Районен съд - Плевен
Справка за свършените ГРАЖДАНСКИ дела през месец Февруари 2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 4652/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 1.2.2018г.

2

Гражданско дело No 4891/2017, VI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
КАЛИНА К. ФИЛИПОВА

Решение от 1.2.2018г.

3

Гражданско дело No 5405/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 1.2.2018г.

4

Гражданско дело No 5487/2017, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 1.2.2018г.

5

Гражданско дело No 6216/2017, I състав

Делба

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 1.2.2018г.

6

Гражданско дело No 7335/2017, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 1.2.2018г.

7

Гражданско дело No 7433/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 1.2.2018г.

8

Гражданско дело No 8445/2017, VI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
КАЛИНА К. ФИЛИПОВА

Решение от 1.2.2018г.

9

Гражданско дело No 8516/2017, VI състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
КАЛИНА К. ФИЛИПОВА

Решение от 1.2.2018г.

10

Гражданско дело No 8546/2017, I състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 1.2.2018г.

11

Гражданско дело No 8687/2017, VI състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
КАЛИНА К. ФИЛИПОВА

Решение от 1.2.2018г.

12

Гражданско дело No 8758/2017, I състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 1.2.2018г.

13

Гражданско дело No 8837/2017, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 1.2.2018г.

14

Гражданско дело No 8892/2017, VII състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 1.2.2018г.

15

Гражданско дело No 9541/2017, I състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 1.2.2018г.

16

Гражданско дело No 418/2018, VIII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 31.1.2018г.

17

Гражданско дело No 8500/2017, XII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 1.2.2018г.

18

Гражданско дело No 9083/2017, XII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 1.2.2018г.

19

Гражданско дело No 4142/2017, IX състав

Делба

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 2.2.2018г.

20

Гражданско дело No 5776/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 2.2.2018г.

21

Гражданско дело No 5954/2017, VI състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
КАЛИНА К. ФИЛИПОВА

Решение от 2.2.2018г.

22

Гражданско дело No 6374/2017, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 2.2.2018г.

23

Гражданско дело No 6928/2017, VIII състав

Делба

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 2.2.2018г.

24

Гражданско дело No 8150/2017, III състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 2.2.2018г.

25

Гражданско дело No 8977/2017, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Определение от 2.2.2018г.

26

Гражданско дело No 453/2018, V състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 2.2.2018г.

27

Гражданско дело No 2455/2013, VII състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 5.2.2018г.

28

Гражданско дело No 9607/2016, I състав

Делба

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Определение от 5.2.2018г.

29

Гражданско дело No 9809/2016, III състав

Делба

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 5.2.2018г.

30

Гражданско дело No 1318/2017, III състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 5.2.2018г.

31

Гражданско дело No 8328/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 5.2.2018г.

32

Гражданско дело No 8464/2017, IV състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 5.2.2018г.

33

Гражданско дело No 441/2018, VIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 5.2.2018г.

34

Гражданско дело No 7470/2017, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 6.2.2018г.

35

Гражданско дело No 7747/2017, III състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 6.2.2018г.

36

Гражданско дело No 8354/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 6.2.2018г.

37

Гражданско дело No 251/2018, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 6.2.2018г.

38

Гражданско дело No 414/2018, IV състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 6.2.2018г.

39

Гражданско дело No 6291/2016, II състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Разпореждане от 7.2.2018г.

40

Гражданско дело No 7063/2017, XI състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 7.2.2018г.

41

Гражданско дело No 7434/2017, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 7.2.2018г.

42

Гражданско дело No 8183/2017, I състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 7.2.2018г.

43

Гражданско дело No 8893/2017, XIII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 7.2.2018г.

44

Гражданско дело No 9131/2017, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 7.2.2018г.

45

Гражданско дело No 9178/2017, II състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Разпореждане от 7.2.2018г.

46

Гражданско дело No 9350/2017, VIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 7.2.2018г.

47

Гражданско дело No 40/2018, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 7.2.2018г.

48

Гражданско дело No 359/2018, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 7.2.2018г.

49

Гражданско дело No 833/2018, II състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 7.2.2018г.

50

Гражданско дело No 9082/2017, X състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 7.2.2018г.

51

Гражданско дело No 8506/2017, V състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 8.2.2018г.

52

Гражданско дело No 8922/2017, VII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 8.2.2018г.

53

Гражданско дело No 422/2018, XI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 8.2.2018г.

54

Гражданско дело No 609/2018, IX състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 8.2.2018г.

55

Гражданско дело No 439/2018, X състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 7.2.2018г.

56

Гражданско дело No 3578/2017, V състав

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 9.2.2018г.

57

Гражданско дело No 7306/2017, VIII състав

Искове по ЗУЕС

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 9.2.2018г.

58

Гражданско дело No 8580/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 9.2.2018г.

59

Гражданско дело No 253/2018, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 9.2.2018г.

60

Гражданско дело No 3128/2017, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 12.2.2018г.

61

Гражданско дело No 6592/2017, X състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 12.2.2018г.

62

Гражданско дело No 8247/2017, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 12.2.2018г.

63

Гражданско дело No 8327/2017, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 12.2.2018г.

64

Гражданско дело No 8990/2017, I състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Определение от 12.2.2018г.

65

Гражданско дело No 9035/2017, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 12.2.2018г.

66

Гражданско дело No 9181/2017, X състав

Делба

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 12.2.2018г.

67

Гражданско дело No 9255/2017, X състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 12.2.2018г.

68

Гражданско дело No 451/2018, X състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 12.2.2018г.

69

Гражданско дело No 482/2018, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 12.2.2018г.

70

Гражданско дело No 562/2018, X състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 12.2.2018г.

71

Гражданско дело No 653/2018, VIII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 12.2.2018г.

72

Гражданско дело No 760/2018, XIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 12.2.2018г.

73

Гражданско дело No 8195/2017, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 13.2.2018г.

74

Гражданско дело No 8457/2017, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 13.2.2018г.

75

Гражданско дело No 8842/2017, VIII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 12.2.2018г.

76

Гражданско дело No 9426/2017, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 13.2.2018г.

77

Гражданско дело No 752/2018, I състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 13.2.2018г.

78

Гражданско дело No 850/2018, I състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 13.2.2018г.

79

Гражданско дело No 9418/2016, VII състав

Делба

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 7.2.2018г.

80

Гражданско дело No 5744/2017, VII състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 14.2.2018г.

81

Гражданско дело No 7914/2017, IV състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 14.2.2018г.

82

Гражданско дело No 9132/2017, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 14.2.2018г.

83

Гражданско дело No 9587/2017, V състав

Делба

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 14.2.2018г.

84

Гражданско дело No 2859/2017, XII състав

Павлов иск

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 15.2.2018г.

85

Гражданско дело No 4064/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 15.2.2018г.

86

Гражданско дело No 4456/2017, III състав

Искове за недействителност на правни сделки

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 15.2.2018г.

87

Гражданско дело No 8682/2017, XI състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 15.2.2018г.

88

Гражданско дело No 8754/2017, VIII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 15.2.2018г.

89

Гражданско дело No 648/2018, XI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 15.2.2018г.

90

Гражданско дело No 1031/2018, XI състав

Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 15.2.2018г.

91

Гражданско дело No 8809/2017, V състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 14.2.2018г.

92

Гражданско дело No 9235/2016, IV състав

Делба

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 15.2.2018г.

93

Гражданско дело No 3256/2016, V състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 16.2.2018г.

94

Гражданско дело No 5412/2017, I състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 16.2.2018г.

95

Гражданско дело No 7965/2017, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 16.2.2018г.

96

Гражданско дело No 78/2018, VII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 16.2.2018г.

97

Гражданско дело No 412/2018, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 16.2.2018г.

98

Гражданско дело No 570/2018, V състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 16.2.2018г.

99

Гражданско дело No 611/2018, V състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 16.2.2018г.

100

Гражданско дело No 624/2018, IX състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 16.2.2018г.

101

Гражданско дело No 6242/2017, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 16.2.2018г.

102

Гражданско дело No 2294/2017, V състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 19.2.2018г.

103

Гражданско дело No 3409/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 19.2.2018г.

104

Гражданско дело No 8711/2017, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 19.2.2018г.

105

Гражданско дело No 372/2018, XII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 19.2.2018г.

106

Гражданско дело No 742/2018, III състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 19.2.2018г.

107

Гражданско дело No 6633/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 20.2.2018г.

108

Гражданско дело No 7381/2017, VII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 20.2.2018г.

109

Гражданско дело No 8210/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 20.2.2018г.

110

Гражданско дело No 8550/2017, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 20.2.2018г.

111

Гражданско дело No 8707/2017, I състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Определение от 20.2.2018г.

112

Гражданско дело No 377/2018, V състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 20.2.2018г.

113

Гражданско дело No 428/2018, III състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 20.2.2018г.

114

Гражданско дело No 1007/2018, XI състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 20.2.2018г.

115

Гражданско дело No 5714/2017, XII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 21.2.2018г.

116

Гражданско дело No 7140/2017, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 21.2.2018г.

117

Гражданско дело No 8710/2017, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 21.2.2018г.

118

Гражданско дело No 246/2018, IX състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 21.2.2018г.

119

Гражданско дело No 1013/2018, V състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 21.2.2018г.

120

Гражданско дело No 7540/2016, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 22.2.2018г.

121

Гражданско дело No 2468/2017, VII състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 22.2.2018г.

122

Гражданско дело No 5999/2017, VIII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 22.2.2018г.

123

Гражданско дело No 6544/2017, III състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 22.2.2018г.

124

Гражданско дело No 7334/2017, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 22.2.2018г.

125

Гражданско дело No 8460/2017, XI състав

Искове за обезщетение по чл. 200 КТ

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 22.2.2018г.

126

Гражданско дело No 345/2018, XII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 22.2.2018г.

127

Гражданско дело No 2952/2017, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 23.2.2018г.

128

Гражданско дело No 5631/2017, XII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 23.2.2018г.

129

Гражданско дело No 7310/2017, III състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 23.2.2018г.

130

Гражданско дело No 8343/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 23.2.2018г.

131

Гражданско дело No 4219/2017, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 26.2.2018г.

132

Гражданско дело No 7504/2017, XI състав

Искове на работника или служителя за други обезщетения при непрекратено ТПО

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 26.2.2018г.

133

Гражданско дело No 8036/2017, IV състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 26.2.2018г.

134

Гражданско дело No 8064/2017, XII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 26.2.2018г.

135

Гражданско дело No 8198/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 26.2.2018г.

136

Гражданско дело No 8768/2017, VII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 26.2.2018г.

137

Гражданско дело No 8924/2017, VII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 26.2.2018г.

138

Гражданско дело No 9041/2017, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 26.2.2018г.

139

Гражданско дело No 9153/2017, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 26.2.2018г.

140

Гражданско дело No 424/2018, VIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 26.2.2018г.

141

Гражданско дело No 615/2018, VIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 26.2.2018г.

142

Гражданско дело No 913/2018, XIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 26.2.2018г.

143

Гражданско дело No 1180/2018, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 26.2.2018г.

144

Гражданско дело No 1351/2018, VIII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 26.2.2018г.

145

Гражданско дело No 6288/2017, II състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 27.2.2018г.

146

Гражданско дело No 8805/2017, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 27.2.2018г.

147

Гражданско дело No 8992/2017, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 27.2.2018г.

148

Гражданско дело No 9085/2017, XI състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 27.2.2018г.

149

Гражданско дело No 9464/2017, XII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 27.2.2018г.

150

Гражданско дело No 9524/2017, I състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 27.2.2018г.

151

Гражданско дело No 9545/2017, I състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 27.2.2018г.

152

Гражданско дело No 1315/2018, XII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 27.2.2018г.

153

Гражданско дело No 2603/2014, X състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 28.2.2018г.

154

Гражданско дело No 4186/2017, V състав

Делба

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 28.2.2018г.

155

Гражданско дело No 8451/2017, V състав

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 28.2.2018г.

156

Гражданско дело No 8753/2017, X състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 28.2.2018г.

157

Гражданско дело No 9352/2017, X състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 28.2.2018г.

158

Гражданско дело No 9539/2017, XI състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 28.2.2018г.

159

Гражданско дело No 1027/2018, XI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 28.2.2018г.

160

Гражданско дело No 1181/2018, XI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 28.2.2018г.

161

Гражданско дело No 1319/2018, X състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 28.2.2018г.