Районен съд - Плевен
Справка за подлежащите на публикуване съдебни актове по ГРАЖДАНСКИ дела през месец ЯНУАРИ 2019г.

Вид дело, No и година

Предмет

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

Гражданско дело No 4498/2018, XIII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 2.1.2019г.

Гражданско дело No 5796/2018, XIII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 2.1.2019г.

Гражданско дело No 5884/2018, XII състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 3.1.2019г.

Гражданско дело No 6856/2018, II състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 3.1.2019г.

Гражданско дело No 8067/2018, VII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 3.1.2019г.

Гражданско дело No 914/2018, XII състав

Делба

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 4.1.2019г.

Гражданско дело No 1691/2018, XI състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 7.1.2019г.

Гражданско дело No 2371/2018, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Определение от 4.1.2019г.

Гражданско дело No 2549/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 4.1.2019г.

Гражданско дело No 4335/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 6.1.2019г.

Гражданско дело No 4713/2018, XIII състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 7.1.2019г.

Гражданско дело No 5003/2018, II състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 7.1.2019г.

Гражданско дело No 5345/2018, X състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 7.1.2019г.

Гражданско дело No 5920/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 7.1.2019г.

Гражданско дело No 6005/2018, III състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 6.1.2019г.

Гражданско дело No 7508/2018, X състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 4.1.2019г.

Гражданско дело No 8155/2018, III състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 6.1.2019г.

Гражданско дело No 8603/2018, III състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 6.1.2019г.

Гражданско дело No 8739/2018, VII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 7.1.2019г.

Гражданско дело No 8953/2018, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 7.1.2019г.

Гражданско дело No 6704/2018, VII състав

Делба

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 7.1.2019г.

Гражданско дело No 7583/2018, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 7.1.2019г.

Гражданско дело No 1891/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 8.1.2019г.

Гражданско дело No 2065/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 8.1.2019г.

Гражданско дело No 4939/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 8.1.2019г.

Гражданско дело No 5355/2018, XI състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 8.1.2019г.

Гражданско дело No 6424/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 8.1.2019г.

Гражданско дело No 7509/2018, XI състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 8.1.2019г.

Гражданско дело No 8183/2018, XIII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 8.1.2019г.

Гражданско дело No 9071/2018, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 8.1.2019г.

Гражданско дело No 9128/2018, I състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Определение от 8.1.2019г.

Гражданско дело No 5935/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 8.1.2019г.

Гражданско дело No 6998/2018, VIII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 9.1.2019г.

Гражданско дело No 7092/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 9.1.2019г.

Гражданско дело No 7106/2018, XII състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 9.1.2019г.

Гражданско дело No 8325/2018, VIII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 9.1.2019г.

Гражданско дело No 4097/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 10.1.2019г.

Гражданско дело No 4334/2018, VII състав

Искове по КЗ

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 10.1.2019г.

Гражданско дело No 7090/2018, XIII състав

Делба

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Определение от 10.1.2019г.

Гражданско дело No 7502/2018, VII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 10.1.2019г.

Гражданско дело No 9250/2018, XIII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 10.1.2019г.

Гражданско дело No 9250/2018, XIII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Заповед за защита от 10.1.2019г.

Гражданско дело No 91/2019, XI състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 10.1.2019г.

Гражданско дело No 1140/2018, III състав

Делба

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 11.1.2019г.

Гражданско дело No 1142/2018, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 11.1.2019г.

Гражданско дело No 4393/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 11.1.2019г.

Гражданско дело No 4905/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 11.1.2019г.

Гражданско дело No 6029/2018, III състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 11.1.2019г.

Гражданско дело No 6070/2018, VII състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 11.1.2019г.

Гражданско дело No 6995/2018, I състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 11.1.2019г.

Гражданско дело No 7217/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 11.1.2019г.

Гражданско дело No 7437/2018, I състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 11.1.2019г.

Гражданско дело No 7796/2018, I състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 11.1.2019г.

Гражданско дело No 8269/2018, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 11.1.2019г.

Гражданско дело No 8968/2018, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 11.1.2019г.

Гражданско дело No 9096/2018, XI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 11.1.2019г.

Гражданско дело No 9247/2018, VII състав

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 11.1.2019г.

Гражданско дело No 1570/2018, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 14.1.2019г.

Гражданско дело No 1829/2018, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 14.1.2019г.

Гражданско дело No 2767/2018, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 14.1.2019г.

Гражданско дело No 4101/2018, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 14.1.2019г.

Гражданско дело No 4435/2018, XI състав

Делба

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 14.1.2019г.

Гражданско дело No 5644/2018, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 14.1.2019г.

Гражданско дело No 5782/2018, XIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 14.1.2019г.

Гражданско дело No 5987/2018, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 14.1.2019г.

Гражданско дело No 370/2018, VIII състав

Делба

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 15.1.2019г.

Гражданско дело No 3084/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 15.1.2019г.

Гражданско дело No 4790/2018, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 15.1.2019г.

Гражданско дело No 6071/2018, IX състав

Искове за имуществена отговорност на работника/служителя

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 15.1.2019г.

Гражданско дело No 6443/2018, XI състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 15.1.2019г.

Гражданско дело No 1830/2018, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 16.1.2019г.

Гражданско дело No 5359/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 16.1.2019г.

Гражданско дело No 5786/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 16.1.2019г.

Гражданско дело No 6690/2018, XII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 16.1.2019г.

Гражданско дело No 6994/2018, VII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 16.1.2019г.

Гражданско дело No 7886/2018, VII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 16.1.2019г.

Гражданско дело No 7907/2018, XIII състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 16.1.2019г.

Гражданско дело No 8093/2018, IV състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 14.1.2019г.

Гражданско дело No 8613/2018, XI състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 16.1.2019г.

Гражданско дело No 9159/2018, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 16.1.2019г.

Гражданско дело No 9239/2018, VII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 16.1.2019г.

Гражданско дело No 1181/2016, XI състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 17.1.2019г.

Гражданско дело No 1664/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 17.1.2019г.

Гражданско дело No 2784/2018, XIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 17.1.2019г.

Гражданско дело No 2814/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 17.1.2019г.

Гражданско дело No 3451/2018, III състав

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 17.1.2019г.

Гражданско дело No 5428/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 17.1.2019г.

Гражданско дело No 5452/2018, I състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 17.1.2019г.

Гражданско дело No 6241/2018, I състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 17.1.2019г.

Гражданско дело No 6297/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 17.1.2019г.

Гражданско дело No 6688/2018, XII състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 17.1.2019г.

Гражданско дело No 6774/2018, I състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 17.1.2019г.

Гражданско дело No 7468/2018, VII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 17.1.2019г.

Гражданско дело No 7511/2018, I състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 17.1.2019г.

Гражданско дело No 8326/2018, I състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 17.1.2019г.

Гражданско дело No 9070/2018, III състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 17.1.2019г.

Гражданско дело No 78/2019, II състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 17.1.2019г.

Гражданско дело No 2020/2017, V състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 18.1.2019г.

Гражданско дело No 3582/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 18.1.2019г.

Гражданско дело No 4080/2018, III състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 18.1.2019г.

Гражданско дело No 4096/2018, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 18.1.2019г.

Гражданско дело No 5983/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 18.1.2019г.

Гражданско дело No 5992/2018, VIII състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 18.1.2019г.

Гражданско дело No 6416/2018, V състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 19.1.2019г.

Гражданско дело No 7503/2018, IV състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 18.1.2019г.

Гражданско дело No 8598/2018, I състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 18.1.2019г.

Гражданско дело No 8598/2018, I състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Заповед за защита от 18.1.2019г.

Гражданско дело No 8802/2018, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 18.1.2019г.

Гражданско дело No 8815/2018, III състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 18.1.2019г.

Гражданско дело No 5361/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 21.1.2019г.

Гражданско дело No 5543/2018, IX състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 21.1.2019г.

Гражданско дело No 6076/2018, II състав

Владелчески искове, иск за изваждане от жилище в ЖСК

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 21.1.2019г.

Гражданско дело No 7103/2018, V състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 21.1.2019г.

Гражданско дело No 7129/2018, V състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 21.1.2019г.

Гражданско дело No 8094/2018, VII състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 21.1.2019г.

Гражданско дело No 8166/2018, III състав

Производства по ограничаване и лишаване от родителски права

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 21.1.2019г.

Гражданско дело No 9094/2018, V състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 21.1.2019г.

Гражданско дело No 9234/2018, II състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 21.1.2019г.

Гражданско дело No 9234/2018, II състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Заповед за защита от 21.1.2019г.

Гражданско дело No 5755/2015, VIII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 22.1.2019г.

Гражданско дело No 934/2017, VIII състав

Делба

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 22.1.2019г.

Гражданско дело No 5858/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 22.1.2019г.

Гражданско дело No 5984/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 22.1.2019г.

Гражданско дело No 7498/2018, V състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 22.1.2019г.

Гражданско дело No 7505/2018, V състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 22.1.2019г.

Гражданско дело No 7506/2018, V състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 22.1.2019г.

Гражданско дело No 7578/2018, V състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 22.1.2019г.

Гражданско дело No 8773/2018, VIII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 22.1.2019г.

Гражданско дело No 9233/2018, XI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 22.1.2019г.

Гражданско дело No 136/2019, XI състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 22.1.2019г.

Гражданско дело No 2036/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 23.1.2019г.

Гражданско дело No 4914/2018, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 23.1.2019г.

Гражданско дело No 5813/2018, X състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 23.1.2019г.

Гражданско дело No 6429/2018, XI състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 23.1.2019г.

Гражданско дело No 6780/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 23.1.2019г.

Гражданско дело No 7084/2018, X състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 23.1.2019г.

Гражданско дело No 7858/2018, V състав

Искове по КЗ

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 23.1.2019г.

Гражданско дело No 8774/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 23.1.2019г.

Гражданско дело No 21/2019, I състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 23.1.2019г.

Гражданско дело No 3328/2018, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 24.1.2019г.

Гражданско дело No 5700/2018, VII състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 24.1.2019г.

Гражданско дело No 74/2019, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 24.1.2019г.

Гражданско дело No 4331/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 25.1.2019г.

Гражданско дело No 4417/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 25.1.2019г.

Гражданско дело No 5466/2018, XI състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 25.1.2019г.

Гражданско дело No 6893/2018, XII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 25.1.2019г.

Гражданско дело No 7457/2018, IX състав

Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 25.1.2019г.

Гражданско дело No 7465/2018, III състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 24.1.2019г.

Гражданско дело No 7889/2018, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 25.1.2019г.

Гражданско дело No 9069/2018, VII състав

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 25.1.2019г.

Гражданско дело No 41/2019, III състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 24.1.2019г.

Гражданско дело No 3094/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 28.1.2019г.

Гражданско дело No 3292/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 28.1.2019г.

Гражданско дело No 5369/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 28.1.2019г.

Гражданско дело No 5866/2018, VIII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 28.1.2019г.

Гражданско дело No 6035/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 28.1.2019г.

Гражданско дело No 6413/2018, XIII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 28.1.2019г.

Гражданско дело No 6790/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 28.1.2019г.

Гражданско дело No 7815/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 28.1.2019г.

Гражданско дело No 8052/2018, VII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 28.1.2019г.

Гражданско дело No 8966/2018, XIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 28.1.2019г.

Гражданско дело No 9065/2018, XII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 28.1.2019г.

Гражданско дело No 9089/2018, III състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 28.1.2019г.

Гражданско дело No 9091/2018, XII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 28.1.2019г.

Гражданско дело No 9154/2018, III състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 28.1.2019г.

Гражданско дело No 9256/2018, V състав

Искове по СК - имуществени отношения между съпрузи

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 28.1.2019г.

Гражданско дело No 167/2019, IV състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 28.1.2019г.

Гражданско дело No 341/2019, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 28.1.2019г.

Гражданско дело No 989/2018, VII състав

Делба

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 29.1.2019г.

Гражданско дело No 2114/2018, VII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 29.1.2019г.

Гражданско дело No 3371/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 29.1.2019г.

Гражданско дело No 4466/2018, VIII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 29.1.2019г.

Гражданско дело No 5982/2018, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 29.1.2019г.

Гражданско дело No 6654/2018, I състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 29.1.2019г.

Гражданско дело No 7487/2018, XI състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 29.1.2019г.

Гражданско дело No 7894/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 29.1.2019г.

Гражданско дело No 8037/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 29.1.2019г.

Гражданско дело No 769/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Определение от 30.1.2019г.

Гражданско дело No 770/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Определение от 30.1.2019г.

Гражданско дело No 798/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Определение от 30.1.2019г.

Гражданско дело No 799/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 30.1.2019г.

Гражданско дело No 1820/2018, XII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 30.1.2019г.

Гражданско дело No 5119/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 30.1.2019г.

Гражданско дело No 5805/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 30.1.2019г.

Гражданско дело No 5923/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 30.1.2019г.

Гражданско дело No 6417/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 30.1.2019г.

Гражданско дело No 6742/2018, IX състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 30.1.2019г.

Гражданско дело No 6793/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 30.1.2019г.

Гражданско дело No 54/2019, II състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 30.1.2019г.

Гражданско дело No 1706/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 31.1.2019г.

Гражданско дело No 5121/2018, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 31.1.2019г.

Гражданско дело No 6634/2018, XII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 31.1.2019г.

Гражданско дело No 8234/2018, IX състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 31.1.2019г.

Гражданско дело No 8574/2018, XI състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 31.1.2019г.

Гражданско дело No 8976/2018, X състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 31.1.2019г.

Гражданско дело No 9248/2018, XIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 31.1.2019г.

Гражданско дело No 9249/2018, XIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 31.1.2019г.

Гражданско дело No 70/2019, V състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 31.1.2019г.