Районен съд - Плевен
Справка за свършените ГРАЖДАНСКИ дела през месец ФЕВРУАРИ 2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1653/2016, II състав

ВЕЩНИ ИСКОВЕ

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 1.2.2017г.

2

Гражданско дело No 1654/2016, V състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 1.2.2017г.

3

Гражданско дело No 5412/2016, XII състав

Искове за обезщетение по чл. 200 КТ

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 1.2.2017г.

4

Гражданско дело No 6795/2016, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 1.2.2017г.

5

Гражданско дело No 7454/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 1.2.2017г.

6

Гражданско дело No 7631/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 1.2.2017г.

7

Гражданско дело No 7666/2016, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 1.2.2017г.

8

Гражданско дело No 7694/2016, VII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 1.2.2017г.

9

Гражданско дело No 7933/2016, XI състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 1.2.2017г.

10

Гражданско дело No 8726/2016, XII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 1.2.2017г.

11

Гражданско дело No 8752/2016, IX състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 1.2.2017г.

12

Гражданско дело No 9409/2016, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 1.2.2017г.

13

Гражданско дело No 50/2017, III състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 1.2.2017г.

14

Гражданско дело No 104/2017, III състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 1.2.2017г.

15

Гражданско дело No 784/2017, XII състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 1.2.2017г.

16

Гражданско дело No 6819/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 2.2.2017г.

17

Гражданско дело No 6883/2016, XI състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 2.2.2017г.

18

Гражданско дело No 7391/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 2.2.2017г.

19

Гражданско дело No 8079/2016, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 2.2.2017г.

20

Гражданско дело No 8156/2016, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 2.2.2017г.

21

Гражданско дело No 8333/2016, XII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 2.2.2017г.

22

Гражданско дело No 8404/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 2.2.2017г.

23

Гражданско дело No 8410/2016, II състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 2.2.2017г.

24

Гражданско дело No 8474/2016, V състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 2.2.2017г.

25

Гражданско дело No 8516/2016, XI състав

Делба

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 2.2.2017г.

26

Гражданско дело No 22/2017, II състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 2.2.2017г.

27

Гражданско дело No 142/2017, XII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 2.2.2017г.

28

Гражданско дело No 1295/2014, III състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 3.2.2017г.

29

Гражданско дело No 7700/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 3.2.2017г.

30

Гражданско дело No 7751/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 3.2.2017г.

31

Гражданско дело No 8745/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 3.2.2017г.

32

Гражданско дело No 9156/2016, III състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 3.2.2017г.

33

Гражданско дело No 7454/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 6.2.2017г.

35

Гражданско дело No 7459/2016, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 6.2.2017г.

36

Гражданско дело No 7672/2016, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 6.2.2017г.

37

Гражданско дело No 920/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 6.2.2017г.

38

Гражданско дело No 5387/2016, III състав

Павлов иск

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 7.2.2017г.

39

Гражданско дело No 6089/2016, VII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 7.2.2017г.

40

Гражданско дело No 6359/2016, IV състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 7.2.2017г.

41

Гражданско дело No 6554/2016, XII състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 7.2.2017г.

42

Гражданско дело No 6566/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 7.2.2017г.

43

Гражданско дело No 7128/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 7.2.2017г.

44

Гражданско дело No 7593/2016, IV състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 7.2.2017г.

45

Гражданско дело No 224/2017, III състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 7.2.2017г.

46

Гражданско дело No 992/2017, VII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 7.2.2017г.

47

Гражданско дело No 6499/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 8.2.2017г.

48

Гражданско дело No 7706/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 8.2.2017г.

49

Гражданско дело No 8162/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 8.2.2017г.

50

Гражданско дело No 9200/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 8.2.2017г.

51

Гражданско дело No 9361/2016, XII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 8.2.2017г.

52

Гражданско дело No 74/2017, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 8.2.2017г.

53

Гражданско дело No 537/2017, XII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 8.2.2017г.

54

Гражданско дело No 991/2017, IX състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 8.2.2017г.

55

Гражданско дело No 2127/2016, IX състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 9.2.2017г.

56

Гражданско дело No 3291/2016, VII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 9.2.2017г.

57

Гражданско дело No 5411/2016, I състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 9.2.2017г.

58

Гражданско дело No 6090/2016, XII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 9.2.2017г.

59

Гражданско дело No 7530/2016, I състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 9.2.2017г.

60

Гражданско дело No 7609/2016, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 9.2.2017г.

61

Гражданско дело No 7699/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 9.2.2017г.

62

Гражданско дело No 8093/2016, VIII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 9.2.2017г.

63

Гражданско дело No 8158/2016, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 9.2.2017г.

64

Гражданско дело No 8401/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 9.2.2017г.

65

Гражданско дело No 8483/2016, I състав

Искове по КЗ

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 9.2.2017г.

66

Гражданско дело No 8510/2016, I състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 9.2.2017г.

67

Гражданско дело No 9338/2016, I състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 9.2.2017г.

68

Гражданско дело No 9604/2016, XII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 9.2.2017г.

69

Гражданско дело No 48/2017, X състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 9.2.2017г.

70

Гражданско дело No 148/2017, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 9.2.2017г.

71

Гражданско дело No 225/2017, VIII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 9.2.2017г.

72

Гражданско дело No 854/2017, VII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 9.2.2017г.

73

Гражданско дело No 917/2017, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 9.2.2017г.

74

Гражданско дело No 4090/2016, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 10.2.2017г.

75

Гражданско дело No 5643/2016, VII състав

Искове за недействителност на правни сделки

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 10.2.2017г.

76

Гражданско дело No 6134/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 10.2.2017г.

77

Гражданско дело No 7708/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 10.2.2017г.

78

Гражданско дело No 8082/2016, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 10.2.2017г.

79

Гражданско дело No 8194/2016, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 10.2.2017г.

80

Гражданско дело No 8453/2016, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 10.2.2017г.

81

Гражданско дело No 9208/2016, III състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 10.2.2017г.

82

Гражданско дело No 9323/2016, X състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 10.2.2017г.

83

Гражданско дело No 9590/2016, II състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 10.2.2017г.

84

Гражданско дело No 6653/2013, XII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 13.2.2017г.

85

Гражданско дело No 6058/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 13.2.2017г.

86

Гражданско дело No 7461/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 13.2.2017г.

87

Гражданско дело No 7597/2016, VIII състав

Искове по КЗ

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 13.2.2017г.

88

Гражданско дело No 8088/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 13.2.2017г.

89

Гражданско дело No 8338/2016, IV състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 13.2.2017г.

90

Гражданско дело No 2/2017, III състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 13.2.2017г.

91

Гражданско дело No 103/2017, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 13.2.2017г.

92

Гражданско дело No 332/2017, II състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 13.2.2017г.

93

Гражданско дело No 380/2017, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 13.2.2017г.

94

Гражданско дело No 731/2017, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 13.2.2017г.

95

Гражданско дело No 3291/2016, VII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 14.2.2017г.

96

Гражданско дело No 7670/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 14.2.2017г.

97

Гражданско дело No 7899/2016, IX състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 14.2.2017г.

98

Гражданско дело No 8072/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 14.2.2017г.

99

Гражданско дело No 8237/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 14.2.2017г.

100

Гражданско дело No 8370/2016, XI състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 14.2.2017г.

101

Гражданско дело No 9598/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 14.2.2017г.

102

Гражданско дело No 102/2017, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 14.2.2017г.

103

Гражданско дело No 696/2017, XI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 14.2.2017г.

104

Гражданско дело No 787/2017, XII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 14.2.2017г.

105

Гражданско дело No 912/2017, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 14.2.2017г.

106

Гражданско дело No 5767/2015, IV състав

ВЕЩНИ ИСКОВЕ

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 15.2.2017г.

107

Гражданско дело No 4748/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 15.2.2017г.

108

Гражданско дело No 7076/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 15.2.2017г.

109

Гражданско дело No 7368/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 15.2.2017г.

110

Гражданско дело No 7913/2016, VIII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 15.2.2017г.

111

Гражданско дело No 8385/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 15.2.2017г.

112

Гражданско дело No 8405/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 15.2.2017г.

113

Гражданско дело No 8739/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 15.2.2017г.

114

Гражданско дело No 8758/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 15.2.2017г.

115

Гражданско дело No 9351/2016, VIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 15.2.2017г.

116

Гражданско дело No 9454/2016, II състав

Искове по ЗОДОВ

Докладчик:
ВЕНЕЛИН Д. НИКОЛАЕВ

Определение от 15.2.2017г.

117

Гражданско дело No 101/2017, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 15.2.2017г.

118

Гражданско дело No 458/2017, VII състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 15.2.2017г.

119

Гражданско дело No 594/2017, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 15.2.2017г.

120

Гражданско дело No 5759/2016, III състав

Делба

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 15.2.2017г.

121

Гражданско дело No 9186/2016, III състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 15.2.2017г.

122

Гражданско дело No 5119/2015, IX състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 16.2.2017г.

123

Гражданско дело No 5441/2016, III състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 16.2.2017г.

124

Гражданско дело No 6259/2016, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 16.2.2017г.

125

Гражданско дело No 6361/2016, XII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 16.2.2017г.

126

Гражданско дело No 6936/2016, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 16.2.2017г.

127

Гражданско дело No 7598/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 16.2.2017г.

128

Гражданско дело No 7713/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 16.2.2017г.

129

Гражданско дело No 7975/2016, III състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 16.2.2017г.

130

Гражданско дело No 8320/2016, I състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 16.2.2017г.

131

Гражданско дело No 8388/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 16.2.2017г.

132

Гражданско дело No 8392/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 16.2.2017г.

133

Гражданско дело No 8452/2016, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 16.2.2017г.

134

Гражданско дело No 8454/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 16.2.2017г.

135

Гражданско дело No 8753/2016, I състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 16.2.2017г.

136

Гражданско дело No 8878/2016, IV състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 16.2.2017г.

137

Гражданско дело No 9454/2016, II състав

Искове по ЗОДОВ

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 16.2.2017г.

138

Гражданско дело No 221/2017, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 16.2.2017г.

139

Гражданско дело No 695/2017, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 16.2.2017г.

140

Гражданско дело No 857/2017, V състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 16.2.2017г.

141

Гражданско дело No 1540/2015, IV състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 17.2.2017г.

142

Гражданско дело No 7086/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 17.2.2017г.

143

Гражданско дело No 7606/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 17.2.2017г.

144

Гражданско дело No 8359/2016, VIII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 17.2.2017г.

145

Гражданско дело No 9212/2016, VII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 17.2.2017г.

146

Гражданско дело No 23/2017, XII състав

Иск за установяване на трудов стаж

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 17.2.2017г.

147

Гражданско дело No 1258/2017, II състав

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Разпореждане от 17.2.2017г.

148

Гражданско дело No 5419/2016, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 18.2.2017г.

149

Гражданско дело No 6915/2015, IV състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 20.2.2017г.

150

Гражданско дело No 3255/2016, X състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 20.2.2017г.

151

Гражданско дело No 3308/2016, IX състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 20.2.2017г.

152

Гражданско дело No 5421/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 20.2.2017г.

153

Гражданско дело No 6124/2016, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 20.2.2017г.

154

Гражданско дело No 6759/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 20.2.2017г.

155

Гражданско дело No 7626/2016, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 20.2.2017г.

156

Гражданско дело No 7837/2016, IV състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 20.2.2017г.

157

Гражданско дело No 7855/2016, IV състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 20.2.2017г.

158

Гражданско дело No 8084/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 20.2.2017г.

159

Гражданско дело No 8085/2016, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 20.2.2017г.

160

Гражданско дело No 8241/2016, IX състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 20.2.2017г.

161

Гражданско дело No 8389/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 20.2.2017г.

162

Гражданско дело No 8456/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 20.2.2017г.

163

Гражданско дело No 8564/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 20.2.2017г.

164

Гражданско дело No 8727/2016, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 20.2.2017г.

165

Гражданско дело No 8728/2016, IV състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 20.2.2017г.

166

Гражданско дело No 8730/2016, II състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 20.2.2017г.

167

Гражданско дело No 8746/2016, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 20.2.2017г.

168

Гражданско дело No 9144/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 20.2.2017г.

169

Гражданско дело No 9183/2016, VII състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 20.2.2017г.

170

Гражданско дело No 9259/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 20.2.2017г.

171

Гражданско дело No 146/2017, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 20.2.2017г.

172

Гражданско дело No 167/2017, X състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 20.2.2017г.

173

Гражданско дело No 374/2017, I състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 20.2.2017г.

174

Гражданско дело No 379/2017, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 20.2.2017г.

175

Гражданско дело No 1240/1999, II състав

Делба

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 21.2.2017г.

176

Гражданско дело No 6086/2016, III състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 21.2.2017г.

177

Гражданско дело No 8314/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 21.2.2017г.

178

Гражданско дело No 9205/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 21.2.2017г.

179

Гражданско дело No 9262/2016, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 21.2.2017г.

180

Гражданско дело No 9602/2016, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 21.2.2017г.

181

Гражданско дело No 38/2017, V състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 21.2.2017г.

182

Гражданско дело No 64/2017, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 21.2.2017г.

183

Гражданско дело No 536/2017, III състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 21.2.2017г.

184

Гражданско дело No 7114/2016, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 22.2.2017г.

185

Гражданско дело No 8759/2016, IV състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 22.2.2017г.

186

Гражданско дело No 447/2017, VIII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 22.2.2017г.

187

Гражданско дело No 752/2017, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 22.2.2017г.

188

Гражданско дело No 852/2017, III състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 22.2.2017г.

189

Гражданско дело No 3829/2016, XII състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 23.2.2017г.

190

Гражданско дело No 8094/2016, V състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 23.2.2017г.

191

Гражданско дело No 8461/2016, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 23.2.2017г.

192

Гражданско дело No 8691/2016, XI състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 23.2.2017г.

193

Гражданско дело No 9207/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 23.2.2017г.

194

Гражданско дело No 1033/2017, V състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 23.2.2017г.

195

Гражданско дело No 131/2014, III състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 24.2.2017г.

196

Гражданско дело No 2359/2016, X състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 24.2.2017г.

197

Гражданско дело No 5642/2016, IV състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 24.2.2017г.

198

Гражданско дело No 5645/2016, X състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 24.2.2017г.

199

Гражданско дело No 6163/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 24.2.2017г.

200

Гражданско дело No 6213/2016, X състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 24.2.2017г.

201

Гражданско дело No 6254/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 24.2.2017г.

202

Гражданско дело No 6713/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 24.2.2017г.

203

Гражданско дело No 7047/2016, X състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 24.2.2017г.

204

Гражданско дело No 8230/2016, III състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 24.2.2017г.

205

Гражданско дело No 8353/2016, X състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 24.2.2017г.

206

Гражданско дело No 8398/2016, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 24.2.2017г.

207

Гражданско дело No 8470/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 24.2.2017г.

208

Гражданско дело No 9260/2016, VII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 24.2.2017г.

209

Гражданско дело No 9589/2016, VII състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 24.2.2017г.

210

Гражданско дело No 9592/2016, V състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 24.2.2017г.

211

Гражданско дело No 149/2017, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 24.2.2017г.

212

Гражданско дело No 730/2017, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 24.2.2017г.

213

Гражданско дело No 1026/2017, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 24.2.2017г.

214

Гражданско дело No 1027/2017, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 24.2.2017г.

215

Гражданско дело No 1132/2017, V състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 24.2.2017г.

216

Гражданско дело No 1210/2017, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 24.2.2017г.

217

Гражданско дело No 237/2016, IV състав

ВЕЩНИ ИСКОВЕ

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 27.2.2017г.

218

Гражданско дело No 5019/2016, III състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 27.2.2017г.

219

Гражданско дело No 7111/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 27.2.2017г.

220

Гражданско дело No 7453/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 27.2.2017г.

221

Гражданско дело No 7603/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 27.2.2017г.

222

Гражданско дело No 7610/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 27.2.2017г.

223

Гражданско дело No 7710/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 27.2.2017г.

224

Гражданско дело No 7711/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 27.2.2017г.

225

Гражданско дело No 8071/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 27.2.2017г.

226

Гражданско дело No 8075/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 27.2.2017г.

227

Гражданско дело No 8078/2016, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 27.2.2017г.

228

Гражданско дело No 8080/2016, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 27.2.2017г.

229

Гражданско дело No 8400/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 27.2.2017г.

230

Гражданско дело No 8403/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 27.2.2017г.

231

Гражданско дело No 8449/2016, X състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 27.2.2017г.

232

Гражданско дело No 8464/2016, X състав

Искове по СК - имуществени отношения между съпрузи

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 27.2.2017г.

233

Гражданско дело No 9518/2016, V състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 27.2.2017г.

234

Гражданско дело No 75/2017, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 27.2.2017г.

235

Гражданско дело No 884/2017, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 27.2.2017г.

236

Гражданско дело No 334/2000, II състав

Делба

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 28.2.2017г.

237

Гражданско дело No 4694/2015, VII състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 28.2.2017г.

238

Гражданско дело No 6333/2015, III състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 28.2.2017г.

239

Гражданско дело No 5937/2016, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 28.2.2017г.

240

Гражданско дело No 6415/2016, II състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 28.2.2017г.

241

Гражданско дело No 6733/2016, I състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 28.2.2017г.

242

Гражданско дело No 6808/2016, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 28.2.2017г.

243

Гражданско дело No 7104/2016, XI състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 28.2.2017г.

244

Гражданско дело No 7624/2016, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 28.2.2017г.

245

Гражданско дело No 8089/2016, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 28.2.2017г.

246

Гражданско дело No 8157/2016, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 28.2.2017г.

247

Гражданско дело No 8219/2016, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 28.2.2017г.

248

Гражданско дело No 8460/2016, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 28.2.2017г.

249

Гражданско дело No 9180/2016, V състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 28.2.2017г.

250

Гражданско дело No 9203/2016, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 28.2.2017г.

251

Гражданско дело No 9785/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 28.2.2017г.

252

Гражданско дело No 9804/2016, IV състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 28.2.2017г.

253

Гражданско дело No 51/2017, IV състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 28.2.2017г.

254

Гражданско дело No 331/2017, IV състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 28.2.2017г.

255

Гражданско дело No 654/2017, IV състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 28.2.2017г.

256

Гражданско дело No 855/2017, IV състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 28.2.2017г.

257

Гражданско дело No 1051/2017, I състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 28.2.2017г.

258

Гражданско дело No 1346/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 28.2.2017г.