Районен съд - Плевен
Справка за свършените ГРАЖДАНСКИ дела през месец ЯНУАРИ 2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 6237/2017, VI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
КАЛИНА К. ФИЛИПОВА

Решение от 2.1.2018г.

2

Гражданско дело No 7417/2017, VI състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
КАЛИНА К. ФИЛИПОВА

Решение от 2.1.2018г.

3

Гражданско дело No 9384/2017, II състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 2.1.2018г.

4

Гражданско дело No 1183/1996, II състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 3.1.2018г.

5

Гражданско дело No 5521/2017, VI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
КАЛИНА К. ФИЛИПОВА

Решение от 3.1.2018г.

6

Гражданско дело No 9202/2017, VI състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
КАЛИНА К. ФИЛИПОВА

Определение от 3.1.2018г.

7

Гражданско дело No 7988/2017, VI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
КАЛИНА К. ФИЛИПОВА

Решение от 4.1.2018г.

8

Гражданско дело No 8455/2017, IV състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 4.1.2018г.

9

Гражданско дело No 7075/2017, VI състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
КАЛИНА К. ФИЛИПОВА

Решение от 5.1.2018г.

10

Гражданско дело No 7576/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 5.1.2018г.

11

Гражданско дело No 7591/2017, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 5.1.2018г.

12

Гражданско дело No 8197/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 5.1.2018г.

13

Гражданско дело No 9129/2017, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 5.1.2018г.

14

Гражданско дело No 9173/2017, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 5.1.2018г.

15

Гражданско дело No 9204/2017, VII състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 5.1.2018г.

16

Гражданско дело No 5034/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 6.1.2018г.

17

Гражданско дело No 4909/2017, VI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
КАЛИНА К. ФИЛИПОВА

Решение от 8.1.2018г.

18

Гражданско дело No 6864/2017, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 8.1.2018г.

19

Гражданско дело No 7342/2017, VI състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
КАЛИНА К. ФИЛИПОВА

Определение от 8.1.2018г.

20

Гражданско дело No 7586/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 8.1.2018г.

21

Гражданско дело No 7725/2017, VI състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
КАЛИНА К. ФИЛИПОВА

Решение от 8.1.2018г.

22

Гражданско дело No 7979/2017, XI състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 8.1.2018г.

23

Гражданско дело No 8349/2017, XI състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 8.1.2018г.

24

Гражданско дело No 9254/2017, VI състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
КАЛИНА К. ФИЛИПОВА

Определение от 8.1.2018г.

25

Гражданско дело No 9347/2017, XIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 8.1.2018г.

26

Гражданско дело No 1654/2016, V състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Разпореждане от 9.1.2018г.

27

Гражданско дело No 4944/2017, VI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
КАЛИНА К. ФИЛИПОВА

Решение от 9.1.2018г.

28

Гражданско дело No 5996/2017, IV състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 9.1.2018г.

29

Гражданско дело No 7873/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 9.1.2018г.

30

Гражданско дело No 8010/2017, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 9.1.2018г.

31

Гражданско дело No 8054/2017, I състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 9.1.2018г.

32

Гражданско дело No 8125/2017, XII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 9.1.2018г.

33

Гражданско дело No 8353/2017, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 9.1.2018г.

34

Гражданско дело No 8509/2017, XI състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 9.1.2018г.

35

Гражданско дело No 8804/2017, I състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 9.1.2018г.

36

Гражданско дело No 9348/2017, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 9.1.2018г.

37

Гражданско дело No 8146/2017, III състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 9.1.2018г.

38

Гражданско дело No 3799/2015, I състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Определение от 10.1.2018г.

39

Гражданско дело No 6202/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 10.1.2018г.

40

Гражданско дело No 7866/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 10.1.2018г.

41

Гражданско дело No 8337/2017, III състав

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 10.1.2018г.

42

Гражданско дело No 8458/2017, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Определение от 10.1.2018г.

43

Гражданско дело No 8647/2017, XI състав

Искове по КЗ

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 10.1.2018г.

44

Гражданско дело No 56/2018, III състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 10.1.2018г.

45

Гражданско дело No 9349/2017, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 11.1.2018г.

46

Гражданско дело No 9351/2017, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 11.1.2018г.

47

Гражданско дело No 9478/2017, IV състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 11.1.2018г.

48

Гражданско дело No 3305/2016, IV състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 11.1.2018г.

49

Гражданско дело No 5227/2017, IX състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 12.1.2018г.

50

Гражданско дело No 6753/2017, II състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 12.1.2018г.

51

Гражданско дело No 7241/2017, III състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 12.1.2018г.

52

Гражданско дело No 8305/2017, VI състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
КАЛИНА К. ФИЛИПОВА

Решение от 12.1.2018г.

53

Гражданско дело No 8352/2017, XII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 12.1.2018г.

54

Гражданско дело No 8913/2017, VI състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
КАЛИНА К. ФИЛИПОВА

Определение от 12.1.2018г.

55

Гражданско дело No 9301/2017, I състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 12.1.2018г.

56

Гражданско дело No 9427/2017, IV състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 12.1.2018г.

57

Гражданско дело No 61/2018, I състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 12.1.2018г.

58

Гражданско дело No 6632/2017, VI състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
КАЛИНА К. ФИЛИПОВА

Решение от 13.1.2018г.

59

Гражданско дело No 8686/2017, VI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
КАЛИНА К. ФИЛИПОВА

Решение от 13.1.2018г.

60

Гражданско дело No 8352/2016, III състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 15.1.2018г.

61

Гражданско дело No 5969/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 15.1.2018г.

62

Гражданско дело No 8060/2017, VIII състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 15.1.2018г.

63

Гражданско дело No 9171/2017, III състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 15.1.2018г.

64

Гражданско дело No 9581/2017, XIII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 15.1.2018г.

65

Гражданско дело No 1143/2017, XII състав

Делба

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 16.1.2018г.

66

Гражданско дело No 8055/2017, VII състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 16.1.2018г.

67

Гражданско дело No 8668/2017, VII състав

Искове по КЗ

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 16.1.2018г.

68

Гражданско дело No 9149/2017, VIII състав

Искове по КЗ

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 16.1.2018г.

69

Гражданско дело No 9303/2017, VI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
КАЛИНА К. ФИЛИПОВА

Решение от 16.1.2018г.

70

Гражданско дело No 2421/2015, IV състав

Делба

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 17.1.2018г.

71

Гражданско дело No 6584/2017, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 17.1.2018г.

72

Гражданско дело No 7585/2017, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 17.1.2018г.

73

Гражданско дело No 7964/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 17.1.2018г.

74

Гражданско дело No 8891/2017, XIII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 17.1.2018г.

75

Гражданско дело No 48/2018, VI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
КАЛИНА К. ФИЛИПОВА

Решение от 17.1.2018г.

76

Гражданско дело No 5444/2015, X състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 18.1.2018г.

77

Гражданско дело No 3607/2016, I състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 18.1.2018г.

78

Гражданско дело No 1037/2017, X състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 18.1.2018г.

79

Гражданско дело No 1319/2017, VIII състав

Делба

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 18.1.2018г.

80

Гражданско дело No 2682/2017, VII състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 18.1.2018г.

81

Гражданско дело No 4194/2017, III състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 18.1.2018г.

82

Гражданско дело No 4233/2017, IV състав

Искове по КЗ

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 18.1.2018г.

83

Гражданско дело No 5312/2017, I състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 18.1.2018г.

84

Гражданско дело No 5720/2017, XI състав

Павлов иск

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 18.1.2018г.

85

Гражданско дело No 8019/2017, I състав

Искове по КЗ

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 18.1.2018г.

86

Гражданско дело No 8027/2017, I състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 18.1.2018г.

87

Гражданско дело No 8329/2017, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 18.1.2018г.

88

Гражданско дело No 8746/2017, VIII състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 18.1.2018г.

89

Гражданско дело No 8760/2017, III състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 18.1.2018г.

90

Гражданско дело No 8971/2017, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 18.1.2018г.

91

Гражданско дело No 163/2018, IV състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 18.1.2018г.

92

Гражданско дело No 8188/2017, X състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 16.1.2018г.

93

Гражданско дело No 9795/2016, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 19.1.2018г.

94

Гражданско дело No 5410/2017, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 19.1.2018г.

95

Гражданско дело No 7332/2017, VIII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 19.1.2018г.

96

Гражданско дело No 7727/2017, V състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 19.1.2018г.

97

Гражданско дело No 4615/2017, XII състав

Искове по КЗ

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 22.1.2018г.

98

Гражданско дело No 4939/2017, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 22.1.2018г.

99

Гражданско дело No 7868/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 22.1.2018г.

100

Гражданско дело No 8444/2017, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 22.1.2018г.

101

Гражданско дело No 8885/2017, V състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 22.1.2018г.

102

Гражданско дело No 8997/2017, VII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 22.1.2018г.

103

Гражданско дело No 9580/2017, IV състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 22.1.2018г.

104

Гражданско дело No 68/2018, V състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 22.1.2018г.

105

Гражданско дело No 77/2018, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 22.1.2018г.

106

Гражданско дело No 452/2018, XII състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 22.1.2018г.

107

Гражданско дело No 5403/2017, VI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
КАЛИНА К. ФИЛИПОВА

Решение от 23.1.2018г.

108

Гражданско дело No 6552/2017, VI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
КАЛИНА К. ФИЛИПОВА

Решение от 23.1.2018г.

109

Гражданско дело No 7037/2017, VI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
КАЛИНА К. ФИЛИПОВА

Решение от 23.1.2018г.

110

Гражданско дело No 8718/2017, VII състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 23.1.2018г.

111

Гражданско дело No 8944/2017, IX състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 23.1.2018г.

112

Гражданско дело No 9525/2017, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 23.1.2018г.

113

 

Гражданско дело No 9544/2017, XII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 23.1.2018г.

114

Гражданско дело No 3900/2016, IV състав

Делба

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 24.1.2018г.

115

Гражданско дело No 9812/2016, V състав

Делба

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 24.1.2018г.

116

Гражданско дело No 1432/2017, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 24.1.2018г.

117

Гражданско дело No 2756/2017, X състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 24.1.2018г.

118

Гражданско дело No 4220/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 24.1.2018г.

119

Гражданско дело No 7302/2017, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 24.1.2018г.

120

Гражданско дело No 7582/2017, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 24.1.2018г.

121

Гражданско дело No 7962/2017, XII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 24.1.2018г.

122

Гражданско дело No 7963/2017, IV състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 24.1.2018г.

123

Гражданско дело No 7079/2016, VII състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 25.1.2018г.

124

Гражданско дело No 4911/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 25.1.2018г.

125

Гражданско дело No 7578/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 25.1.2018г.

126

Гражданско дело No 8026/2017, IX състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 25.1.2018г.

127

Гражданско дело No 8358/2017, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 25.1.2018г.

128

Гражданско дело No 8360/2017, XI състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 25.1.2018г.

129

Гражданско дело No 167/2018, VI състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
КАЛИНА К. ФИЛИПОВА

Определение от 25.1.2018г.

130

Гражданско дело No 4563/2017, XI състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 26.1.2018г.

131

Гражданско дело No 7303/2017, VI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
КАЛИНА К. ФИЛИПОВА

Решение от 26.1.2018г.

132

Гражданско дело No 7574/2017, VI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
КАЛИНА К. ФИЛИПОВА

Решение от 26.1.2018г.

133

Гражданско дело No 7910/2017, VI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
КАЛИНА К. ФИЛИПОВА

Решение от 26.1.2018г.

134

Гражданско дело No 8833/2017, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 26.1.2018г.

135

Гражданско дело No 252/2018, XIII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 26.1.2018г.

136

Гражданско дело No 8669/2017, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 22.1.2018г.

137

Гражданско дело No 4653/2017, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 29.1.2018г.

138

Гражданско дело No 6672/2017, X състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 29.1.2018г.

139

Гражданско дело No 7076/2017, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 29.1.2018г.

140

Гражданско дело No 8852/2017, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 29.1.2018г.

141

Гражданско дело No 8923/2017, XIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 29.1.2018г.

142

Гражданско дело No 9492/2017, X състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 29.1.2018г.

143

Гражданско дело No 425/2018, II състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 29.1.2018г.

144

Гражданско дело No 8501/2016, VII състав

Делба

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 30.1.2018г.

145

Гражданско дело No 322/2017, XI състав

Делба

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 30.1.2018г.

146

Гражданско дело No 8747/2017, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 30.1.2018г.

147

Гражданско дело No 8840/2017, XIII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
СВЕТЛА И. ЗАМФИРОВА

Решение от 30.1.2018г.

148

Гражданско дело No 67/2018, VIII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Решение от 30.1.2018г.

149

Гражданско дело No 357/2018, V състав

Искове за развод и недействителност на брака

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 30.1.2018г.

150

Гражданско дело No 8355/2017, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 31.1.2018г.

151

Гражданско дело No 8967/2017, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 31.1.2018г.

152

Гражданско дело No 9424/2017, VI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
КАЛИНА К. ФИЛИПОВА

Решение от 31.1.2018г.