РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПЛЕВЕН
Справка за свършените ГРАЖДАНСКИ дела през месец ЯНУАРИ 2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 6475/2016, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 3.1.2017г.

2

Гражданско дело No 8670/2016, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 3.1.2017г.

3

Гражданско дело No 7665/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 4.1.2017г.

4

Гражданско дело No 7895/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 4.1.2017г.

5

Гражданско дело No 8413/2016, III състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 4.1.2017г.

6

Гражданско дело No 4098/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 5.1.2017г.

7

Гражданско дело No 4472/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 5.1.2017г.

8

Гражданско дело No 5557/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 5.1.2017г.

9

Гражданско дело No 5932/2016, IV състав

Искове за недействителност на правни сделки

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 5.1.2017г.

10

Гражданско дело No 6809/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 5.1.2017г.

11

Гражданско дело No 7623/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 5.1.2017г.

12

Гражданско дело No 7753/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 5.1.2017г.

13

Гражданско дело No 8011/2016, XI състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 5.1.2017г.

14

Гражданско дело No 8083/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 5.1.2017г.

15

Гражданско дело No 8337/2016, V състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 5.1.2017г.

16

Гражданско дело No 8880/2016, XII състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Разпореждане от 5.1.2017г.

17

Гражданско дело No 9213/2016, V състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 5.1.2017г.

18

Гражданско дело No 9213/2016, V състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Заповед за защита от 5.1.2017г.

19

Гражданско дело No 31/2017, X състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 5.1.2017г.

20

Гражданско дело No 3523/2015, II състав

ВЕЩНИ ИСКОВЕ

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 6.1.2017г.

21

Гражданско дело No 6705/2016, I състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 6.1.2017г.

22

Гражданско дело No 6958/2016, XII състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 6.1.2017г.

23

Гражданско дело No 8463/2016, VII състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 6.1.2017г.

24

Гражданско дело No 8757/2016, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 6.1.2017г.

25

Гражданско дело No 5671/2015, II състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 9.1.2017г.

26

Гражданско дело No 6497/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 9.1.2017г.

27

Гражданско дело No 7145/2016, IV състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Определение от 9.1.2017г.

28

Гражданско дело No 7455/2016, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Определение от 9.1.2017г.

29

Гражданско дело No 8566/2016, XI състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 9.1.2017г.

30

Гражданско дело No 8882/2016, I състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Определение от 9.1.2017г.

31

Гражданско дело No 9194/2016, I състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 9.1.2017г.

32

Гражданско дело No 4222/2016, VII състав

Делба

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 10.1.2017г.

33

Гражданско дело No 5773/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 10.1.2017г.

34

Гражданско дело No 5925/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 10.1.2017г.

35

Гражданско дело No 6255/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 10.1.2017г.

36

Гражданско дело No 6375/2016, V състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 10.1.2017г.

37

Гражданско дело No 6568/2016, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 10.1.2017г.

38

Гражданско дело No 6755/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 10.1.2017г.

39

Гражданско дело No 8657/2016, XI състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 10.1.2017г.

40

Гражданско дело No 9214/2016, V състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Разпореждане от 10.1.2017г.

41

Гражданско дело No 5266/2016, X състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 11.1.2017г.

42

Гражданско дело No 5550/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 11.1.2017г.

43

Гражданско дело No 5552/2016, VII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 11.1.2017г.

44

Гражданско дело No 6239/2016, X състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Решение от 11.1.2017г.

45

Гражданско дело No 6415/2016, II състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 11.1.2017г.

46

Гражданско дело No 6478/2016, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 11.1.2017г.

47

Гражданско дело No 6835/2016, IV състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 11.1.2017г.

48

Гражданско дело No 7275/2016, V състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 11.1.2017г.

49

Гражданско дело No 7395/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 11.1.2017г.

50

Гражданско дело No 7536/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 11.1.2017г.

51

Гражданско дело No 7608/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 11.1.2017г.

52

Гражданско дело No 7612/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 11.1.2017г.

53

Гражданско дело No 7613/2016, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 11.1.2017г.

54

Гражданско дело No 8304/2016, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 11.1.2017г.

55

Гражданско дело No 8305/2016, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 11.1.2017г.

56

Гражданско дело No 8391/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 11.1.2017г.

57

Гражданско дело No 8664/2016, III състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 11.1.2017г.

58

Гражданско дело No 8818/2016, X състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 11.1.2017г.

59

Гражданско дело No 9603/2016, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 11.1.2017г.

60

Гражданско дело No 59/2017, XII състав

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 11.1.2017г.

61

Гражданско дело No 1107/2016, II състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 12.1.2017г.

62

Гражданско дело No 5741/2016, II състав

Искове по ЗОДОВ

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 12.1.2017г.

63

Гражданско дело No 6586/2016, V състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 12.1.2017г.

64

Гражданско дело No 7605/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 12.1.2017г.

65

Гражданско дело No 8235/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 12.1.2017г.

66

Гражданско дело No 8888/2016, XII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 12.1.2017г.

67

Гражданско дело No 6261/2016, I състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 13.1.2017г.

68

Гражданско дело No 7428/2016, I състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 13.1.2017г.

69

Гражданско дело No 7607/2016, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 13.1.2017г.

70

Гражданско дело No 7847/2016, XI състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 13.1.2017г.

71

Гражданско дело No 8097/2016, VIII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 13.1.2017г.

72

Гражданско дело No 9216/2016, VII състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 13.1.2017г.

73

Гражданско дело No 9434/2016, XI състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 13.1.2017г.

74

Гражданско дело No 6838/2015, VII състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 16.1.2017г.

75

Гражданско дело No 3624/2016, XI състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 16.1.2017г.

76

Гражданско дело No 6812/2016, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 16.1.2017г.

77

Гражданско дело No 7629/2016, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 16.1.2017г.

78

Гражданско дело No 9410/2016, III състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 16.1.2017г.

79

Гражданско дело No 5599/2014, XII състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 17.1.2017г.

80

Гражданско дело No 6853/2015, II състав

ВЕЩНИ ИСКОВЕ

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 17.1.2017г.

81

Гражданско дело No 7727/2016, XII състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 17.1.2017г.

82

Гражданско дело No 8160/2016, VIII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 17.1.2017г.

83

Гражданско дело No 8377/2016, IX състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 17.1.2017г.

84

Гражданско дело No 8477/2016, V състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 17.1.2017г.

85

Гражданско дело No 8819/2016, III състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Определение от 17.1.2017г.

86

Гражданско дело No 9688/2016, IX състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 17.1.2017г.

87

Гражданско дело No 2404/2016, III състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 18.1.2017г.

88

Гражданско дело No 4768/2016, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 18.1.2017г.

89

Гражданско дело No 6178/2016, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 18.1.2017г.

90

Гражданско дело No 6180/2016, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 18.1.2017г.

91

Гражданско дело No 7077/2016, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 18.1.2017г.

92

Гражданско дело No 7458/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 18.1.2017г.

93

Гражданско дело No 7617/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 18.1.2017г.

94

Гражданско дело No 7621/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 18.1.2017г.

95

Гражданско дело No 7705/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 18.1.2017г.

96

Гражданско дело No 8450/2016, XI състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 18.1.2017г.

97

Гражданско дело No 5851/2015, III състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 19.1.2017г.

98

Гражданско дело No 3652/2016, III състав

Искове по КЗ

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 19.1.2017г.

99

Гражданско дело No 4121/2016, V състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 19.1.2017г.

100

Гражданско дело No 4972/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 19.1.2017г.

101

Гражданско дело No 5277/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 19.1.2017г.

102

Гражданско дело No 6701/2016, I състав

Искове на работника или служителя за други обезщетения при непрекратено ТПО

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 19.1.2017г.

103

Гражданско дело No 6748/2016, IX състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 19.1.2017г.

104

Гражданско дело No 6885/2016, VIII състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 19.1.2017г.

105

Гражданско дело No 7656/2016, II състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 19.1.2017г.

106

Гражданско дело No 7911/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 19.1.2017г.

107

Гражданско дело No 8346/2016, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 19.1.2017г.

108

Гражданско дело No 8382/2016, VII състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 19.1.2017г.

109

Гражданско дело No 9232/2016, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 19.1.2017г.

110

Гражданско дело No 9347/2016, X състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 19.1.2017г.

111

Гражданско дело No 9783/2016, XI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 19.1.2017г.

112

Гражданско дело No 9814/2016, XI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 19.1.2017г.

113

Гражданско дело No 2429/2016, XII състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Решение от 20.1.2017г.

114

Гражданско дело No 3953/2016, IX състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 20.1.2017г.

115

Гражданско дело No 4909/2016, IV състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 20.1.2017г.

116

Гражданско дело No 7533/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 20.1.2017г.

117

Гражданско дело No 7850/2016, VII състав

Делба

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 20.1.2017г.

118

Гражданско дело No 8231/2016, VII състав

Искове по ЗОДОВ

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 20.1.2017г.

119

Гражданско дело No 4173/2016, VII състав

Искове по ЗОДОВ

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 23.1.2017г.

120

Гражданско дело No 7904/2016, XI състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 23.1.2017г.

121

Гражданско дело No 8099/2016, IV състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 23.1.2017г.

122

Гражданско дело No 9803/2016, V състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 23.1.2017г.

123

Гражданско дело No 5963/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 24.1.2017г.

124

Гражданско дело No 9654/2016, VIII състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 24.1.2017г.

125

Гражданско дело No 214/2017, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 24.1.2017г.

126

Гражданско дело No 6825/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 25.1.2017г.

127

Гражданско дело No 9420/2016, IV състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 25.1.2017г.

128

Гражданско дело No 9828/2016, X състав

Искове за трудово възнаграждение

Докладчик:
МАРИАНА К. ТОДОРОВА

Определение от 25.1.2017г.

129

Гражданско дело No 652/2017, VII състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Определение от 25.1.2017г.

130

Гражданско дело No 7151/2016, I състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 26.1.2017г.

131

Гражданско дело No 7698/2016, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 26.1.2017г.

132

Гражданско дело No 7750/2016, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 26.1.2017г.

133

Гражданско дело No 7840/2016, IX състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 26.1.2017г.

134

Гражданско дело No 8335/2016, I състав

Искове на работника или служителя за други обезщетения при непрекратено ТПО

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 26.1.2017г.

135

Гражданско дело No 9325/2016, IX състав

Делба

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 26.1.2017г.

136

Гражданско дело No 9820/2016, XI състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Определение от 26.1.2017г.

137

Гражданско дело No 5983/2013, XI състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 27.1.2017г.

138

Гражданско дело No 979/2016, II състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 27.1.2017г.

139

Гражданско дело No 1653/2016, II състав

ВЕЩНИ ИСКОВЕ

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 27.1.2017г.

140

Гражданско дело No 2783/2016, II състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 27.1.2017г.

141

Гражданско дело No 5414/2016, XI състав

Искове по КЗ

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 27.1.2017г.

142

Гражданско дело No 7604/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДИЯНА А. НИКОЛОВА

Решение от 27.1.2017г.

143

Гражданско дело No 7839/2016, IV състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 27.1.2017г.

144

Гражданско дело No 8386/2016, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Определение от 27.1.2017г.

145

Гражданско дело No 8876/2016, XII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 27.1.2017г.

146

Гражданско дело No 47/2017, V състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Определение от 27.1.2017г.

147

Гражданско дело No 597/2017, XII състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Докладчик:
РАЛИЦА А. МАРИНСКА

Определение от 27.1.2017г.

148

Гражданско дело No 4899/2016, IV състав

Искове по КЗ

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 30.1.2017г.

149

Гражданско дело No 5930/2016, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
АСЯ Т. ШИРКОВА

Решение от 30.1.2017г.

150

Гражданско дело No 6127/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 30.1.2017г.

151

Гражданско дело No 6175/2016, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 30.1.2017г.

152

Гражданско дело No 6594/2016, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 30.1.2017г.

153

Гражданско дело No 7534/2016, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 30.1.2017г.

154

Гражданско дело No 7600/2016, I състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Докладчик:
ХРИСТО С. ТОМОВ

Решение от 30.1.2017г.

155

Гражданско дело No 7618/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 30.1.2017г.

156

Гражданско дело No 7704/2016, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 30.1.2017г.

157

Гражданско дело No 7874/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
МИЛЕНА С. ТОМОВА

Решение от 30.1.2017г.

158

Гражданско дело No 8081/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 30.1.2017г.

159

Гражданско дело No 175/2017, V състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 30.1.2017г.

160

Гражданско дело No 653/2017, VIII състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 30.1.2017г.

161

Гражданско дело No 5788/2016, V състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
БИЛЯНА В. ВИДОЛОВА

Решение от 31.1.2017г.

162

Гражданско дело No 5790/2016, II състав

Искове по КЗ

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 31.1.2017г.

163

Гражданско дело No 6289/2016, II състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 31.1.2017г.

164

Гражданско дело No 7693/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 31.1.2017г.

165

Гражданско дело No 7707/2016, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 31.1.2017г.

166

Гражданско дело No 7709/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 31.1.2017г.

167

Гражданско дело No 7902/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 31.1.2017г.

168

Гражданско дело No 8232/2016, VII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Докладчик:
ЗОРНИЦА Д. БАНКОВА

Решение от 31.1.2017г.

169

Гражданско дело No 8390/2016, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 31.1.2017г.

170

Гражданско дело No 8738/2016, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 31.1.2017г.

171

Гражданско дело No 9590/2016, II състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Докладчик:
ДАНИЕЛА В. ДИЛОВА

Решение от 31.1.2017г.

172

Гражданско дело No 141/2017, VIII състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
АНА И. ИЛИЕВА

Определение от 31.1.2017г.

173

Гражданско дело No 143/2017, IX състав

Искове за обезщетение от деликт

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Определение от 31.1.2017г.

174

Гражданско дело No 449/2017, IX състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Докладчик:
ВЕРА С. НАЙДЕНОВА

Решение от 31.1.2017г.