII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 20.3.2017г.

92

Гражданско дело No 9204/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 20.3.2017г.

93

Гражданско дело No 6362/2016, IV състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 21.3.2017г.

94

Гражданско дело No 7294/2016, XII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 21.3.2017г.

95

Гражданско дело No 8154/2016, IV състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 21.3.2017г.

96

Гражданско дело No 8451/2016, VIII състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 21.3.2017г.

97

Гражданско дело No 8504/2016, X състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 21.3.2017г.

98

Гражданско дело No 8742/2016, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 21.3.2017г.

99

Гражданско дело No 9181/2016, XII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 21.3.2017г.

100

Гражданско дело No 9236/2016, X състав

Делба

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 21.3.2017г.

101

Гражданско дело No 9365/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 21.3.2017г.

102

Гражданско дело No 9437/2016, XII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 21.3.2017г.

103

Гражданско дело No 24/2017, XII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 21.3.2017г.

104

Гражданско дело No 323/2017, XI състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 21.3.2017г.

105

Гражданско дело No 729/2017, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 21.3.2017г.

106

Гражданско дело No 983/2017, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 21.3.2017г.

107

Гражданско дело No 984/2017, XII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 21.3.2017г.

108

Гражданско дело No 1144/2017, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 21.3.2017г.

109

Гражданско дело No 1301/2017, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 21.3.2017г.

110

Гражданско дело No 1433/2017, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 21.3.2017г.

111

Гражданско дело No 1836/2017, XI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 21.3.2017г.

112

Гражданско дело No 4405/2016, XII състав

Искове по КЗ

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 22.3.2017г.

113

Гражданско дело No 5962/2016, V състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 22.3.2017г.

114

Гражданско дело No 6596/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 22.3.2017г.

115

Гражданско дело No 6896/2016, V състав

Делба

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение (второ) от 22.3.2017г.

116

Гражданско дело No 7087/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 22.3.2017г.

117

Гражданско дело No 8193/2016, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 22.3.2017г.

118

Гражданско дело No 8402/2016, III състав

Искове за недействителност на правни сделки

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 22.3.2017г.

119

Гражданско дело No 8875/2016, II състав

Делба

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 22.3.2017г.

120

Гражданско дело No 9466/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 22.3.2017г.

121

Гражданско дело No 60/2017, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 22.3.2017г.

122

Гражданско дело No 1564/2017, XI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 22.3.2017г.

123

Гражданско дело No 1852/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 22.3.2017г.

124

Гражданско дело No 5249/2015, V състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 23.3.2017г.

125

Гражданско дело No 8748/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 23.3.2017г.

126

Гражданско дело No 327/2017, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 23.3.2017г.

127

Гражданско дело No 1573/2017, VIII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 23.3.2017г.

128

Гражданско дело No 1804/2017, XI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 23.3.2017г.

129

Гражданско дело No 1815/2017, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 23.3.2017г.

130

Гражданско дело No 2030/2017, V състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 23.3.2017г.

131

Гражданско дело No 2079/2017, VII състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 23.3.2017г.

132

Гражданско дело No 7625/2016, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 24.3.2017г.

133

Гражданско дело No 7724/2016, I състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 24.3.2017г.

134

Гражданско дело No 7757/2016, II състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 24.3.2017г.

135

Гражданско дело No 8076/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 24.3.2017г.

136

Гражданско дело No 8482/2016, I състав

Искове по КЗ

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 24.3.2017г.

137

Гражданско дело No 8563/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 24.3.2017г.

138

Гражданско дело No 8567/2016, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 24.3.2017г.

139

Гражданско дело No 9349/2016, V състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 24.3.2017г.

140

Гражданско дело No 9364/2016, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 24.3.2017г.

141

Гражданско дело No 1036/2017, IX състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 24.3.2017г.

142

Гражданско дело No 1287/2017, VII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 24.3.2017г.

143

Гражданско дело No 1401/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 24.3.2017г.

144

Гражданско дело No 1431/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 24.3.2017г.

145

Гражданско дело No 1687/2017, II състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 24.3.2017г.

146

Гражданско дело No 1873/2017, IX състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 24.3.2017г.

147

Гражданско дело No 2027/2017, VIII състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 24.3.2017г.

148

Гражданско дело No 7987/2016, VIII състав

Владелчески искове, иск за изваждане от жилище в ЖСК

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 27.3.2017г.

149

Гражданско дело No 9198/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 27.3.2017г.

150

Гражданско дело No 36/2017, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 27.3.2017г.

151

Гражданско дело No 890/2017, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 27.3.2017г.

152

Гражданско дело No 2078/2017, V състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 27.3.2017г.

153

Гражданско дело No 2087/2017, IX състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 27.3.2017г.

154

Гражданско дело No 2093/2017, XII състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 27.3.2017г.

155

Гражданско дело No 3256/2016, V състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение (второ) от 28.3.2017г.

156

Гражданско дело No 6576/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 28.3.2017г.

157

Гражданско дело No 7112/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 28.3.2017г.

158

Гражданско дело No 8668/2016, IX състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 28.3.2017г.

159

Гражданско дело No 1157/2017, XI състав

Павлов иск

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 28.3.2017г.

160

Гражданско дело No 2085/2017, III състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 28.3.2017г.

161

Гражданско дело No 2090/2017, XII състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 28.3.2017г.

162

Гражданско дело No 6068/2016, III състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 29.3.2017г.

163

Гражданско дело No 9462/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 29.3.2017г.

164

Гражданско дело No 62/2017, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 29.3.2017г.

165

Гражданско дело No 212/2017, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 29.3.2017г.

166

Гражданско дело No 926/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 29.3.2017г.

167

Гражданско дело No 1052/2017, IV състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 29.3.2017г.

168

Гражданско дело No 1159/2017, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 29.3.2017г.

169

Гражданско дело No 6718/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 30.3.2017г.

170

Гражданско дело No 8740/2016, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 30.3.2017г.

171

Гражданско дело No 8749/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 30.3.2017г.

172

Гражданско дело No 9142/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 30.3.2017г.

173

Гражданско дело No 9261/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 30.3.2017г.

174

Гражданско дело No 145/2017, IV състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 30.3.2017г.

175

Гражданско дело No 1141/2017, XI състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 30.3.2017г.

176

Гражданско дело No 1617/2017, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 30.3.2017г.

177

Гражданско дело No 4131/2015, VII състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 31.3.2017г.

178

Гражданско дело No 6211/2016, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 31.3.2017г.

179

Гражданско дело No 6419/2016, V състав

Павлов иск

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 31.3.2017г.

180

Гражданско дело No 6716/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 31.3.2017г.

181

Гражданско дело No 6743/2016, VII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 31.3.2017г.

182

Гражданско дело No 7848/2016, I състав

Делба

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 31.3.2017г.

183

Гражданско дело No 8087/2016, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 31.3.2017г.

184

Гражданско дело No 9202/2016, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 31.3.2017г.

185

Гражданско дело No 9436/2016, I състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 31.3.2017г.

186

Гражданско дело No 220/2017, XI състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 31.3.2017г.

187

Гражданско дело No 706/2017, I състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 31.3.2017г.

188

Гражданско дело No 1256/2017, XII състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 31.3.2017г.

189

Гражданско дело No 1463/2017, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 31.3.2017г.

190

Гражданско дело No 1464/2017, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 31.3.2017г.

191

Гражданско дело No 1465/2017, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 31.3.2017г.